Доклад за оценка на съвместимостта с предмета и целите на защитена зонастраница6/10
Дата04.08.2018
Размер1.01 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

5.2. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на защитените зони с оглед на тяхната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.), както по време на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение


Въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на защитената зона по време на реализацията няма да бъде значително с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели. ЗЗ „Странджа” заема територия от 1 182 250.30 дка, а за инвестиционното предложение е предвидена площ за усвояване общо от 44.756 дка, което представлява 0.0038 % от територията. Реконструкцията и рехабилитацията на Път ІІІ-9901 засяга местообитания предмет на защита в защитената зона: хабитат 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) и от хабитат 91МО „Балкано-панонски гори с благуни и церове” само в участъка на строителството на новата отсечка от км 2+997.06 до км 4+340. В останалите участъци свързани с усвояване на нови терени, природни местообитания предмет на защита в ЗЗ не са установени. Като цяло, заплахите от реализацията на инвестиционното предложение ще са свързани с нарушения (загуба на местообитания) в защитената зона и увеличаване на антропогенното въздействие върху прилежащите на пътя територии.

По отношение на засегнатите хабитати, инвестиционното предложение няма да доведе до значима промяна или фрагментация на значими местообтания. Няма да повлияе на структурата, функциите и природозащитни цели на ЗЗ, както по време на реализацията, така и при експлоатацията на пътя.

Влиянието на инвестиционното предложение върху целоста на защитената зона с оглед нейната структура от частичното засегне на хабитат 91МО и хабитат 6210 може да се сведе до:


  • частична загуба на местообитания;

  • механично увреждане на местообитания, ограничено в периметъра на работа на строителната техника;

  • утъпкване и повреждане на растителност в обхвата на временните подходи и площадки в размер на около 2 дка.

Влиянието на инвестиционното предложение върху целостта на защитената зона с оглед нейните функции по отношение на природните местообитания ще е пряко и дълготрайно, но няма да има значим негативен ефект по време на строителството. По време на експлоатацията на пътя няма да има негативни въздействия върху растителния свят.

Прилежащите територии на новият пътен участък запазват характера си на земи в горски фонд и земеделска земя.
По отношение на животинските видове инвестиционното предложение няма да доведе до промяна или фрагментация на значими местообитания. Няма да повлияе на структурата, функциите и природозащитни цели на защитената зона, както по време на строителството, така и при експлоатацията.

Загуба на местообитания и обезпокояване на видове ще има при птиците, описани по-горе, използващи територията на инвестиционно предложение през размножителният период. Доминантни и най-често срещани видове в този тип местообитания са птици, които не са предмет на опазване в защитената зона и не са включени в Приложение І на Директива 79/409. Неголямата площ на инвестиционното намерение (нарушени територии, разширение и нови трасета са 44,756 дка.), местоположението - близо до сега съществуващ асфалтов път и урбанизирани терени и предназначението на земята (интензивна паша на свине, овце и кози) са фактори възпрепятстващи фрагментацията на територията и нарушаване на видовият състав. Няма да има загуба на местообитания и значително безпокойство на видове птици предмет на опазване в защитена зона „Странджа”.


Прилагайки матрицата за оценка степента на въздействие, същото се оценява като слабо (ниско) по степен въздействие. Предложени са конкретни мерки за ограничаване на въздействията, както и мерки за възстановяване на нарушенията в етапа на строителството. В процеса на експлоатация не се очакват негативни въздействия върху местообитанията и видовете предмет на защита в зоната.


Матрица за оценка степента на въздействие


оценка

критерии

0

дейността не оказва въздействие

1

дейността има много слабо отрицателно въздействие

2

дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия

3

дейността може да предизвика краткосрочни отрицателни въздействия

4

дейността може да предизвика вторични отрицателни въздействия

5

дейността може да предизвика кумулативни отрицателни въздействия

6

дейността може да предизвика синергични въздействия

7

дейността може да предизвика вторични, кумулативни, синергични отрицателни въздействия. въздействието може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсиращи мерки.

8

дейността може да предизвиква значителни, вторични, кумулативни, синергични отрицателни въздействия. въздействието може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсиращи мерки.

9

дейността предизвиква значителни, средносрочни или дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия. въздействието може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсиращи мерки.

10

дейността предизвиква значително и постоянно/необратимо отрицателно въздействие. въздействието не може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсиращи мерки.


Оценка:

0 – няма въздействие;

от 1 до 3 – слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки, освен спазване на най-добрите практики при строеж и експлоатация;

от 4 до 6 – средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете в комбинация с други фактори и да се препоръчат мерки за намаляване или премахване;

от 7 до 10 – значително въздействие, което е необходимо да бъде премахнато чрез избор на алтернативи или прилагане на смекчаващи и компенсиращи мерки.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница