Доклад за осв на план/програма: „Изменение на общ устройствен план (иоуп) на Община Царево доклад за оценка степента на въздействие на план/програма


Оценка на въздействията от прилагането проекта за ИОУПстраница30/33
Дата27.04.2017
Размер4.04 Mb.
ТипДоклад
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

Оценка на въздействията от прилагането проекта за ИОУП;

Всички предвидени в землищата на с. Изгрев, с. Велика и с. Фазаново нови устройствени зони са разположени извън границите на защитената зона и терени картирани като потенциални и местообитания с високо качество. С прилагането на плана няма да бъдат засегнати убежища тъй като такива липсват в защитената зона. Видът ползва като летни убежища, подпокривни пространства в урбанизираните райони и ловува на територията им поради което урбанизацията в в землищата на с. Изгрев, с. Велика и с. Фазаново не е заплаха за него.

Това позволява въздйствията върху остроухия нощник (Myotis blithii) и местообитанията му да бъдат оценени като незначителни даже и в случай на реализиране на строителство на 100% от допустимото в устройствените зони които се предвиждат в в проекта за ИОУП на Община Царево.

Трицветен нощник (Myotis emarginatus);

У нас е разпространен в цялата страна в места с надморска височина до 1500 м. При ловуване предпочита площи, покрити с храстова или дървесна растителност. Понякога ловува над водни площи. Заселва се също в карстови райони, пaркове и градини.

Лети сред редки корони на дървета или малко над тях. Има сравнително висока летателна активност и може да ловува повече от два часа без да кацне. Храни се с дребни безгръбначни, които събира от листната повърхност на дървета и храсти. Хранителният му спектър включва паяци, мухи, мрежокрили и насекоми.

Летните му убежища са в пещери, тавани на жилищни постройки и по-.рядко – изкуствени галерии. Характерно за летните убежища е високата температура в тях (36-40 градуса). Летните колонии са компактни и плътни. Често обитава летни убежища с подковоноси, също и с пещерния дългокрил и дългопръстия нощник.

Зимува в пещери и по-рядко в зимни галерии – поединично или на малки групи при температура 5-10 грдуса.

В стандартния формуляр на защитената зона е включен като наличен, без данни за числеността му.

Оценка на въздействията от прилагането на проекта за ИОУП;

Всички предвидени в землищата на с. Изгрев, с. Велика и с. Фазаново нови устройствени зони са разположени извън границите на защитената зона и терени картирани като потенциални и местообитания с високо качество. С прилагането на плана няма да бъдат засегнати убежища тъй като такива липсват в защитената зона. Видът ползва като летни убежища, подпокривни пространства в урбанизираните райони и ловува на територията им поради което урбанизацията в в землищата на с. Изгрев, с. Велика и с. Фазаново не е заплаха за него.

Това позволява въздйствията върху трицветния нощник (Myotis emarginatus) и местообитанията му да бъдат оценени като незначителни даже и в случай на реализиране на строителство на 100% от допустимото в устройствените зони които се предвиждат в проекта за ИОУП на Община Царево.

Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii);

Среща се в ниските части на цялата страна, но по-чест и многоброен е в Южна България.

Обитава богати на растителност места и по-рядко безслесни карстови райони. Храни се с насекоми, особено молци и бръмбари, уловени по време на полет.

През лятото населява пещери и скални цепнатини, естествени и изкуствени подземни кухини,често с проникваща светлина и непостоянна температура В северните части от ареала на разпространението си ползва като летни убежища и тавански помещения в сгради. Зимува в пещери с постоянна температура 11-12 градуса, където образува големи колонии смесени с други пещерни видове.

Заплахи за вида са изсичането на горите в Средиземноморския район, безпокойство в подземни местообитания, както и унищожаване на убежищата му (Kryštufek 1999). В някои страни съществува заплаха от безпокойство поради туристически посещения на пещери и използването на пещерите за стопански цели и животновъдство.В стандартния формуляр на защитената зона е включен като наличен с численост 51-100 индивида.

Оценка на въздействията от прилагането на на проекта за ИОУП;

Всички предвидени в землищата на с. Изгрев, с. Велика и с. Фазаново нови устройствени зони са разположени извън границите на защитената зона. Видът ползва като летни убежища, подпокривни пространства в урбанизираните райони и ловува на територията им поради което урбанизацията в землищата на с. Изгрев, с. Велика и с. Фазаново не е заплаха за него.

Това позволява въздйствията върху трицветния нощник (Myotis emarginatus) и местообитанията му да бъдат оценени като незначителни даже и в случай на реализиране на строителство на 100% от допустимото в устройствените зони които се предвиждат в проекта за ИОУП на Община Царево.

Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros);

Видът е разпространен в цялата страна, без планинските частие над 1500 м.н.в.

Малкият подковонос е пещерен вид, свързан преди всичко с богати на растителност карстови райони, разредени гори, паркове и храсталаци. Среща се и в населени места. Ловува на височина около 2 - 5 метра над земята близо до убежища (обикновено до 5 км) около гори, покрайнини на горите, храсталаци, речни обрасли с растителност брегове, над самата вода и около скали в карстови местности. Среща се и в агроландшафти, редовете на лозя, овощни градини, градини, над посеви с културни растения и пр.

Зимните му убежища са подземни- пещери и изкуствени подземни галерии. Предпочита вътрешните им части, където температура им е 5 - 9 градуса. Зимува поедничино или на редки групи, с разстояние между отделните индивиди – до 50 см. Прелетите между зимните и летните убежища обикновено не надвишават 15 км.

В стандартния формуляр на защитената зона е включен като наличен с численост 51-100 индивида.

Оценка на въздействията от прилагането на на проекта за ИОУП;

Всички предвидени в землищата на с. Изгрев, с. Велика и с. Фазаново нови устройствени зони са разположени извън границите на защитената зона. Видът ползва като летни убежища, подпокривни пространства в урбанизираните райони и ловува на територията им поради което урбанизацията в землищата на с. Изгрев, с. Велика и с. Фазаново не е заплаха за него.

С прилагането на плана не се очакват заплахи като пресушаване на водни басейни влажни зони и язовири, сечи на крайбрежна растителност и урбанизиране на горски територии. Определящи в защитената зона ще останат въздействията от начина на стопанисване на горите.

Прилагането на плана ще бъде с незначителни въздействия за вида.Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)

Среща се в цялата страна, без най-високите части на планините. Обитава редки гори, храсталаци, открити места в близост до карстови разкрития и скални венци и води басейни. Съобщаван е за различни места в Югоизточна България (Benda et al 2003)

В откритите площи ловува летейки ниско над земята – 0,5-3 м а в горите и на по-голяма виочина. Нощем се отдалечава до около 10 км от убежището, но понякога и до десетки километри.

Летните му убежища са плитки пещери, скални струпвания, под покривни пространства в запустели сгради, руини, изкуствени галерии. Понякога обитаваните сгради са в близост до пещери, където се оттегля при лошо време. Често ползва временни и нощни убежища, където почива по време на лов и изяжда едрите уловени насекоми.

В стандартния формуляр на защитената зона е включен като наличен с численост 51-100 индивида. .

Оценка на въздействията от прилагането на на проекта за ИОУП;

Всички предвидени в землищата на с. Изгрев, с. Велика и с. Фазаново нови устройствени зони са разположени извън границите на защитената зона. Видът ползва като летни убежища, подпокривни пространства в урбанизираните райони и ловува на територията им поради което урбанизацията в землищата на с. Изгрев, с. Велика и с. Фазаново не е заплаха за него.

С прилагането на плана не се очакват заплахи като пресушаване на водни басейни влажни зони и язовири, сечи на крайбрежна растителност и урбанизиране на горски територии. Определящи в защитената зона ще останат въздействията от начина на стопанисване на горите.

Прилагането на плана ще бъде с незначителни въздействия за видаВлечуги и земноводни;

Пъстър смок (Elaphe sauromates) Обитава открити терени със степна растителност, разредени широколистни гори и храсталаци. Среща се в равнините и ниските части на планините в Южна България източно от Пазарджик, Дунавската равнина, източните части на Предбалкана, Добруджа и Черноморието. Не заселва обработваеми площи, макар да навлиза в тях за хранене. В стандартния формуляр на защитената зона е включен като наличен, без данни за числеността му.

Оценка на въздействията от прилагането на ИОУП;

Всички предвидени в землищата на с. Изгрев, с. Велика и с. Фазаново нови устройствени зони са разположени извън границите на защитената зона. Определено въздействия от прилагането на проекта за ИОУП на община Царево върху вида и увреждане на потенциални местообитания в защитената зона няма да има тъй като проектът за ИОУП не предвижда устройствена намеса в границите ѝ.

Не се очакват въздействия върху числеността на популацията му, както и увреждане на местообитанията му в резултат на прилагането на плана, поради което общите въздействия могат да бъдат определени като незначителни (0).
Таблична оценка с типове отрицателни въздействия и засеганти параметри и критерии


Потенциално засегнат вид

Численост в ЗЗ

Очаквана численост след реализиране на ОУП

Вид на въздействията

Намаляване площта на местообитанията

Фрагментация на популацията

Смъртност на индивиди

Пъстър смок (Elaphe sauromates)

Наличен без данни

Без промяна

0

0

0

Обща оценка на въздействията - 0 незначителни (по 5 степенната скала от 0 до 4)Шипоопашата костенурка (Testudo hermani) В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000208 Босна е включена като много рядък вид R и регистрирана в 7 находища.

Среща се по хълмисти местности с храсти и нискостеблени гори. Най-висока е плътността на популациите в районите с храсти и разредени гори в нископланинския пояс в Южна България.Оценка на въздействията от прилагането на ИОУП;

Всички предвидени в землищата на с. Изгрев, с. Велика и с. Фазаново устройствени зони са разположени извън границите на защитената зона. Определено въздействия от прилагането на проекта за ИОУП на община Царево върху вида и увреждане на потенциални местообитания в защитената зона няма да има тъй като проектът за ИОУП не предвижда устройствена намеса в границите ѝ.

Не се очакват въздействия върху числеността на популацията ѝ, както и увреждане на местообитанията му в резултат на прилагането на плана, поради което общите въздействия могат да бъдат определени като незначителни (0).
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca). В стандартния формуляр В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000208 Босна е включена като много рядък вид V и регистрирана в 6 находища.

Обитава открити местности с тревна растителност, редки храсти и нискостеблени гори. Най-висока численост има в окрайнините на широколистни гори и полустепни пространства с рядка храстова растителност. Среща се и по крайбрежни пясъчни дюни в близост до широколистни гори.Оценка на въздействията от прилагането на ИОУП;

Всички предвидени в землищата на с. Изгрев, с. Велика и с. Фазаново нови устройствени зони са разположени извън границите на защитената зона. Определено въздействия от прилагането на проекта за ИОУП на община Царево върху вида и увреждане на потенциални местообитания в защитената зона няма да има тъй като проектът за ИОУП не предвижда устройствена намеса в границите ѝ.

Не се очакват въздействия върху числеността на популацията ѝ, както и увреждане на местообитанията му в резултат на прилагането на плана, поради което общите въздействия могат да бъдат определени като незначителни (0).
Таблична оценка с типове отрицателни въздействия и засеганти параметри и критерии


Потенциално засегнат вид

Числе

ност в ЗЗОчаквана численост след реализиране на ОУП

Местообитание на вида

Вид на въздействията

Намаляване площта на местообитанията

Фрагментация на популацията

Пожари

Пряко унищожаване

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)

рядка R -6 находища

Без промени

храсталаци гори сухи тревни площи

0

0

0

0

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)

рядка R – 7 находища

Без промени

храсталаци гори сухи тревни площи

0

0

0

0

Обща оценка на въздействията - 0 незначителни (по 5 степенната скала от 0 до 4)


Обикновена блатна костенурка (Emis orbikularis).

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000208 Босна е включена като много рядък вид V и регистрирана в 3 находища.

Обитава водните басейни със стоящи или слабо проточни води в защитената зона.

Оценка на въздействията от прилагането на ИОУП;

Реализирането на плана не е свързано с пресушаване или замърсяване на водни тела и не предствалява заплаха за местообитанията на вида. Не се предвижда изграждане на хидротехнически съоръжения, предизвикващи фрагментация на обитанията на вида. Негативни въздействия от прилагането на проекта за ИОУП върху местообитанията на обикновената блатна костенурка (Emis orbikularis) няма да има тъй като с прилагането му не се засягат водоеми в защитената зона. Определено не се очакват въздействия върху числеността на популацията ѝ, както и увреждане на местообитанията ѝ в резултат на прилагането на плана, поради което общите въздействия върху вида могат да бъдат определени като незначителни (0).


Таблична оценка с типове отрицателни въздействия и засеганти параметри и критерии


Потенциално засегнат вид

Числе

ност в ЗЗОчаквана численост след реализиране на ОУП

Местообитание на вида

Вид на въздействията

Пресушаване на водеми

Замърсяване на водеми

Обикновена блатна костенурка (Emis orbikularis)

Много рядка V в 3 находища

Без промени

водни площи с бавнотечащи и застояли води

0


0

Обща оценка на въздействията – от 0 незначителни (по 5 степенната скала от 0 до 4)


Въздействия върху земноводните предмет на опазване в ЗЗ BG0000208 Босна;

Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) - Среща се почти в цялата страна до около 1500m н.в. Обитава застояли, обрасли с водна растителност водоеми и техните околности. Сухоземната фаза обитава окрайнини на гори и храсталаци в близост до водоемите за размножаване (до около 300m от тях в зависимост от влажността на субстрата). В стандартния формуляр на защитената зона е включен като установен без данни за числеността на популациите му. Зимува във водата, по-рядко на сушата (предимно младите).

Заплахите за вида са предимно от антропогенен произход, тъй като в случай на естествено пресъхване по време на сушавия период и с пресъхването на водоемите възрастните индивиди се заравят дълбоко в грунта или се оттеглят по течението на водните тела, които обитават.Оценка на въздействията от прилагането на ИОУП;.

Не се очакват въздействия от прилагането на плана върху вида и местообитанията му поради осъствието му от територията в която се предвижда устройствена намеса. Не се предвиждат инфраструктурни проекти, представляващи бариери за разпространението на вида.

Прилагането на плана не е свързано със заустване на непречистени производствени и битовофекални води, замърсяване на водоприемници, пресушаване или унищожаване на съществуващи водни обекти служащи за размножаване и местобитания на възрастните или във ларвен стадий.

Въздействията от прилагането на плана върху големия гребенест тритон (Triturus karelinii) и местообитанията му ще бъдат незначителни


Таблична оценка с типове отрицателни въздействия и засеганти параметри и критерии


Потенциално засегнат вид

Численост в ЗЗ

Очаквана численост след реализиране на ИОУП

Местообитание на вида

Вид на въздействията

Пресушаване на водеми

Замърсяване на водеми


Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)

Регистриран без данни за числеността му

Без промени

водни площи с бавнотечащи и застояли води

0

0

Обща оценка на въздействието от прилагането на ИОУП - 0 незначителноРиби, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕЕС

Реализирането на плана не е свързано с пресушаването или замърсяването на водните обекти в защитената зона, така че целият клас риби не е застрашен от реализирането му. Въздействията върху всеки един вид ще бъдат както следва:


Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus)- В стандартния формуляр на защитената зона е включена като като разпространен вид (С), без данни за популацията ѝ.

Оценка на въздействията от прилагането на ИОУП;

Не се предвижда заустване на непречистени отпадни води във водоприемници в защитената зона или нарушения на хидроложкия им режим, които да доведат до пресъхването и замърсяването им.

Прилагането на плана ще бъде с незначителни въздействия върху вида (0)

Брияна (Chalcalburnus chalkcoides)- В югоизточна България брияната се среща от р. Хаджийска на юг да р. Резовска. Среща се в язовирите „Порой”, „Ясна поляна”, „Промет”, езерото Мандра и вливащите се в него реки Факийска, Средецка, Дюлевска. В стандартния формуляр е включена като като разпространен вид (С), без данни за популацията ѝ.

Оценка на въздействията от прилагането на проекта за ИОУП;

Не се предвижда заустване на непречистени отпадни води във водоприемници в защитената зона или нарушения на хидроложкия им режим, които да доведат до пресъхването и замърсяването им.

Прилагането на плана ще бъде с незначителни въздействия върху вида (0)
Таблична оценка с типове отрицателни въздействия и засеганти параметри и критерии


Потенциално засегнат вид

Численост в ЗЗ

Очаквана численост след реализиране на ИОУП

Местообита

ние на видаВид на въздействията

Замърсяване на обитания

Пресушаване

Влошаване на хранителната база


Европейска горчивка Rhodeus sericeus amarus

Разпространен

(С)


Без промени

Равнини реки

0

0

0


Брияна (Chalcalburnus chalkcoides)

Разпространен

(С)


Без промени

Равнини реки

0

0

0Прилагането на плана ще бъде с незначителни въздействия върху представителите на рибите.
Безгръбначни;

Бисерна мида (Unio crassus), (Правокрили) късопипалестия скакалец обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides), (Твърдокрили (Coleoptera), обикновен сечко (Cerambyx cerdo), бръмбар рогач (Lucanus cervus), буков сечко (Morimus funereus), миризлив отшелник (Osmoderma eremita) и алпийска розалиа (Rosalia alpina);

Видовете от тази систематична категория, се срещат в различни части от територията обект на плана, като не е потвърдено само наличието на бисерната мида (Unio crassus). Подобно на рибите и земноводните числеността им не се определя от преживяемостта на отделния индивид, тъй като са части от различни хранителни вериги, а от тоталната промяна на местообитанията им и въздействия в състояние да унищожат едновременно голям брой индивиди, употреба на инсектициди, пожари, замърсяване на води, мащабни сечи, култивиране на необработваеми земи и др.

Представителят на шипогърдите скакалци обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides) е обитател на сухи тревисти съобщества. Негативните въздействия върху вида са свързани с възникването на пожари и тотално унищожаване на местообитанията му.

Бръмбарът миризлив отшелник (Osmoderma eremita) обитава предимно хралупите на стари дървета, които растат на слънчеви места и е застрашен поради изсичането на старите дървета.

Останалите три вида твърдокрили обикновен сечко (Cerambyx cerdo), буков сечко (Morimus funereus) и алпийска розалия (Rosalia alpina) са видове чиито ларви се хранят изключително с изгнила дървесина от мъртви дървета. Местообитанията на тези видове са влажни широколистни гори, и изобилно количество повалена дървесна маса.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница