Доклад за ос за оуп на община Белене: Възложител: общ. Белене: 07. 01. 2011г. "Доставка и монтаж на специализирана система за обезвреждане на опасни болнични отпадъци": възложител: умбал "Д-р Георги Странски" еад: 10. 01. 2011гстраница4/4
Дата19.07.2018
Размер0.51 Mb.
1   2   3   4

 • Промяна начина на трайно ползване на земя /проверка по Натура 2000/, ПИ 050004,ПИ 050006 и ПИ 050008, в земл. на с. Българене, от затревена нива в обработваема нива, М. Минчев, 19.10.2011

 • "Къща за гости в с. Чифлик, Община Троян" в УПИ Х-196, кв. 22 по плана на с. Чифлик, ЕТ "Виржиния Турс - Виржиния Алашка", 20.10.2011

 • "Външно ел. захранване на Базова станция на "Мобилтел" ЕАД, PVN 0126 по КВС на с. Ралево, община Плевен, "Мобилтел" ЕАД, 20.10.2011

 • "Обособяване на зона за жилищно застрояване с малка височина за изграждане на основно застрояване - жилищна сграда и допълващо застрояване" в ПИ 73198.97.36 /ливада/, гр. Троян, Х. Петков, 20.10.2011

 • "Къща за гости в поземлен имот с идентификатор 52218.291.9, гр. Априлци, кв. Видима, област Ловеч 52218.547.370, гр. Априлци, кв. Видима, област Ловеч, находящ се в поземлен имот с идентификатор№ 52218.291.9, гр. Априлци, кв. Видима, област Ловеч”, П. Киров чрез пълномощник, 20.10.2011

 • "Текущ ремонт на две жилищни сгради в с. Кърпачево", в ПИ 40943.350.229 /УПИ/, с. Кърпачево, община Летница, Т. Дончева, 20.10.2011

 • "Изменение на плана за регулация и застрояване" /цел - производство на фотоволтаична електроенергия - 30 kW/ в УПИ VІІ-939 и УПИ VІІІ-939, кв. 16, с. Новачене, В. Кралева, 20.10.2011

 • "Изграждане на газово стгопанство с резервоар на пропан-бутан, изпарителна и газопроводна инсталация към обект "Цех за консервиране на зеленчуци" в ПИ № 192002, землище на с. Бохот, Община Плевен" , М. Христова, 20.10.2011

 • "Складове за маси, столове, мебели и др." в ПИ 53707.14.214, с. Орешак, община Троян, "Ню Дабъл Груп" ЕООД, 21.10.2011

 • "Строителство на ваканционна жилищна сграда с площ около 250 кв.м. в собствен уреголиран поземлен имот, находящ се в населено място - кв. Острец, гр. Априлци /ПИ № 52218.541.681, Н. Георгиева, 21.10.2011

 • "Инсталация за преработка на отпадъци от тетрапак опаковки" в ПИ 73198.12.20, гр. Троян, община Троян, "Тетра Репак" ЕООД, 21.10.2011

 • "Изграждане на МВЕЦ "Чомаковци-енергия" намилащ се в област Плевен, община Червен бряг, землище на с. Чомаковци, МБТС - Секюрити" ЕООД, 24.10.2011

 • "Изграждане на сгради за обслужващи и складови дейности в ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІХ, ХХХ, ХХХІ, кв. 800 по плана на гр. Плевен, "Пламси" ООД, 25.10.2011

 • “Газификация на Асфалтова база “Горно Павликени”, в ПИ№000038, в землището на с. Горно Павликени, местността “Бучи”, общ. Ловеч, възложител: “Пътстрой” ЕАД, гр. Ловеч, 26.10.2011

 • “Реконструкция и пристрояване на хотел”, местоположение: ПИ 83212.501.78, парцел VI , кв. 5, с. Шипково – Баните, общ. Троян, възложител: “Ферокорп” ООД, 27.10.2011

 • “Промяна начина на трайно ползване на имоти, находящи се в землището на с. Бежаново”, местоположение: имот 092011 и имот 092012, възложител: П. Нинчев 27.10.2011

 • “Изграждане на фотоволтаичен парк и централа за преоизвеждане на електричество от слънцето с мощност 100 kW в поземлен имот 219026 по КВС за землището на с. Писарово”, възложител: “Ватковски Солар Футуре” ЕООД, 27.10.2011,

 • “Защита на УПИ XIV, стр. кв. 610, гр. Плевен от въздействието на водите на река Тученишка”, възложител: ЕТ “Диди 94 – Диан Димитров”, 28.10.2011,

 • “Жилищни сгради – два броя”, местоположение: ПИ 73198.57.29, гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч, възложител: Д. Мицов 28.10.2011,

 • “Ремонт на мост над река Вит при село Крушовица на път PVN 1060 (I-3) Горни Дъбник – Крушовица – Петърница (III-3005)”, местоположение: ПИ 000302, землище с. Крушовица, възложител: Община Долни Дъбник 31.10.2011

 • “Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в землището на гр. Червен бряг”, местоположение: гр. Червен бряг, кв. 1б, парцел IV-2012а, землище гр. Червен бряг, възложител: “ТТ 2007” ООД 31.10.2011,

 • “Експлоатиране на промишлена сграда и складова база като площадка за извършване на дейности с отпадъци”, местоположение: ПИ 56722.651.252, гр. Плевен, възложител: “Елбимекс” ООД 31.10.2011

 • Водовземане от подземни води от съществуващ шахтов кладенец ШК1 разположен в двора на миячно-сортировъчната инсталация за инартни материали”, местоположение: имот 000393, местност “Дигата”, землище с. Ставерци, обл. Плевен, възложител: “Ставерминерал” ООД 31.10.2011,

 • “Изграждане на цех за производство на мебели”, местоположение: с. Новачене ПИ възложител: “Минчев Мебел” ООД 01.11.2011

 • “Строителство на къща за гости”, в гр. Троян, възложител: ЕТ “Дария Сърменова – Дария 90”, 02.11.2011

 • “Промяна начина на трайно ползване на ПИ с кадастрален номер 000218, образуван от имот с кадастрален номер 000183 с НТП полски път в м. “Селото Осъм” с площ от 1.657 дка от землището на с. Санадиново, общ. Никопол”, местоположение: ПИ с кадастрален номер 000218, м. “Селото Осъм”, с. Санадиново, общ. Никопол, възложител: Община Никопол, 02.11.2011

 • “Промяна начина на трайно ползване на земя”, местоположение: имот 088002, с. Дерманци, обл. Ловеч, възложител: Й. Изворска 03.11.2011

 • “Промяна начина на трайно ползване на земя”, местоположение: имот 090145, с. Дерманци, обл. Ловеч, възложител: Й. Изворска, 03.11.2011

 • “Изграждане на два броя ветрогенератори с обща мощност 5 MW”, местоположение: ПИ 68045.147.13 и 68045.144.5, м. “Дялу Чучурули”, землище с. Сомовит, общ. Гулянци, обл. Плевен, възложител: “Ей уан Дивелъпмънт” ЕООД, 03.11.2011,

 • “Изграждане на склад за временно съхранение на зърно и гараж за селскостопанска техника”, местоположение: ПИ 75054.900.38, 75054.900.39 и 75054.900581, гр. Угърчин, възложител: П. Лисичков, 03.11.2011

 • “Изграждане на площадка за събиране, нарязване, временно съхранение и предаване за последваща обработка на черни и цветни метали”, местоположение: ПИ 56722.651.161, гр. Плевен, възложител: “Метал Рециклинг” ООД 04.11.2011,

 • “Преустройство на съществуващи помещения – лятна кухня в специализиран малък обект за дестилиране (казанка)”, местоположение: с. Върбица, общ. Плевен, възложител: ЕТ “Марияни ” 04.11.2011

 • “Преустройство на част от масивна сграда, разширена, като складова база, мелница и гаражи, във фурна за производство на хляб – до 1000броя”, местоположение: с. Дерманци, обл. Ловеч, възложител: “Маримпекс-МГ Агро” ЕООД 04.11.2011

 • “Реконструкция, преустройство, настройка и пристройка на съществуваща сграда в къща за гости в УПИ II – 548, кв. 55 землище с. Сухаче, общ Червен бряг”, възложител: ЕТ “ЕКИ – Емилия Костадинова”, 07.11.2011г.

 • “Разширение на предприятие за месодобив и месопреработка на “Интермес” ООД, в УПИ 000108, в землището на с. Търнене, общ. Плевен, възложител 7 “Интермес” ООД, 08.11.2011,

 • “Площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали”, в ПИ№56722.651.261, землището на гр. Плевен, възложител: “Дарстрой” ЕООД, 08.11.2011,

 • “ПУП – ПЗ” за застрояване, ПИ№148164, с. Радомирци, общ. Червен бряг, възложител: “Булмил. Три” ООД, 08.11.2011

 • “Ползване и стопанисване на язовир “Витина лъка” за спортен риболов и рибопроизводство”, в землището на с. Одърне, и с. Добревци, общ. Ябланица, възложител: “Южен възел” ООД, 08.11.2011

 • “Супермаркет с кафене и хлебопекарна”, кандидаствт за средства, вУПИ IX -462, кв.66, с. Горник, общ. Червен бряг, възложител: ЕТ “Пами 2001 – Януш Николов” 08.11.2011г.

 • “Ремонт и оборудване на съществуващ стоматологичен кабинет без нова техническа инфраструктура”, гр. Кнежа, ул. “Кирил и Методий”, бл. “ЗИМ”, ет.1, възложител: ЕТ “Белла – Д-р Балла Пасина “ 09.11.2011

 • “Преустройство на съществуващо котелно за преминаване на гориво природен газ метан”, УПИ I кв. 71, гр. Червен бряг, възложител: Георги Георгиев – управител на “Многопрофилна болница за активно лечение – Ч. бряг” ЕООД, 09.11.2011

 • “Модернизация на басейново стопанство за развъждане и отглеждане на риба”, местоположение: землище с. Дойренци, възложител: “В.П.С.Е.” ООД, 10.11.2011

 • “Изграждане на един ветрогенератор”, местоположение: ПИ 208024, землище с. Милковица, общ. Гулянци, обл. Плевен, възложител: Д. Кочева “В. Пауър II” EOOД, 10.11.2011

 • “Изграждане на два броя ветрогенератори”, местоположение: ПИ 107004 и ПИ 208016, землище с. Милковоца, общ. Гулянци, възложител: “В. Пауър” ЕООД, 10.11.2011

 • “Изграждане на инсталация на биомаса за производство на ел. и топло енергия с мощност до 1000 кW” в ПИ № 03366.601.1206. УПИ I, kв. 132 по плана на гр. Белене, възложител: “Майкромет” ООД, 10.11.2011

 • “Строеж на семеен хотел” в УПИ XIII-2465, kв.154, регулация гр. Кнежа възложител: К. Яцинска, 11.11.2011

 • "Реконструкция на съществуваща сграда в гр. Тръстеник на ул.Александър Стамболийски № 19,с цел - създаване на хотел" възложител: Кооперация "Слънце", гр.Тръстеник 14.11.2011,

 • “Модернизация на басейново стопанство за развъждане и отглеждане на риба”, язовир “Ваганска бара”, с. Дойренци, общ. Ловеч, възложител: В.П.С.Е.” ООД, 15.11.2011г.

 • “Закупуване на подемно – строителна техника”, в Първи стопански двор, с. Деков, общ. Белене, възложител: “Белметал” ЕООД, 15.11.2011

 • “Работилница за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” в ПИ№4392.502.254, местността “Музговото”, гр. Ловеч, възложител: Т. Данков, 15.11.2011

 • “Фотоволтаична ел. централа” , урегулиране на ПИ№49032, 04933, 04934, 04935, 04936, землището на с. Брестница, общ. Ябланица, възложител: “Златна Панега Цимент” АД, 15.11.2011

 • “Закупуванена машини и оборудване на автосервиз” , гр. Белене, възложител: “Крис и бо” ЕООД, 15.11.2011

 • “Питейно-битово водоснабдяване на с. Елица, общ. Кнежа, обл. Плевен от дренаж “водопойната чешма”, възложител: кмет на общ. Кнежа, 15.11.2011

 • “Покривна фотоволтаична ел. централа”, в УПИ XXII – 150, кв. 21, гр. Д. Митрополия, възложител: “ВиМ Енерджи” ООД, 15.11.2011г

 • "Закупуване на техника" - трактор "Беларус", модел 952, 4 - 2 броя, кандидатстване по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанств" от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. , възложител: И. Горановска, 16.11.2011

 • "Закупуване на машини и оборудване на автосервиз", възложител: "Крис и Бо" ЕООД 15.11.2011

 • "Модернизация на басейново стопанство за развъждане и отглеждане на риба" (язавир "Ваганска бара", с. Дойренци) , възложител: "В.П.С.Е." ООД 15.11.2011

 • Изграждане на "Работилница за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" в ПИ 43952.502.254, местн. "Музговото", гр. Ловеч, възложител: "Вилитет" ЕООД 15.11.2011

 • "Закупуване на подемно-строителна техника" автокран 35 т. и стрела до 30 м; телескопичен повдигач 4 т., 4х4х4 и стрела до 14 м; , възложител: "Белметал" ЕООД 15.11.2011

 • "Изграждане на административна сграда и метални навеси в ПИ № 80981.230.16, местност "Иванска Лъка", с. Черни Осъм, община Троян, област Ловеч", възложител: М. Тончев 16.11.2011

 • "Изграждане на обект - жилищна сграда с марка височина в ПИ 56722.701.1529 в местност "Стражата", землище на гр. Плевен" , възложител: Л. Радевски 16.11.2011

 • "Изграждане на обект "Магазин за резервни части, селскостопанска техника и сервиз за обслужване и диагностика", възложител: "Агро Бул Сервиз" ЕООД 16.11.2011

 • "Кандидатстване по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанств" от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. - закупуване на активи: трактор, куртиватор, сеялка, GPS приемник" , възложител: П. Дамянов 17.11.2011

 • "Кандидатстване по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанств" от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. - закупуване на активи: трактор, 2 сеялки, възложител: М. Стоянова 17.11.2011

 • "Добив на подземни води от съществуващ водоизточник - Каптиран извор "Студен кладенец", с. Садовец за питейно-битово водоснябдяване на с. Садовец, община Долни Дъбник" , възложител: "ВиК" ЕООД, гр. Плевен 17.11.2011

 • "Кандидатстване по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанств" от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. - закупуване на активи: трактор, плуг, възложител: В. Митова 18.11.2011

 • "Изграждане на промишлена газова инсталация на природен газ за захранване нуждите на шивашки цех, възложител: "Велина ХМ" ООД 18.11.2011

 • "Изграждане на административна сграда и гараж със сервизна база" в УПИ ІІ-417 и V-418 по ПУП от 1979 г. на с. Български извор, които ще се обединят в УПИ ІІ-417, 418, възложител: "Алекса транс" ЕООД 18.11.2011

 • "Подобряване на предлаганите туристически услуги в хотел "Престиж" - гр. Белене, чрез изграждане на зони за релакс и развлечение", възложител: "ТВ Инвест" ЕООД 18.11.2011

 • "Изграждане на двуетажна къща за гости и търговски панильон с навес" в ПИ 62579.500.162 по плана на с. Български извор - УПИ Х, кв. 22, възложител: "Рибарица Холидей" ООД 18.11.2011

 • "Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда за дом за стари хора в УПИ ІІ 403 кв.. 1 по плана на с. Сухаче", възложител: "Кеър Хоумс БГ" ЕООД 21.11.2011

 • "Промяна статута на трайно ползване на земя" /проверка по Натура 2000 за ПИ №№ 039006, 001871, 018721 в землището на с. Бръшляница/, възложител: Ц. Стоянова 21.11.2011

 • "Отглеждане на 10000 (десет хиляди) броя птици" землището на с. Варана, м. "Дудина", община Левски, възложител: В. Алексиев 22.11.2011

 • "Къща за гости /за народни занаяти/" в УПИ VІІІ-245, кв-53 по плана на с. Петревене, общ. Луковит, възложител: "Миша 76" ЕООД 22.11.2011

 • "Къща за гости /за запознаване със селскостопански животни/ в с. Петревене, общ. Луковит, възложител: "Контрасти БГ" ЕООД 22.11.2011

 • "Добив и първична преработка на подземни богатсва - сттроителни материали (варовици,мергели), от находище "Мадлен" (190 585м2) и концесионна площ "Мадлен" (247 945м2), в землището на с.Горско Сливово, Общ.Летница, Обл. Ловеч, възложител: "Хидробетон" ООД 23.11.2011

 • Стоителство на жилишна сграда (къща за гости) в ПИ с идентификатор 52218.541.681, съставляващ УПИ V-681, кв.32, гр.Априлци, кв.Острец , възложител: ЕТ "ГНТ - Нели Тодорова" 23.11.2011

 • "Преустройство и надстрояване на жилищна сграда с ресторант в къща за гости с ресторант" , възложител: ЕТ "Крис - Анастасия Петрова" 23.11.2011

 • "Преминаване към производство на билогична продукция в стопанство на ЗП Сергей Манолов рез инвестиции в машини и земеделска техника" , възложител: С. Манолов 23.11.2011

 • "Закупуване на 2бр. Самосвали Scania P400 СВ 8 НН2, 1бр. челен товарач Atlas AR 95 и автомобилна везна LE5204 18x3/60t." , възложител: "Aприна" ЕООД 23.11.2011

 • "Получаване на разрешително за водовземане от съществуващ тръбен кладенец", възложител: "Биптан" ЕООД 23.11.2011

 • "Вече съществуващо водоползване", възложител: "Есмос" АД 24.11.2011

 • "Издаване на разрешително за минерална вода изключително държавна собственост от находище с. Шипково, община Троян, област Ловеч за обект "Отделение за физикална терапия, рехабилитация и балнеология" с балнеолечебница и минерален плаж на "СБР - НК" ЕАД, филиал Банкя, Карловско", възложител: "СБР - НК" ЕАД 24.11.2011

 • "Кандидатстване по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., за закупуване на следните активи: трактор, навигационна система, възложител: "Агро Маркс" ЕООД 25.11.2011

 • "Кандидатстване по мярка 121 "Закупуване на оборудване и техника за модернизация на овцевъдна ферма в с. Староселци, обл. Плевен" - закупуване на активи: трактор, челен товарач, тороразпръскващо ремарке, възложител: И. Дяковци 25.11.2011

 • "Кандидатстване по мярка 121 "Закупуване на оборудване и техника за модернизация на животновъдна ферма в с. Староселци, обл. Плевен" - закупуване на активи: трактор, плуг , възложител: Ц. Стефанов 25.11.2011

 • "Участие в програма за Европейско финансиране по мярка 312 за създаване на къща за гости" с цел: ремонт на стара къща без конструктивни промени във връзка с чл. 151 на ЗУТ, възложител: "А. Е. Екоселище" ООД 25.11.2011

 • "Да проведе процедура по съгласуването, приемането и одобряването на ПУП-ПЗ за ПИ 280002 в бивш птицезавод с. Бохот, местност "Попово", землище на с. Бохот, възложител: ЕТ "Орхидея - Мебел - Татяна Пъшева" 25.11.2011

 • "Водовземане от р. Осъм за съществуващ рибарник в землището на с. Горан - ПИ № 000041 и заустване на изпусканите води чрез съществуващ шлюз, възложител: "Георги Венциславов 2005" ЕООД 25.11.2011

 • "Закупуване на дробилка за преработване на отпадъчна биомаса", възложител: "Майкропетрол" ЕООД 28.11.2011

 • "Промяна на начина на трайно ползване на земя" /имот № 096026, с. Коиловци - НТП нива - на овощни насаждения/, възложител: В. Александров 28.11.2011

 • "Кандидатстване по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., за закупуване на следните активи: разсадосадачна машина, прецизна пневматична сеялка и ниска напорна крилатка, възложител: В. Тодорова 28.11.2011

 • "Изграждане на една жилищна страда за собствени нужди в поземлен имот 73198.91.37 в землището на гр. Троян, община Троян, област Ловеч. ПИ 73198.91.37 е с площ 2034 кв.м. , възложител: И. Едуардс 28.11.2011

 • "Доизграждане на "Семеен хотел с механа", с разрешение за строеж № 46/08.07.2004 г. , възложител: ЕТ "Пенка Василева" 29.11.2011

 • "Реновиране на стара селска къща (къща за гости) в село Скандалото", в ПИ 66771/501.15, землище на с. Скандалото, община Априлци, възложител: ЕТ "Сибра - Страхил Камарашки" 29.11.2011

 • "Изграждане на "Малка фотоволтаична централа" в гр. Тръстеник, община Долна Митрополия в УПИ VІІІ-1580 и УПИ ІХ-1580, кв. 99 по плана на гр. Тръстеник, възложител: ЕТ "Боро Инженерджи - Борислав Данков" 29.11.2011

 • "Изграждане на биогаз инсталация за производство на електроенергия от биогаз, чрез преработка на животински отпадъци /екскременти/ и селскостопански растителни отпадъци" , възложител: "Еко Дан Груп" ООД 29.11.2011

 • "Детски площадки и спортни площадки в община Искър" с местоположение: УПИ ІІ, кв. 67, УПИ ІІ, кв. 33в, УПИ VІ-1413, кв. 105, по плана на гр. Искър; УПИ 472, кв. 34 по плана на с. Долни Луковит, УПИ ІІІ, кв. 36 по плана на с. Староселци, УПИ ХІІ-295, кв. 72 и УПИ ІІІ, кв. 45 по плана на с. Писарово, , възложител: Община Искър 29.11.2011

 • "Изграждане на "Фотоволтаичен парк" в с. Крушовица, общ. Долни Дъбник в УПИ ІХ, Х-179, стр. кв. 46 по плана на с. Крушовица, възложител: ЕТ "Диян Тодоров - ДТТ Солар" 29.11.2011

 • "Промяна на начина на трайно ползване на земя" /имот 002767 от НТП - пасище, мера в нива/, възложител: Ю. Пеневска 29.11.2011

 • "Да съборят 6 съществуващи сгради за отглеждане на свине в обект: свинеферма за 500 животни в УПИ І-432, находяща се в с. Българене, община Ловеч, област Ловеч и на същото място да се изгради една, отговаряща на ветеринарно-хигиенните изисквания", възложител: Т Тодоров 29.11.2011

 • "Промяна на предназначението на ПИ с идентификатор 56722.701.1453, който има начин на трайно ползване "Изоставена орна земя" в ПИ за нискоетажно жилищно строителство с минимална плътност и интензивност на застрояване", възложител: Д. Вътков 29.11.2011

 • "Кандидатстване по мярка 121: "Закупуване на оборудване и техника за стопанство на млад фермер", за закупуване на следните активи: култиватор, овощарски инструменти, везна, моторна коса, платформена количка, бодлива тел, генератор, възложител: В. Давидов 30.11.2011

 • Собственика първо ще преотреди земеделската земя в неземеделска. След това предстои изработване на технически инвестиционни проекти. След разглеждането им в Община Плевен на ЕСУТ и издаване на разрешение за строеж, ще се изгради "Еднофамилна жилищна сграда" /ПИ 56722.701.1597 - местност "Стража"/ , възложител: В. Викторов 30.11.2011

 • "Кандидатстване по мярка 312: Закупуване на транспортно средство за пътнически превози в община Гулянци", възложител: "Виктория ойл" ЕООД 01.12.2011

 • "Използване на вече обособен шахтов кладенец" за извършване на спомагателната дейност на фирма "Литекс Транспорт" ЕООД , възложител: "Литекс Транспорт" ЕООД 01.12.2011

 • "Производствена сграда за боядисване и опаковане на електродвигатели" на мястото на съществуваща такава с местоположение: УПИ V, кв. 263 по плана на гр. Тетевен, възложител: ЕТ "Елемакс - Елена Караджова" 02.12.2011

 • "Изграждане на къща за гости в собствен имот в УПИ ІV.548, кв. 51, с. Драгана, община Угърчин", възложител: "Вила Драгана" ЕООД 02.12.2011

 • Изграждане на една жилищна сграда в собствен поземлен имот - ПИ № 83212.13.5 по КК на с. Шипково, община Троян, обл. Ловеч, възложител: Й .Йосифов 02.12.2011

 • Изменение на подробен устройствен план - план за застрояване и регулация /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VІІ, кв. 11, по РП на гр. Априлци, кв. Център, представляващ ПИ № 52218.530.150, възложител: С. Йонкова и М. Йонков 02.12.2011

 • "Промяна на начина на трайно ползване на земя" /ПИ № 039089 в м. "Шипкин дол" и ПИ № 001981 в м. "Селището" в землището на с. Бръшляница/, възложител: С. Панкова 05.12.2011

 • "Изграждане на инсталация за производствона дървени въглища по ретортен способ, с местоположение гр. Пордим, общ. Пордим, възложител: "Андре Енерджи 2009" ЕООД 05.12.2011

 • Собственика на поземлен имот с идентификатор 56722.701.1306 в местността "Стража", община Плевен, площ 598 кв.м., първо ще преотреди земеделската земя в неземеделска. След това предстои изработване на технически инвестиционни проекти. След разглеждането им в Община Плевен на ЕСУТ и издаване на разрешение за строеж, ще се изгради "Еднофамилна жилищна сграда” , възложител: Т. Петков 05.12.2011

 • Промян на начина на трайно ползване на земя /проверка по Натура 2000 - ПИ № 039090 - от НТП пасище мера на нива и ПИ № 01980 - от лозе на нива/ в землището на с. Бръшляница, възложител: Ц. Стоянова 05.12.2011

 • "Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура в община Априлци, чрез изграждане на съоръжения и места за спорт, отдих и развлечение", възложител: Община Априлци 06.12.2011

 • "Реконструкция и пристрояване на съществуваща сграда, и обособяването им в къща за гости", възложител: "Елико 7" ООД 06.12.2011

 • "Изграждане на приемо-предавателна станция /ППС/ VT5509_Popishka в имот с идентификатор 73198.156.124, представляващ частен имот с идентификатор 73198.158.42, находящ се в землището на гр. Троян, община Троян, област Ловеч", възложител: "БТК" АД 07.12.2011

 • "Изграждане (строителство) на стопанска сграда и сграда за административно-битови нужди" в УПИ VІІ-703, кв. 93 по плана на с. Садовец, възложител: ЕТ "Железаров - Адриан Бенов" 07.12.2011

 • Изготвяне на ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ 62579.117.3 с цел обособяване на УПИ-І и отреждането му в терен за "Риборазвъждане и други съпътстващи дейности" с устройствена зона "Пп", като същият имот до момента е със застрояване и ползване като терен за животновъдна ферма", възложител: З. Велев 07.12.2011
 • 1   2   3   4


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
  отнасят до администрацията

      Начална страница