Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за


Местоположение на инвестиционното предложение – физически характеристики, граници, отстояние от защитени обекти и други елементи на НЕМстраница2/9
Дата07.05.2017
Размер1.03 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3. Местоположение на инвестиционното предложение – физически характеристики, граници, отстояние от защитени обекти и други елементи на НЕМ


Във физико-географско отношение районът на находището попада в в Южен Централен Район и по-точно в близост до с. Величково и с. Юнаците, в землището на с Величково, община Пазарджик, област Пазарджик. Отстои на около 1051 м от северните покрайнини на с. Юнаците и на около 1200 м югозападно с. Величково.

Заема част от дясната незаливна тераса на р. Тополница.

По цялото протежение на бреговата ивица в района е изградена система от предпазни диги.

Обзорна карта
Находището е с дължина около 2 км. и ширина 200 - 400 м. От пътя Динката - Величково то се поделя на два участъка -Участък №1 /западен / и Участък №2 /източен/.

Площта му е 289 089 кв.м, в т.ч.:

- Участък 1 запад - 194 112 кв. м. и

- Участък 2 изток - 94 977 кв. м.

Теренът на находището е равнинен, слабо наклонен на И - ЮИ. Разположен е върху земеделски земи, в по - голямата си част необработваеми.

В административно отношение находището попада на територията на община Пазарджик. Разстоянието от находището до областния център е 8 км, с който е свързано посредством пътна връзка – отклонение от пътя Динката – Пазарджик за селата Величково и Юнаците.
Ситуационно разположение находище “Лозница-2” спрямо най-близките населени места и находища в района

Разпределението на земята по собственост е както следва:

• Около 42% са частна собственост на Концесионера – „ВРИС” ООД Това са имоти с номера както следва:

№№ 044002,000902,044008, 045004,040002,040002 и 042009.

• Около 52% са имоти общинска и частна собственост;

Не са предявени реституционни претенции към активи на дружеството, както и искане за възстановяване на бивши земеделски земи, включени в терена на дружеството.

Находището не попада в горски фонд, което изключва процедурите по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите в горския фонд.
Находище „Лозница-2, участък-1 и участък-2” е отдадено на концесия на фирма „ВРИС” ООД за 25 години с Решение на МС № 672 от 29.10.2008 г.

Предоставената концесионна площ на инвестиционното намерение не попада в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа.

Концесионната площ не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии.

4. Анотация на инвестиционното предложение за строителство, дейности и технологии


Статут на находището

Находището е проучено през 2005-2006 г. от „Геодар” ЕТ София, чрез възлагане от страна на титуляра „Врис” ООД - гр. Пазарджик. Изготвеният доклад, с резултатите от проучването, и изчислените запаси е приет и утвърден от СЕК на МОСВ с Протокол № 68 от 03.11.2006 г.

Първоначално утвърдените запаси са категоризирани като доказани и вероятни, с обем общо от 4 048,5 хил.м3, обхващащи площ от около 730 дка.

През 2007 г., при кандидатстването на „ВРИС” ООД - гр. Пазарджик за предоставяне на концесия, е изготвена записка за коригиране на площта на находището. Корекцията е направена заради близостта на находището до помпените станции за питейно водоснабдяване „Величково” и „Юнаците” за пояс „В”, установени с утвърден работен проект на „Водоканалпроект” от месец декември 1995 г., действащите оранжерии и междуселския път минаващ през находището, и задължителното условие за спазване на сервитутните зони около тези съоръжения. Направената корекция е отразена в съответна записка. Предложената промяна е приета от СЕК на МОСВ с Протокол № 78 от 19.12.2007 г. В резултат на това, площта на находище „Лозница- 2” е намалена значително (от 730 дка на общо 289 089 дка), а минаващият през него път свързващ селата Динката и Величково го разделя на два участъка, участък 1 (СЗ) с площ около 194 112 дка и участък 2 (ЮИ) с площ около 94 977 дка.

С Решение № 672 от 29.10.2008 г, Министерският съвет предоставя на „ВРИС" ООД концесия за добив, съответно за двата участъка на находище „Лозница 2”.

Концесионните площи съвпадат с геоложките контури на запасите на участъците.


Структура, ситуационно разположение и основни технологични характеристики

Находище за строителни материали – пясъци и чакъли "Лозница-2, участък-1 и участък-2" се намира в землището на с. Величково и с. Юнаците, община Пазарджик, област Пазарджик и заема площ от 289 089 кв.м. Най-близко разположената урегулирана територия е на с. Юнаците, която отстои на около 1.0 км северозападно от територията на предлаганото инвестиционно предложение. Югоизточно на около 1,2 км. от контура на находището е разположено с. Величково.
За развитие на кариера „Лозница-2” за срока на концесия (25 години) е разработен цялостен проект от „МИННО БЮРО-ВН ” ООД гр. София. Същият е в съответствие с Наредба № 4/21.05.2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти. На база заложената годишна производителност на кариерата и срока на концесията, проекта третира изземването на установените и доказани запаси в границите на концесионния контур.

Разработени са проектни решения за рекултивация на нарушените терени.

При експлоатацията на находище „Лозница-2, участък-1 и участък-2” се предвижда добив и транспортиране на пясъци и чакъл – 80 000 m3 годишно. На находище „Лозница-2” не се предвижда изграждане на стационарна Трошачно-миячно-сортировъчна инсталация.

Добитите пясъци и чакъли от находището ще се транспортират за обработка на разстояние 4.5 км, в ТМСИ „Картал тепе” - концесионна площ на „ВРИС” ООД.

Пясъците и чакълите от находище "Лозница-2, участък-1 и участък-2" в землището на с. Величково и с. Юнаците са проучена суровина, подходяща за производство на инертни строителни материали. Предвидено е те да се усвояват по една гъвкава и отговаряща на нуждите на консуматорите експлоатация, с помощта съвременна добивна механизация така, че произведените фракции инертни строителни материали ще бъдат конкурентни на пазара на строителните суровини и материали.
Състояние на находище "Лозница-2, участък-1 и участък-2" към момента на предоставената концесия

Находище „Лозница -2” досега не е било разработвано, т.е. касае се за ново инвестиционно предложение. В площта на находището и в непосредствена близост с нея няма други съществуващи производствени дейности.


Изчисляване на запасите

Запасите в находището са изчислени в площта на двата концесионни участъка разделени от пътя с. Динката - с. Величково. Изхождайки от степента на проученост запасите са изчислени по метода на геоложките блокове.

В площта оконтурена със сондажи в мрежа 200 х 200 м. са изчислени запаси в категория „доказани” (111). Около тази площ в западна и източна посока са оконтурени посредством екстраполация блокове със запаси в категория „вероятни” (122). Екстраполацията е извършвана на разстояние 1/2 от разстоянието между сондажите, като на места това разстояние е намалено поради близост с дигата на реката и определения контур на площта за проучване.

Вследствие на прокараните допълнително 7 бр. сондажи в дълбочина под 10 м от повърхността в двата участъка са оконтурени допълнително два блока, запасите в които поради по-рядката сондажна мрежа (200 до 400 м разстояние между сондажите) са отнесени като „вероятни” (122).
на

блока

Категория на запасите

Площ

м2

Дебелина на откривка

м

Обем


на откривка

м3Експлоата­ционна дебелина (пяськ+ча-

къл+гл-пр.)

м

Запаси (пясък и чакъл с гл.просл.)


м3

Дебелина на гл. прослойки


м

Обем на глинести прослойки


м3

Запаси

(пясък и


чакъл без глин.просл.)
м3

Участък 1 (СЗ)

Бл.1

доказани (111)

94054

1,26

118508

8,74

822032

0,42

39503

782529

Бл.З Бл.4 Бл.11

вероятни (122) вероятни (122) вероятни (122)

57199

41079


192332

2,02

0,51


115542

20950


7,98

9,49


5,19

456448

389840


998203

0,51

0,34


29171

13967


427277

375873


998203

Общо вероятни (122)136492
1844491
43138

1801353

Общо доказани (111) + вероятни(122)запаси255000
2666523
82641

2583882

Участък 2 (ЮИ)

БЛ.2

доказани (111)

50039

1,04

52041

8,96

448349

0,45

22518

425831

Бл.5 Бл.6 Бл.12

вероятни (122) вероятни (122) вероятни(122)

23638

21045


94722

1,55

0,50


36639

10522


8,45

9,50.


7,55

199741

199928


715151

0,42

0,48


9928

10102


189813

189826


715151

Общо вероятни (122)47161
1114820
20030

1094790

Общо доказани (111) + вероятни (122)запаси99202
1563169
42548

1520621

Запасите са утвърдени с решение на СЕК на МОСВ с Протокол № НБ-45 от 16.09.2009г.


Контур на концесионната площ

Контурите на концесионната площ на находище „Лозница-2, участък 1 и участък 2 са отложени по границите на утвърдените геоложки запаси както е показано на следващата схема.


СХЕМА И КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР НА КОНЦЕСИОННИЯ КОНТУР

НА НАХОДИЩЕ " ЛОЗНИЦА - 2 "
Участък 1
Координатна система : 1970 г.


М 1 : 15 000

Площ 194 112 м2

Изток /У/ [ м ] Север/Х/ [ м ]
1 8575435.8 4555574.1

2 8575497.4 4555520.6

3 8575568.5 4555239.1

4 8575482.6 4555055.2

5 8575432.3 4554966.7

6 8575245.6 4554899.7

7 8575121.6 4555184.0

8 8575136.6 4555331.2
При отчитане геометрията на крайния борд на котлована на кариерата, в план е предвидено минните работи да се осъщестяват предимно в рамките на концесионната площ.

При достигане на добивния фронт до границите на участъка ще се оформи неработен краен борд под ъгъл 26°.
Минно-технически условия за експлоатация на находището

Проученото находище "Лозница 2" заема дясната незаливна тераса на р. Тополница, на 1051 м северно от с. Юнаците и е с дължина около 800 м и ширина 200-400 м.

Находището е разделено на два участъка - на север и юг от пътя Динката -Величково.

Разстоянието от находището до гр. Пазарджик е около 8 км.

Площта на находището е равнинна и е заета от земеделски земи, част от които в момента не се обработват.

Находището е изградено от алувиални пясъци и чакъли. Проучено е на дълбочина до 20 м. Пресечена е пълната дебелина на баластрата и е достигната подложката от плиоценски глини.

Полезната дебелина варира от 12,40 м. до 17,90 м, средно около 15,20 м, а откривката е с дебелина от 0,40 м. до 5,00 м., средно около 1,15 м.

В полезната дебелина до 10 м. пясъците са със съдържание средно 49%, а чакъла - 51,0%, като съдържанието на късовете над 40 мм. е средно 22,9%, което показва, че чакъла с валуните трябва да бъдат натрошавани.

На дълбочина от 10 м. до 20 м. чакъла се увеличава до 64,7%, но късовете над 40 мм. намаляват.

Съдържанието на отмиваеми частици в баластрата варира от 4,2% до 10 м. до 7,1% в долната част от 10 м до 20 м, което налага материала да бъде промиван.

Откривката е представена от песъкливи глини и глинести пясъци III категория.

Статичното ниво на подземните води по време на проучването е на дълбочина от 2,20 м. до 6,70 м. Добива на суровината ще се извършва почти изцяло под вода.

При преработка на естествената баластра в ТМСИ през 2006 г. са получени следните резултати:


  • чакъл - 45% ;

  • пясък - 49% ;

  • отпадък - 6%

В заключение, като цяло минно-техническите условия за експлоатация на находището са благоприятни за целогодишен добив на инертни строителни материали.


Качествена характеристика на суровината

Находище "Лозница 2" е изградено от алувиални пясъци и чакьли с включения от валуни. В дьлбочина под 10 м. количеството на чакьла се увеличава, но намаляват кьсовете над 40 мм. Поради наличието на едри късове от чакъла и валуни материала не може да бъде използван в естествен вид за бетон и пътни настилки. Чакълът с валуните трябва да бъдат натрошени и фракционирани.

Чакълът е окачествен по БДС ЕN 12620+A1 /HA и БДС 169-81 (чакъл за обикновен бетон), БДС 2282-83, БДС ЕN13043 и БДС ЕN13242 (трошен камък за пътни настилки), а пясъка по БДС 171-83 и БДС ЕN 12620+А1/НА (пясък за обикновен бетон), БДС 2271-83 и БДС ЕN13139 (пясък за строителни разтвори) и БДС 15783-83 (пясък за пътни настилки).

Изследванията на пясъка и чакъла до 10 м. са правени през 2006 г. само по българските стандарти, а на дълбочина 10 до 20 м. по българските и евростандартите (на обединени проби от пясък и чакъл) през 2009 г. Тъй като по евростандартите са изследвани само по една обединена проба от пясъка и чакъла в дълбочина под 10 м. суровината ще бъде окачествена по българските стандарти, а резултатите от изпитванията по евростандартите се дават само за сравнение.

Баластрата от находище "Лозница 2" не може да бъде използвана за бетон и пътни настилки в естествен вид. Тя може да бъде използвана да бьде след натрошаване, пресяване и промиване, като смес от естествени и натрошени чакьли и пясьци. От изследваната през 2006 г. в ТМСИ техноложка проба е установено, че след преработка в инсталацията количеството на пясъка е 49%, на чакьла 45% и на отпадъка 6%.

Лабораторните изследвания показват следното:

1. Пясъкът може да бъде използван за обикновен бетон III и IV група и за всички останали бетони по БДС 7768-83 след задължително промиване и корекция на зърнометричния състав.

2. Пясъкьт не отговаря на изискванията на БДС 2271-83 за строителни разтвори по зърнометричен сьстав.

3. Пяськът сьгласно БДС 15783-83 след промиване отговаря на изискванията на стандарта за марки II и III за горен пласт на покритието, марки I и II за долен пласт на покритието и марки I и II за основи.

4. Чакълът отговаря на изискванията на БДС 2282-83 за пътни основи необработени със свързващи вещества за долен и горен пласт при много лека, лека и средна категория на движение, а за тежка и много тежка категории на движение за долен пласт; за асфалтови смеси за основи марки I и II; за асфалтобетонни смеси за покритие за горен пласт марка III и за долен пласт марка I и II след задължително промиване.

5. Чакълът не отговаря на изискванията на БДС 169-81 за бетон I, II и III групи марка до "30МРа" по показателя "дробимост", който слабо надвишава допустимото по стандарта и по сьдьржание на отмиваеми частици. За да бъде използван е необходимо задължително промиване и направа на бетонови проби за установяване какъв ще бьде преразхода на цимент.
Разкриване и строителство на кариерата.

Подготвителен период

Основно предназначение на комплекса от минно - подготвителни работи е създаване на необходимата инфраструктура за нормално извършване на минно -добивните работи и изграждане на работен фронт във всеки един от добивните участъци.За целта е заложено да се извършат определени видове работи по разкриване на находището и минното строителство.


Разкриване на находището

Разкриването на находището става чрез изграждане на външно кариерен път от западният край на участък №1 до афалтовия път с. Динката- с. Величково с отклонение за с. Юнаците. Необходимо е извършването и на разчетеният проектен обем откривни работи в двата участъка. Миннодобивните работи в тях ще се водят последователно през концесионният период - първоначално ще се отработва западния експлоатационен участък № 1. 3а захранване на използваното добивно оборудване с електроенергия ще се построи електропроводно отклонение 6 кV + трафопост в същия участък. • Трасиране и изграждане на външно кариерен път - Отнася се за черен път с баластрено покритие по северната граница на участък №1 до асфалтовия път с. Динката – с. Величково. Същият ще служи за извоз както на иззетата откривка до временното насипище , така и за транспортиране на добитата баластра до площадката за преработка на ТМСИ. Необходимо е да се разработи проект за пътя и да се отложи трасето му върху терена.

Посоченият път е с параметри:

  • Дължина - 0.5 км.

  • Ширина - 8.5 м.

  • Ръководящ наклон - мах. до 2.5 %

Настилката на пътя се изпълнява от 30 см. слой валиран чакъл.

 • Електропровод 6 кV + трафопост - Изгражда се като отклонение от електропровода ВН за с. Величково на място и по начин указан от електроразпределителното дружество. Предназначение - за захранване на добивният багер - драглайн, работещ в екплоатационен участък № 1.


Изграждане на добивни забои

 • Зачистване на откривния слой върху площта на минното строителство - Участък № 1 - Откривният слой е представен от песъчливи глини и силно заглинени пясъци припокрити с почвен слой. Установената от геологопроучвателните работи средна мощност на откривката за посочената площ възлиза на 1.0 м. Определената за зачистване площ включва както тази, необходима за изграждане на първоначален добивен забой, така и площ в която се осигуряват готови за изземване запаси срок от шест месеца.

Общият обем на откривните работи е 18 718 м3

Физико - механичните показатели на откривката определят нейното директно разриване и събиране на купове с булдозер 130 к.с, натоварване с челен товарач на автосамосвали и транспорт до временното насипище, разположено в централната северна част на добивен участък №1, в рамките на концесионната площ.

Определеното с проект необходимо време за разрохване и събиране на откривката с булдозер е 101 мсм.

Определеното по проект необходимо време за натоварване и транспорт на откривката до временното насипище е 107 мсм.

При пълно съвместяване на горните процеси необходимото време за откривни работи през периода на минното строителство възлиза на средно 110 машиносмени или на около 4 /четири/ месеца.


 • Изграждане на работен фронт и попътен добив на полезно изкпаемо. След зачистване на определената площ от 10 192 м2 в крайната югозападна част на експлоатационен участък №1, в нея се изземва изцяло полезното изкопаемо до проучената дълбочина. Попътният добив има за задача създаването на работен фронт, осигуряващ интензивно напредване на минните работи. Добивните работи започват от югозападната граница на участъка и се развиват се в северна посока до създаване на работен фронт с дължина минимум 120 м. Извършват се с приетия по проект добивен багер - драглайн с обем на кофата 2.5 м3 .

Работните му параметри позволяват изземването на баластрените материали да се извършва на дълбочина 10 - 12 м., достатъчна за пълноценно и с минимални загуби експлоатиране на проучените геоложки запаси. Добивът на полезното изкопаемо се извършва под вода, без водопонижение, като добитата баластра се насипва на непрекъснат куп на брега за отцеждане. След това се натоварва на автосамосвали с помоща на челен товарач и се транспортира до преработващата мощност.

Задължително условие е крайните неработни бордове да се оформят своевременно под ъгъл на устойчивият откос от 26° /1:2/.

Общият обем на попътно добитото полезно изкопаемо от участъка през подготвителния период – първа експлоатационна година възлиза на 58 995 м3.

Обективно през минноподготвителния период се добива попътно кондиционна суровина за едногодишна работа на производствените мощности по преработката на суровината от обект "Лозница - 2".


Период на редовна експлоатация

Откривни работи

Откривката в находището е представена от: • Финозърнести заглинени пясъци и пясъкливи глини - с мощност на пластовете както следва:

-Участък №1 - от 0.50 до 5.00 м., средно 1.30 м.

-Участък №2 - от 0.40 до 3.00 м., средно 0.9 м. • Маломощен почвен слой - Същият на отделни места липсва. Поради неравномерното разпространение на двете разновидности селективното им изземване е технически трудно изпълнимо.

Сравнително неголямата мощност, респективно задължителният обем на извършваните откривни работи както и проектните решения да се добива по цялата дължина на работния фронт, определят следното развитие на откривните работи за периода на концесията:

 • В подготвителният период /минното строителство/ на експлоатационен участък № 1 се зачиства от откривка само площа, в която се извършват минностроителните работи. Иззетата откривка се транспортира и насипва на временно насипище непосредствено до северната граница на участък № 1, в рамките на концесионната площ.

Зачистените от откривка площи в този участък осигуряват както попътния добив на полезно изкопаемо за подготвителния период , така и готови за изземване запаси за шест месеца на втората експлоатационна година.

 • От втората до петата експлоатационна година включително откривните работи напредват в източна посока , като целият обем откривка иззет през периода се насипва на посоченото по-горе временно насипище. С това се изпълнява условието да се отвори достатъчно по обем пространство за вътрешно насипообразуване.

Съгласно предварителните проектни разработки откривните работи в експлоатационен участък № 1 завършват две години преди окончателното отработване на участъка. Необходимо е да се подчертае, че след петата експлоатационна година иззетите обеми откривка се насипват на вътрешно насипище - в отработеното пространство на участъка като се изгражда се изцяло нов терен. Насипването започва от западната граница на концесионната площ и се развива в източна посока по цялата дължина на фронта. Временното насипище за откривка се ликвидира, като насипаните на него обеми се използват изцяло за изграждането на новия терен.

 • Откривните работи във втори експлоатационен участък започват с подготовката на участъка за експлоатация десетата експлоатационна година и се развиват равномерно до двадесетата експлоатационна година. Те изпреварват добива, като се спазва условието за задължително осигуряване на готови за изземване запаси за шест месеца на следващия експлоатационен период. Големината на зачистените от откривка площи следва да се определя от средния експлоатационен коефициент на откривка - 0.180 м3/ м3 за участък № 1 и 0.135 м33 за участък №2.

 • След това до края на концесията откривни работи не се извършват. Технологичната схема за извършване на откривните работи е същата, описана по-горе.


Добив на полезното изкопаемо

Полезното изкопаемо представлява алтернация от пясъци и чакъли в приблизително равно усреднено за находището съотношение. Дебелината на полезния пласт в експлоатационен участък № 1 се изменя от 6.70 м до 9.60 м, средно 8.70 м, а в участък № 2 - от 8.40 м до 9.50 м, средно 9.10 м. Разработената по проект система на експлоатация осигурява стабилно осредняване на двете разновидности, а оттам и по-качествен технологичен процес при преработката на суровината.

Концесионен контур се вмества в определена част от площа на утвърдените геоложки запаси. Извън него остават площи, които поради важни законови условия не могат да бъдат разработвани, т.е. в тях не следва да се извършва добив. Те са както следва:

• Западният край на участък № 1 представлява сервитутна зона на помпена станция " Величково”, по - точно част от пояс "В" на санитарно - охранителната зона /СОЗ/ съгласно утвърденият работен проект на "ВОДОКАНАЛПРОЕКТ” от м. 12.1995 г.

• Сервитута на асфалтовия път с. Динката - с. Величково, която по естествен път разделя находището на два експлоатационни участъка.

• Два значителни по размери частни имота (№ 706 и № 707 от Кадастъра на земеделските земи кв. Величково) с площи съответно 23.64 дка и 103.64 дка, представляващи действуващи оранжерии. Те са разположени в южната част на експлоатационен участък № 2.

• Източната половина на участък № 2 представлява сервитутна зона на помпена станция "Юнаците", по - точно значителна част от пояс "В" на санитарно -охранителната зона (СОЗ) съгласно утвърденият работен проект на "ВОДОКАНАЛПРОЕКТ" от м. 12.1995 г.

Съгласно предварителните проектни разработки е предвидено добивните работи да се извършват последователно в двата експлоатационни участъка при използване максималната дължина на създадените работни фронтове. Изземването на полезния пласт става едновременно по цялата мощност и под вода - нивото на подземните води е високо. За целта се използува проектната добивна механизация - багер -драглайн с кофа 2.5 м3.

При извършване на добивните работи за периода на концесията задължителни условия са :

• Преди извършване на добив да бъдат зачистени от откривка достатъчни площи и се осигурят готови за изземване запаси за минимум 6 месеца.

• Да се изградят работни фронтове последователно и в двата участъка с номинална дължина 100 - 120 м.

• Да се спазва проектното развитие на минните работи съобразено със статута и соственоста на земите в концесионната площ.

• Добивните работи да не излизат от утвърдените контури по причините посочени по - горе.

• При достигане на добивният фронт до границите на участъка неработният краен борд да се оформи под ъгъл 26° (1:2). Да се огради и обезопаси по границата на създаваната при добива водна площ.

В края на подготвителния период втората експлоатационна година се достига номинална годишна производителност по добив от 80 000 м3 / 144 хил. т./, която се запазва през целият концесионен период.

Обемът на предварително разчетените промишлени извлекаеми запаси от полезно изкопаемо на баластриерата в Участък 1 възлиза на 1 407 131 м3, а в Участък 2 - на 642 607 м3.

При преработката на естествената баластра в съществуващото ТМСИ, собственост на „Врис” ООД, разположено на площадка „Картал тепе”, извън границите на концесионната площ, ще се получават:


  • пясък - 49%;

  • чакъл /филц / - 45 % ;

  • отпадък 6%.

За осигуряване на условия за ритмична работа на ТМСИ, съгласно производствената програма на „ВРИС” ООД, в кариерата е обезпечено добиването на минимални количества за срока на концесия, както следва.
Експлоатационен периодПолезно изкопаемо - м3

Откривка

м3

Промишлени запаси

Експлоатационни загуби - 3%

Добити запасиМинно подготвителен период (1-ва експл. година)

58 995

1 770

57 225

18 718


2-ра експл.год.

82 475

2 475

80 000

18 000

3-та експл.год.

82 475

2 475

80 000

18 000

4-та експл.год.

82 475

2 475

80 000

18 000

5-та -10-та експл.год.

412 370

12 370

400 000

90 000

10-та – 15-та експл.год.

412 370

12 370

400 000

91 978

15-та – 24-та експл.год.

824 750

24 750

800 000

86 976

25-та до края.

6 060

175

5 885

-

Общо

1 961 970

58860

1 903 110

341 672

При тези условия, режимът на работа на кариерата ще бъде: • работни дни в годината – 250;

 • работни дни в седмиццата – 5;

 • работни смени в денонощие - 1;

 • продължителност на на работната смяна – 8.0 часа.

За извършване на технологичните процеси в кариерата се предвижда да работят 11 души (ИТР-2-ма, работници-9), които следва да имат подходяща квалификация.
Технологично оборудване

При извършването на основните минно-технологични процеси ще бъдат използвани следните машини, предвидени в инвестиционното предложение.


по

ред

Вид на механизацията по процеси

Модел на машините

бр.

Наличност

1

Булдозер

Т130М

1

наличен

2

Багер - драглайн

“Либхер”

1

наличен

3

Челен товарач

“L-35,5”

1

наличен

4

Автосамосвали

"КамАЗ - 5511"

4

налични

През концесионния срок от 25 години тези машини няма да са непрекъснато годни. Дребни ремонти и поправки ще бъдат извършвани в техническата работилница разположена на промплощадката на находището. Ще се наложи и подмяна на основната и спомагателната добивно-транспортна и обслужваща механизация, при което ще бъдат доставени нови, съвременни и адекватни на местните минно-технически условия машини.


Пътно-транспортни и технологични пътни комуникации

Пътно-транспортните комуникации на кариерата са съществена част от инфраструктурата на обекта.

Достъпът до кариерата се предвижда да се осъществи посредством селскостопански път, граничещ с концесионната площ до съществуваща пътна връзка на селскостопанския път с републикански път III – 803 „Мухово - Лесичово - Драгор - /М-37/", при км 53+313 дясно. Предоставената концесионна площ не попада в обслужващата зона на път III-803.

Предвижда се също така преди започване изпъланението на инвестиционното намерение, подхода на заустването на селскостопанския път към републикански път III - 803 да се изгради с наклон 2,5% и на около 30 + 50 м да се положи трайна настилка, като това е за сметка на инвеститора „ВРИС" ООД гр. Пловдив.

Транспортът на добитите инертни материали за първична обработка до промишлената площадка (в концесионна площ „Картал тепе” на „ВРИС” ООД, извън района на концесионната площ на находище "Лозница-2, участък-1 и участък-2") се осъществява по съществуваща пътна връзка. Готовата продукция ще се експедира по четвъртокласния асфалтов път с. Памидово – с. Динката, свързващ ТМСИ „Картал Тепе” с автомагистрала „Тракия”.
Срок на съществуване на кариерата

Срокът на съществуване на кариерата е определен на базата на общото количество на промишлено извлекаемите запаси в контура на кариерата, минната маса и производителността на кариерата през експлоатационния срок, с опция за възможното й продължение за нов договорен срок при евентуална промяна в статута на терените с доказани геоложки запаси извън периметъра на предоставената концесионна площ.


Рекултивационни и възстановителни работи

Съгласно предварителните разработки по основния технически проект за експлоатация на баластриерата, минните работи през двадесет и пет годишния срок на концесията се развиват последователно в двата участъка. В резултат на това се получават два значителни по площ водни басейна /водни огледала/.

Проектното положение на нарушените и подлежащи на рекултивация терени към края на концесията е следното:


 • В площите, където е извършван добив се образуват водни огледала - съответно 160.07 дка в участък № 1 и 94.77 дка в участък № 2. Те представляват вътрешни водни басейни с дълбочина средно 7 - 8 м.

 • Бреговата ивица покрай създадените водни басейни е нарушена следствие работата на добивните и транспортни машини. Площи съответно 14.20 дка за участък № 1 и 13.60 дка за участък № 2.

 • В отработеното пространство на експлоатационен участък №1 се изгражда нов терен от насипаните в отработеното пространство материали от откривката. Същият е предвидено за техническа и биологическа рекултивация. Отнася се за вътрешно насипище в посочения участък с окончателна площ от 34.16 дка.

 • Сервитутната площ на асфалтовия път с. Динката - с. Величково е предвидено да се укрепи срещу площната ерозия като в нея се извършат масово - залесителни работи. Площ - 6.20 дка.


Техническа рекултивация

Работите по техническата рекултивация включват : • Подравняване и планиране с булдозер на вътрешното насипище за откривка /новоизградения терен / в отработеното пространство на екплоатационен участък №1.

 • Подравняване и планиране с булдозер на сервитутната площ на пътя с. Динката - с. Величково.

 • Направа на дупки за масово залесяване 40/40/40 см. в площа на новоизградения терен и подлежащата на рекултивация сервитутна площ на асфалтовия път. Разстояние между редовете 3.5 м., а между дупките в реда -2.0 м.

Общ брой на дупките:

- За новоизграденият терен - 5 120 броя

- За сервитутната площ - 930 броя

Подравняване и планиране с булдозер на нарушените брегови ивици покрай водните огледала.

Направа на дупки за залесяване на единични декоративни дръвчета 100 бр.
Биологическа рекултивация


 • Затревяване с противоерозионни тревни смески на подлежащите на възстановяване брегови ивици покрай новосъздадените водни площи.

 • Масово залесяване с фиданки топола на площа на новоизградения терен в отработеното пространство на участък №1.

 • Масово залесяване на подлежащата на укрепване сервитутна площ на асфалтовия път.

 • Засаждане на единични декоративни дръвчета по бреговата ивица на новите водни огледала върба, елша.

 • Подхранващо торене на насажденията и провеждане на необходимите агротехнически мероприятия.


Стойност на рекултивациониите работи

Разчетните пълни стойности на рекултивационните работи по усреднени пазарни цени към м. януари 2007 год. възлизат на:

Техническа рекултивация - 5 000 лв.

Биологическа рекултивация - 21 000 лв.Общо: - 26 000лв.
Инвестиции за реализация на концесията

Дружеството притежава необходимото добивно, транспортно и спомагателно оборудване за извършване на дейностите по концесията за добив. Освен това то е собственик на преработващите мощността разположени на площадката на концесионната площ "Картал тепе". Същите ще преработват суровината добита от баластриера "Лозница – 2” Разчетните минимални необходими инвестиции за реализацията на концесията за добив са групирани както следва: • Документално обезпечаване на концесията (цялостни проектни работи, отчуждаване и промяна на статута на част от земите)

 • Подготвителни работи (изграждане на кариерен път, електропроводно отклонение 6 Kv с трафопост, минностроителни работи,)

 • Рекултивационни работи

 • Изграждане на социална инфраструктура

Необходимите инвестиции по групи са отразени в долната таблица
Група

Предназначение на инвестициите

Обем на инвестициите

в лева

1.

Документално обезпечаване на

концесията
1.1.

Проектни работи

4 000

1.2.

Отчуждаване на земите

25 000

2.

Подготвителни работи
2.1.

Изграждане на кариерен път

8 000

2.2.

Електропровод 6кV + трафопост

45 000

2.3.

Минностроителни работи

28 000

3.

Рекултивационни работи

26 000

4.

Изграждане на социална

инфраструктура

4 000
Всичко

140 000


Основни характеристики на строителните дейности. Използвани суровини и материали – вид, количества, източници

Технологията за изпълнение на добивът на суровината е по класически открит кариерен способ, характерен за находища от такъв тип.

Този способ включва използването на традиционна техника – строителна – багери, булдозери и челни товарачи, и транспортна – автосамосвали за насипни товари.

Суровината – пясъци и чакъли, са природен ресурс и представлява полезно изкопаемо, което всъщност е и предмет на предлаганата дейност. Добитата суровина от находището ще се преработка в ТМСИ, а след това ще се влага в строителни обекти или продава на съответни консуматори.

Основните суровини и материали, които ще бъдат използвани при реализиране на инвестиционното предложение и неговата експлоатация, са:


 • При подготовка на находището за неговата експлоатация:

 • При експлоатацията на находището и добива на пясък и чакъл:

  • Ежегодно добиване от находището на 80 000 м 3 (136 000 t). суровина – пясък и чакъл в продължение на 25 години;

  • Вода за битови и други нужди – 200 м 3/год.;

  • Вода за питейни нужди – доставка на бутилирана вода.

  • Дизелово гориво за използваните транспортни средства – 150 т/год.

Други природни ресурси, суровини и материали при експлоатацията на находището при добива на инертни строителни материали няма да бъдат използвани или ако се използват, тяхното количество ще бъде незначително.

Незначително ще бъде използването на строителни материали при подготовката на кариерата за извършването на нормалната производствена дейност.


Етапи за реализация на инвестиционното предложение

В зависимост от характера на извършваните дейности и обема на производство са определени следните етапи в реализация на концесията: • Подготвителен период – първа експлоатационна година. Извършва се изграждане на необходимите инфраструктури и подобекти, осигуряващи експлоатационните работи (външен кариерен път от участък № 1 до асфалтовият път с. Динката - с. Величково, ел. провод – 6 Кv + Трафопост до участък № 1, откривни работи върху площи, предвидени за минното строителство в същия участък). През този период, наред с подготвителните работи ще се извършва и попътен
  добив на полезно изкопаемо, съобразно разчетените минно - строителни работи и капацитета на преработващите мощности. Номиналният капацитет на производството се достига в края на втората експлоатационна година

 • Период на редовна експлоатация – от третата до двадесет и петата експлоатационна година.

 • Край на концесията - края на двадесет и петата експлоатационна година, с опция за възможното й продължение за нов договорен срок при евентуална промяна в статута на терените с доказани геоложки запаси извън периметъра на заявената концесионна площ.

За технически нужди (оросяване на вътрешно кариерните пътища) ще се използва вода от р. Тополница. Същата ще се доставя с водоноски до обекта. За целта е необходимо издаване на разрешително за ползване на повърхностно водно тяло, издадено от БД Източнобеломорски район, с център гр. Пловдив.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница