Доклад за оценка на съвместимостта с предмета и целите на защитена зона


Картен материал с местоположението на обектите на инвестиционното предложение спрямо защитените зони и техните елементистраница9/10
Дата04.08.2018
Размер1.01 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

8. Картен материал с местоположението на обектите на инвестиционното предложение спрямо защитените зони и техните елементи

9. Заключение за вида и степента на отрицателното въздействие съобразно критериите по чл.22 на наредбата


Отрицателното въздействие върху ЗЗ ще се състои в промяна на естествения растителен компонент и нарушаване местообитания на животински видове в обхвата на новото строителство. Въздействието ще бъде пряко и дълготрайно, но с ниска степен.

Общата площ на въздействие върху защитената зона за цялосното сроителство на Път ІІІ-9901 възлиза на 44.756 дка и съставлява 0.0038 % от ЗЗ. На площ от 28.10 дка не се установяват местообитания предмет на защита в зоната. Такива се засягат в участъка за ново строителство от км 2+997.06 до км 4+340.

Засегнатият хабитат 91МО ще бъде на само на площ от 2.5 дка, което съставлява 0.00042 % от площта му в защитената зона. Защитена зона BG 0001007 „Странджа” е с площ 1 182 250.30 дка, от нея 50.91 % са заети от хабитат 91МО.

Хабитат 6210 „Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (+важни местообитания на орхидеи)” заема 5.02. % от площта на защитената зона. Нарушенията представляват 0.012 % (7.194 дка) от територията му в защитената зона.

Площта на въздействие върху местообитанията ще е сравнително малко (0.0039%), спрямо общата територия на защитена зона BG 0002040 “Странджа”.

Реализацията на инвестиционното предложение за рехабилитация и ново строителство на пътя Царево – Ахтопол ще има минимално отрицателно въздействие върху фауната в района, особено при спазване на дадените препоръки. Предвид видовото разнообразие на орнитофауната в района покрай разглежданият пътен участък, няма да бъдат нанесени значими промени в популациите на засегнатите видове птици. По време на строителството пряко засегнати ще се окажат птиците размножаващи се на тази територия.

Може да се очаква снижаване параметрите на зооценозите около новия и разширен пътен участък, вследствие шум и човешко присъствие.

Всички отрицателни въздействия, с изключение на разрушаването на местообитания, могат да бъдат намалени в значителна степен в резултат на прилагане на смекчаващи мерки.

Вследствие на оценката от т. 9.4, 9.5 и 9.6, отрицателното въздействие от реализацията на инвестиционното предложение се определя в ниска степен върху местообитанията и отделните видовете предмет на опазване. Територията е малка по площ (нарушени територии, разширение и нови трасета възлизатобщо на 44.756 дка.) и се намира в близост до сегашния път, като засяга и урбанизирани територии.

Инвестиционното предложение за ”Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-9901 „Царево - Резово”, участък „Царево - Ахтопол” от км 2+997.06 до км 13+670, с представените в т. 6 смекчаващи мерки, е съвместимо с предмета и целите на опазване на защитената зона BG 0002040 “Странджа” по Директива 79/409 и защитената зона BG 0001007 “Странджа” по Директива 92/43.

9.1. Характеристика на инвестиционното предложение


Проектираният пътен участък „Царево –Ахтопол” от Път – ІІІ-9901 е част от Републиканската пътна мрежа - трети клас и е с голямо стопанско и социално значение. Обслужва най-югоизточната част на Бургаска област. Явява се основна пътна артерия, успоредна на морската брегова ивица, на бързо развиващите се курортни селища – Варвара, Ахтопол, Синеморец, Резово.

Проектът предвижда привеждане на елементите на пътя в план и профил извън населените места за проектна скорост 60 км/час и рехабилитация на участъците през населените места. С предвижданата реконструкция и рехабилитация на пътният участък се постига възстановяване и подобряване на съществуващата пътна настилка, пътното тяло и отводняването, с цел осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване на експлоатационния живот на пътя.

Общата дължина на трасето от км 2+997.06 до км 13+670 е 10 672.94 м. Тази дължина съпоставена с тази по съществуващия път показва скъсяване на проектното трасе с 341 м.

Съществен елемент от реконструкцията на пътя е хомогенният участък по ново трасе от км 2+997.06 до км 4+340 с дължина 1 342.94 м., преминоващ през ПП „Странджа”.


9.2. Характеристики на други планове, програми и проекти/ инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона


В обхвата на предлаганото инвестиционно предложение няма информация за други програми и проекти (инвестиционни предложения), които да доведат до кумулативни ефекти в съчетание с предлагания проект, и които да окажат неблагоприятно въздействие върху предмета и целите на защитената зона.

9.3. Характеристики на защитената зона


Инвестиционното предложение попада на територията на Защитена зона „Странджа” BG BG0001007 по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна и Защитена зона „Странджа” BG 0002040 по Директива 79/409/ЕЕС за съхранението на дивите птици, утвърдени с ПМС № 122/02.03.2007 г.

  • тип А - Защитена зона по Директива за птиците;

  • тип В – Защитена зона по Директива за хабитатите;

  • тип С – Защитена зона и по двете Директиви


Предмет на защита в зоната са:

Типове природни местообитания от Приложение I на Директива 92/43/EEC

Предмет на защита в зоната са 32 природни местообитания, две от които се установяват и засягат от реализацията на инвестиционното предложение:

- 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори

- 6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)


Списък на висшите растения (Таблица 2) с консервационно значение в ПП „Странджа”

Таблица 2по ред

Таксон

Българско наименование

Статус на застрашеност

LGTP

IUCN

LRTEE

ЧК

BC

Защ. вид

1.

Galanthus nivalis L.

Кокиче


З
+

2.

Leucojum aestivum L.

Блатно кокиче


З3.

Pancratium maritimum L.

Пясъчна лилия (панкрациум)


З
+

4.

Anetum graveolens L.

Обикновен копър


Р5.

Astrodaucus littoralis (Bieb) Drude

Крайбрежен астродаукус


З
+

6.

Crithmum maritimum L.

Приморски копър


Р7.

Eryngium maritimum L.

Приморски ветрогон


Р
+

8.

Heptaptera triquetra (Vent.) Tutin

Триръба хептаптера


Р9.

Oenanthe millefolia Janka

Хилядолистен воден морач+

Р10.

Oenanthe pimpinelloides L.

Анасоновиден воден морач


Р11.

Oenanthe tenuifolia Boiss. et Orph.

Странджански воден морач+

Р12.

Opopanax chironium(L.) Koch

ssp. bulgaricum (Vel.) Andr.Български опопанакс
+

13.

Pastinaca umbrosa Stev. ex DC.

Степен пащърнак


Р14.

Prangos ferulacea (L.) Lindl.

Прангос ферулов


Р
+

15.

Scandix australis L.

Южно чапличе


Р16.

Sison amomum L.

Сизон


Р17.

Ilex colchica Poj.

Колхидски джел
+

18.

Anthemis jordanovii Stoj. et Acht.

Йорданово подрумиче


Р
+

19.

Carduus uncinatus Bieb.

Вълнест магарешки бодил


Р20.

Carduus thracicus Vel.

Тракийски магарешки бодил


Р
+

21.

Centaurea arenaria Bieb. ex Willd.

Пясъчна метличина


Р
+

22.

Centaurea pichleri Sibth. & Sm.

Пихлерова метличина
+

23.

Cirsium bulgaricum DC.

Българска паламида+

Р
+

24.

Crepis nicaeеnsis Balb.

Жлезистосъцветна дрипавка


Р25.

Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey.

Татарска салата


Р26.

Logfia gallica (L.) Cosson

Френска полска свещица


Р27.

Otanthus maritimus (L.) Hoffm. et Link.

Морски отантус


Р
+

28.

Pallenis spinosa (L.) Guss.

Бодлив паленис


З29.

Reichardia picroides (L.) Roth.

Горчивчева рейхардия


Р30.

Urospermum picroides (L.) F. W. Smidt

Пикровиден уроспермум


Р
+

31.

Epimedium pubigerum (DC.) Morren et Decne

Епимедиум


Р32.

Argusia sibirica (L.) Dandy

Сибирска аргузия


Р
+

33.

Echium plantagineum L.

Живовляково усойниче


Р34.

Nonea obtusifolia (Willd.) DC.

Тъполистна калугерка


Р35.

Symphytum tauricum Willd.

Кримско зарасличе


Р36.

Trachystemon orientalis (L.) D. Don

Източен лопох


Р37.

Arabis nova Vill.

Скална гъшарка


З38.

Aurina uechtriziana (Bornm.) Cullen et Dudley

Ауриния (Лепидотрихум)+

Р

+

+

39.

Maresia nana (DC.) Batt.

Дребна маресия


Р40.

Callitriche stagnalis Scop.

Крилатоплодно дренче


Р41.

Gypsophila trichotoma Wend.

Тройновилужна мишорка


Р
+

42.

Minuartia mediterranea (Link) K.Maly

Средиземноморска мишорка


Р43.

Saponaria stranjensis D. Jord.

Странджанско сапунче


Р
+

44.

Silene caliacrae D.Jord. et P. Pan.

Калиакренско плюскавиче


Р
+

45.

Silene euxina Rupr.

Черноморско плюскавиче


Р
+

46.

Corispermum nitidum Kit.

Лъскава камилска трева+

Р47.

Polycnemum heuffelii Lang

Хойфелова хрупенка


Р48.

Cistus salvifolius L.

Тамянка


Р
+

49.

Calystegia soldanella (L.) R. Br.

Дребно чадърче


Р
+

50.

Convolvulus lineatus L.

Теснолистна поветица


Р
+

51.

Convolvulus persicus L.

Персийска поветица
+

52.

Carex distachya Desf.

Двукласа острица


Р


53.

Scirpus triqueter L.

Триръбест сцирпус
+

54.

Knautia byzantina Fritsch

Византийско черноглавче


Р55.

Scabiosa atropurpurea L.

Тъмнолилава самогризка


Р56.

Ephedra distachia L.

Обикновена ефедра
+

57.

Calluna vulgaris (L.) Hull.

Калуна


Р
+

58.

Erica arborea L.

Пирен


Р
+

59.

Rhododendron ponticum L.

Понтийски рододендрон


З
+

60.

Vaccinium arctostaphylos L.

Кавказка боровинка+

З

+

+

61.

Euphorbia paralias L.

Приморска млечка


Р62.

Euphorbia peplis L.

Пясъчна млечка


Р
+

63.

Cicer montbretii Junb. et Spach

Цариградски нахут


Р
+

64.

Hymenocarpus circinatus (L.) Savi

Хименокарпус


Р65.

Lens ervoides (Brign.) Grande

Южна леща


З
+

66.

Lupinus albus L.

Бяла лупина


Р
+

67.

Medicago littoralis Loisel. ex Lois.

Крайбрежна люцерна


Р
+

68.

Scorpiurus subvillosus L.

Скорпиурус


Р69.

Trifolium constantinopolitanum Ser.

Цариградска детелина


Р70.

Trifolium globosum L.

Кълбеста детелина


Р71.

Trifolium ligusticum Balb. ex Loisel.

Странджанска детелина


З
+

72.

Vicia barbazitae Ten. Et Guss.

Южна глушина


Р73.

Vicia incisa Bieb.

Странджанска глушина


Р74.

Quercus hartwissiana Stev.

Странджански дъб


Р75.

Blackstonia perfoliata (L.) Huds.

Пронизанолистна блекстония


Р
+

76.

Centaurium maritimum (L.) Fritsch

Морски червен кантарион


З
+

77.

Centaurium turcicum (Vel.) Ronn. ex Fritsch

Турски червен кантарион


Р78.

Geranium bohemicum L.

Бохемски здравец


Р
+

79.

Hypericum androsaemum L.

Багрилна звъника


Р
+

80.

Hypericum calycinum L.

Чашковидна звъника


Р
+

81.

Crocus olivieri J. Gray

Оливиеров минзухар


Р
+

82.

Romulea bulbocodium (L.) Sebast. et Mauri

Луковична пролетка


Р
+

83.

Romulea linaresii Parl. ssp. graeca Beguinot

Гръцка пролетка
+

84.

Juncus ranarius Song. et Perr.

Жабешка дзука


Р
+

85.

Nepeta parviflora Bieb.

Черноморска коча билка


Р
+

86.

Salvia forskaohlei L.

Форскалева какула


Р
+

87.

Sideritis syriaca L.

Кримски миризлив бурен


З
+

88.

Stachys maritima Gouan.

Приморски ранилист


Р
+

89.

Stachys thracica Dav.

Тракийски ранилист


Р90.

Teucrium lamifolium D'Urv.

Странджанско подъбиче+

Р

+

+

91.

Fritillaria graeca Boiss. et Sprun.

Гръцка ведрица


Р

+

+

92.

Fritillaria pontica Wahl.

Черноморска ведрица

+

+
Р
+

93.

Scilla bithynica Boiss.

Битински синчец


Р
+

94.

Linum tauricum Willd. ssp. bulgaricum (Podp.) Petrova

Кримски лен


Р95.

Ficus carica L.

Смокиня


Р96.

Nuphar lutea (L.) S. et S.

Бърдуче


З
+

97.

Anacamptis pyramidalis (L.) C. M. Richard

Обикновен анакамптис
+

98.

Limodorum abortivum (L.) Sw.

Недоразвит лимодорум


Р
+

99.

Ophrys argolica Fleischm.

Гръцка пчелица

+

+

+
+

+

100.

Ophrys scolopax Cav.

Двурога пчелица
+

101.

Ophrys sphegodes Mill.

Паяковидна пчелица
+

102.

Orchis militaris L.

Шлемовиден салеп


Р
+

103.

Orchis papilionaceae L.

Пеперудоцветен салеп


Р
+

104.

Orchis provincialis Balb.

Обикновен салеп


Р

+

+

105.

Serapias vomeracea (Burnm.) Briq.

Палешников серапиас


Р
+

106.

Spiranthes spyralis. (L.) Chevall.

Есенен спиралис


Р
+

107.

Fumaria thuretii Boiss.

Туретиев росопас


Р108.

Hypecoum ponticum Vel.

Черноморски хипекоум+

Р109.

Plantago bellardii All.

Белардиев жиловлек


Р110.

Plantago cornuti Gouan

Рогат жиловлек


Р
+

111.

Limonium gmelinii (Willd.) O. Kuntze

Гмелинова гърлица


Р
+

112.

Limonium vulgare Mill.

Обикновена гърлица


Р
+

113.

Bromus lanceolatus Roth

Едрокласа овсига


З
+

114.

Gaudinia fragilis (L.) Beauv.

Крехка гаудиния


Р115.

Parapholis incurva (L.) C. E. Hubb.

Парафолис


Р116.

Sesleria alba Sibth. et Sm.

Бяла гъжва+

Р117.

Polygala supina Schreb.

Пълзяща телчарка


Р118.

Groenlandia densa (L.) Fourr.

Гъстолистна гренландия


Р119.

Cyclamen coum Mill.

Пролетно ботурче


Р

+

+

120.

Primula vulgaris Huds. subsp. rubra (Sm.)Greut et Burdet

Кавказка иглика


Р
+

121.

Samolus valerandii L.

Валерандова северница


Р122.

Cytinus clusii (Nyman) Gand.

Цитинус
+

123.

Anemone pavonina Lam.

Червена съсънка
+

124.

Delphinium peregrinum L.

Чуждестранен шпорец


Р125.

Mespilus germanica L.

Мушмула


Р
+

126.

Pyracantha coccinea Roem.

Пираканта


З
+

127.

Pyrus bulgarica Khutath. et Sachok.

Българска круша


Р
+

128.

Asperula involucrata Wahlenb.

Странджанска лазаркиня


Р129.

Galium bulgaricum Vel.

Българско еньовче


Р130.

Verbascum bugulifolium Lam.


+

З
+

131.

Verbascum lagurus Fisch. et C.A. Mey.

Странджански лопен

+
+

З
+

132.

Veronica turrilliana Stoj. et Stef.

Търилово великденче

+

+

+

Р
+

133.

Cheilanthes persica (Bory) Mett. ex Kuhn

Персийски крайспорник


Р
+

134.

Atropa bella-donna L.

Старо биле


Р135.

Taxus baccata L.

Отровачка


З
+

136.

Thelypteris palustris Schott

Блатен телиптерис


З
+

137.

Daphne pontica L.

Странджанско бясно дърво


Р
+

138.

Tilia rubra DC. ssp. caucasica (Rupr.) Engl.

Кавказка липа


Р139.

Celtis caucasica Willd.

Кавказка копривка+

Р140.

Verbena supina L.

Лежаща върбинка


Р
LGTP (Conservation Status Listing of Globally Threatened Plants, WCMC) – Списък на световно застрашените растения

IUCN (1997 IUCN Red List of Threatened Plants) – Червен списък на застрашените растения на Международния съюз за защита на природата

LRTEE (List of rare, threatened and endemic plants of Europe) – Списък на редките, застрашени и ендемични растения на Европа

ЧК Червена книга на България

BC (Bern Convention) – Приложение 1: “Строго защитени растителни видове” към Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни местообитания

Защ. вид Растения, защитени от Закона, включени в Приложение 3 към Закона за биологичното разнообразие
Уязвими видове влечуги от Приложение ІІ на Директива 92/43 са двата вида костенурки: шипобедрена (Testudo graeca) и шипоопашата (Testudo hermanni), срещащи се редовно в района на инвестиционното предложение и в съседните хабитати. Нарушаване на местообитания на двата вида сухоземни костенурки е възможно най-вече при усвояването на територията за новото пътно трасе. Местообитания на южната блатна костенурка (Mauremys caspica) не се засягат.

Обект на защита в ЗЗ BG0001007 са десет вида прилепи, включени в Приложение II на Директива 92/43/EC, местообитания на които в обхвата на проучването не са установени. Ремонтните дейности, засягащи големите съоръжения в участъка на пътя на практика няма да окажат забележимо влияние върху прилепното съобщество в защитената зона.Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница