Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение застраница1/9
Дата07.05.2017
Размер1.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ВРИС” ООД

гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 34, тел.: 032 445 619, факс.: 032 277 112
НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ
на
ДОКЛАД

ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА

оценка на въздействието върху околната следа на инвестиционно предложение за „Добив и първична преработка на инертни материали – пясъци и чакъл от находище „Лозница-2, участък-1 и участък-2" в землищата на с. Величково и с. Юнаците, община Пазарджик, област Пазарджик”

Пловдив

февруари, 2011 г.

Съдържание:


Увод 1

1. Обща информация 1

2. Необходимост и цел на инвестиционното предложение 2

3. Местоположение на инвестиционното предложение – физически характеристики, граници, отстояние от защитени обекти и други елементи на НЕМ 2

4. Анотация на инвестиционното предложение за строителство, дейности и технологии 5

5. Проучени алтернативи за местоположение и/или алтернативи за технологии и мотивите за направения избор на проучването, имайки предвид въздействието върху околната среда, включително и “нулева алтернатива” 20

6. Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда и на очакваните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение 22

6.1. Атмосферен въздух 22

6.2. Повърхностни и подземни води 25

6.3. Геоложка среда 29

6.4. Земи и почви 30

6. 5. Растителен и животински свят 33

6.6. Отпадъци 45

6.7. Опасни вещества 46

6.8. Физични фактори 47

6.9. Ландшафт 48

6.10. Културно наследство – наличие на паметници на културата и архитектурата в обсега на инвестиционното предложение 49

6.11. Здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве 49

7. Кумулативни ефекти 50

8. Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда. План за изпълнение на мерките 51

9. Становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за вземане на решение по ОВОС и други специализирани ведомства и заинтересовани държави в трансграничен контекст, в резултат от проведените консултации 55

План за собствен мониторинг 55

9. Заключение 56


Увод


Докладът за оценка на въздействието върху околната среда се разработва на основание писмо № ОВОС-1394 от 18.06.2010 г на МОСВ за извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Добив и първична преработка на инертни материали – пясъци и чакъл от находище "Лозница-2, участък-1 и участък-2" в землищата на с. Величково и с. Юнаците, община Пазарджик, област Пазарджик” (Приложение № 1). Така заявеното инвестиционно предложение попада в т. 36 от Приложение № 1 на ЗООС и подлежи на задължителна оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).

Концесионната площ на инвестиционното намерение не попада в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа.

Концесионната площ не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии.

Въпреки горното, преценката на Компетентния орган (МОСВ) в горецитираното писмо е преценил, че по отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта, съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3, буква „а” и чл. 3 и следва да се разработи доклад по ОС като неразделна част от доклада по ОВОС на основание чл. 39, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 7З/2007 г. …. посл. изм и доп. ДВ бр. 3/2011 г.). Мотивите на компетентния орган са, че инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообобитания на видовете, предмет на опазване в защитените зони по поречието на река Тополница, а именно: 33 „Рибарници Звъничево”, с код BG0002069, за опазване на дивите птици, както и върху 33 „Река Марица”, с код ВG0000578 за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна.

Обхватът и съдържанието на доклада за ОВОС е изготвен в съответствие с чл. 95, ал. 2 и ал. 3 на ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп....... ДВ бр. 61/2010 г.) и чл. 10, ал.1 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., … посл. изм. и доп. ДВ, бр. 3/2011 г.) и е в обхват съгласно чл. 10, ал. 3 на наредбата. В заданието са взети предвид мотивите и препоръките на МОСВ съгласно писмо № ОВОС – 1394 от 12.10.2010 г. на МОСВ (Приложение № 2). В заданието за обхвата и съдържанието на доклада за ОВОС са взети предвид препоръките на специализираните ведомства и организации и засегнатата общественост в резултат от извършените консултации съгласно чл. 95, ал. 3 на ЗООС и чл. 9, ал. 1 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС.

Настоящият доклад за ОВОС е възложен на „Енвиро Консулт” ООД - гр. София от Възложителя ”ВРИС” ООД” в съответствие с изискванията на чл. 11 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС.1. Обща информация


Възложител: Фирма „ВРИС” ООД – гр. Пловдив

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 134

ЕИК: 822117590

Управител: Емил Викторов Брайчев

Тел.: 034/ 445 619

Факс: 034/ 445 619

Лице за контакти: Димитрана Манчева

GSM: 0885 553 993

e-mаil: dimitrana.mancheva@mail.bg

2. Необходимост и цел на инвестиционното предложение


Фирма „ВРИС” ООД е с предмет на дейност добив, преработка и търговия с инертни материали, рекултивация на слабо продуктивни земи и нарушени терени, проучване, проектиране, строителство и търговия със строрителни материали, транспортна дейност в страната и чужбина, както и извършване на всяка друга дейност, която не е забранена със закон. Основна дейност на дружеството е добив на трошен камък, чакъл и пясък. За пълно затваряне на цикъла добив, преработка на строителни материали и сроителство, дружеството разширява суровинната си база с проучване на находища на строителни материали в регион Пловдив и Пазарджик.

В Бизнес програмата за развитие на дружеството е заложено изграждането на затворен цикъл на строителните работи – от добив и преработка на суровините до реалното изпълнение на СМР.

Целта на инвестиционния проект е „Добив и първична преработка на инертни материали – пясъци и чакъл от находище „Лозница-2, участък-1 и участък-2” в землищата на с. Величково и с. Юнаците, община Пазарджик, област Пазарджик”. Находището е отдадено на концесия за 25 години. При експлоатацията на находище „Лозница-2, участък-1 и участък-2” се предвижда добив и транспортиране на пясъци и чакъли в размер на 80 000 м3 годишно. Преработката на добитата суровина ще се извършва в две инсталации - мобилна пресевна и стационарна ТМСИ. Двете мощности са разположени северозападно, на 4.0 км извън концесионната площ на находище „Лозница-2, участък-1 и участък-2”, на промплощадката на концесионна площ "Картал тепе" и ще обслужват добива от баластриера „Лозница- 2”.

Необходимостта от предлаганото инвестиционно предложение се обуславя от предмета на дейност на фирма „ВРИС” ООД. Предвиденият добив на инертни материали-пясъци и чакъл ще осигурява необходимата суровина за планирано строителство в района на гр. Пловдив и гр. Пазарджик.  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница