Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на


Анотация на инвестиционното предложениестраница2/6
Дата19.07.2018
Размер2.96 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6

4. Анотация на инвестиционното предложение


Първите проучвания и проектни разработки за обход на град Габрово са от 1975 година. Първият етап (км 0+000 – км 7+670) е изграден преди 25 години, а Втория етап (км 7+670 – км 10+940) е изграден преди 15 години до биндер. Предпроектните проучвания за четвъртия етап, са приети с протоколи №№ 7/24.03.83 г., 20/17.12.87 г., 22/02.12.88 г., 5/06.04.89 г. и /01.08/89 г, на ЕТИС при ГУП. Съществуващият технически проект за директното трасе е разработен за проектна скорост 80 км/час, габарит 7/10.50, с минимален радиус на хоризонтална крива 250 м и по изключение, кривата при траншеята с радиус 200 м за Vпр. 70 км/час.

Техническия проект от 1992 год. на етапната връзка от км. 0+000 до км. 3+130 е проектиран като подобект на път I-5 “Габрово – Шипка с тунел под Стара Планина” и е за проектна скорост 40 км/час, габарит 6/9 и минимален радиус на хоризонтална крива 60 м, а на серпентината 50 м.

За Трети етап на пътя, през 2007 – 2008 г. са извършени предпоектни проучвия и предложени вариантни решения за Трети етап – червен и син.

С решение на ТС при НАПИ – Протокол от 26.08.2008 г. е взето решение за разработване на:

- технически проект за рехабилитация на съществуващия път – І-ви етап от км 0+000 до км 7+670;

- технически проект за рехабилитация и реконструкция на съществуващия път – ІІ-ри етап от км 7+670 – км 10+940;

- технически проект за ІІІ-ти етап по „син” вариант – км 10+939 – км 16+010;

- по технически проект за ІV- ти етап – от км 16+010 до км 20+120 и етапна връзка – км 0+000 – км 3+130.
 • ПЪРВИ ЕТАП – км 0+000 – км 7+670

Началото на участъка - км 0+000 е от път I-5 - триклонно пътно кръстовище до км 7+670 при пътен възел „Поповци” над път II-44 „Севлиево – Габрово”. Участъкът е изграден преди 25 години. Трасето на пътя се движи северно от индустриалната зона на гр. Габрово. При км 2+303.07 пресича река Янтра с мост с дължина 320 м, преминава южно от селата Райковци и Думанци и при село Поповци пресича РП II-44 „Севлиево – Габрово”. Надморска височина на участъка 460 м.

Предвижда се рехабилитация на участъка, включващ възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества на пътния участък, в това число: • усилване и ремонт на съществуващата асфалтобетонова настилка, в съответствие с очакваното за перспективен период 10 г. транспортно натоварване.

 • подобряване на равността на съществуващата асфалтобетонова настилка.

 • ремонт на пътното тяло, малки съоръжения, отводнителни съоръжения и принадлежности на пътя.

 • ремонт на големите съоръжения.

 • проверка на светлите габарити на пресичанията с ел. проводи.

 • възстановявне на хоризонталната маркировка и допълване на вертикалната сигнализация с пътни знаци и табели.

 • координиране на сервитута на пътя.

За участъка е разработен техническият проект с технически елементи, съответстващи на изискванията на Техническото задание и при условието за максимално придържане към съществуващия асфалтобетонов път.


 • ВТОРИ ЕТАП - км 7+670 – 10+939

Започва от п.в. „Поповци” при км 7+670, а краят на пътния участък е при км 10+939. Участъкът е изграден до биндер преди 15 години. Трасето на етапа минава западно от кв. Войново и завършва в село Чехлевци, като последните 200 метра разделят селото на две. При замразяване на строителството не са довършени пътните връзки на детелината при км 7+800 и директното трасе, които са без износващ асфалтобетонов пласт. Връзките в посоки Севлиево – Велико Търново и Казанлък – Габрово не са изградени, а пътното кръстовище при село Чехлевци не е довършено в посока РП III-4404. От км 10+939 в ляво е изградена пътна връзка 800 м до РП III-4404 Габрово – Горна Росица.

Предвижда се доизграждане на пътният участък и рехабилитация, включващ възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества на пътния участък.
 • ТРЕТИ ЕТАП – км 10+940 – км 16+010

В етапа на предпроектните проучвания са разработени са два пътни варианта – червен и син. Предварителният технически проект съгласно решението на ТС при НАПИ от 26.08.2008 г. е разработен по син вариант. Трасето е по нов терен, в землището на гр. Габрово.

Ситуация

Началната точка на разглеждания трети участък при км 10+940.74 съвпада с крайната такава със същия километраж на втори участък (рехабилитация) в района на кв. „Чехлевци”. От тук след лява крива с радиус 600 м оста пресича долината на р. Синкевица, път III-4404 за Горна Росица и вододелното било между Синкевица и Присовски дол.

След изход тунел (км 12+960) с три последователни криви с радиуси 700, 600 и 500 м се достига долината на р. Паничарка в района нa кв. „Дядо Дянко” (км 15+500) като се пресича самата долина и път III-5006 за м. „Узана”.

Връзката с четвърти участък (Технически проект от 1996 г.) става с дясна крива с радиус 250 м по западния скат над кв. „Смирненски”.

При км 11+448, км 14+660 и 15+415-15+500 се пресичат големи съществуващи водосбори. На тези места са проектирани мостове (виадукти).

Преминаването през билото при км 12+680 (Бакойски баир) се осъществява чрез пътен тунел с дължина 550 м.

Крайната точка е при км 16+010 и съвпада с началото на четвърти участък.

Разглежданият трети участък от км 10+940.74 до км 16+010 е с дължина 5069.26 м.

Проектирани са пет хоризонтални криви с радиуси от 250 (минимален допустим) до 700 м. Общата дължина на дъгите на циркулярните криви е 1659.17 м (2567.50 с преходните криви), което представлява 32.7% (50.6%) от цялата дължина.

Предвдвидени са пет броя аварийни площадки.

Ситуацията на директното направление осигурява проектната скорост от 80 км/час.

Проектирани са два несъвършенни пътни възли (непълни детелини) при км 11+513 „Чехлевци” и км 15+500 „Дядо Дянко”.

Пътни възли

Пътен възел на км 11+513 „Чехлевци”

Общата схема е несъвършен пътен възел (непълна детелина). Обслужваните посоки са:

По директното направление на I-5 (Русе) – В. Търново – Габрово – Шипка – Казанлък – (Маказа). Тук основен транспортен поток е транзита Дунав мост (Русе) – Маказа през Ста-ра планина по направлението на път I-5.

По второстепенното направление – пътната връзка (№№ 3 и 5) на кв. „Чехлевци” с път III-4404 Габрово – Горна Росица, разположена почти успоредно на главното направле-ние.

Пътен възел на км 15+500 „Дядо Дянко”

Общата схема на ПВ е непълна детелина. Обслужваните посоките са:

- По директното направление на I-5 (Русе) – В. Търново – Габрово – Шипка – Казанлък – (Маказа). Тук основен транспортен поток е транзита Дунав мост – Маказа през Стара пла-нина по направлението на път I-5.

- По второстепенното направление – бул. „Трети март”, Габрово център – м. Узана. Това направление е с местно (градско) движение. Към западното ухо е включено и откло-нението за м. „Чуклите”.

Големи съоръжения

Километричното им положение и отворите са както следва:

- Мост на км 11+800 (от км 11+488.70 до км 12+125.20) с отвор 38.25 + 14 х 40 + 38.25;

- Мост на км 14+660 (от км 14+581.77 до км 14+738.27) с отвор 38.25 + 2 х 40 +38.25 м;

- Мост на км 15+415 (от км 15+410.68 до км 15+607.18) с отвор 38.25 + 3 х 40 +38.25 м;

- Мост над р. Паничарка с отвор 20 м на км 0+365.

Тунел

Проектиран е пътен тунел от км 11+420 до км 12+960 с дължина 540 м.


 • ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – км 16+010 - км 20+120

Участъкът започва от кв. Дядо Дянко (РП III-5006) на град Габрово до кв. Радецки (п.к. за етапна връзка) – от км 16+010 до км 20+120. Трасето е по нов терен и минава по левия бряг на реките Паничарка и Козята източно от кв. Смирненски и кв. Радецки. При км 20+120 източно от ВЕЦ “Малуша” се отделя в дясно етапна връзка с дължина 3130 м с РП I-5 (при км 160).
Етапната връзка е по северния скат над ВЕЦа, в посока съществуващия път за връх Шипка, над канал “Янтра” от СД “Янтра”. Включването в сегашното трасе на път I-5 е непосредствено преди “Червения завой”и е с пътно кръстовище на ниво при км. 2+977.33 = км. 160 по РП I-5.

За етапа има утвърден технически проект от 1996 година

През 2004 год. се изработва актуализация на Техническия проект на Етапната връзка от км 0+000 до км 3+130, като подобект на Обект: ПЪТ III – 5004 “ОБХОДЕН ПЪТ НА ГРАД ГАБРОВО” IV етап - от км 16+010 до км 20+120.


ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ-ДИРЕКТНО ТРАСЕ

Съгласно техническото задание са запазени основните технически параметри на пътните трасета по техническия проект от 1992 г. Променените от тогава технически изисквания на ГУП и впоследствие на ИАП са наложили пълно преработване на проекта. Това, което основно е запазено, са ситуационните елементи на пътните трасета – Директно трасе от км. 16+010 до км. 20+120 и Етапна връзка от км. 0+000 до км. 3+130.

Основни технически параметриПътни връзки и площадки

Към етапната връзка има отделен проект за пътно кръстовище при км. 2+977.33 – включването и към съществуващия път.

В края на директното трасе е предвиден, в дясно забавителен шлюз, за включване в етапната връзка. Той е част и от пътния възел, който ще се изгради с петия етап на директното трасе и включва етапната връзка, като пресичането е с надлез на директното трасе.

По директното трасе няма пресичане с напречни пътища, изискващи проектирането на надлези. Пресичането е на хора и животни, за което са предвидени прокари 300/250.

Проектирани са две полощадки за отдих на директното трасе – при км 16+380 и при км 18+580.

Предвидена е площадка за поддържане на пътя в края на директното трасе при км 20+080, дясно.

Предвидена е площадка за опорен пункт при пътното кръстовище км 2+977.33, в ляво от второстепенното направление, върху съществуващата отбивка.
Отводняване

За отводняване на пътното платно са предвидени облицовани отводнителни окопи. Предвид малките разстояния между пътните водостоци, те са с дълбочина 0.40 м, по указанията на ГУП от 1997 год.

За отводняване на двата участъци с ригола, са предвидени:


  • при км 16+420, с дължина на риголата 120 метра – два броя напречни оттоци Ø 50.

  • при км. 17+330 (дълбоката траншея), с дължина на риголата 200 метра – колектор Ø 50, от ляво, с 5 броя приемателно – ревизионни шахти.


Малки съоръжения

Направено е хидравлично оразмеряване на пътните водостоци – по инструкцията на ГУП от 1998 год. От направената подробна хидроложка карта и изискването за отвеждане на водите от отводнителните, предпазните окопи и надлъжните дренажи извън пътното тяло, са определени местата и отворите на пътните водостоци.

Предвидените водостоци с отвори 300/250 ще се използват и като прокари за хора и животни. При проектиране на водостоците са спазени изискванията на техническо разпореждане № 94+00+98 от 05.04.1999 год. на ГУП.
Подпорни стени и корекции на реки

Подпорните стени при корекциите на река Паничарка са предвидени стоманобетонови, монолитни. Всички други подпорни стени са предвидени като обемно решетъчни подпорни стени – ОРС’86.

Директното трасе засяга коритото на река Паничарка и река Козята (Козещица). За корекцията на река Паничарка има изготвен технически проект на „Водоканалпроект” от 1970 год. за корекцията на река Козещица има идеен проект на „Водоканалпроект” от 1969 год. (предоставени са от „ВиК” ООД гр. Габрово). В участъците, които се засяга речното корито от пътното трасе, проекта за корекция не е изпълнен. При проектиране на подпорните стени са използвани данните, за Qор, водните нива, ширина на дъното и профил на реката:


  • при км 16+480 на река Паничарка. Предвидена е стоманобетонова подпорна стена от ляво и откос 1:1, отдясно. Ширина на корекцията 15 м;

  • при км 16+880 на река Паничарка. Предвидени са стоманобетонови подпорни стени от ляво и дясно на корекцията. Ширина на дъното 15 м;

  • при км 18+360 на река Козещица. Предвиден е профил с откос от ляво 1:1.5, а от дясно 1:1. Ширина на дъното 20.00 м.


ЕТАПНА ВРЪЗКА - км 0+000 - км 3+130

Основни технически параметри:Габарит Г9.00, включва:

Две ленти за движение, по 3.25 м и два банкета по 1.25 м.

Ситуацията на директното трасе и етапната връзка са както в основния проект от 1992 г. В актуализирания проект има промяна в Етапната връзка: при км 3+130 – включването в съществуващия път и при км 0+000 – отделянето от директното трасе.

Към етапната връзка има отделен проект за пътно кръстовище при км 2+977.33 – включването и към съществуващия път I-5 към връх Шипка.

В края на директното трасе е предвиден, в ляво забавителен шлюз, за включване в етапната връзка. По директното трасе няма пресичане с напречни пътища, изискващи проектирането на надлези. Пресичането е на хора и животни, за което са предвидени прокари 300/250.

Предвидена е площадка за опорен пункт при пътното кръстовище км 2+977.33, в ляво от второстепенното направление, върху съществуващата отбивка.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница