Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане настраница6/6
Дата19.07.2018
Размер0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6

7. Описание на мерките предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните въздействия върху околната среда - план за изпълнение на тези меркиПлан за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООСМерки

Период/фаза

на изпълнение

Резултат
Атмосферен въздух1.

Контрол върху състоянието на ППС и строителната техника

По време на целия период на строителство

Намаляване на общите вредни емисии

2.

Контрол върху извънгабаритно товарене на ППС с насипни материали

По време на целия период на строителство

Намаляване на допълнителното натоварване с прах

3.

Контрол върху местата за временно съхранение на насипни материали и строителни отпадъци при сухо и ветровито време да се омокрят за да се намалят неорганизираните емисии на прах

При строителните дейности за реконструкция и рехабилитация омокряне при сухо и ветровито време

Намаляване на допълнителното натоварване с прах

4.

Почистване на местата за временно складиране на инертни материали и строителни отпадъци

Незабавно след приключване на строителните работи

Намаляване на допълнителното натоварване с прах

5.

Контрол върху подгряване, подготовка и нанасяне на асфалтово покритие

След приключване на нанасянето

Намаляване на допълнителното натоварване с въглеводороди

6.

Контрол върху чистотата на пътното платно

Непрекъснат

Намаляване на допълнителното натоварване с прах

7.

Поддържането на сервитутите на пътя и озеленяване в критичната зона

След приключване на строителните дейности

Намаляване влиянието на критичната зона около оста на пътя
Води1.

При извършване на строителните работи по строителството на мостовите съоръжения да не се допуска работа на неизправна техника с оглед предотвратяване замърсяването на речните води с нефтопродукти.

По време на строителството

Предотвратяване замърсяването на речните води
Геоложка среда1.

Организиране на депа за съхранение на хумусния слой и скални разновидности с ниски якостни характеристики.Съгласуване с местните органи на управление. Използването им за подходящи цели своевременно – рекултивации, сметища и др..

По време на строителството

Ограничаване на площите, засегнати от строителните работи

2.

Строго спазване на проектните решения по отношение обеми на изкопи и насипи и обеми на взривяване при прокарване на нови трасета.

По време на строителството

Ограничаване на площите, засегнати от строителните работи

3.

Използване на подземни богатства-строителни материали, от кариери отдадени на концесия и такива отговарящи на изискванията за качествена характеристика към влаганите материали

По време на строителството

Качество на строителните работи

4.

Непрекъснато следене поведението на скалните масиви (скатовете) при подсичането им в следствие на изкопни работи и съгласуване с проектанта на укрепването им при необходимост

По време на строителството

Ограничаване на площите, засегнати от строителните работи и сигурноста на съоръженията
Почви1.

Съхраняване на отнетия хумус при условията регламентирани със Закона за почвите и използването му за рекултивация, съгладно узискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени.

По време на строителството

Използването му за рекултивация

2.

След приключване на строителните рботи да бъдат почистени и рекултивирани терените за временно съхраняване на строителни материали и отпадъци

По време на строителството

Възстановяване състоянието на земите
Биоразнообразие1.

  За съхраняване и недопускане на допълнителни нарушения в защитените зони, да не се допуска използването на територии за временно депониране на земни маси, строителни материали, отпадъци или подходи на строителната техника.

По време на строителството

Предотвратяване заемането на допълнителни площи от защитените територии

2.

Да бъдат маркирани точно маршрутите за подходите към строителните обекти на терените, за да се предотврати допълнителното унищожение на растителност и нарушаване на прилежащи терени.

По време на строителството

Запазване на растителни местообитания

3.

  Стриктно да се спазват правилата за противопожарна безопасност.

По време на строителството

Предотвратяване на евентуални пожари в горски територии

4.

Да не се допуска изхвърлянето на опасни отпадъци и битови и хранителни отпадъци, които могат да доведат до замърсяване на почвите, и представителите на растителния и животинския свят.

По време на строителството

Предотвратяване замърсяване на почвите и въздействие върху представителите на растителния и животинския свят.

5.

  За предотвратяване възникването на ерозионни процеси да бъде предвидено своевременно укрепване на откосите.

По време на строителството

Предотвратяване на ерозионни процеси

6.

Да се извършва своевременна рекултивация на засегнатите от временни дейности терени.

По време на строителството

Възстановяване на нарушените площи

7.

  Затревяването и ландшафтното оформление в крайпътните зони да е с дървесни и храстови видове от района, за да се запази естественото, типично за района биологично разнообразие. Да не се допуска внасянето на чужди за региона растителни видове (в т.ч. и инвазивни видове).

По време на строителството

Запазване на типичното биоразнообразие

8.

  По време на експлоатация на обекта да се провежда мониторинг върху възможното постъпване на антропофитни и инванзивни видове, пренесени от преминаващите транспортни средства. Ако се получи подобна инвазия, ще бъдат необходими практически мерки за почистване

По време на експлоатация

Предотвратяване инвазия на антропофити и инванзивни видове

9.

Да се намалят до минимум строителните дейности в речните корита и по прилежащите брегове свързани със строителството на мостове и корекции на реките.

По време на строителството

Запазване на местообитания

10.

Да не се изграждат допълнителни пътни или хидротехнически съоръжения (подпори, диги, укрепителни съоръжения на дъното и по речните брегове, бързотоци и др.) извън тези, свързани с конструктивната им сигурност. С това се постига предпазване на дънните и крайбрежните местообитания на риби и водни безгръбначни от увреждане.

По време на строителството

Запазване на местообитания

11.

Да не се изграждат бродове и да не се допуска преминаване на строителни и транспортни машини през реките извън технологичните изисквания на строителството

По време на строителството

Запазване чистотата на водните басейни

12.

Да не се допуска депониране на инертни материали в речните корита;

По време на строителството

Запазване чистотата на водните басейни

13.

Да не се допуска миене на транспортна и строителна техника в реките с цел предотвратяване замърсяване на реките и увреждане на дънните местообитания.

По време на строителството

Предотвратяване замърсяване на реките и увреждане на дънните местообитания.

14.

Да се извършва своевременно почистване на нанесени от течението материали в районите на премостванията на реките за предотвратяване на затлачване им и прекъсване на миграционните пътища на рибите.

По време на експлоатация

Предотвратяване затлачването им и прекъсване на миграционните пътища на рибите.

15.

  Да се поставят мрежи и заграждения покрай пътя в участъците с фрагментация на горски територии, ограничаващи достъпа на животни до пътното платно.

По време на строителството

Ограничаване достъпа на животни до пътното платно

16.

Изграждане на входа и изхода на мосовите съоръжения на заграждения, които да насочват херпетофауната към реките и да възпрепятстват достъпа й до трасето на пътя.

По време на строителството

Ограничаване достъпа на животни до пътното платно

17.

Да се предвидят мерки за предотвратяване на замърсяване на речните корита с твърди строителни, битови и промишлени отпадъци за опазване на качеството на средата за водните и земноводните обитатели.

По време на експлоатация

Опазване качеството на средата за водните и земноводните обитатели

18.

Строителството в защитена зона „Българка” да започне в началото на пролетта преди местната орнитофауна да е започнала гнездова дейност или през есента когато голяма част от птиците мигрират. При започване на строителството птиците да имат възможност да се съобразят с настъпилите промени в естественото състояние на средата.

По време на строителството

Предотвратяване нарушаване на местообитания на животните

19.

  Строителните работи в ЗЗ „Българка” да се извършват извън размножителният сезон на повечето животински видове, който е от април до юни, за да се избегне тяхното безпокойство. Подходящо е строителните дейности да започнат рано на пролет (м. февруари), когато животните не са заели гнездови и размножителни територии.

По време на строителството

Ограничаване периода на безпокойство на животинските видове

20.

  В размножителния период на животинския свят максимално да се ограничава концентрацията на строителната механизация в строителните участъци през ЗЗ при съблюдаване на технологичните изисквания.

По време на строителството

Ограничаване периода на безпокойство на животинските видове

21.

В обхват на трасето през ЗЗ „Българка”, да се осигури обезопасяване с предпазните мрежи (включително заешки мрежи), при попадане на пътното платно.

По време на строителството

Избегване отрицателното въздействие върху бозайниците от унищожаване

22.

  При разработване на строителния график в работния проект за ЗЗ „Българка” да се следва принципът за максимално ограничаване на продължителността на строителството.

По време на строителството

Ограничаване неблагоприятното въздействие върху фауната

23.

По време на строителство в района на засегнатите участъци от ЗЗ да не се разкриват съпътстващи строителството строителни площадки и паркинги за строителната механизация и транспортните коли извън габаритите на директното трасе с цел да не се засягат допълнителни площи от зоните.

По време на строителството

Да не се засягат допълнителни площи от защитените зони.
Отпадъци1.

Организацията изпълняваща строителните дейности да предава образувани опасни отпадъци на физически или юридически лица, притежаващи разрешение за дейности включващи транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци по чл. 37 от ЗУО или КР

При строителните дейности за рехабилитация и изграждане на нови пътни участъци

Управление на отпадъците в съответствие със ЗУО


2.

В случаите на аварийно изпускане на масла или други замърсители е необходимо незабавно да се отстранят замърсените земни маси и да се транспортират до площадка за отпадъци, лицензирана за този вид отпадъци

По време на строителството и по време на експлотацията

Предотвратяване на замърсяване на почви и води

3.

Образуваните отпадъци да се събират разделно и съхраняват на временни площадки с уплътнен изолационен материал до транспортиране за последващо третиране

По време на строителството

Предотвратяване на разпиляване и замърсяване на почви и води

4.

Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа и Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа да се събират по начин, който позволява тяхното регенериране – в затворени съдове, които са химически устойчиви, не допускат разливане или изтичане, маркирани са и се съхраняват на закрито;

По време на строителството

Управление на отпадъците в съответствие със ЗУО

5.

Използване на технически изправни транспортни средства за транспортиране на опасни и производствени отпадъци на територията на строителната площадка, както и извън нея;

По време на строителството

Предотвратяване на разпиляване и замърсяване на почви и води Управление на отпадъците в съответствие със ЗУО

6.

Организацията по поддържане на пътя да събира разделно изхвърляните опаковки.

По време на експлоатация на рехабилитираните участъци и нови пътни участъци

Възможност за рециклиране
Шум1.

В участъците от пътя в близост до населените места строителната дейност да се извършва само през светлата част на денонощието (основно през дневния период) и да не се допуска работа на строителната техника на празен ход;

По време на строителство

Ограничаване шумовото въздействие върху територията на близките населени места

2.

Да се ограничи скоростта на движение на обслужващия строителството транспорт при преминаване през населените места в района

По време на строителство

Ограничаване шумовото въздействие върху територията на населените места през които преминава обслужващия транспорт

3.

Повишаване звукоизолацията на фасадните стени от към пътя на засегнатите от шума сгради на с. Рязковци, кв.”Войново”, кв.”Чехлевци” и уплътняване на съществуващата горска растителност покрай пътя около тези участъци (оформяне на шумозащитен растителен пояс);

По време на проектиране и строителство

Постигане на хигиенни норми за шум на територията на населеното място

4.

Шумозащитен екран – парапет покрай пътното платно в с. Поповци, кв.”Дядо Дянко” от двете страни на надлеза, кв.”Радецки”. Препоръчваме екранът - парапет да бъде звукопоглъщащ от към страната на източника на шум. Екраните – парапети увеличават шумозащитния ефект от съществуващата денивелация между терените на пътя и обекта на въздействие за постигане на хигиенните норми.

По време на проектиране и строителство

Постигане на хигиенни норми за шум на територията на населеното място
Ландшафт1.

Там където е възможно при изкопните работи да има минимални разрушения на околния ландшафт.

По време на строителството

Опазване на ландшафта

2.

Дендрологичният състав на дървесните видове за ландшафтното оформяне и биологично укрепване на участъка от ІV-ти етап и етапната връзка в обхвата на ПП „Българка” да бъде съобразен с естествения видов състав на прилежащите местообитания. От прелаганият дендрологичен състав да се изключи инвазивния вид аморфа.

По време на проектиране

Недопускане внасянето на нетипични за местната флора видове
Културно-историческо наследство1.

Специализирано изследване за издирване на археологически обекти

Предпроектни проучвания

Установяване наличието на неизвестни паметници и определяне на мерки за опазване на всички застрашени обекти

2.

Спасителни археологически разкопки на всички застрашени паметници

Преди

началото на строителствотоОпазване на археологически структури и находки

3.

Периодично да се осъществява надзор от археолози по време на отделните етапи от строителството на пътя.

По време на строителството

Недопускане разрушаването на неизвестни археологически паметници
Здравна оценка


Профилактични мерки по отношение опазване здравето на работещите1.

Употреба на лични предпазни средства.

По време на строителството Постоянно

Понижаване на здравния риск в работна среда

2.

Зареждане с висококачествени горива, контрол на емисиите, технически изправни МПС.

По време на строителството Постоянно

Понижаване на здравния риск в работна среда

3.

Работниците да бъдат снабдени с подходящо за сезона работно облекло.

По време на строителството Постоянно

Понижаване на здравния риск в работна среда

4.

Технически – използване на нови, високо ефективни и надеждни пътностроителни машини

По време на строителството Постоянно

Понижаване на здравния риск в работната и околната жилищна среда

5.

Медицински – добро взаимодействие с отговорната служба по трудова медицина: провеждане на предварителните медицински прегледи (професионален подбор) съобразно изискванията чрез стриктно спазване недопускането на лица с противопоказания за характера на работа; провеждане на периодични медицински прегледи в изисквания срок, обем от изследвания и специалисти; организиране на рационален режим на труд и почивка; организиране на съответен хранително-питеен режим

По време на строителството Периодично

Понижаване на здравния риск в работна среда
Профилактични мерки по отношение опазване здравето на населението1.

Въвеждане на добра работна организация – строго определени маршрути на движение на пътно-строителната техника, лимитиране на работата на празен ход, работа само през деня и др.

При работа по всички пътни участъци.

Ограничаване на здравния риск за населението по фактори шум и атмосферно замърсяване.

2.

Анализ на качеството на атмосферния въздух двукратно, преди започване на пътно-строителните дейности (съществуващо положение) и след пускане на обекта в експлоатация – приоритетно за съдържание на азотни и серни оксиди, общ прах и фини прахови частици в непосредствена близост до жилищните зони.

Преди и след завършване работата по обекта.

Оценка на здравния риск за населението от двете населени маста по фактор атмосферно замърсяване от автотранспорта.
По време на експлоатацията на обекта.1.

Натурни измервания на пътния поток и шумовото замърсяване след пускане на пътя в експлоатация в близост до всяко от населените места по протежение на маршрута.

След пускане на пътя в експлоатация

Оценка за необходимостта от въвеждане на допълнителни мерки за подобряване на шумоизолацията на разположени около пътя жилищни сгради чрез ефективни методи като шумозащитни стени, насипи, залесителни мероприятия, замяна на съществуващите дограми с по-високо звукоизолиращи такива и др.

2.

Избор на вариант син за III етап

Етап на проектиране на трасето.

Ограничаване на здравния риск поради отдалечаване на трасето от близки населени места, ограничаване на отделянето на вредни газове чрез подобрена динамика на пътното трасе и използване на по-ефективен ходов режим на МПС.

3.

Мерки за предотвратяване на аварии в 600 м. тунел в III етап :

- Идентифициране и оценка на опасностите с разработване на авариен план, оценка на риска от аварии в тунела, задълбочена оценка на последствията от аварията върху хората, обектите и околната среда;

- Проучване и задълбочен анализ на аварийни ситуации в сродни пътни тунели;

- Поддържане на техническите съоръжения и средства (вентилация, сигнализация и др.) на такова ниво, че рискът от възникване на авария да бъде сведен до разумен минимум;

- Подробно запознаване на персонала, обслужващ тунела, с потенциалната опасност от авария при пътна злополука или инцидент. Перманентно обучение на персонала за адекватни и ефективни действия в аварийна ситуация и при ликвидиране на последствията при авария;

- Прилагане на различни форми на контрол за осигуряване на стриктно спазване на мерките за безопасно преминаване на МПС през тунела;Преди и след завършване работата по обекта.

Ще се осигури по-нисък здравен риск за пътуващите през тунела, както и осигуряване на ефективна защита, вкл. евакуация на пребиваващи хора в тунела по време на аварийни ситуации– автотранспортни произшествия, пожари, разливи на товари, залпови изпускания на газ и др.

8. Заключение


В Доклада за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение на Агенция „Пътна инфраструктура” ПЪТ ІІІ-5004 „ОБХОД НА ГРАД ГАБРОВО” от км 0+000 до км 20+120 и Етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 към четвърти етап е направен обстоен преглед на представеното инвестиционно предложение и влиянието му върху околната среда и здравето на хората.

Докладът е разработен в съответствие с изискванията на Закон за опазване на околната среда, обн. ДВ бр. 91/25.09.2002 г., ………посл. изм. и доп. бр. 103/2009 г., Наредба за условия и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 80/2009 г.) и други Закони, Наредби, Правилници и Нормативни документи по околна среда. При разработката са взети под внимание становища на компетентните органи и мнението на засегнатите юридически и физически лица.

Извършен е оглед на съществуващото пътно трасе определено за рехабилитация (І-ви и ІІ-ри) и терени за изграждане на нови пътни участъци за трети и четвърти етап и етапна връзка към четвърти етап, свързваща обходния път на гр. Габрово със съществуващият път І-5.

Констатациите на експертите са илюстрирани с фотоматериали и доказателствен материал.

Направен е анализ на очакваните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение върху околната среда и здравето на хората. Идентифицирани са рисковите фактори.

На база анализа са предложени мерки за предотвратяване или намаляване отрицателните въздействия върху околната среда, както и план за изпълнение на тези мерки.

Въз основа на извършената оценка и анализ и в съответствие със законодателството по околна среда, авторите на Доклад за ОВОС предлагат на уважаемия ВЕЕС да одобри реализацията на инвестиционното предложение за ПЪТ ІІІ-5004 „ОБХОД НА ГРАД ГАБРОВО” от км 0+000 до км 20+120 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, както следва:


 • І-ви етап – рехабилитация по изработен технически проект;

 • ІІ-ри етап – рехабилитация по изработен технически проект;

 • ІІІ-ти етап – строителство по предложен син вариант, изработен технически проект;

 • ІV-ти етап с етапна връзка - строителство по изработен технически проект.


Списък на приложенията:
Приложение № 1 Писмо № ОВОСУ-4484/23.07.2008 г на МОСВ за извършване на ОВОС

Приложение № 2 Писмо изх. № 8886/28.12.2009 г. на МОСВ и писмо изх. № 05-00-34/28.01.2010 г. на Агенция „Пътна инфраструктура”Приложение № 3 Ситуация на трасето - технически проект.

Приложение № 4 Ситуация варианти от предпроектни проучвания
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница