Доклад за оценка на съвместимостта с предмета и целите на защитена зона


Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното преедложение върху предмета и целите на опазване на защитените зонистраница4/10
Дата04.08.2018
Размер1.01 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

5. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното преедложение върху предмета и целите на опазване на защитените зони


Реконструкцията на Път ІІІ-9901 „Царево –Ахтопол” обхваща строителство на нови пътни отсечки от км 2+997.06 до км 4+340 с дължина 1342.94 м, от км 6+090 до км 6+310 с дължина 220 м и от км 9+480 до км 850 с дължина 370 м, както и едностранни уширения в ляво и дясно на съществуващия път за постигане на неолходимите габарити на пътя. Общата площ на предвижданите нарушения в защитената зона са в размер на 44.756 дка

Съществен елемент от предвидената реконструкция е строителството на новата пътна отсечка по нов терен от км 2+997,06 до км 4+340, която засяга частично ПП „Странджа” и на чиято територия са установени природни местообитания предмет на защита в ЗЗ. Същата е с ширина 9 м (2 ленти за движение, банкети) и сервитут. Пряко засегнатата площ възлиза на 16,65 дка и обхваща горска територия и земеделски земи – мера в границите на защитената зона.

Според предвидените строителни мероприятия, въздействието на инвестиционното предложение върху целите на опазване на защитената зона ще бъдат свързани с нарушение на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации. В част от територията ще бъде променено естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на защита в зоната. Една част от територията предвидена за изграждане на новото трасе от км 2+997,06 до км 4+340 (7.194 дка) представлява земеделска земя с начин на трайно ползване изоставени ниви, мера. Понастоящем територията е заета от вторични, антропогенно повлияни тревни съобщества с доминиране на четинест пирей (Elymus hispidus), едногодишна ливадина (Poa annua), лвадна метлица (Poa pratensis), коленчат див ечемик (Hordeum hystrix), миризливка (Anthoxanthum odoratum), изящен брол (Aira elegantissima), ресничеста вулпия (Vulpia ciliate) и др. Отчита се и присъствието на единични индивиди от драка (Paliurus spina-christi) и червен бъз (Sambucus racemosa) и др. Територията е антропогенизирана силно, но попада в рамките на хабитат 6210 „Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)(+важни местообитания на орхидеи)”, които тук не се развиват върху варовик.

Началото и края на трасето засяга горска територия. Дървесната растителност, която ще бъде засегната в процеса на усвояване на територията (9,45 дка), като в края на участъка включва незначителна част – около 2,5 дка от хабитат 91МО „Балкано-панонски гори с благуни и церове”. Част от насажденията са доминирани от черния бор (Pinus nigra). Консервационно значими видове в територията, подлежаща на усвояване не бяха установени. Предвид това, реализацията на инвестиционното предложение няма да има значимо въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона BG 0001007 „Странджа”.

В останалите участъци за ново строителство от км 6+090 до км 6+310 и от км 9+480 до км 9+850, както и в участъците за едностранно уширение на съществуващия път на обща площ от 28.10 дка не се установяват местообитания предмет на защита в зоната.

По отношение на животинският свят в процеса на усвояване на територията ще бъдат засегнати местообитания на някои видове, придържащи се към горските територии в т.ч. и на птици, гнездящи на територията.Природозащитния статус на птиците, предмет на опазване в ЗЗ „Странджа”, които е възможно да бъдат засегнати при реализацията на инвестиционното намерение е посочен в Таблица 1.
Таблица 1ВИД

Природозащитен статус

латинско име

българско име

ЗБР

ЧК

Берн

Бон

SPEC

ETS

CITES

 

разред Щъркелоподобни (Ciconiiformes)


1

Ciconia ciconia

бял щъркел

+
ІІ

ІІ

2

V
 

разред Соколоподобни (Falconiformes)

 

 

 

 

 

 

 

2

Circaetus gallicus

орел змияр

+

Thr

ІІ

ІІ

3

R

ІІ

3

Circus aeruginosus

тръстиков блатар

+

Thr

ІІ

ІІ
S

ІІ

4

Circus cyaneus

полски блатар

+

R

ІІ

ІІ

3

V

ІІ

5

Circus macrourus

степен блатар

+

R

ІІ

ІІ

3

Е

ІІ

6

Circus pygargus

ливаден блатар

+

R

ІІ

ІІ

4

S

II

7

Pernis apivorus

осояд

+

Thr

ІІ

ІІ

4

S

II
разред Жеравоподобни (Gruiformes)


8

Crex crex

ливаден дърдавец

+

Thr

ІІ
1

V
 

разред Врабчоподобни (Passeriformes)

 

 

 

 

 

 

 

9

Lullula arborea

горска чучулига

+
ІІІ
2

V
10

Anthus campestris

полска бъбрица

+
ІІ
3

V
11


Hippolais olivetorum


голям маслинов присмехулник

+
ІІ

ІІ

2

(R)

12


Sylvia nisoria


ястребогушо коприварче

+
ІІ


ІІ


4


(S)

13


Ficedula semitorquata


полубеловрата мухоловка

+
ІІ

ІІ

2

(Е)

14


Lanius collurio


червеногърба сврачка

+

 

ІІ

 

3

(D)

15

Emberiza hortulana

градинска овесарка

+

 

ІІІ

 

2

(V)

 

Като цяло, заплахите са свързани с увеличаване на антропогенното и техногенно натоварване върху защитената зона и в прилежащите територии, вследствие автомобилния поток, изхвърлянето на вредни емисии от автомобилите, шумово замърсяване и др.Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница