Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение застраница7/9
Дата07.05.2017
Размер1.03 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9

6.6. Отпадъци


Съгласно представеното в инвестиционното предложение и след допълнителни експертни преценки на територията на инвестиционното предложение се очаква да се образуват следните видове отпадъци:
Неопасни:

Отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми

Отпадъци от разкриване на неметални полезни изкопаеми – откривка от земни маси. Откривните материали се формират ежегодно в резултат на експлоатационната дейност на находището.Метални отпадъци – стърготини, стружки и изрезки от черни метали

Металните отпадъци се формират при извършваните дребни ремонти на машините и съоръженията. По-сериозните ремонти, свързани с подмяна на части и възли, ще се извършват в ремонтна база извън територията на обекта, поради което очакваното количество на формираните отпадъци е незначително.Битови отпадъци

Битовите отпадъци през време на експлоатацията ще се формират в резултат на задоволяване на битовете нужди на работниците от находището.Утайки от септична яма

Образуват се при експлоатацията на ямата за събиране на битово-фекалните води за хигиенните нужди на работниците.


Опасни

Пластмасови опаковки за масла и греси

При аварийна смяна на масла и гресиране на машините може да се образуват отпадъци от съответни опаковки.Масла за механизираната техника

Образуването на този тип отпадъци на обекта е възможно само при аварийни ситуации.Кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещектва

Отпадъкът се образува при почистване на използваната кариерна техника за добив, товарене и транспортиране на добитата суровина и от замърсяване на работни дрехи по време на работа.Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

Формираните изгорели луминесцентни лампи са от площадковото осветление и осветлението на фургоните, тяхното количество е малко.


Основното количество образувани отпадъци на площадката са неопасни, най-значимите от тях, тези от разкриването, ще бъдат съхранявани на територията във временни депа или ще бъдат използвани за запълване.

Опасните отпадъци са в минимални количества. За тяхното правилно управление са предвидени целесъобразни мерки съгласно националното законодателство.

При спазване на предвидените в предложението и предписаните с настоящия доклад допълнителни мерки не се очакват рискове за околната среда и здравето на работниците и населението, свързани с образуването и управлението на отпадъци.

6.7. Опасни вещества


Видове опасни вещества при експлоатацията на инвестиционното предложение. Класификация

Инвестиционното предложение не предвижда строителни дейности на територията на концесионната площ.

Усвояването на запасите в кариера „Лозница-2” ще се извършва в технологичен ред, който се състои в зачистване на почвено-земния слой и отнемане на откривката с булдозер, товарене с челен товарач и транспортиране до временно насипище за откривка; Подводен добив на пясъка и чакъла с багер – драглайн, без водопонижение и формиране на куп от минна маса. Изгребване на минната маса от купа и товарене с помощта на челен товарач на автосамосвали; транспорт на 5 км на минната маса за първична преработка в ТМСИ „Картал тепе”, извън границите на концесионния контур на находището.
Вредни и опасни химични вещества - използвани като гориво

При експлоатацията на кариерата ще се използва гориво за ДВГ на добивната техника разположена на кариерата и автотранспортните средства и моторни, хидравлични и машинни масла.


Токсикологична характеристика на използваните опасни вещества по време на експлоатация на обекта

Петролни продукти

Дизелово гориво

Вредно, запалимо. Опасност от кумулативни ефекти. Алерген. Уврежда нервната система, кожата, кръвотворенето. Мутагени и канцерогени.

Високи концентрации на въглеводородите действат смъртоносно. В по-малки концентрации – главоболие, гадене и психическа възбуда. Хроничните отравяния предизвикват функционални смущения.

При високи концентрации на парите е възможно мълниеносно отравяне. Настъпва загуба на съзнанието и бързо преминаване към смърт ако пострадалия остане в отровената атмосфера.
Смазочни и моторни масла

Състав - наситени въглеводороди. Комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на лек вакуумен газьол, тежък вакуумен газьол и чрез разтворяне на деасфалтирани остатъци с водород в присъствието на катализатор в два етапа, като между двете нива има процес на пречистване от восък.

Вредни при контакт с кожата и при вдишване. Алергени. Увреждат нервната система, черния дроб, Мутагенни и канцерогени. Съдържат полициклични ароматни въглеводороди.
Грес

Смазка (комплексна комбинация от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С12 - С50; може да съдържа органични соли на алкални метали, алкалоземни метали и/или алуминиеви съединения).

Вдишването на маслената мъгла или пари при нагряване на продукта дразни дихателната система и предизвиква кашлица.

Продукт, който е попаднал под кожата под действието на високо налягане, може да причини сериозно клетъчно увреждане или подкожно умъртвяване. Продължителен или чест контакт с кожата може да предизвика зачервяване, дразнене, екзема, напукване. При контакт с кожата греста не се абсорбира през кожата в остро токсични количества.

При контакт с очите може да причини временно дразнене на очите.

При поглъщане – нисък порядък на остра токсичност, но вдишване след поглъщане и повръщане може да причини сериозно и потенциално фатално увреждане на белите дробове


Доставка и съхранение на опасните вещества

Използваните вредни и опасни вещества при експлоатация на кариерата не се съхраняват на територията. Горивото ще се доставя с автоцистерна от която ще се извършва зареждане на резервоарите на добивната техника.


Замяна на опасни вещества

Технологичния регламент за добив не позволява промяна на използваните опасни вещества и тяхното заместване с други неопасни вещества.

При добив на пясъци и чакъл и получаване на различни фракции инертни материали не се използват суровини и спомагателни материали, в обхвата на Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба, приета с ПМС № 130/2002 г., ДВ бр. 69/2002 г., изм. и доп. ДВ бр. 62/2004 г.).

При експлоатация на кариерата няма де се използват азбестови материали (вата, въжета, платна и др.).
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница