Доклад за осв на план/програма: „Изменение на общ устройствен план (иоуп) на Община Царево доклад за оценка степента на въздействие на план/програма


Оценка на въздействията от прилагането на ИОУПстраница26/33
Дата27.04.2017
Размер4.04 Mb.
ТипДоклад
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   33

Оценка на въздействията от прилагането на ИОУП;

Поради отсъствието му от защитената зона реализирането на проекта за ИОУП ще бъде без въздействия за вида.
Приморска мряна (Barbus plebejus) син (Barbus bergi) – Обитавa реките от Черноморския водосборен басейн. Среща се в средните течения на постоянни реки с пясъчно и чакълесто дъно.

В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” са установени речни участъци с дължина 813,935км, потенциални обитания на приморската мряна (Barbus bergi) син. Barbus plebejus в рамките на зоната.Оценка на въздействията от прилагането на ИОУП;

Не се предвижда заустване на непречистени отпадни води в Страндажанските реки или нарушения на хидроложкия им режим, които да доведат до пресъхването и замърсяването им.Прилагането на плана ще бъде с незначителни въздействия върху вида (0)
Мандренска брияна (Chalcalburnus chalkcoides)- Видът се среща във водоемите в югоизточна България брияната от р. Хаджийска на юг да р. Резовска. В стандартния формуляр на ЗЗ BG0001007 „Странджа”, е включена като като разпространен вид (С) без данни за популацията ѝ. В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” в защитената зона са установени речни участъци с дължина 1611км с площ 734 ха, в които видът се среща. Над 90% от дължината на водните течения в зоната са нефрагментирани от хидротехнически съоръжения

Оценка на въздействията от прилагането на ИОУП;

Не се предвижда заустване на непречистени отпадни води в Страндажанските реки или нарушения на хидроложкия им режим, които да доведат до пресъхването и замърсяването им.Прилагането на плана ще бъде с незначителни въздействия върху вида (0)
Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus)- Широко разпространен вид в цялата страна. Обитава бавнотечащи реки или стоящи води, като се придържа в крайбрежните плитки зони. Характерна особеност на вида е, че полага хайвера си в мантийната празнина на сладководни миди (Unio, Anodonta), където той се инкубира. Така, присъствието на Горчивката е свързано с присъствието на миди. Храни се микроводорасли.

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0001007 „Странджа”, е включена като като разпространен вид (С) без данни за популацията ѝ. В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” са установени речни участъци с дължина 1392,2км, в които видът се среща. Над 90% от дължината на водните течения в зоната са нефрагментирани от хидротехнически съоръженияОценка на въздействията от прилагането на ИОУП;

Не се предвижда заустване на непречистени отпадни води в Страндажанските реки или нарушения на хидроложкия им режим, които да доведат до пресъхването и замърсяването им. Съществуващите и предвидените устройствени зони заемат <1% (0,02%) от площта на потенциалните местобитания на вида в защитената зона

Прилагането на плана ще бъде с незначителни въздействия върху вида (0)


Таблична оценка с типове отрицателни въздействия и засеганти параметри и критерии


Потенциално засегнат вид

Численост в ЗЗ

Очаквана численост след реализиране на ИОУП

Местообита

ние на видаВид на въздействията

Замърсяване на обитания

Пресушаване

Влошаване на хранителната база


Карагьоз (Alosa immaculata)

Разпространен С

Без промени

Черно море

лимани


0

0

0


Резовски карагоз (Alosa tanaica)

рядък вид (R)

Без промени

Черно море

лимани


0

0

0


Приморска мряна (Barbus plebejus)

Разпространен С

Без промени

Равнини реки

0

0

0


Мандренска брияна (Chalcalburnus chalkcoides)

Разпространен С

Без промени

Равнини реки

0

0

0


Европейска горчивка Rhodeus sericeus amarus

Разпространен С

Без промени

Равнини реки

0

0

0Прилагането на плана ще бъде с незначителни въздействия върху представителите на рибите.
Въздействия върху безгръбначните:

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0001007 „Странджа”, като целеви видове са включени 13 вида безгръбначни:Бисерна мида (Unio crassus) - представител на клас миди (Bivalvia) обитаващ дълбоки течещи водоеми с пясъчно дъно. В стандартния формуляр на защитената зона видът е включен като рядък с численост до 232119 индивида.

При картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” За периода 2011-2012 г. са установени 3 геореферирани находища. В изследваните 22 трансекта от по 100 м2 са установени общо 20 екземпляра (20 черупки) от целевия вид. Средната стойност на обилието на вида в зоната е 0,009 екз./м2 (Ab = 0,009±0,01). Предпочитаните от вида хабитати с песъкливо-тинест-глинест характер на дъното заемат около 90 % от общата дължина на реките в ЗЗ. От 10% до 50 % от тях са в неблагоприятно състояние.Оценка на въздействията от прилагането на ИОУП

Поради изискванията за водна среда с определени характеристики бисерната мида (Unio crassus) не се среща на територията на предвидените с ИОУП устройствени зони с възможно строителство в тях.

В плана не се предвиждат корекции на речни участъци, пресушаване на водни обекти или заустване на непречистени отпадни води в тях поради което прилагането му не е свързано с негативни въздействия върху вида.

Съществуващите и предвидените устройствени зони заемат 1,266ха (1,45%) от площта на потенциалните местобитания на вида в защитената зона. Заетата площ от 1,266ха е по-малка от засегнатат от естествени промени (маловодие, изместване на коритото след поройни дъждове и наводнения, затиняване, поява на острови и др.) площ на речните корита и не е от значение за подържането на благоприятни природозащитен статус на вида.Таблична оценка с типове отрицателни въздействия и засеганти параметри и критерии


Потенциално засегнат вид

Численост в ЗЗ

Очаквана численост след реализиране на ИОУП

Местообита

ние на видаВид на въздействията

Замърсяване на обитания

Пресушаване

Използване на пестициди


Бисерна мида (Unio crassus)

232119i

Без промени

Водни обекти

0

0

0
Обща оценка на въздействието от прилагането на плана - 1 слабо

Твърдокрили (Coleoptera)

Представителите на твърдокрилите обикновен сечко (Cerambyx cerdo), буков сечко (Morimus funereus), бръмбар рогач (Lucanus cervus) и алпийска розалия (Rosalia alpina) са видове чиито ларви се хранят изключително с изгнила дървесина от мъртви дървета. Местообитанията на тези видове са широколистни гори урбанизирането на каквито не е предвидено. В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” в защитената зона са установени 3 геореферирани находища на обикновен сечко (Cerambyx cerdo), 6 на буковия сечко (Morimus funereus), 16 на бръмбара рогач (Lucanus cervus), и 1 на алпийската розалия (Rosalia alpina). Подходящите местообитания на видовете обикновен сечко (Cerambyx cerdo), буков сечко (Morimus funereus), бръмбар рогач (Lucanus cervus) и алпийска розалия (Rosalia alpina) са гори с поне 1 дърво във фаза на старост и наличие на гнила дървесина. Картираните подходящи за 4те вида местообитания са гори извън границите на терените в които е предвидена устройствена намеса в землищата на населените места от община Царево в границите на ЗЗ Странджа.Оценка на въздействията от прилагането на ИОУП;

Поради слаборазвитата нервна система при безгръбначните същите са слабочувствителни към шумови въздействия и човешко присъствие, но повечето от тях са силно чувствителни към промените в характеристиките на местообитанията им. Особено уязвими са видовете, чийто жизнен цикъл преминава през ларвен стадий, за който е необходима жизнена среда различна от тази на имагото и най-често, когато ларвния стадий преминава във водна среда.

Негативните въздействия които са особено опасни по-отношение на насекомите Insecta са: 100 Култивация (Превръщането на необработваемите земи в обработваеми), 102 косене, сечи, 180 изгаряне, 700 замърсяване, 701 замърсяване на води, 702 замърсяване на въздуха, 920 пресъхване и 948 пожар. Предвидените в проекта за ИОУП устройствени зони с възможност за застрояване обхващат прилежащи на населените места земеделски земи и не засягат земи от горския фонд. Поради отдалечеността на предвидените в плана устройствени зони с възможно застрояване в община Царево от горски обитания, които се обитават от описаните в стандартния формуляр твърдокрили, предмет на опазване в защитената зона негативни въздействия върху тях не се очакват.

В случая въздействията от прилгането на плана върху тези видове и местообитанията им ще бъдат незначителни.
Mиризлив отшелник (Osmoderma eremita) - обитава предимно хралупите на стари дървета, които растат на слънчеви места. Този вид бръмбар лети лошо - на къси растояния и може да измине само от 300 до 1000 метра. Около 70% от насекомите през целия си живот така и не напускат родното дърво. Видът е застрашен поради изсичането на старите дървета. Тези насекоми могат да се срещнат и в градските паркове и алеи, където също има гниещи дървета. Счита се, че най-голямата популация на вида в Европа сега се намира в Латвия и Швеция. В стандартния формуляр е включен като като рядък вид (R). В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” видът е установен в 2 геореферирани находища. Определената при картирането обща площ на потенциалните местообитания на вида, гори във фаза старост (75-120 г.) в защитената зона е 40354,58 ha. Същите попадат в границите на защитените територии, обявени по ЗЗТ.

Оценка на въздействията от прилагането на ИОУП;

Предвидените в проекта за ИОУП устройствени зони с възможност за застрояване обхващат прилежащи на населените места земеделски земи и не засягат земи от горския фонд. Поради отдалечеността на предвидените в плана устройствени зони с възможно застрояване в община Царево от горски обитания, които се обитават от вида негативни въздействия върху него и обитанията му не се очакват.В случая въздействията от прилгането на плана върху вида и местообитанията му ще бъдат незначителни (0).
Еднорог бръмбар (Bolbelasmus unicornis)

Еднорогият бръмбар (Bolbelasmus unicornis) е обитател на широколистни и покрайнини на широколистни гори – територии, като задължително условие е те никога да не са преставлявали обработваеми земи. Хранителните му обитания са територии съвпадат с находищата на трюфели и други подземно растящи гъби. В стандартния формуляр на защитената зона е включен като като много рядък вид (V). В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” видът не е установен. Определената при картирането обща площ на потенциалните местообитания на вида, гори със стари дървета 1 клас над средната за насажденията в защитената зона е 173,23 ha. Същите попадат в границите на трудно достъпни места и защитени територии, обявени по ЗЗТ.


Оценка на въздействията от прилагането на ИОУП

Основната заплаха за вида са сечите в горите с последващо разораване и превръщането им в обработваеми или застрояване. обработваеми земи. Предвидените в проекта за ИОУП устройствени зони с възможност за застрояване обхващат прилежащи на населените места земеделски земи и не засягат земи от горския фонд. Поради отдалечеността на предвидените в плана устройствени зони с възможно застрояване в община Царево от горски обитания, които се обитават от вида въздействия върху него и обитанията му не се очакват.В случая въздействията от прилгането на плана върху вида и местообитанията му ще бъдат незначителни (0).

Оценка на типовете отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии


Потенциално засегнат вид

Численост в ЗЗ

Очаквана численост след реализиране на ИП

Местообитание на вида

Вид на въздействията

Подмяна на видовия състав на растителността

Унищожаване на обитания

Използване на пестициди


Обикновен сечко (Cerambyx cerdo)

рядък вид (R)

Без промени

гори

0

<1%

0


Бръмбар рогач (Lucanus cervus)

рядък вид (R)

Без промени

гори

0

<1%

0

Буков сечко (Morimus funereus)

рядък вид (R)

Без промени

гори

0

<1%

0

Алпийска розалия (Rosalia alpina)

рядък вид (R)

Без промени

гори

0

0<1%

0

Mиризлив отшелник (Osmoderma eremita)

рядък вид (R)

Без промени

гори

0

0

0


Еднорог бръмбар (Bolbelasmus unicornis)

много рядък вид (V)

Без промени

гори

0

0

0Обща оценка на въздействията от прилагането на плана (0) незначителни
Правокрили (Orthoptera)

Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides) Представител на късопилните скакалци обитаващ каменисти или пясъчни, сухи местообитания (склонове, сипеи, пасища и т.н.) в средно-голяма надморска височина предимно между 800 и 1600 м н.в. за западната форма (0-700 за източната форма).

Възрастните се появяват през лятото. Те остават на земята, особено в подножието на засипаните с чакъл и камъни места и се укриват в близката растителност. Заплахи за вида са горски пожари, използване на инсектициди, загуба на местообитания (деградация поради захрастяване, залесяване, инфраструктурни проекти). В някои случаи инфраструктурните проекти могат да доведат до поява на нови местообитания, подобно на това на фигурата

Фиг 3 Местообитание на обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides) – Гърция
В стандартния формуляр на защитената зона е включен като като разпространен вид (С) без данни за числеността на популацията му.

В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” са установени 23 находища. Общата площ на потенциалните местообитания е 98690,12 ха, а общата площ на ефективно заетите местообитания е 13742,51ха. Потенциални и оптимални обитания в които видът е установен са картирани в източната част на защитената зона.

Като заплахи, влияния и критерии върху благоприятното състояние на вида са определени:следните дейности:

Използването на инсектициди в горското и селското стопанство;

Пожари в местообитанията на вида;

Застрояване в местообитанията на вида;

Залесяване с нетипични видове и засаждане на монокултури;

Паша в местообитанията на вида;

Интензивноста на коситбата в местообитанията;

Състоянието на тревните и храстови площи в местообитанията на вида;Оценка на въздействията от прилагането на ИОУП

Съобразно критериите за определяне на благоприятното състояние на вида Критерий 4. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния видът) видът е в благоприятно състояние при 90% съхраненост на обитанията му в благоприятно състояние. Картирано е застрояване в размер на 0,4% в потенциални местообитания.

В проекта за ИОУП на община Царево се предвижда устройствена намеса <1% в потенциални обитания на вида което няма да промени състоянието му и въздействията върху него и местообитанията му могат да бъдат определени като незначителни.

.

Оценка на типовете отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии
Потенциално засегнат вид

Численост в ЗЗ

Очаквана численост след прилагане на ИОУП

Местообитание на вида

Вид на въздействията

Подмяна на видовия състав на растителността

Унищожаване на обитания

Използване на пестициди


Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides)

Разпространен С


Без промени

Сухи тревни и скалисти площи

0<1%

<1%

0Обща оценка на въздействията от прилагането на плана (0) незначителни
Пеперуди (Lepidoptera)

Като целеви видове в стандартния формуляр на ЗЗ BG0001007 „Странджа” са 3 вида пеперуди.


Тигрова пеперуда (Euplagia quadripunctaria). Европа е често срещан вид, като имагото е най-масово от края на май- до юли. Гъсениците и имагото обитават различни местообитания засолени степи, засолени равнини, засолени блата и плитки засолени езера, силно повлияни от панонския климат с високи температури и засушаване през лятото тип местообитания, 1530, 6260, покрайнини на гори, сметища, градски паркове (Лондон), като не се отдалечава от водни обекти реки и потоци. (ЕЕА). В България е често разпространен вид (Бешков). Може да бъде наблюдавана както денем така и нощем. Среща в основните райони за пеперуди (Бешков) като Попинци, Долината на р. Арда, Калиманци, Златни пясъци, Триград, Ропотамо и др. Ларвите и се срещат по често разпространени и рудерални растения по влажни места, сметища, градски паркове и др като коприва (Urtica dioica), мъртва коприва (Lamium purpureum) самобайка (Glechoma hederacea), малини (Rubus idaeus), бял равнец (Achillea millefolium) (Fisher, Brian). Единствено на остров Родос се наблюдават струпвания в големи количества на имагото.

В стандартния формуляр на защитената зона е включен като като разпространен вид (С) с численост от 668481 до 983550 индивида.

При полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І, Обособена позиция 1: Картиране и определяне природозащитното състояние на безгръбначни животни” видът е установен в 110 геореферирани находища. Чрез софтуера MaxEnt е определена площтта на потенциалните местообитания на вида в ЗЗ BG0001007 „Странджа”, която е 105 022,86 ha, респективно 88,83% от площтта на зоната.

Потенциални и оптимални обитания в които видът е установен са картирани в източната част на защитената зона.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   33


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница