Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционно предложение застраница1/11
Дата16.08.2017
Размер1.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Алкомет” АД

гр. Шумен, Втора индустриална зона, тел.: 054/858 601, факс: 054/858 688,

е-mail: office@alcomet.eu

НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ

на

ДОКЛАД
за

оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за

Реконструкция, модернизация и увеличаване на производствения капацитет на „Алкомет” АД” гр. Шумен
гр. Шумен

март, 2011 г.
Съдържание:

Увод 1

І. Обща информация 1

ІІ. Анотация на инвестиционното предложение 3

ІІІ. Алтернативи за реализация на инвестиционното предложение, включително и “нулева алтернатива” 39

ІV. Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху населението и околната среда в резултат на реализацията на инвестиционното предложение, ползването на природните ресурси, емисиите на вредни вещества при нормална експлоатация и при извънредни ситуации, генерирането на отпадъци и създаването на дискомфорт 41

VІ. План за изпълнение на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните работи и експлоатацията на инвестиционното предложение 81

ІХ. Заключение 84Увод


Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за „Реконструкция, модернизация и увеличаване на производствения капацитет на „АЛКОМЕТ” АД”, гр. Шумен, община Шумен, област Шумен е изготвен на основание чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., ....... последно изменение ДВ, бр. 61/2010 г.), Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 25/2003 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 3/2011 г.) и писмо изх. № ОВОС-1964/15.11.2010 г. на компетентния орган - Министерство на околната среда и водите (Приложение № 1).

За инвестиционното предложение е проведена процедура по чл. 4 на Наредба за реда и условията за извършване на ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г. …. посл. изм. и доп. ДВ, бр. 3/2011 г.).

Предвид увеличаване на производствения капацитет на “Инсталацията за производство на алуминиеви заготовки чрез топене и леене (рулони и пръти)” по инвестиционното предложение на „АЛКОМЕТ” ад, същото попада в обхвата на приложение № 4 (т. 2.5. „а” Инсталацията за производство на необработени метали, различни от изброените в т. 2.2, 2.3 и 2.4 от руди, обогатени продукти или отпадъци от метали чрез металургични, химични и електролитни процеси) на ЗООС, за експлоатацията на които е необходимо издаването на комплексно разрешително. В тази връзка Възложителят заявява желанието си да се възползва от изключението по чл. 118, ал. 2 от ЗООС и съгласно чл. 99а от закона към доклада за ОВОС е включено отделно приложение за прилагането на НДНТ, което е разработено поотделно за съответните инсталации по приложение № 4 към ЗООС.

Разработено е задание за обхват и съдържание на доклада за ОВОС съгласно писмо изх. № ОВОС-1946/15.11.2010 г. на МОСВ за извършване на ОВОС на инвестиционното предложение, изготвено в съответствие с чл. 95, ал. 2 и ал. 3 на ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп...... ДВ бр. 61/2010 г.) и чл. 10, ал. 1 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., …. посл. изм. и доп. ДВ, бр. 3/2011 г.).

При разработването доклада за ОВОС са взети предвид препоръките на компетентният орган и страните, които са предоставели писмено становище в етапа на извършените консултации. Заданието е съгласувано от МОСВ с писмо изх. № 26-00-4573/19.01.2011 г. (Приложение № 2).

Колективът ангажиран от Възложителя „АЛКОМЕТ” ад – гр. Шумен за изработване на доклада за ОВОС о тговарят на изискванията на чл. 83, ал. 1 и ал. 2 на ЗООС (изм. и доп. ДВ, бр. 103/2009 г.), за което в ДОВОС са приложени съответните документи.


І. Обща информация

1. Информация за Възложителя


АЛКОМЕТ АД е акционерно дружество, регистрирано с Решение на Шуменски окръжен съд с Решение от 26.06.2007 год. и предмет на дейност: производство на прокатни изделия от алуминий и сплавите му със завършен технологичен цикъл. След топене на първичен и вторичен алуминий и последващи операции на легиране, рафиниране, модифициране, дегазиране и филтруване се отливат алуминиеви заготовки от които чрез методите на пластичната деформация и термичната обработка се получава широка гама от висококачествени метални изделия. Чрез прилагане на съвременни технологии и инсталации част от готовата продукция, съобразено с пазарната конюнктура и разширеният обхват на продуктовата структура, се третира чрез елоксация (анодно оксидиране), електростатично прахово боядисване и др. за получаване на крайни търговски продукти.
Име, идентификационен номер на юридическото лице, адрес, седалище.

Наименование: „АЛКОМЕТ” АД

ЕИК: BG 837066358

Пълен пощенски адрес:

гр. Шумен 9700, Втора индустриална зонаТелефон, факс и е-mail:

тел.: 054/858 601

факс: 054/858 688

Е-mail: office@alcomet.euРъководители: Изпълнителни членове на Управителния съвет

Хюсеин Йорюджю

Хюсеин Индже
Лице за контакти:

Татяна Гроздева

тел.: 054/858 778

факс: 054/858 758

Е-mail: tatyana.grozdeva@alcomet.eu

2. Местоположение на инвестиционното предложение – физически характеристики, граници, отстояние от защитени обекти и други елементи на НЕМ.


Инвестиционното предложение за разширение и модернизация на инсталациите в „АЛКОМЕТ” АД ще се реализира на собствена промишлена площадка, която е извън регулационния план на гр. Шумен. Площадката се намира във Втора индустриална зона на гр. Шумен, на 3 км източно от града и на повече от 2 км от източната граница на ж.к. “Тракия”.

Общата площ на територията на обекта е около 400 дка.

На разстояние 1.5 км североизточно от площадката се намират: петролна база, ж.п. гара Мътница и ел. подстанция 220/20 kV, а на 1 км северно отстои ГРС (газоразпределителна станция).

Промишлената площадка на АЛКОМЕТ АД граничи с:  • на изток – “Металстаб” – непосредствено

  • на запад – поделението на строителни войски и площадка за вторична преработка на алуминий – 800 м

  • на север – четвъртокласно шосе – 70 м

  • на юг–долината на “Теке дере” и стопански двор на строителни войски – 1200 м

Разстоянията до най-близко разположените неселени места е:

Площадката на „АЛКОМЕТ” АД е свързана с републиканската пътна мрежа посредством главен път „София – Шумен - Варна”.


Необходими площи за реализация на инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение ще се реализира на площадката на „АЛКОМЕТ” АД. Новите съоръжения ще се монтират на свободни площи в халетата на основните цехове:  • цех Леярен - Модернизация на І-ва линия за непрекъснато леене на рулони с увеличаване на обема на пещта от 20 тона на 25 тона и увеличаване на обема на миксера от 10 тона на 15 тона.

  • цех Леярен – нова VI-та линия за непрекъснато леене, в т.ч.: газова топилна пещ с капацитет 32 t метал регенеративна горивна система; газов миксер с вместимост 20 t метал и супер кастер (два броя) за леене на алуминиева лента;

  • цех Валцов – монтиране на нов универсален валцов стан за валцоване на ленти и фолио, снабден с автоматизирана система за управление и контрол, филтрационна система за пречистване от маслени аерозоли на вентилационните газове, филтрираща система за очистка на маслата при валцоването, съвременна охлаждаща система и система за понижаване на шумовата мощност;

  • цех Пресов - монтиране на нови газови пещи за изкуствено стареене на профили – 2 бр.

Няма да се усвояват нови терени.

Други съоръжения, които ще бъдат използвани при експлоатацията на новите и модернизираните мощности са съществуващите пътища на площадката и ползваната понастоящем инфраструктура на „АЛКОМЕТ” АД.

Всички строителни дейности и планирани временни дейности по време на строежа ще се извършват в рамките на промишлената площадка на дружеството в съществуващите цехове.

Площадката наАЛКОМЕТ” АД не засяга и не е в близост до защитени зони по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр.133/11.11.1998 г..... последно изм. ДВ, бр. 103/2009 г.), както и не попада в обхвата на защитени зони обявени по чл.6 на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/09.08.2002 г., ..... последно изм. и доп., ДВ, бр. 103/2010 г.).


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница