Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищните дейности в Община Ловеч през 2016 гстраница1/3
Дата15.01.2018
Размер458.78 Kb.
ТипДоклад
  1   2   3Община Ловеч

Доклад за осъществените читалищни дейности в

изпълнение на Програма за развитие на читалищните дейности в Община Ловеч през 2016 г.Доклад за осъществените читалищни дейности

в изпълнение на Програма за развитие на читалищните дейности

в Община Ловеч през 2016 г.
В изпълнение чл. 26а, ал. 4 на Закона за народните читалища и т. 4 от Решение на

№ 835/18.12.2014 г. на Общински съвет – Ловеч, председателите на читалища на територията на Община Ловеч са представили доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Ловеч през 2016 година и за изразходваните от бюджета средства през 2016 година.

Предлаганият доклад за изпълнение на Програмата е изготвен въз основа на предоставените доклади от председателите на народните читалища.

Доклад не е представило НЧ „Просвета – 1926 г.“, кв. „Гозница“, гр. Ловеч.
 1. Анализ на ресурсите

На територията на община Ловеч 34 народни читалища имат актуална съдебна регистрация и са вписани в Регистъра на народните читалища към Министерството на културата. Четири от тях са в централната част на града, две в кварталите Продимчец и Гозница, а останалите са в населените места на общината. През 2016 г. в град Ловеч е учредено ново читалище – Народно читалище „Бяла Анаста 2016“.

Читалищата са част от културната инфраструктура на община Ловеч. В повечето населени места те са единствената културно –просветна институция, която реализира културен продукт, място за общуване и участие в различни творчески занимания на хора от различни възрастови, етнически и социални групи.

На територията на община Ловеч работи и Регионален експертно-консултантски информационен център, който оказва методическа и експертна помощ на читалищата в региона.
  1. Разпределение на държавната субсидия на народните читалища в община Ловеч

Читалищата получават субсидии от държавния и общински бюджет съгласно чл. 21, т. 3 от Закона за народните читалища. Разпределението на субсидиите се извършва от комисия съгласно изискванията на чл. 23 от Закона за народните читалища и Указанията на Министерство на културата относно организацията и методиката за прилагане на критериите за разпределение на държавната субсидия за народните читалища за 2016 г. по общини. Държавната субсидия за 2016 г. е в размер на 531 00 лв. за 75 читалищни бройки.

Стандартът за една субсидиранa бройка е 7080.00 лв., а за половин бройка съответно 3540.00 лв. В стандарта за една субсидирана бройка са разчетени средства за дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и средства, съгласно ЗЗБУТ. През 2016 г. повишение на субсидираната численост получиха следните читалища:


 • НЧ „Хр. Ботев - 1927 г.“ – с. Горан - с 0,25 субсидирана численост;

 • НЧ „Пробуда - 1909 г.“ – с. Брестово - с 0,25 субсидирана численост;

 • НЧ „Хлевенец - 1919 г.“ – с. Хлевене - с 0,25 субсидирана численост;

 • НЧ „Пробуда - 1927 г.“ – с. Дренов - с 0,25 субсидирана численост.

През първото полугодие на 2016 г. не е работило НЧ „Съгласие – 1928 г.“ с. Стефаново, поради което в края на година има остатък от годишната субсидия в размер на 2666 лв., която беше разпределена по равно между 33 народни читалища в общината. Редът за преразпределение на средствата се определя с решение на Комисията за разпределение на читалищните субсидии, назначени със Заповед № 198/01.02.2016 г.

Народно читалище „Бяла Анаста 2016“ не получава държавна субсидия за 2016 г.

През месец юни 2016 г. след съдебно решение на ВКС № 157/21.06.2016 г. е възстановена дейността на НЧ „Съгласие – 1928 г.“ с. Стефаново.

През ноември 2016 г. по искане на Министерство на културата с Изх. № 08-00-775/21.09.2016 г. бе извършена проверка на НЧ „Просвета – 1926 г.“, кв. „Гозница“, гр. Ловеч. Проверката бе провокирана поради неспазване на законовите разпоредби за осъществяване на читалищни дейности и изразходване на средства от бюджета на читалището. В тази връзка бе извършена проверка по отношение легитимността на настоятелството и читалищната дейност за периода 2013-2015 г., както и финансов одит на изразходваните от бюджета средства.

По време на проверката за легитимността на читалището в Общинска администрация постъпи Решение № 98/26.07.2016 г. на Ловешки окръжен съд, с което читалището е вписано в регистъра по чл. 9, ал. 4 от Закона за народните читалища. Същото решение показва и цялостни промени в органите за управление на читалището.

Съгласно разпоредбите на Закона за народните читалища те имат статут на юридически лица с нестопанска цел. По отношение на финансовата отчетност, законът въвежда задължение читалищното настоятелство да изготвя годишен отчет за приходите и разходите, който да се приема от общото събрание. Също така за получената субсидия следва да се представя отчет на общината, на чиято територия се намира.

От представената в Община Ловеч информация от председателя на настоятелството не може да се направи категоричен извод, че в читалището е изградена счетоводна система, която да отговаря на изискванията на чл. 9, ал. 1 от ЗСч, тъй като не са представени счетоводни регистри и Годишни финансови отчети за изисканите периоди.

Финансовият одит за периода 2013-2015 г. показа, че бюджетните средства са използвани основно за разплащане на заплати и осигурителни вноски, за такси за поддържане на сметката и преводи. За изтеглените от сметката средства в размер на 116,17 лв. не са представени документи. Останалите бюджетни средства стоят като наличност по банковата сметка. Данните са до 31.12.2015 г., като за 2016 г. не е представена информация. Подробният анализ от проверката бе изпратен до Министерство на културата съгласно тяхното изискване.

През тази година, за трети пореден път читалището в кв. „Гозница“ не представя доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Ловеч през 2016 година и за изразходваните от бюджета средства през 2016 година.


  1. Допълнително финансиране на дейностите на народните читалища в Община Ловеч, чрез Правилника за функциониране на Общински проектен фонд, раздел II „Финансиране на инициативи на Народните читалища“

През 2016 г. Община Ловеч допълнително финансира на конкурсен принцип читалищата чрез Правилника за функциониране на Общински проектен фонд (ПФОПФ), приет с Решение № 937/30.04.2015 г. на Общински съвет – Ловеч.Съгласно изискванията на раздел II „Финансиране на инициативи на Народните читалища“ през 2016 г. е подкрепена реализацията на 32 проекта на обща стойност 13 500 лв. за закупуване на компютърни конфигурации, нови книги, озвучителна техника, за прекарване на интернет връзка и годишна такса за интернет, за организиране на чествания и годишнини, закупуване на костюми, реквизит и участия в събори и фестивали.

- За попълване на библиотечния фонд, на обща стойност 1520 лв. са закупени нови книги от:

 • НЧ „Съзнание - 1913 г.“ с. Владиня - 220,00 лв.;

 • НЧ „Пробуда - 1927 г.“ с. Дренов – 220,00 лв.;

 • НЧ „Събуждане - 1927 г.“ с. Малиново – 320,00 лв.;

 • НЧ „Просвета - 1934 г.“ с. Скобелево – 220,00 лв.;

 • НЧ „Съзнание - 1929 г.“ с. Смочан – 220,00 лв.;

 • НЧ „Просвета - 1927 г.“ с. Чавдарци – 320,00 лв.
 • За организиране на Лятно училище по православие, НЧ „Светлина-1927 г.“ с. Лисец получи 410,00 лв.
 • За прекарване на интернет връзка за развитие на информационни дейности средства на обща стойност 1020 лв. получиха:

 • НЧ „Просвета - 1934 г.“ с. Скобелево – 180,00 лв.;

 • НЧ “Зора - 1930 г.“ кв. Продимчец – 180,00 лв.;

 • НЧ „Пробуда - 1909 г.“ с. Брестово – 180,00 лв.;

 • НЧ „Пробуда - 1927 г.“ с. Г. Павликене – 480,00 лв.
 • Средства за закупуване на нова компютърна конфигурация за развитие на информационна дейност средства получи НЧ „Просвета-1927 г.“ с. Гостиня в размер на 600,00 лв.


- Подпомогнати са организирането на чествания на годишнини, събори, спектакли и концерти на обща стойност 1150 лв. на следните читалища:

 • НЧ „Просвета - 1906 г.“ с. Дойренци – 200,00 лв.;

 • НЧ „Пробуда - 1926 г.“ с. Йоглав – 200,00 лв.;

 • НЧ „Събуждане - 1927 г.“ с. Малиново – 550,00 лв.;

 • НЧ „Просвета - 1901 г.“ с. Слатина – 200,00 лв.
 • За участия в събори и фестивали средства на обща стойност 2510 лв. получиха:

 • НЧ “Паисий - 1896 г.“ с. Александрово - 500,00 лв.;

 • НЧ „Христо Ботев - 1927 г.“ с. Горан – 240,00 лв.;

 • НЧ „Пробуда - 1926 г.“ с. Йоглав – 200,00 лв.;

 • НЧ „Христо Ботев - 1928 г.“ с. Пресяка – 200,00 лв.;

 • НЧ „Полковник Стоян Едрев - 1895 г.“ с. Радювене – 200,00 лв.;

 • НЧ „Христо Ботев – 1930 г.“ с. Славяни – 200,00 лв.;

 • НЧ „Просвета - 1901 г.“ с. Слатина – 200,00 лв.;

 • НЧ „Хлевенец - 1919 г.“ с. Хлевене – 270,00 лв.;

 • НЧ „ Зорница 2010 – Нено Щрегарски“ гр. Ловеч – 500,00 лв.
 • На стойност 1410 лв. нови носии, сценични костюми и реквизити закупиха:

 • НЧ „Напредък - 1920 г.“ с. Баховица-10 детски северняшки носии – 1000,00 лв.;

 • НЧ „Васил Левски - 1929 г.“ с. Умаревци – сценични завеси – 410,00 лв.
 • За закупуване и ремонт на осветителна и озвучителна техника, средства в размер на 4880 лв. получиха:

 • НЧ „Светлина - 1919 г.“ с. Абланица – озвучителна техника – 900,00 лв.;

 • НЧ „Пробуда - 1927 г.“ с. Дренов – озвучителна техника – 900,00 лв.;

 • НЧ „Васил Левски - 1924 г.“ с. Къкрина – озвучителна техника – 900,00 лв.;

 • НЧ „Светлина - 1927 г.“ с. Лисец – микрофонна система – 800,00 лв.;

 • НЧ „Христо Ботев - 1928 г.“ с. Пресяка – озвучителна техника – 900,00 лв.;

 • НЧ „Зорница 2010 – Нено Щрегарски“ гр. Ловеч - озвучителна техника - 400,00 лв.  1. Допълнително финансиране на дейностите на народните читалища в Община Ловеч, чрез Правилника за функциониране на Общински проектен фонд, раздел III „Общински фонд „Култура“

Съгласно изискванията на раздел III „Общински фонд „Култура“,  бяха финансово подпомогнати 7 проекта, 5 от които са на читалища на стойност 5 800 лв. Благодарение на финансовата подкрепа на фонда, читалищата осъществиха следните проекти: • „Децата са нашето бъдеще-бъдещето на гр. Ловеч“ на НЧ „Зорница 2010 г. – Нено Щрегарски“ за 1680,00 лв.;

 • „Джамалуване“ на НЧ „Хр. Ботев - 1930г.“, с. Славяни за 1240,00 лв.;

 • „Достойни български наследници“ на НЧ „Напредък – 1920 г.“, с. Баховица за 1000,00 лв.;

 • „Ключ Арт“ на НЧ „Христо Ботев – 1927 г.“, с. Горан за 800,00 лв.;

 • „Празнични музикални хоризонти“ на Ловчанско читалище „Наука - 1870 г.“ за 1100,00 лв.
  1. Допълнително финансиране на дейностите на народните читалища в Община Ловеч, чрез Културния календар на Община Ловеч

Културният календар за 2016 г. беше разработен на проектен принцип на базата на утвърдени от Кмета на общината Правила. Това е една добра форма за стимулиране на културната общност за реализиране на нови и интересни инициативи, които обогатяват културния живот. От културния календар за 2016 г. са финансирани и реализирани 5 творчески проекта на читалища на обща стойност 25 740,00 лв. С тези проекти читалищата направиха културния живот на Ловеч по-интересен и привлекателен. Те са: • Великденски фестивал на детската забавна песен „Пеещо яйце“ на Ловчанско читалище „Наука -1 870 г.“ за 600.00 лв.;

 • „Люлякови музикални вечери – Ловеч 2016 година“ на Ловчанско читалище „Наука - 1870 г.“ и Драматичен театър за 21 450.00 лв.;

 • „Люлякова ръченица“ на НЧ „Зорница 2010 – Нено Щрегарски“ за 750 лв.;

 • Фолклорен празник „Хоро под Стратеш“ на НЧ „Зорница 2010 – Нено Щрегарски“ за 2 300,00 лв.;

 • „Весел карнавал“ по повод Международния ден на детето - Ловчанско читалище „Нука-1870 г.“; НЧ „Зорница 2010 – Нено Щрегарски“ за 640 лв.
  1. Допълнително финансиране на дейностите на народните читалища в Община Ловеч, чрез Плана за изпълнение на Програмата за младежките дейности в Община Ловеч

Програмата за младежки дейности на община Ловеч се разработва в изпълнение на Закона за младежта, Националната стратегия за младежта 2010 – 2020, Националната програма за младежта (2011 – 2015), както и с Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите, приета с решение на Общински съвет Ловеч през 2006 година. Тя е насочена към млади хора на възраст между 15 и 29 години, като се цели подпомагането им като активна част от Европейската общност и тяхното развитие и съхранение, като личности и граждани. От Плана за изпълнение на Програмата за младежките дейности в Община Ловеч за 2016 г. са финансирани два проекта на читалища насочени към младите хора на обща стойност 1090 лв.:

 • „Пролетен творчески лагер“ на НЧ „Зорница 2010 – Нено Щрегарски“ за 300 лв.;

 • „Мини футбол за малки и големи“ на НЧ „Пробуда - 1926 г.“ с. Йоглав за 790 лв.  1. Собствени приходи на читалищата

Читалищата формират собствени приходи от:

- наеми за обработка на земя (НЧ „Зорница 2010 - Нено Щрегарски“, Александрово, Дренов, Владиня);

- наеми от помещения в читалищните сгради (Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“, Александрово, Горан, Йоглав, Казачево, Къкрина, Слатина, Скобелево, Славяни, Хлевене, Чавдарци, Дойренци);

- събран членски внос;

- направени дарения; (Дойренци, Александрово, Баховица, Българене, Владиня, Деветаки, Малиново, Умаревци,)

- продадени билети (Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“);

- такси за участие в школи и други предоставени услуги (Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“, Баховица, Александрово, НЧ „Зорница 2010 - Нено Щрегарски“).
В Приложение № 1 могат да се видят обобщените приходи на читалищата за 2016 г.

В Приложение № 2 могат да се видят обобщените приходи и разходи на читалищата за 2016 г.


2. Сграден фонд на читалищата в община Ловеч
Общински съвет – Ловеч, с Решение № 673/27.01.2011 г. учредява безвъзмездно право на ползване върху имоти, общинска собственост, на 30 читалища на територията на Община Ловеч за срок от 5 години. През 2016 г. поради изтичане на срокът на сключените през 2011 г. договори между Кмета на Община Ловеч и председателите на народните читалища, започна нова процедура по учредяването на безвъзмездно право на ползване върху имоти, общинска собственост с 21 народни читалища. Процедурата е във финален етап. Предстоят да бъдат сключени договори с още девет читалища - НЧ “Паисий - 1896 г.“ с. Александрово, НЧ „Пробуда - 1927 г.“ с. Дренов, НЧ „Хлевенец - 1919 г.“ с. Хлевене, НЧ „Просвета - 1901 г.“ с. Слатина, НЧ „Васил Левски - 1924 г.“

с. Къкрина, НЧ „Съгласие – 1928 г.“ с. Стефаново, НЧ „Изгрев - 1926 г.“ с. Българене, НЧ „Пробуда -1927 г.“ с. Г. Павликене, НЧ „Напредък - 1928 г.“ с. Казачево.

НЧ „Просвета - 1926 г.“ в кв. Гозница и НЧ „Зора - 1897 г.“ в с. Деветаки ползват безвъзмездно част от сгради на потребителни кооперации. НЧ „Бъдеще за Ловеч - 2009 г.“ се помещава в сграда, частна собственост. Ловчанско читалище „Наука - 1870 г.“ развива своята дейност в собствена сграда, като ползва още и Пипковата къща, договорът за която изтича през 2018 г.
В Таблица № 1 - Справка за учредено безвъзмездно право на ползване върху имоти общинска собственост на 21 народни читалища
Вид и описание на имота


Ползвател

Срок на ползване

Решение на Общински съвет

1.

Част от сграда с идентификатор 43952.515.14.1, която се състои от: зрителна зала със сцена, съблекални и балкон с площ от 280 кв. м. находящи се на ІІ етаж-централно западно крило; стая № 7 с площ от 22 кв. м., стая № 8 с площ от 16 кв. м. находящи се на І етаж-южно крило; както и част от сграда с идентификатор 43952.515.14.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952515.14, която част се състои от: зала № 16 с площ от 52 кв. м. находяща се на ІІ етаж-ново южно крило и стая № 20 с площ от 11 кв. м. и санитарно помещение към нея, находящи се на ІІ-ри етаж от южно крило, ведно със съответните прилежащи идеални части от ОЧС

НЧ „Зорница 2010 – Нено Щрегарски” – гр. Ловеч

10 г.

до

29.08.2026 г.
Решение №194/30.06.2016

2.

Имот частна общинска собственост, представляващ: стая № 2 с площ от 13,00 кв. м. и стая № 3 с площ от 13,00 кв.м., находящи се на първи етаж в сградата на Младежки дом – старо крило /централно западно крило/, с идентификатор 43952.515.14.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч


ЛЧ „Наука - 1870 г“ гр.Ловеч

5 г.

до

30.05.2021 г.
Решение №143/28.04.2016

3.

200 кв.м. от сграда-Читалище и кметство с идентификатор 00028.500.278.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 00028.500.278 по КККР на с. Абланица, като помещенията върху които се учредява безвъзмездно право на ползване, са следните: на І-ви етаж-читалищен салон и гримьорна и на ІІ-ри етаж-библиотека

НЧ ,,Светлина - 1919 г.”

с. Абланица10 г.

до

03.10.2026 г
Решение №207/28.07.2016

4.

Читалище-сграда с идентификатор 02935.501.136.3, със застроена площ от 378 кв.м., двуетажна,разположена в поземлен имот с идентификатор 02935.501.136 по КККР на с. Баховица, актувана с АПОС № 53120/10.01.2011 г.

НЧ ,,Напредък – 1920 г.”

с. Баховица10 г.

до

03.10.2026 г
Решение №207/28.07.2016

5.

Поземлен имот с идентификатор 06536.297.300 по КККР на с. Брестово, с площ от 3777 кв.м. и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, ведно с построената в него сграда за култура и изкуство с идентификатор 06536.297.300.1, със застроена площ от 480 кв. м.

НЧ ,,Пробуда –1909 г.”

с. Брестово10 г.

до

03.10.2026 г
Решение №207/28.07.2016

6.

Помещение-библиотека с площ от 30 кв. м. ведно със съответните прилежащи идеални части от ОЧС на сградата, находящо се на ІІІ-ти етаж от триетажна административна сграда с идентификатор 11452.132.217.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 11452.132.217 по КККР на с. Владиня

НЧ ,,Съзнание -1913 г.”

с. Владиня10 г.

до

03.10.2026 г
Решение №207/28.07.2016

7.

Читалище-сграда с идентификатор 16002.68.185.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 16002.68.185 по КККР на с. Горан, общ. Ловеч, със застроена площ от 382 кв. м., двуетажна масивна, предназначена за култура и изкуство, актувана с АПОС № 53123/10.01.2011 г.

НЧ ,,Христо Ботев – 1927 г.”

с. Горан


10 г.

до

03.10.2026 г
Решение №207/28.07.2016

8.

315 кв.м. от самостоятелен обект с идентификатор 17378.233.177.1.2, със застроена площ от 335 кв. м., находящ се на първи етаж от двуетажна сграда 17378.233.177.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17378.233.177 по КККР на с. Гостиня, общ. Ловеч

НЧ ,,Просвета – 1927 г.”

с. Гостиня10 г.

до

03.10.2026 гРешение №207/28.07.2016

9.

Читалище-сграда с идентификатор 21823.262.444.1 със застроена площ от 1385 кв. м., разположена в поземлен имот 21823.262.444 по КККР с. Дойренци, общ. Ловеч, като помещенията върху които се учредява безвъзмездно право на ползване, са както следва: І-ви етаж самостоятелен обект с идентификатор 21823.262.444.1.1 със ЗП от 990 кв. м. включващ-входно фоайе, читалищен салон, малък салон, гримьорни, съблекални, канцеларии, като използваната площ е 970 кв.м., самостоятелен обект 21823.262.444.1.3 със ЗП от 28 кв. м.-селскостопанска аптека и самостоятелен обект 21823.262.444.1.4 със ЗП от 28 кв. м.-магазин за промишлени стоки, последните два обекта са с общо входно фоайе от запад; ІІ-ри етаж самостоятелен обект с идентификатор 21823.262.444.1.5 със ЗП от 1002 кв. м. включващ-балкон на читалищния салон, библиотека, канцеларии, репетиционна зала и коридори; ІІІ-ти етаж /тавански/ самостоятелен обект с идентификатор 21823.262.444.1.6 със ЗП от 381 кв.м.

НЧ ,,Просвета –1906 г.“

с. Дойренци10 г.

до

03.10.2026 г
Решение №207/28.07.2016

10

Имот частна общинска собственост, представляващ: 2/3 идеални части от двуетажна масивна сграда с идентификатор 34093.126.154.1 по КККР на с. Йоглав, общ. Ловеч, със застроена площ от 751 кв. м., като помещенията върху които се учредява безвъзмездно право на ползване са: библиотека и салон с обща площ 410 кв. м., ведно със съответните прилежащи идеални части от ОЧС на сградата

НЧ ,,Пробуда - 1926 г.”

с. Йоглав10 г.

до

03.10.2026 г
Решение №207/28.07.2016

11

Сграда-кметство и читалище с идентификатор 43579.500.302.1, със застроена площ от 339 кв.м., предназначение: административна, делова сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 43579.500.302 по КККР на с. Лешница, общ. Ловеч, като помещенията върху които се учредява безвъзмездно право на ползване са следните: на І-ви етаж-читалищен салон, гримьорни, сервизни помещения, библиотека и на ІІ-ри етаж-гримьорни, с обща площ от 339 кв.м., ведно със съответните прилежащи идеални части от ОЧС

НЧ ,,Христо Ботев - 1925 г.”

с. Лешница10 г.

до

03.10.2026 г
Решение №207/28.07.2016

12

Сграда с идентификатор 43829.243.297.1, двуетажна, масивна, със застроена площ от 382 кв. м., предназначение: за култура и изкуство, разположена в поземлен имот с идентификатор 43829.243.297 по КККР на с. Лисец, общ. Ловеч

НЧ ,,Светлина – 1927 г.”

с. Лисец


10 г.

до

03.10.2026 г
Решение №207/28.07.2016

13

Сграда с идентификатор 46396.350.804.1, двуетажна масивна, със застроена площ от 384 кв. м., предназначение: сграда за култура и изкуство, разположена в поземлен имот с идентификатор 46396.350.804 по КККР на с. Малиново, общ. Ловеч

НЧ ,,Събуждане – 1927 г.”

с. Малиново10 г.

до

03.10.2026 г
Решение №207/28.07.2016

14

Поземлен имот с идентификатор 58308.180.403 по КККР на с. Пресяка, общ. Ловеч, с площ от 1805 кв. м., начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, ведно с попадащата в имота сграда с идентификатор 58308.180.403.1, двуетажна, масивна, със застроена площ от 372 кв. м., предназначение: сграда за култура и изкуствоНЧ ,,Христо Ботев – 1928 г.”

с. Пресяка10 г.

до

03.10.2026 г
Решение №207/28.07.2016

15

Поземлен имот с идентификатор 43952.501.8506 по КККР на гр. Ловеч, с площ от 871 кв. м., ведно с разположената в имота сграда с идентификатор 43952.501.8506.3, двуетажна, масивна, със застроена площ от 106 кв. м, с предназначение за култура и изкуство

НЧ ,,Зора – 1930 г.”

гр. Ловеч, кв. ,,Продимчец”10 г.

до

03.10.2026 гРешение №207/28.07.2016

16

Сграда-Читалище с идентификатор 69523.524.705.1, със застроена площ от 509 кв. м., предназначение: сграда за култура и изкуство, разположена в поземлен имот с идентификатор 69523.524.705 по КККР на с. Радювене, общ. Ловеч

НЧ ,,Полк. Стоян Едрев – 1895 г.”

с. Радювене ”10 г.

до

03.10.2026 гРешение №207/28.07.2016

17

Поземлен имот с идентификатор 66799.84.160 по КККР на с. Скобелево, с площ от 1 874 кв. м., начин на трайно ползване: за обект комплекс за образование, ведно с разположената в него сграда с идентификатор 66799.84.160.1, едноетажна, масивна, със застроена площ от 266 кв. м., предназначение за образование и използвана площ върху която се учредява безвъзмездно право на ползване - 246 кв.м.

НЧ ,,Просвета – 1934 г.”

с. Скобелево10 г.

до

03.10.2026 г
Решение №207/28.07.2016

18

Сграда-Читалище и кметство с идентификатор 67060.316.268.1, със застроена площ 683 кв.м., предназначение: сграда за култура и изкуство, двуетажна, масивна, разположена в поземлен имот с идентификатор 67060.316.268 по КККР на с. Славяни, общ. Ловеч, като помещенията върху които се учредява безвъзмездно право на ползване са следните: на І-ви етаж-читалищен салон и на ІІ-ри етаж-библиотека и канцеларии, с обща използвана площ от 623 кв. м., ведно със съответните прилежащи идеални части от ОЧС

НЧ ,,Христо Ботев – 1930 г.”

с. Славяни10 г.

до

03.10.2026 г
Решение №207/28.07.2016

19

Сграда-Читалище и детска градина с идентификатор 67670.175.95.1, със застроена площ 384 кв.м., двуетажна, масивна, разположена в поземлен имот с идентификатор 67670.175.95 по КККР на с. Смочан, общ. Ловеч, предназначена за култура и изкуство, като помещенията върху които се учредява безвъзмездно право на ползване са следните: на І-ви етаж-читалищен салон с гримьорни и сцена и на ІІ-ри етаж-библиотека, с обща РЗП от 384 кв.м., ведно със съответните прилежащи идеални части от ОЧС

НЧ ,,Съзнание – 1929 г.”

с. Смочан10 г.

до

03.10.2026 г
Решение №207/28.07.2016

20

Самостоятелен обект с идентификатор 75112.46.295.1.3, с площ от 253 кв.м., находящ се на ІІ-ри етаж в сграда №1-Читалище и кметство с идентификатор 75112.46.295.1, със застроена площ от 253 кв.м., двуетажна, масивна, предназначение: административна, делова сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 75112.46.295 по КККР на с. Умаревци, общ. Ловеч, ведно със съответните прилежащи идеални части от ОЧС

НЧ ,,Васил Левски – 1929 г.”

с. Умаревци10 г.

до

03.10.2026 г
Решение №207/28.07.2016

21

Поземлен имот с идентификатор 80039.411.470 по КККР на с. Чавдарци, с площ от 4516 кв. м. и предназначение: за обект комплекс за култура и изкуство, ведно с попадащата в него сграда-Читалище с идентификатор 80039.411.470.1, двуетажна, масивна, със застроена площ от 358 кв. м. и използвана РЗП върху която се учредява безвъзмездно право на ползване - 676 кв.м.

НЧ ,,Просвета – 1927 г.”

с. Чавдарци10 г.

до

03.10.2026 г
Решение №207/28.07.2016


Каталог: uploads -> posts


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница