Доклад за осв на план/програма: „Изменение на общ устройствен план (иоуп) на Община Царево доклад за оценка степента на въздействие на план/програма


Оценка на въздействията от прилагането на проекта за ИОУПстраница31/33
Дата27.04.2017
Размер4.04 Mb.
ТипДоклад
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

Оценка на въздействията от прилагането на проекта за ИОУП;

Въздействията за всеки един вид от безгръбначните ще бъдат както следва:

Намаляване на числеността на популациите.

С прилагането на плана не се предвиждат дейности като употреба на инсектициди, пожари, замърсяване на води, мащабни сечи, култивиране на необработваеми земи и др. водещи до намаляване на числеността на популациите на видовете. Оценката за степента на въздействието върху всеки един вид ще бъде незначителна 0 (по 5 степенната скала от 0 до 4)

Намаляване на площта на обитанията

Всички предвидени в землищата на с. Изгрев, с. Велика и с. Фазаново нови устройствени зони са разположени извън границите на защитената зона. Определено въздействия от прилагането на проекта за ИОУП на община Царево върху вида и увреждане на потенциални местообитания в защитената зона няма да има тъй като проектът за ИОУП не предвижда устройствена намеса в границите ѝ.Тъй като всеки един вид от посочените по-горе безгръбначни обитава естествени обитания, които не се засягат или засягат с прилагането на плана, степента на въздействията върху тях изразяваща се в отнемане на площи от обитанията им ще бъде незначителни -0
Оценка на въздействията върху безгръбначните засегнати параметри и критерии


Потенциално засегнат вид

Численост в ЗЗ

Очаквана численост след прилагане на ИОУП

Местообитание на вида

Вид на въздействията

Унищожаване на обитания

Използване на пестициди


Пожари

Бисерна мида (Unio crassus)

Редки


Без промени

реки

0

0

0

Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides)

Разпространен, без дании

Без промени

Сухи тревни съобщества

0

0

0


Бръмбар рогач (Lucanus cervus),

Редки


Без промени

гори

0

0

0

Буков сечко (Morimus funereus)

Редки


Без промени

гори

0

0

0

Алпийска розалия (Rosalia alpina)

Редки


Без промени

гори

0

0

0

Миризлив отшелник (Osmoderma eremita)

Редки


Без промени

Стари дървета

0

0

0

Обща оценка на въздействията от прилгането на плана – 0 незначителни


Реализирането на плана не е свързано с употребата на пестициди и инсектициди. Горите, ливадите пасищата, храсталаците и водните течения, местообитания на безгръбначните, предмет на опазване в защитената зона ще останат незасегнати тъй като проектът за ИОУП не предвижда дейности в защитената зона. Оценката за степента на въздействие върху всеки един вид е 0- незначителни въздействия.
5.2. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на защитени зони BG0002040 „Странджа“, BG0001007 „Странджа“, BG0000143 „Караагач“ И BG0000208 „Босна“с оглед на тяхната структура функции и природозащитни цели
5.2.1. Защитена зона BG0002040 „Странджа“ по Директива 2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици;

ИОУП засяга землищата на градовете Ахтопол, Царево и селата Бродилово, Българи, Варвара, Велика, Изгрев, Кондолово, Кости, Резово и Синеморец. Устройствените промени на територията на защитената зона засягат землищата на гр. Ахтопол и селата Варвара, Резово и Синеморец. Селата Бродилово, Българи, Кондолово и Кости запазват границите си като съществуващите селскостопански дворове и животновъдни ферми се отреждат като устройствена зона Пп. Устройствените промени в землищата на гр. Царево, с. Велика и с. Изгрев засягат територии извън границите на ЗЗ BG0002040 „Странджа“. Земеделските земи и земите от горския фонд в землищата на тези населени места, попадащи в защитената зона запазват предназначението си.

От птиците, които се опазват в защитената зона най- голям брой видове (общо 79) обитават езерни и блатни комплекси, язовири или малки водоеми, а други 9 вида морска акватория. Тези видове имат цялостна оценка D. ИОУП не засяга такива територии и не се очаква значително отрицателно въздействие да бъде оказано върху тези видове водолюбиви птици. Други 19 вида обитават широколистните гори, 18 вида открити площи, храсталаци, ливади и пасища, а 11 вида се срещат и в населени места. От тях два вида белият щъркел и сирийският пъстър кълвач са изключително синантропни и гнездят предимно в населените места. За тези, които ловуват в откритите площи и покрай населените места, загубата на обитания, поради предвижданията за нови устройствени зони ще бъде по-малка от 1% за целия период на действие на плана. В случая загубата на местообитания ще бъде пренебрежимо малка и няма да доведе до промяна на числеността на обитаващите защитената зона видове птици, които се опазват в нея.

Фрагментация

Прилагането на плана и реализирането на свързаните с него инвестиционни намерения няма да предизвика фрагментация на местообитанията на нито един от видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитената зона, тъй като в обхвата му е предимно територия в границите на населените места и прлежащи на тях площи. Популациите на птиците, предмет на опазване в защитената зона поради големите си възможности за придвижване на големи разстояния са слабо уязвими от фрагментиране, като основните фактори за фрагментация са с свързани с тотална подмяна на местообитанията- пресушаване на водоеми, замяна на широколистни гори с иглолистни, усвояване на големи масиви за селското стопанство, големи горски пожари и др.

С прилагането и реализирането на плана загубата на местообитания за обитаващите откритите площи видове птици, предмет на опазване в защитената зона ще бъде по-малка от 1% за целия 20 годишен период на действие на плана.

Редуцирането на площа на местообитанията на обитаващите откритите пространства видове, предмет на опазване в защитената зона ще бъде пренебрежимо малко пради което целостта й няма да бъде нарушена.Безпокойство на видовете

Територията за която в проекта за ИОУП на община Царево се предвижда устройствена намеса е в границите на населените места и прилежащи на тях терени. Територията в която се предвижда устройствена намеса е в обсега на въздействията от дейностите в тези населени места и се обитава предимно от широко разпространени, толерантни и синанатропни видове птици. Останалите видове, предмет на опазване в защитената зона гнездят в отдалечени от населени места, трудно достъпни места или гнездата им трудно могат да бъдат забелязани в клони на дървета, храсти, треви или крайбрежна растителност. По тези причини безпокойство в периода, когато птиците са чувствителни по време на гнездене, мътене и отглеждане на малките с прилагането на плана безпокойство на видове предмет на опазване в защитената зона няма да бъде предизвикано.Нарушаване на видовия състав

Предвижданията в проекта за ИОУП на Община Царево са предимно за промени в границите на населените места и прилежащи на тях терени. Територията е в обхвата на въздействиата от дейностите в населените места и е обитавана предимно от широкоразпространени, толерантни и синантропни видове птици. Устройствена намеса в гори, влажни зони, храсталаци и степни обитания не се предвижда и по тези прични промяната на видовия състав на обитаващите тези територии птици и заместването им със синантропни видове не е възможна.Въздействие върху качеството на: води, атмосферен въздух и генериране на шум, вибрации, отпадъци.

С прилагането на проекта за ИОУП на община Царево не се предвижда директно заустване във водоприемници на непречистени производствени и битовофекални води. Замърсяването на атмосферния въздух ще бъде основно от отоплителните тела в домовете на жителите на населените места и ще бъде в границите на допустимото съгласно действащите норми в Република България. Въздействията от шум и вибрации ще бъдат в границите на допустимите норми за населени места и ще бъдат недоловими на територията на ефективно заетите обитания на целеви видове прояващи чувствителност спрямо тях.

Генериращите се по време на строителството и населението строителни и битови отпадъци ще се извърши по утвърдена схема от община Царево, без да се увреждат местообитания в защитената зона. При възникването на нови производствени мощности в предвидените устройствени зони в селата Бродилово и Кости производствените отпадъци ще се събират и оползотворяват съгласно одобрена и съгласувана с компетнтните органи схема.

Химически промени

В случай на възникване на нови производствени мощности в двете устройствени зони в селата Бродилово и Кости, режимът на които позволява появата на такива, изграждането и въвеждането им в експлоатация ще се осъществи след одобряването на техническите проекти от компетентните органи и наличието на гаранции, че няма да бъдат допуснати химически промени с възможно увреждане на атмосферния възух, води, почви, биоразнообразие и природни местообитания. В случая очакваните въздействия върху защитената зона от химически промени ще бъдат незначителни.Хидроложки промени

Не се очакват хидроложки промени в границите на защитената зона, тъй като не се предвиждат нови дейности с потребление на значителни водни колиества или генериране на производствени води.Кумулативен ефект

Територията ЗЗ BG0002040 „Странджа“, включва землищата на 2 града и 9 села влизащи в състава на община Царево, територията на Община Малко Търново. В проекта за ИОУП на Община Царево устройствената намеса засяга предимно тритория в границите на населените места и прилежащи на тях площи. Предвижданията за устройствена намеса на територия е по-малка от 1% от защитената зона и общата територия на Община Царево. При строителството ще бъдат засегнати терени, които са разположени извън границите на територии от чувствителни видове птици, които се опазват в ЗЗ BG0002040 „Странджа“. Поради сравнително малката площ на площта в която се предвижда устройствена намеса кумулативния ефект изразяващ се в отнемане на площи от местообитания, трансформирането им в друг вид, повишени шумуви нива и други водещи до намаляване на благоприятното природозащитно състояние на птиците които се опазват и местообитанията им в защитената зона може да бъде определен като незначителен.Антропогенно присъствие

Територията ЗЗ BG0002040 „Странджа“, включва землищата на 2 града и 9 села влизащи в състава на община Царево, територията на Община Малко Търново с обща численост на населението им 12851 души. С прилагането на плана не се очакват демографски процеси, с последващо увеличени числеността на населението им. С прилагането на плана очакванията са преустановяването на обезлюдяването на влизащите в състава на общината селища или поне задържане числеността на населението им на сегашното ниво. При тази численост на населението им въздействията поради антропогенно присъствие в защитената зона могат да бъдат квалифицирани като незначителни.5.2.2. Защитена зона BG0001007 „Странджа“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания

ИОУП засяга землищата на градовете Ахтопол и Царево и селата Бродилово, Българи, Варвара, Велика, Изгрев, Кондолово, Кости, Резово и Синеморец. Устройствените промени на територията на защитената зона засягат землищата на гр. Ахтопол и селата Варвара, Резово и Синеморец. Селата Бродилово, Българи, Кондолово и Кости запазват границите си като съществуващите селскостопански дворове и животновъдни ферми се отреждат като устройствена зона Пп. Устройствените промени в землищата на гр. Царево, с. Велика и с. Изгрев засягат територии извън границите на ЗЗ BG0001007 „Странджа“. Земеделските земи и земите от горския фонд в землищата на тези населени места попадащи в защитената зона запазват предназначението си.

Загубата на площи, заети от типове природни обитания и местообитания на видове целеви за опазване в защитената зона, поради предвижданията за нови устройствени зони ще бъде по-малка от 1% за целия период на действие на плана. В случая загубата на местообитания ще бъде пренебрежимо малка и няма да доведе до промяна на числеността на обитаващите защитената зона целеви за опазване животински видове.

Фрагментация

Прилагането на плана и реализирането на свързаните с него инвестиционни намерения няма да предизвика фрагментация на местообитанията на нито един вид от видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитената зона, тъй като в обхвата му не се предвиждат големи инфраструктурни проекти с предпоставки за фагментация. В проекта за ИОУП на Община Царево не е предвидено изграждане на линейни обекти, автомагистрали, железопътни съоръжения и язовирни стени при което да бъдат фрагментирани обитания на целеви видове. Промяната на режима на застрояване в предвидените в проекта за ИОУП терени в никакъв случай не в в състояние да възпрепятства обмена на индивиди със съседните на защитената зона територии или да наруши свързаността на обитанията в защитената зона, тъй като с прилагането на плана се засягат предимно прилежащи на населените места терени.

Ефективните обитания на обитателите на широколистните гори, храсталаци и тревни съобщества, подземни обитания и водни площи ще останат ненарушени с прилагането на плана.

Тъй като с прилагането и реализирането на плана няма да бъдат намалени с повече от 1% площите на местообитания на видовете и природните обитания, предмет на опазване в защитената зона или фрагментирани популациите им целостта ѝ няма да бъде нарушена.Безпокойство на видовете

Територията за която в проекта за ИОУП на община Царево се предвижда устройствена намеса е предимно тритория в границите на населените места и прилежащи на тях площи. Територията в която се предвижда устройствена намеса е в обсега на въздействията от дейностите в тези населени места и не се обитава от бозайници, включени като целеви видове за опазване в ЗЗ BG0001007 „Странджа“. Останалите видове, предмет на опазване в защитената зона са с примитивна нервна система, което изключва възможността за наличие на безпокойство от дейности извън средата, която обитават и обхвата на сетивните им органи. С прилагането на плана безпокойство на видове предмет на опазване в защитената зона няма да бъде предизвикано.Нарушаване на видовия състав

Предвижданията в проекта за ИОУП на Община Царево са единствено за промени в предимно тритория в границите на населените места и прилежащи на тях площи. Промените са локални, като възможната промяна на видовия състав се свежда до широкоразпространени видове, на територия пренебрежимо малка спрямо площта на защитената зона. Тъй като възможните въздействия от промени се свеждат до широко разрпространени видове и незначителна по размери територия могат да бъдат класифицирани като незначителни.Въздействие върху качеството на: води, атмосферен въздух и генериране на шум, вибрации, отпадъци.

С прилагането на проекта за ИОУП на община Царево не се предвижда директно заустване във водоприемници на непречистени производствени и битовофекални води. Замърсяването на атмосферния въздух ще бъде основно от отоплителните тела в домовете на жителите на населените места и ще бъде в границите на допустимото съгласно действащите норми в Република България. Въздействията от шум и вибрации ще бъдат в границите на допустимите норми за населени места и ще бъдат недоловими на територията на ефективно заетите обитания на целеви видове прояващи чувствителност спрямо тях.

Генериращите се по време на строителството и населението строителни и битови отпадъци ще се извърши по утвърдена схема от община Царево, без да се увреждат местообитания в защитената зона. При възникването на нови производствени мощности в предвидените устройствени зони в селата Бродилово и Кости производствените отпадъци ще се събират и оползотворяват съгласно одобрена и съгласувана с компетнтните органи схема.

Химически промени

В случай на възникване на инвестиционни намерения за нови производствени мощности в зони в селата Бродилово и Кости изграждането им и въвеждането им в експлоатация ще се осъществи след одобряването на техническите проекти от компетентните органи и наличието на гаранции, че няма да бъдат допуснати химически промени с възможно увреждане на атмосферния възух, води, почви, биоразнообразие и природни местообитания. В случая очакваните въздействия върху защитената зона от химически промени ще бъдат незначителни.Хидроложки промени

Не се очакват хидроложки промени в границите на защитената зона, тъй като не се предвиждат нови дейности с потребление на значителни водни колиества или генериране на производствени води.Кумулативен ефект

Територията ЗЗ BG0001007 „Странджа“, включва землищата на 2 града и 9 села влизащи в състава на община Царево, територията на Община Малко Търново. В проекта за ИОУП на Община Царево устройствената намеса засяга предимно тритория в границите на населените места и прилежащи на тях площи. Предвижданията за устройствена намеса на територия е по-малка от 1% от защитената зона и общата територия на Община Царево. При строителството ще бъдат засегнати терени, които са разположени извън границите на територии от чувствителни видове птици, които се опазват в ЗЗ BG0001007 „Странджа“. Поради сравнително малката площ на площта в която се предвижда устройствена намеса кумулативния ефект изразяващ се в отнемане на площи от местообитания, трансформирането им в друг вид, повишени шумуви нива и други водещи до намаляване на благоприятното природозащитно състояние на птиците които се опазват и местообитанията им в защитената зона може да бъде определен като незначителен.Антропогенно присъствие

Територията ЗЗ BG0001007 „Странджа“ включва землищата на 2 града и 9 села влизащи в състава на община Царево, територията на Община Малко Търново с обща численост на населението им 12851 души. С прилагането на плана не се очакват демографски процеси, с последващо увеличени числеността на населението им. С прилагането на плана очакванията са преустановяването на обезлюдяването на влизащите в състава на общината селища или поне задържане числеността на населението им на сегашното ниво. При тази численост на населението им въздействията поради антропогенно присъствие в защитената зона могат да бъдат квалифицирани като незначителни.5.2.3. Защитена зона BG0000143 „Караагач“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания. Типове природни обитания

Загуба на местообитания

В границите на защитената зона попадат част от землището на с. Лозенец.

Проектът за ИОУП на община Царево не предвижда устройствена намеса и свързани с нея дейности на територията на ЗЗ BG0000143 „Караагач“. Загуба на местообитания не може да бъде отчетена, тъй като с прилагането на плана не се предвиждат дейности на територията на защитената зона.

Всички типове природни обитания и местообитанията на видовете, които се опазват в ЗЗ BG0000143 „Караагач“ ще останат незасегнати.Фрагментация

Прилагането на плана и реализирането на свързаните с него инвестиционни намерения няма да предизвика фрагментация на типове природни обитания местообитанията на нито един вид от животинските видове, които се опазват в защитената зона, тъй като не засяга територия в границите ѝ.Безпокойство на видовете

Територията за която в проекта за ИОУП на община Царево се предвижда устройствена намеса е разположена извън границите на ЗЗ BG0000143 „Караагач“. При това разположение въздействията от дейности на терените в които се предвижда устройствена намеса ще бъдат недоловими за животинските видове в защитената зона.Нарушаване на видовия състав

Територията за която в проекта за ИОУП на община Царево се предвижда устройствена намеса е разположена извън границите на ЗЗ BG0000143 „Караагач“ поради което не са налични предпоставки за прогнозиране на възможни промени във видовия състав на обитаващите защитената зона животински видове.Въздействие върху качеството на: води, атмосферен въздух и генериране на шум, вибрации, отпадъци.

С прилагането на проекта за ИОУП на община Царево не се предвижда директно заустване във водоприемници на непречистени производствени и битовофекални води. Замърсяването на атмосферния въздух ще бъде основно от дейности извън границите на защитената зона и в границите на допустимото съгласно действащите в Република България норми. Въздействията от шум и вибрации ще бъдат в границите на допустимите норми за населени места и ще бъдат недоловими на територията на ЗЗ BG0000143 „Караагач“. Генериращите се по време на строителството и населението строителни и битови отпадъци ще се извърши по утвърдена схема от община Царево, без да се увреждат местообитания в защитената зона.Химически промени

В проекта за ИОУП на община Царево не се предвижда обособяване на терени за производствени дейности на територията на защитената зона или в съседство с нея и химически промени не се очакват.Хидроложки промени

Не се очакват хидроложки промени в границите на защитената зона, тъй като не се предвиждат дейности с потребление на големи количества вода или генериране на производствени води.Кумулативен ефект

В проекта за ИОУП на община Царево не се предвижда устройствена намеса на територията на ЗЗ BG0000143 „Караагач“. При строителството ще бъде засегната територия извън границите на защитената зона и кумулативен ефект изрзяващ се в отнемане на площи от местообитания, трансформирането им в друг вид, повишени шумуви нива и други водещи до намаляване на благоприятното природозащитно състояние на видовете и местообитанията в защитената зона не може да бъде отчетен.Антропогенно присъствие

Прилагането на проекта за за ИОУП на община Царево не е свързано с демографски промени на територията на общината и ръст на населението на територията на общината или преместване на огромни маси от хора, от което следва, че кумулативен ефект изразяващ се в увеличено антропогенно присъствие в защитената зона не може да бъде отчетен.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница