Доклад за осв на план/програма: „Изменение на общ устройствен план (иоуп) на Община Царево доклад за оценка степента на въздействие на план/програмастраница3/33
Дата27.04.2017
Размер4.04 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

1.3. Алтернативи за ИОУП


Към настящия момент не са предлагани други изготвени проекти за ИОУП, в т.ч. алтернативи за него/предвижданията му за устройство и развитие на територията на общината. Изготвянето на предварителния проект на ИОУП се извършва въз основа на изводите от оценка на въздействието на съществуващата урбанизация на територията на общината върху околната среда и човешкото здраве.

Като нулева алтернатива се разглежда и оценя съществуващото състояние на околната среда и здравно-хигиенните аспекти на територията на общината и неговото развитие без прилагане на ИОУП (по опорен план – представен в Приложение към ДОСВ).


Таблица1 Баланс на територията на Община Царево съществуващо положение и по проект;


Вид територия

Площ, ха

%

Площ, ха

%
Съществуващи

Проект

Урбанизирани територии функционални зони

1111,77

2,17

1662,86

3,24

Ц централна зона

0,00

0,0

5,97

0,0

Жм Жилищни зони с малка височина

794,41

1,5

583,45

1,1

Оо Терени за обществено обслужване

14,65

0,0

16,36

0,0

Пп Терени за производствено-складови дейности

17,60

0,0

140,03

0,3

Оз Обществен селищен парк, градина

48,66

0,1

122,24

0,2

Пешеходни пространства

4,93

0,0

4,93

0,0

Са Терени за спорт и атракции

7,28

0,0

15,71

0,0

Ов1 Вилни територии

49,86

0,1

323,13

0,6

Ов2 Вилни територии

0,00

0,0

29,66

0,1

Ок 1 Терени за курортни дейности

159,23

0,3

118,72

0,2

Ок 2 Терени за курортни дейности

0,00

0,0

230,82

0,4

Ок 3 Терени за курортни дейности

0,00

0,0

2.00

0,0

Ос Терени за вакнционни селища

0,00

0,0

37,85

0,1

Ок-к Зони за къмпинг каравани и др

6,88

0,0

10,97

0,0

Терени на недвижими културни ценности

1,01

0,0

1,01

0,0

Специални терени

0,00

0,0

8,21

0,0

Гробищни паркове

7,26

0,0

11,80

0,0

Земеделски територии

8396,82

16,36

7893,83

15,38

Обработваеми земи - ниви

3980,75

7,8

3755,57

7,3

Обработваеми земи - трайни насаждение

138,67

0,3

135,94

0,3

Обработваеми земи - лозя

235,25

0,5

220,86

0,4

Ливади, пасища, мери

2243,26

4,4

2207,30

4,3

Залесени ниви

265,43

0,5

248,64

0,5

Селскостопански дворове

29,83

0,1

0,00

0,0

Животновъдни ферми

30,96

0,1

0,00

0,0

Изоставени ниви

1178,89

2,3

1049,48

2,0

Изоставени трайни насаждения

270,63

0,5

269,58

0,0

Други територии, заети от селско стопанство

23,15

0,0

6,46

0,0

Горски територии

39459,10

76,90

39412,90

76,81

Широколистни и иглолистни гори

12748,11

24,8

12735,23

24,8

Дървопроизводителни гори

26258,93

51,2

26230,86

51,1

Нелесопригодни площи

208,44

0,4

204,32

0,4

Дерета, оврази, ями

153,21

0,3

152,46

0,3

Поляни, пасища, просеки

90,42

0,2

90,03

0,2

Нарушени и защитени територии

1403,24

2,73

1403,24

2,73

Нарушени терени за рекултивация

4,39

0,0

4,39

0,0

Морски плажове

97,25

0,2

97,25

0,2

Кариери, рудници

12,63

0,0

12,63

0,0

Скали, оврази, ями

122,51

0,2

122,51

0,2

Природни забележителности

9,27

0,0

9,27

0,0

Резервати

1157,20

2,3

1157,20

2,3

Водни течения и площи

275,67

0,54

275,67

0,54

Реки

222,82

0,4

222,82

0,4

Язовири, водоеми

40,54

0,1

40,54

0,1

Блата, мочурища

12,32

0,0

12,32

0,0

Инженерна инфраструктура

662,90

1,29

663,61

1,29

Републиканска пътна мрежа

80,96

0,2

80,96

0,2

Общинска пътна мрежа

111,17

0,2

111,17

0,2

Земеделски, горски, ведомствен път

330,42

0,6

330,42

0,6

Улична мрежа

124,43

0,2

124,43

0,2

Техническа инфраструктура

15,93

0,0

16,63

0,0

Други територии

5,03

0,01

2,42

0,0

Територии без определено стопанско предназначение

5,03

0,0

2,42

0,0

ОБЩО

51314,54

100,0

51314,54

100,0

Увеличението на урбанизираните територии с 1,07% е за сметка основно на неизползваемите съществуващите селскостопански дворове и животновъдни ферми, които се преотреждат в зони Пп за производствено-складови дейности. Намален е общо с 1,06% размера на земеделските земи и с 0,1% на пасища и мери, основно неизползваем и прилежащи на населените места, без да се намалява площтта на поляните, пасищата и просеките в горския фонд. От баланса на територията на Община Царево от опорния план са изключени площите на имоти със сменено презназначение (урбанизирани), за които в МОСВ липсва документация за проведена процедура по предвидения в ЗООС ред, което е показано в графичния материал в приложенията.

Това са 10 поземлени имота в землището на с. Варвара с обща площ 22606.05 м2, 13 поземлени имота в землището на гр. Ахтопол с обща площ 30824.576 м2, 36 поземлени имота в землището на с. Синеморец с обща площ 43379,1463 м2, и 8 поземлени имота в землището на с. Резово с обща площ 35329,6437 м2, или общо за четирите землища 13,21 ха.При изработването на настоящия вариант на Опорен план на община Царево е взето пред вид и писмо на МОСВ, изх.№04-00-401/29.07.2016 г. в което се цитират „Територии и имоти, които са „устроени“ в противоречие със ЗЗТ и Заповедта за ПП Странджа“. Следва да се отбелижи, че документа „Опорен план“ представалява констатация за статута на имотите, а не авторско предвиждане.Същият е изработен на основата на официални цифрови данни от АГКК и КВС за землищата в общината, допълнен с данни и документи за предвижданията на ТУП-1998г (дигитализация от фотозаснемане на плана), ОУПО от 2008г, както и редица документи касаещи устройствения статут на територии и моти в общината за един много дълъг период от време приблизително от края на 80-те години до днес, включващи:

Решения на Общинския съвет Царево за одобряване на ТУП-1998, за допълнения към проектните територии по същия план, заповеди на кметове на общината за изработени ПУП , и нанесени данни за урбанизирани имоти, някои от тях и застроени, за които в архива на МОСВ няма данни за проведени процедури по ЗООС, ЗБР и ЗЗТ;

При сигнирането на текущото състояние на физическата среда са отразени и констатации на експертния екип от огледи на място за реалното състояние на териториите. Последното е общоизвестно и проверимо, включително от достъпните сателитни снимки на територията, както и от орто-фото заснемания налични в МЗХ (за екипа недостъпни).

Всички цитирани документи за устройствения статут на имоти на територията на общината, предоставени от общинската администрация са добавени в растерния чертеж на опорния план, М 1:25000.В този смисъл Опорния план на този етап обединява цялата достъпна на екипа информация за територията на община Царево , включително и данни за устройствения статут на имотите и за наличие/отсъствие на документация за проведени процедури в съответствие с екологичното законодателство.

В рубриката „Граници по предходни планове“ в Легендата на Опорния план са сигнирани:

Границите на населените места към 2003г, по данни от неприетия План за управление на ПП Странджа;

Поземлени имоти с влязъл в сила ПУП по данни на общинската администрация Царево;

Поземлени имоти с променено предназначение, но без процедура по ЕО/ЗЗТ по приложение към писмото на МОСВ от 29.07.2016г;

Граници на съществуващи и проектни урбанизирани територии и такива за озеленяване по ТУП -1998г, одобрен от ОС Царево;

Граници на съществуващи и проектни урбанизирани територии по ОУПО -2008г;

Задача на ДОСВ е не да установява законосъобразността на процедурите по които е извършена смяна на предназначението на земята на по-горе споменатите площи, дейност която е вменена със закон на държавните и общинските органи, а да оцени въздействието върху защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), които са в обхвата на проекта за ИОУП, като има предвид съществуващото състояние на територията към момента на изготвяне на ДОСВ. По тези причини в баланса на територията като урбанизирани територии са включени местността Коросията, северно от гр. Ахтопол, която е върната на собствениците на земите като земеделска земя, но фактическото ѝ състояние е застроена с ведомствени почивни станции през 60-70 те години на миналия век площ, местността „Лозята“, югозападно от гр.Ахтопол и местността „Гробищата“ северно от с. Варвара, земи по §4 от ЗСПЗЗ, които съгласно предоставените данни от кадастъра и имотния регистър са урбанизирани територии съответно сигнирани като такива, на основание чл. 115 ал.(2) от ЗУТ.Фиг. 1 Разположение на местностите Коросията и Лозята в землището на гр. Ахтопол


В рамките на Договора за Изменение на Общия устройствен план на община Царево приет през 2008г, експертния екип на проекта няма правомощия да прави преценка за законосъобразността на изброените по-горе документи и процедури, предимно решения на Общинския съвет и кметовете на общината и то за продължителен период от време, в който са налице съществени изменения в законовата база както в сферата на устройство на територията, така и в областта на екологичното законодателство.

Имотите в местността „Коросията“ в землището на гр. Ахтопол са върнати на собствениците като земеделски земи съгласно ЗПСЗЗ, но те са застроени още през 60-70-те години на 20-ти век; и фактическото състояние на средата е урбанизирана територия. Съществуват улици, голяма част от които са арфалтирани. Застрояването е едноетажно, с масивни или дървени бунгала, с масивни кухни-столови и ведомствени почивни станции.

Във връзка с окончателната преценка за статуса на територии по §4 от ЗСПЗЗ, които са определени като „урбанизирани“ (за населени места, за ниско застрояване) в цифровия модел на Кадастралната карта за крайбрежните землища, и преди всичко за големи територии в м. „Гробищата“ северно от с. Варвара и в м. „Лозята“ южно от гр. Ахтопол, е направен следния анализ:

Според ал. (2) към §4 на ЗСПЗЗ, за земите ползвани по този ред се създават селищни образувания когато не по-малко от две трети от разположените в тях имоти са застроени.

Видно от Кадастралната карта (актуална към 2015г) и за двете местности не е налично „застрояване на 2/3 от имотите“, за да бъдат те със статут „селищно образувание“. За тези територии се отбелязва в писмото от МОСВ, че не е провеждана процедура по ЗЗТ. От друга страна м. Гробищата северно от с. Варвара, попада в обхвата на проектни зони за урбанизиране по ТУП-1998г. При огледите на място за тази територия се установи в голяма част от имотите малки, предимно дървени постройки с площ под разрешения норматив от 35м2. Същото е валидно и за голяма част от м. Лозята, южно от гр. Ахтопол. В тази зона са обозначени и три имота с ПУП за вилни функции, които не са включени в списъка за липса на документация по ЕО и са извън зоната предвидена за урбанизация по ТУП-1998г. От другастрана именно в северната част на м. „Лозята“, която е включена в проектните зони за урбанизация по ТУП-1998г са посочени 9 имота без процедура по ЕО.

Тъй като естественото състояние на природните обитания и обитанията на видовете, които се опазват в защитените зони, обявени по реда на ЗБР е нарушено в тези територии, при оценката на текущото състояние в тях към момента на изготвянето на ДОСВ те са оценени от екипа изготвил доклада като урбанизирани територии.

От друга страна в процеса на изготвяне на ДОСВ, беше установено от екипа, посредством ГИС (специализиран софтуер ESRI arcGIS) и чрез оглед на място, че на различни места поради ползването на КВС а не данни и цифрови модели от АКГ и имотния регистър при картирането по проект DIR-59318-1-2 „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” имоти с влязъл в сила преди картирането и преди присъединяването на Република България към ЕС ПУП-ПЗ, части от гробищни паркове и улици са картирани като природни обитания и местообитания на подлежащи на опазване в защитените зони видове.

Въпреки това екипът, изготвил ДОСВ се е съобразил с резултатите от картирането и ги е приел за референтни, което е видно от приложените към доклада данни и таблици във формат xls doc и sph.

Към момента няма други алтернативи за ИОУП.
2. ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДРУГИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ ИЛИ ОДОБРЯВАНЕ, КОИТО В СЪЧЕТАНИЕ С ОЦЕНЯВАНИЯ ПЛАН МОГАТ ДА ОКАЖАТ НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ

ИОУП на община Царево има връзка и се изготвя в съответствие със следните стратегии, планове и програми:
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница