Доклад за оценка на съвместимостта с предмета и целите на защитена зонастраница8/10
Дата04.08.2018
Размер1.01 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

6. Предложения за смекчаващи мерки предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение върху защитените зони и определяне степента им на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки


Предвид характера на инвестиционното намерение, са предложени мерки по време на строителството, поддръжката и експлоатацията на Път-ІІІ 9901 „Царево-Ахтопол”.
Природни местообитания

 • За съхраняване и недопускане на допълнителни нарушения на хабитат 91МО, да не се допуска използването на територията за временно депониране на земни маси, строителни материали, отпадъци или подходи на строителната техника.

 • При отнемането на хумусният хоризонт при тревното съобщество, да се предвиди съхраняване на отнетия чим, които да бъде използван след това в териториите предвидени за рекултивация .

 • За предотвратяване на ерозионни процеси да бъде предвидено укрепване на откосите. Да се извърши рекултивация на засегнатите за временни дейности терени със съхранени тревни чимове отнети при изземването на хумусния хоризонт.

 • Да бъдат маркирани точно маршрутите за подходите към строителните обекти на терените, за да се предотврати допълнителното унищожение на растителност и нарушаване на прилежащи терени.

 • Да не се допуска използването на територията за временно депониране на земни маси, строителни материали и отпадъци освен на регламентирани за целта площадки.

 • Да се предвидят и маркират местата за временно депониране на материали от изкопните дейности и строителни дейности, които да са регламентирани и съгласувани с кметовете на общините.

 • Да не се третира с химически вещества тревната покривка и временните пътища.

 • Стриктно да се спазват правилата за противопожарна безопасност.

 • Да не се допуска изхвърлянето на битови и хранителни отпадъци, които могат да доведат до замърсяване на почвите, и представителите на растителния и животинския свят.

 • В етапа на строителството да не се допуска изхвърлянето на опасни отпадъци, които могат да доведат до замърсяване на почвите, с евентуални последствия за представителите на растителния и животинския свят.

 • Затревяването и ландшафтното оформление в крайпътните зони да е с дървесни и храстови видове от района, за да се запази естественото, типично за района биологично разнообразие. Да не се допуска внасянето на чужди за региона растителни видове.


По отношение на птиците и други представители на фауната:

 • Строителните работи да се извършват извън размножителният сезон на повечето животински видове, който е от април до юни, за да се избегне тяхното безпокойство. Подходящо е строителните дейности да започнат рано на пролет (м. февруари), когато птиците и останалите животни не са заели гнездови и размножителни територии.


По отношение на земноводните и влечугите:

 • Да се поставят мрежи и заграждения покрай пътя в участъците с фрагментация на горски територии, ограничаващи достъпа на животни до пътното платно.

 • В обхвата на новото трасе от км 2+997 до км 4+340 да се изградят проходи (подлези) на определени места за безопасно преминаване на влечуги и земноводни.


По отношение на прилепите предлагаме следните смекчаващи мерки и практически действия по отстраняване на неблагоприятното въздействие на инвестиционното предложение:

 • Използване на лампи за крайпътно осветление само с жълта светлина, която най-слабо привлича насекомите и съответно изхранващите се с тях прилепи, което ще намали риска от сблъсък на животните с превозните средства;

 • Максимално запазване на дървесната растителност в непосредствена близост до участъка на пътя, засегнат от инвестиционното предложение. В същото време в периода на дългосрочна експлоатация на пътя да не се допуска съединяване на склопа на горската растителност над пътното платно, което ще доведе до дезориентация на животните при избягване на сблъсък с ПС по време на полет.

 • Препоръчваме непосредствено преди започване на реконструкцията на мостовете, те основно да бъдат проверени от специалисти на ПП „Странджа”, РИОСВ-Бургас или експерти на НПО (напр. СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора” за наличие на денуващи в съоръженията прилепи и при наличие на такива те да бъдат преместени в друго убежище, съгласно изискванията на Закона за биоразнообразието и действащите наредби на Министерството на околната среда и водите. При установяване на прилепи по време на реконструкцията, незабавно да бъде уведомена РИОСВ-Бургас за прилагане на гореспоменатата мярка.

7. Разгледани алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитените зони, вкл. „нулева алтернатива”


Алтернативи за реализацията на инвестиционното предложение по същество няма, тъй като се касае за реконструкция и рехабилитация на съществуващ път. Варианти са разглеждани за участъците, където се предвижда напускане на съществуващото трасе с оглед подобряване на хоризонталните криви:

- участък от км.2+997 до км. 4+340, трасе по нов терен (1342.94 м);

- участък от км.6+090 до км. 6+310, трасе по нов терен (220 м);

- участък от км.9+480 до км. 9+850, трасе по нов терен (370 м).

Възможностите за търсене на алтернативни решения по отношение на новите участъци са максимално ограничени от характера на терена през който преминава пътното трасе, ограничени в източна посока от бреговата ивица на Черно море.

Възлов момент от предлаганото ново трасе в участъка от км. 2+997 до км. 4+340 е преминаване през земеделски земи и засягането в началото и края на трасето на малки участъци от територията на Природен парк „Странджа”.

Напускането на старото трасе, движещо се успоредно на бреговата ивица се налага от необходимостта за постигане на необходимите хоризонтални криви за осигуряване проектната скорост от 60 км/час. Старият участък се предлага да остане за осигуряване на местното движение (не се рекултивира), като са предвидени нови пътни кръстовища.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница