Доклад за оценка за степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение


Въздействия от сгради и инсталации (физическа загуба на местообитания)страница10/10
Дата24.07.2016
Размер2.06 Mb.
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Въздействия от сгради и инсталации (физическа загуба на местообитания)

Със застрояването на разглежданите имоти, се очаква пряко унищожаване на местобитание 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори в размер на 8,162 дка, или 0,02% от общата площ на природното местообитание в защитената зона.

На територията, която е предвидена за реализиране на инвестиционното предложение не е установен нито един от животинските видове, вписани в стандартния формуляр на защитената зона, поради което реализирането му не води до загуба на местообитания на нито един от тези видове. По тези причини с реализирането на инвестиционното предложение няма да бъде нарушена целостта на защитената зона.

Поради относително малката площ на имотите, в които предстои ново строителство и местоположението им в южните и източни части на защитената зона, не се очаква съществена фрагментация на територията и. В случая основният фактор за фрагментация в района е интензивно натоварения път Бургас – Царево, както и естествените фактори – р. Ропотамо, трите езера и местата със стръмни склонове.Въздействия по време на експлоатацията на инвестиционното предложение:

По време на експлоатацията не се очаква рязка промяна в антропогенното присъствие и шумовите характеристики на района, тъй като те ще бъдат в границите на допустимите за градска среда, като независимо, че ще бъде изградена леглова база за 2000 души ще намалее делът на приходящите за 1-2 дни и нерегламентирано къмпиращите в същия район, като ще се запази общото количество на почиващи в района, което се определя от жизнения стандарт в страната, тенденциите в международния туризъм и конкурентността на страната спрямо курортите на други държави с развит морски туризъм.

Най-значимите за животинските видове местообитания, езерата Аркутино, Алепу и Стамополо, азмаците покрай р. Ропотамо, поддържан резерват Вельов вир, пясъчните дюни, сухи тревни, горски и скални местообитания на север от заливчето Кондрос ще продължат да изпълняват функциите си и след реализирането на инвестиционното предложение поради наложения от ЗЗТ режим на опазването им и наличието на трудно проходими заети с гъсти и бодливи храсти площи между тях и предвидените за реализирането на инвестиционното предложение площи.

Предназначението на новопостроените сгради и тези, които ще бъдат реконструирани, не е свързано със значими емисии на замърсители на атмосферния въздух, за битовофекалните води е изградена битовофекална канализация, заустваща в ПСОВ, поради което няма да бъдат увредени влажни зони и местообитания на морския бряг и акваторията на Черно море.

Всичко това определя въздействията от експлоатацията на инвестиционното намерение върху предмета на опазване и целите на ЗЗ „Ропотамо“ като незначителни.

Кумулативен ефект

Строителството на територията на която ще се реализира инвестиционното предложение ще се извърши в съответствие със Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и норми определени от Наредба № 7 на МРРБ за ПНУОВТУЗ, предвиждащи минимални параметри на застрояване в неградските зони. Очакваните въздействия от реализирането на инвестиционното предложение са в рамките на предвижданията по ОУП на Община Приморско.

Инвестиционните предложения, които са реализирани до сега, засягат територии, които са антропогенизирани или на мястото на бившите къмпинги Аркутино и Перла и изчезналото селище Ченгер или прилежащи на тях площи. Всички до сега реализирани инвестиционни намерения са в площи, които са земеделски земи, без да се отнемат площи от типове местобитания без да се наблюдава натрупване на кумулативен ефект по отношение на отнетата площ от типове местообитания предмет на опазване в защитената зона.

Тези които са заявени за реализиране в горския фонд, ако бъдат реализирани ще засегнат 0,33% от местообитание 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори, което е пренепрежимо малка част от това местообитание и не може да се твърди за наличието на сериозен кумулативен ефект.

-намаляване на площта на обитания на видове предмет на опазване в защитената зона; Всички реализирани до сега инвестиционни предложение са в земи които не са местообитания на видовете рис, пъстър пор, европейски вълк, видра и двата вида делфини, поради което кумулативен ефект свързан с натрупване на отнети площи от местообитанията на тези видове не се наблюдава.

Всички реализирани до сега инвестиционни предложение са в земи, които не са водни площи или влажни зони, поради което кумулативен ефект свързан с отнемане на местообитания на земноводни, риби и двата вида водни костенурки не се наблюдава.

Всички реализирани до сега инвестиционни предложение са в земи, които не са обитавани от змии и сухоземни костенурки предмет на опазване в защитената зона, поради което кумулативен ефект свързан с натрупване на отнети площи местообитания на влечугите не се наблюдава.

Очакваните емисии от сградите ще бъдат с незначителни концентрации в съответствие със съществуващото законодателство в Република България и кумулативен ефект няма да се формира.

Генерираният от дейностите в сградите шум ще бъде в рамките на нормите на Наредба №6/2006г на МЗ и МОСВ за показателите на шум в околната среда и кумулативен ефект по отношение на шума не се очаква.

По отношение на антропогенното присъствие реализирането на инвестиционното предложение, както и всички други на територията на общините Приморско и Созопол се извършва в съответствие с чл.18 ал.1 и чл.19 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. До този момент на авторите на доклада не са известни нарушения на процедурите предвидени по. чл.19 от същия закон, което е гаранция, че антропогенното присъствие на територията след реализацията на инвестиционното предложение ще бъде в границите на предвиденото по ОУП на общините Приморско и Созопол.

При условие, че в съседство с имотите в които е предвидено реализирането на инвестиционното предложение морският плаж „Стамополо – Перла” е отдаен на концесия и с възможност за плажуване на 15250 души и, че в близките имоти 047012, 046001, 047006, 047009; 000446, 000363, 000283; 000274 с обща площ 2127.431дка с решение БС-50-ЕО/2008 е одобрен ПУП за обособяване на селищно образувание "Перла" няма да бъде коректно да се твърди, че тази част от защитената зона е с висок консервационен статус и , че точно в тази ѝ част попадат местообитанията на видовете предмет на опазване в нея.

Защитената зона е обявена преди да бъдат картирани местообитанията на видовете предмет на опазване в нея, а в някои защитени зони по Директивата за местообитанията са включени и градове като Ахтопол в ЗЗ „Странджа” BG0001007, Котел в ЗЗ „Котленска планина” BG 0000117.

Ако бъдат реализирани всички, заявени до момента, инвестиционни предложения в защитената зона тяхната обща площ ще бъде 2461,078дка, което представлява е 1,92% от защитената зона, предимно прилежащи към населените места територии и други без значителна консервационна стойност за видовете, които са предмет на опазване в защитената зона.
6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на плана, програмата и проекта/инвестиционното предложение върху защитената зона и определяне на степента им на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки

Мерките за смекчаване на въздействията върху птиците и местообитанията на останалите животински видове са заложени още при проектирането.

Проектът предвижда реконструкция на съществуващата резиденция “Перла”, реконструкция на недовършен хотел, както и урбанизиране на два прилежащи имота при малка плътност и интензивност на застрояването с голям процент зелени площи.

При изготвяне на работния проект петната на курортната сграда с апартаменти в ПИ № 58356.67.8 и хотелът с апартаменти в ПИ № 58356.67.6 да бъдат разположени в незаетите от дървесна растителност площи. В останалите два имота за плувни басейни, паркинги и спортни площадки да се използват тревни площи и храсталаци.

При необходимост от извършване на сечи в заети с дървесна растителност площи същите да бъдат извършени в обема на предвидените по ЛУП на общинските гори на община Приморско сечи.Мерките които се предлагат по време на строителството са:

 • Стартиране на изкопните и строителните работи след края на туристическия сезон съгласно Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

 • Дострояването на недовършения хотел да се извърши през есента след приключване на курортния сезон и преди пристигането на зимуващите в ез, Стамополу птици.

 • За изнасяне на строителните отпадъци и транспорт на строителните материали да се използва северния път до разклона на пътя Бургас– Царево, източно от селищното образувание Узунджата.

 • Да бъдат обособени места за временно съхранение на строителните материали и депониране на строителните отпадъци;

 • Строителните площадки да бъдат оградени и обезопасени;

 • По време на строителството да бъдат спазени инструкциите и мерките за безопасност предвидени в Наредба №2 от 06.11.2004 за здравословни и безопасни условия на труд и ЗЗБУТ и Инструкцията за безопасна работа при подготовката и подържането на строителната площадка.

Характерът на дейностите, свързани с досегашната експлоатация на съществуващите сгради, както и експлоатацията на новопостроените сгради след реализирането на плана - задоволяване на жизнени човешки потребности, осигуряване на сън, хранене и почивка не налагат разработването на специални мерки по отношение на ЗЗ „Комплекс Ропотамо“ и ЗЗ „Ропотамо”.


7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху ЗЗ „Комплекс Ропотамо” и ЗЗ „Ропотамо”, включително нулева алтернатива

Алтернатива на местоположението. По отношение на територията, в която е предвидено реализирането на инвестиционното предложение, алтернативите са лимитирани в границите на собствеността и наличието на сграда на която да бъде извършена реконструкция и недостроена сграда, която следва да бъде достроена. За строеж на курортна сграда с апартаменти и нов хотел с апартаменти са избрани два съседни на застроения ПИ №58356.73.23. За ново строителство са избрани имоти с незаети от дървесна растителност площи с размери позволяващи застрояване с допустимата по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие плътност. Във всеки друг от съседните имоти за постигане на предвидените строителни показатели ще бъдат извършени големи по обем сечи на дървесна растителност.

През всеки един от предвидените за реализирането на инвестиционното предложение имоти преминават елементи на инженерната инфраструктура и за застрояването на всеки друг имот в района ще се наложи извършването на изкопни дейности и изграждането на нова такава.

Алтернатива на капацитета на сградите: Предвидения капацитет за 2000 обитатели е изчислен на базата на площта на имотите при застрояване с минимални строителни показатели 20% плътност на застрояването и Кинт 0,5 в имотите на първа линия и 30% и Кинт 1,2 в имотите на втора линия при нискоетажно строителство. Броят на заведенията за хранене, магазините, басейните, спортните площадки и местата за паркиране е определен на базата на легловата база, като намаляването им ще доведе до неудобства за обитателите на сградите.

По отношение на нулевата алтернатива и в случай на нереализиране на инвестиционното предложение със запазването на територията с вече построената сграда с предназначение за почивка в нея на лица с по-големи финансови възможности и ресторант на първия етаж и недовършена, опасна сграда със замърсени със строителни отпадъци около нея площи, това няма да бъде най-добрата и екологосъобразна алтернатива. Въпреки че няма да бъдат извършени реконструкция на съществуващите сгради и ново строителство, територията ще продължи да бъде обитавана от много хора поради наличието на отдаден на концесия плаж с плажни съоръжения в него, пристан за плавателни съдове и нерегламентираното къмпиране, което е характерно за всички неохранявани територии по Черноморското крайбрежие.

Практиката е показала, че оставянето на незастроени и неоградени места близо до плажове води до превръщането им в нерегламентирани места за къмпиране, паркиране на МПС и замърсяване с битови отпадъци, като последствията върху околната среда са негативни.

Освен това урбанизирането при спазването на нормативните изисквания за застрояване и озеленяване не е безвъзвратен процес и компенсирането с новозасадена растителност може в разумни срокове да възстанови и подобри параметрите на средата.


8. Картен материал с местоположението на всички елементи на инвестиционното предложение спрямо защитената зона и нейните елементи

При изготвянето на доклада са използвани скици на ПИ №58356.67.8, 58356.67.6, 58356.73.23 и 58356.73.6 в местността Беглик таш землище на гр. Приморско, сателитни снимки, извадки от ЛУП на ДЛС Ропотамо, ЛУП на Общинските гори на Община Приморско и карти на ЗЗ „Ропотамо” „Комплекс Ропотамо” представени в Приложенията.


9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите по чл. 22 върху ЗЗ „Комплекс Ропотамо” и ЗЗ „Ропотамо”

При изготвянето на Доклада за оценка за степента на въздействието на инвестиционно предложение „Изграждане на хотели и курортни сгради в ПИ №58356.67.6, 58356.67.8, 58356.73.23 и 58356.73.6 местност „Беглик таш”, землище на гр. Приморско, Община Приморско, с възложител „ПЕРЛА Г” АД” е използван принципа на превантивността, като предметът на опазване на защитените зони е изведен приоритетно. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква запазване целостта на ЗЗ „Комплекс Ропотамо” и ЗЗ „Ропотамо”, без разпокъсване, нарушаване и загуба на обитания включени в Директива 92/43 ЕЕС и Директива 79/409 ЕЕС.

Очакваното въздействие върху видовете предмет на опазване в защитените зони ще бъде незначително, без да се подтиска мигрирането и размножението им. Кумулативните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение са незначителни, без да се променя съществуващото положение в района предвиден за реализирането му.

С реализирането на инвестиционното предложение няма да бъдат предизвикани препятствия в миграционни коридори на птиците предмет на опазване в защитената зона.

Растителността в предвидените за реализирането на инвестиционното предложение площи и населяващите ги животински видове не са от значение за опазваните в защитената зона птици.

Реализацията на инвестиционното предложение не е в противоречие с наложения в Заповедта за обявяването на ЗЗ „Комплекс Ропотамо” режим, поради което не е в противоречие с целите за постигането на които е обявена.

С реализирането на инвестиционното предложение няма да бъде отнета площ от нито един от приоритетните типове местообитания, предмет на опазване в защитените зони, поради което очакваните въздействия върху ще бъдат незначителни.

Предвижда се отнемане на незначителна площ от местообитание 91M0, което е с отлична представеност в зоната и не е приоритетно за опазване в размер на 8,162 дка, или 0,02% от общата площ на природното местообитание в защитената зона.

Обитаващите защитената зона бозайници ще запазят числеността си и ще продължат да се срещат в заеманите от тях територии в границата на защитената зона. Определящи за тях ще останат въздействията от дейностите на ДЛС Ропотамо в стопанисваните от него територии.

Отпадъчните водите от сградите ще бъдат отведени в изградената в района битовофекална канализация и заустени в ПСОВ Китен, без да се замърсяват и увреждат близките влажни зони и акваторията на Черно море, поради което въздействията върху земноводните и рибите предмет на опазване в защитената зона ще бъдат незначителни.

Местообитанията на влечугите предмет на опазване в ЗЗ „Комплекс Ропотамо” са разположени на север от предвидените за реализирането на инвестиционното предложение имоти, няма да бъдат засегнати от строителните дейности, числеността на влечугите предмет на опазване ще остане без промяна, поради което въздействията върху тях ще бъдат незначителни.
10.Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР, включително доказателства за това и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането на плана, програмата и проекта или от реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение и че не е налице друго алтернативно решение

Няма такива обстоятелства.


11.Информация за използваните методи на изследване, включително времетраене и период на полеви проучвания, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация

За написването на доклада са ползвани личната база данни и наблюденията на автора на доклада през пет годишния период в който е работил като управител на посетителски център в резерват Ропотамо, по време на които е създадена лична база данни с обем много по-голям от едногодишен мониторинг, за да бъдат направени заключения относно консервационния статус на прилежащите към бившата резиденция „Перла” площи, както и наблюдения в района на инвестиционното предложение през месеците август, септември и октомври 2011г., както и на 01.04, 08.04, 15.04 и 22.04 2012г. Използвани са данни, събрани при предварителните проучвания за обявяване на ЗЗ „Комплекс Ропотамо” и ЗЗ „Ропотамо”, описани в стандартния формуляр на защитените зони и методики използвани при разработване на екологичната мрежа Натура 2000. Използвани са Нормативни документи на МОСВ и МРРБ.

При изследването на растителния свят е използван маршрутният метод и методът на пробните площадки. Определянето на видовете е извършено по Флора на Република България, том 1-10 и по Определител на висшите растения в България (Кожухаров (ред.) 1992). Определянето на местообитанията е според Ръководството за определяне на местообитания от европейска значимост в България (Кавръкова, Димова, Димитров, Цонев & Белев, 2005).

Методиките, които са използвани са представени в списъка с литературните източници в следващия раздел.

Частта от доклада относно животинските видове и местообитанията им в защитените зони е разработена от Веселин Вълчанов, а относно типовете местообитания, предмет на опазване от Стоян Фъртунов.

Птиците в околностите на имота бяха определени визуално въз основа на направените наблюдения и издаваните от тях звуци, като при трудности в определянето на видовете бе ползван определителя Collins Bird guide 2009г.

Използвани са Нормативни документи на МОСВ и МРРБ.

Обследването на птиците е извършено чрез прилагането на трансектния метод (Line transects methods Bibby et al., 1992) като са отчетени нереещи птици и такива, ползващи като миграционни коридори обработваемите площи, прилежащите дерета, горските площи, крайпътни участъци и населени места.

Наблюденията на птиците са извършвани рано сутрин по време на излитането от местата за нощуване. Допълнителни данни са събрани за локализиране на местата за хранене в селскостопанските площи. Проучванията са извършвани с помощта на бинокъл Opticron с увеличение 8 x 40.

За определяне на земноводните и влечугите е ползван Определител на земноводните и влечугите в България. София, Зелени Балкани, 2007г..

За оценка състоянието на животинския свят са използвани основни методи и подходи за преки теренни изследвания на бозайниците и птиците.

Прогнозите и оценките на въздействието са извършени въз основа на многогодишния практически опит, натрупан при проучването и мониторинга на влажни зони, защитени територии, на редки, застрашени и защитени видове птици в България.

При определянето на възможността на достоверност за гнездене е използвана 16 степенната скала използвана при съставянето на Европейския орнитологичен атлас (HAGEMEUER,BLAIR), и Атласа на гнездещите птици в България (П Янков).

A: Възможно гнездене

1. Вид наблюдаван през размножителния период (РП) в подходящ за гнезденето му биотоп

2. Пеещ/и мъжки, наблюдаван/и поне веднъж през РП

В: Твърде възможно гнездене

3. Двойка, наблюдавана през РП в подходящ за гнездене биотоп

4. Демонстрация от вида на заета гнездова територия през интервал от няколко дни

5. Брачни игри или копулация

6. Посещаване на вероятно гнездово място, полети за смяна на партньорите при мътене

7. Прояви на тревога, подсказващи наличие на малки или гнезда

8. Наличие на мътилно петно по птица, държана в ръка

9. Строеж на гнездо или изкопаване на гнездова камера

С: Сигурно гнездене

10. Демонстриране на силна тревога или демонстриране на ранена птица

11. Празно гнездо или на черупки от яйца

12. Нелетящи малки

13. Възрастни птици, често посещаващи недостъпни места,(скрити гнезда)

14. Пренасяне на храна на малките или на фекални торбички

15. Гнездо с яйца

16. Гнездо с малки


12. Документите по чл. 9, ал. 2 и 3

Представени са в Приложение


13. Литература:

Нормативни документи

 • ЗАКОН за опазване на околната среда, Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., попр., бр. 98 от 18.10.2002 г., изм., бр. 86 от 30.09.2003 г., доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 74 от 13.09.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 77 от 27.09.2005 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., изм., бр. 82 от 10.10.2006 г., доп., бр. 99 от 8.12.2006 г., в сила от 9.01.2007 г., изм., бр. 102 от 19.12.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 31 от 13.04.2007г., в сила от 13.04.2007 г., бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. и доп., бр. 89 от 6.11.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008г., изм. и доп., бр. 52 от 6.06.2008 г., бр. 105 от 9.12.2008 г., изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010г. (*) - изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. и доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп., бр. 103 от 29.12.2009 г., бр. 46 от 18.06.2010 г., в сила от 18.06.2010 г., изм., бр. 61 от 6.08.2010 г., бр. 35 от 3.05.2011 г., в сила от 3.05.2011 г. изм. и доп., бр. 42 от 3.06.2011 г.; изм. и доп., бр. 32 от 24.04.2012 г.;

 • ЗАКОН за защитените територии, Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., доп. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.23 от 1 Март 2002г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.24 от 20 Март 2007г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г.;

 • ЗАКОН за биологичното разнообразие, Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.94 от 16 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г.;

 • НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007 г. приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г. Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г. изм. ДВ бр.3 от 11 януари 2011г.;

 • Директива 79/409 на Съвета на Европейската икономическа общност от 2.04.1979 г. за опазване на дивите птици.

 • Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 21.05.1992 г. за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Информационни източници

БДЗП. Стандартен формуляр за набиране на данни за специални защитени зони (СЗЗ) за проекто - територии от значение за общността (ПТЗО) и за специални консервационни зони (СКЗ), „Комплекс Ропотамо” (BG 0002041), Натура 2000. МОСВ.

БДЗП. Стандартен формуляр за набиране на данни за специални защитени зони (СЗЗ) за проекто - територии от значение за общността (ПТЗО) и за специални консервационни зони (СКЗ), „Комплекс Ропотамо” (BG 0002041), Натура 2000. МОСВ.

БДЗП. Стандартен формуляр за набиране на данни за специални защитени зони (СЗЗ) за проекто - територии от значение за общността (ПТЗО) и за специални консервационни зони (СКЗ), „Ропотамо” (BG 0001001), Натура 2000. МОСВ

Ботев, Б., Ц. Пешев (отг. ред.)1985. Червена книга на НР България, Изд.на БАН,София

Директива 79/409 на Съвета на Европейската икономическа общност от 2.04.1979 г. за опазване на дивите птици.

Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 21.05.1992 г. за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Физическа и социално-икономическа география на България, 2002 г, БАН, София

Бисерков, В. (Редактор), 2007. Определител на земноводните и влечугите в България. София, Зелени Балкани, 196 с.

Бондев, И. Растителността в България, 1991 г, София

Ръководство за определяне на местообитанията от европейска значимост, 2005 г, София

Пешев, Ц, Нанкинов, Д, Пешев, Д. Гръбначните животни в България, 2000 г, София

Корзюков А И, Потапов О А, 1998, Распространение, численость и некоторие апекти морского зуйка Charadrius alexandrinus на юге Украини Internatwnal Wader Studies 10: 264-267.

Костадинова И, С Дерелиев, Инструкция за оценка на защитени зони по чл.7 ал.3 във връзка с чл.6, ал1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, включващи местообитания на видове птици, Костадинова И (съст.) 1997. Орнитологично важни места в България. БЗДП, Природозащитна поредица. Книга 1, БЗДП, София, 176 с.; 2001

Мичев, Т., П. Янков. 1993. Орнитофауна. В: Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Основни доклади, София, т. 1, 585-613.

Нанкинов, Д., С. Симеонов, Т. Мичев, Б. Иванов,1997. Фауна на България, Aves, част II, София, Изд.”Проф. М. Дринов”, БАН, 427 c.

Нанкинов, Д и колектив. 2004. Численост на националните популации на гнездящите в България птици. Зелени Балкани, Пловдив.

Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Основни доклади т. 2. Програма за поддържане на биологичното разнообразие, 1993.

Биоценози с естествено формираща се флора и фауна, толерантни към умерен антропогенен натиск и възможности за съществуване на уникални флористични и фаунистични елементи, Справочник, МОС, 1997 г.

Застрашените животни в България, Академично издателство „проф. Марин Дринов”, София, 2000 г.

Ловни птици и бозайници в България, Практическо ръководство, Издателство „Пенсофт”, 2001 г.

Орнитологично важни места в България и Натура 2000; Българско дружество за защита на птиците, Природозащитна поредица/ Книга 11

Птиците на Балканския полуостров, Издателство „Петър Берон”, София, 1991 г.

Цонев Р, Димова Д, Белев Т, Хабитати, разпространение, площ и алгоритъм за картиране; Преработили: Росен Цонев и Мариус Димитров)

Численост на националните популации на гнездещите в България птици 2004 Екип „Орнитофауна“ към Работна група „Фауна“ по проект на DEPA НАТУРА 2000 в България

Шурулинков П, Проблемни животни; сп. Българска наука, бр.20 2009

Янков П Атлас на гнездящите птици в България; Българско дружество за защита на птиците, Природозащитна поредица/ Книга 10

Anne-Caroline Privot-Julliard, Jean-Dominique Lebreton and Roger Pradel, Re-evaluation of adult survival of black-headed gulls (Larus ridibundus) in presence of recapture heterogeneity, The Auk 115(1):85-95, 1998; Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, CNRS, 1919 route de Mende, F-34293 Montpellier Cedex 5, France

AERC TAC 2003, AERC TAC’s Taxonomic recommendations. Online vercion: www. aerc.be

BirdLife International (2012) Species factsheet: Botaurus stellaris.

BirdLife International (2012) Species factsheet: Ixobrychus minutus

Collins Bird guide 2nd edition, Harper Collins Publishers Ltd, Fälth&Hässler, VärnamoDolbeer, Richard A.;Woronecki, P.P.; Seamans, T. W.; Buckingham, B. N.; and Cleary, E. C., "Herring Gulls, Larus argentatus, Nesting on Sandusky Bay, Lake Erie, 1989" (1989). USDA National Wildlife Research Center - Staff Publications. Paper 129. http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/129
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница