Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане настраница3/6
Дата19.07.2018
Размер0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6

5. Проучени алтернативи за местоположение и/или алтернативи за нехнологии и мотивите за направения избор за проучването, имайки предвид въздействията върху околната среда, включително и „нулева алтернатива”


Алтернативи за местоположение за различните етапи на инвестиционното предложени

Вариантни решения за ПЪРВИ И ВТОРИ етапи на пътя не са обсъждани, тъй като същите са изградени и проекта предвижда само рехабилитация на пътните участъци.ПРЕДПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ТРЕТИ ЕТАП - км 10+939 - км 16+010

Началото на трети етап км 10+938.90 е в село Чехлевци и ситуационно е обвързан с края на изпълнения пътен участък от пътен възел „Поповци” до село Чехлевци. Предпроектните варианти са насочени в посока квартал Дядо Дянко – четвъртия етап. При км 11+710 вариантите пресичат РП III-4404. При км 11+500 е разработен пътен възел тип тромпет, за връзка с РП III-4404. Краят на трети етап е след пресичането на РП III-5006 „Габрово – Узана” и ситуационно е обвързан с техническия проект на четвъртия етап. Пресичането на РП III-5006 е решено с пътен възел “Дядо Дянко”– непълна детелина. Схемата на възела е съгласувана с Община Габрово при проектирането на техническия проект на четвъртия етап.

Вариантите пресичат землищата на Гачевци, Габрово и Смирненски, община Габрово, област Габрово (Приложение № 4).

Предпроектно решение червен вариант км 10+939 – км 16+457

Пътното трасе започва с хоризонтална крива с радиус 600 м, пресича РП III-4404 и река Синкевица с мост L=600 м, минава по северния скат на Бакойския баир и след пресичането на селскостопанския път минава от южната страна на около 150 м от кв.Бакойци. Пресичането на Бакойското дере е решено с мост L=120 м. След него трасето пресича РП III-5006 и река Паничарка с надлез L=200 м и се включва в трасето на четвъртия етап. Общата дължина на червения вариант е 5.518 км.Предпроектно решение син вариант км 10+939 – 16+010

Пътното трасе започва с хоризонтална крива с радиус 600 м, пресича РП III-4404 и река Синкевица с мост L=640 м, пресича Бакойския баир с пътен тунел с дължина 600 м и се спуска по южния скат на Бакойското дере. Пресичането на Бакойското дере е решено с мост L=160 м. След него трасето пресича РП III-5006 и река Паничарка с надлез L=200 м и се включва в трасето на четвъртия етап. Общата дължина на синия вариант е 5.071 км.ПРЕДПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – км 16+010 - км 20+120

Участъкът започва от кв. Дядо Дянко (РП III-5006) на град Габрово до кв. Радецки (п.к. за етапна връзка) – от км 16+010 до км 20+120. Трасето е по нов терен и минава по левия бряг на реките Паничарка и Козята източно от кв. Смирненски и кв. Радецки. При км 20+120 източно от ВЕЦ “Малуша” се отделя в дясно етапна връзка с дължина 3120 м с РП I-5 (при км 160).Етапната връзка е по северния скат над ВЕЦ „Малуша” в посока съществуващия път за връх Шипка, над канал “Янтра” от събирателна деривация (СД) “Янтра”. Включването в сегашното трасе на път I-5 е непосредствено преди “Червения завой”и е с пътно кръстовище на ниво при км. 2+977.33 = км. 160 по РП I-5.

За етапа има утвърден технически проект от 1996 година

През 2004 год. е актуализиран Техническия проект на директното трасе в четвърти участък от км 16+010 до км 20+120, етапна връзка от км 0+000 = 20+124.24 до км 3+130 за включване към съществуващия път в посока връх Шипка.


6. Описание, анализ и оценка на компонентите и факторите на околната среда и на материалното и културно наследство, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение

6.1. Атмосферен въздух


Разработени са две варианти решения, които са оценени по отношение въздействието им върху атмосферния въздух, а именно: - вариант 1 (червен); - вариант 2 (син) в ІІІ-ти етап. За провеждане на изчисленията и прогнозирането при оценяване качеството на приземния въздух трасето е разделено на четири подучастъка, които съответствуват на четири преброителни пункта. За най-неблагоприятната по отношение замърсяването е избрана 2028 година. Оценено е замърсяването при изграден изцяло обход. Като критерий за сравняване е оценено надвишаването на средногодишната норма за опазване на човешкото здраве по отношение приземните концентрации за азотните оксиди.

Двата варианта на трасето от разглежданият участък на път IІІ-5004 Обход на град Габрово от км 0+000 до км 20+120 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 са идентични по отношение на І-ви и ІІ-ри и ІV-ти изчислителни подучастъци. При разгледаните два варианта в ІІІ-ти изчислителен подучастък е установено, че те са не се различават съществено по отношение атмосферното замърсяване в съответните населени места. Синият вариант в трети етап е избран за окончателно трасе, съгласно разработен технически проект.

В І-ви изчислителен подучастък, включващ трасе започващо от км 0+000 и завършващо на км 7+670, не е установено надвишаване на средногодишната норма за опазване на човешкото здраве, засягащо жилищни зони или обитаеми сгради. Най-близките сгради са в северния край на зоната на разстояние от около 50 м на от южната страна на пътя. Най-близките сгради отстоят, както следва: - в с. Рязковци е на разстояние 5 м, а останалите на около 20 м от южната страна на пътя; - в с. Думници – на разстояние от около 100 м от северната страна на пътя; - в с. Поповци - на разстояние от около 20 м от западната страна на пътя. Не е отчетено надвишаване на средногодишната норма за опазване на човешкото здраве за азотните оксиди в избраната 2028 година (при обход, изцяло пуснат в експлоатация).Максималното възможното замърсяване в подучастъка е под средночасовата норма за опазване на човешкото здраве и се намира между Думници и Поповци.

Във ІІ-ри изчислителен подучастък, от км 7+670 до км 10+939 не е установено надвишаване на средногодишната норма за опазване на човешкото здраве, засягащо жилищни зони или обитаеми сгради. Най-близките сгради отстоят, както следва: - в кв. Войново е на кота по-висока от пътя на разстояние от около 10 м от западната му страна; - в Чехлевци е на около 15 м от западната страна на пътя. Не е отчетено надвишаване на средногодишната норма за опазване на човешкото здраве за азотните оксиди в избраната 2028 година (при обход, изцяло пуснат в експлоатация). Максималното възможно замърсяване в подучастъка е под средночасовата норма за опазване на човешкото здраве и се намира преди кв. Войново.

Вариантите за ІІІ-ти изчислителен подучастък, са: - вариант 1 - червен – с трасе започващо от кв. Велчевци км 10+940, заобикалящо при Бакойци и завършващо след кв. Смирненски на км 16+460; - вариант 2 – син – с трасе започващо от кв. Велчевци км 10+940, преминаващо през тунел и завършващо след кв. Дядо Дянко на км 16+010. Синият вариант в трети етап е избран за окончателно трасе, съгласно разработен технически проект

При вариант 1 – червен в ІІІ-ти изчислителен подучастък не е установено надвишаване на средногодишната норма за опазване на човешкото здраве, засягащо жилищни зони или обитаеми сгради. Най-близките сгради в кв. Бакойци са на разстояние около 150 м. Не е отчетено надвишаване на средногодишната норма за опазване на човешкото здраве за азотните оксиди в избраната 2028 година (при обход, изцяло пуснат в експлоатация). Максималното възможно замърсяване в подучастъка е под средночасовата норма за опазване на човешкото здраве и се намира в преди кв. Бакойци.

При вариант 2 – син в ІІІ-ти изчислителен подучастък не е установено надвишаване на средногодишната норма за опазване на човешкото здраве, засягащо жилищни зони или обитаеми сгради. Най-близките сгради отстоят, както следва: - в Чехлевци - на около 30 м в ниското и на около 100 м от източната страна на пътя; - в кв. Дядо Дянко - попадат до/под надлеза или са на разстояние от около 15 от източната страна в ниското. Не е отчетено надвишаване на средногодишната норма за опазване на човешкото здраве за азотните оксиди в избраната 2028 година (при обход, изцяло пуснат в експлоатация). Максималното възможно еднократно замърсяване при азотните оксиди, оловни аерозоли и праховите частици са над съответната норма около вход/изходите на тунела, които са извън населените места.

В ІV-ри изчислителен подучастък, от км 16+010 до км 20+120 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, не е установено надвишаване на средногодишната норма за опазване на човешкото здраве, засягащо жилищни зони или обитаеми сгради. Най-близките сгради отстоят, както следва: - в кв. Смирненски– къщи на разстояние от около 120 м, промишлени постройки и жилищни сгради на ската на разстояние от около 150 м; – жилищни сгради на разстояние от около 100 м; - в кв. Радецки са на разстояние около 20 м от източната страна на пътя. Не е отчетено надвишаване на средногодишната норма за опазване на човешкото здраве за азотните оксиди в избраната 2028 година (при обход, изцяло пуснат в експлоатация). Максималното възможно замърсяване в подучастъка е под средночасовата норма за опазване на човешкото здраве и се намира на острия завой към етапната връзка след кв. Радецки.

Резултатите от прогнозирането, по отношение на атмосферното замърсяване във всички населени места и при всички варианти, включително избраните в ІІІ-ти етап за окончателно трасе (съгласно техническия проект), не отчитат замърсяване на атмосферния въздух (надвишаване на средногодишната норма за опазване на човешкото здраве за азотните оксиди в жилищни зони или потенциална възможност от надвишаването на средночасовата норма за опазване на човешкото здраве за азотните оксиди).

1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница