Доклад за осв на план/програма: „Изменение на общ устройствен план (иоуп) на Община Царево доклад за оценка степента на въздействие на план/програмастраница33/33
Дата27.04.2017
Размер4.04 Mb.
ТипДоклад
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

В най-дясната колона е посочена обобщената степен на въздействие от съответната категория въздействие, която е сума от отделните оценки.

В най-долната част на тази колона е посочена обобщената степен на въздействие от всички категории. Това е крайната оценка за степента на въздействие върху дадения вид.от 0 до 1 - няма въздействие

от 1 до 5 – малка степен на въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и експлоатация;

от 5 до 10 – средна степен на въздействие, което е необходимо да се намали или премахне чрез прилагане на смекчаващи мерки;

от 10 до 15 – голяма степен на въздействие, което е необходимо да се намали или премахне чрез избор на алтернативи или прилагане на компенсаторни мерки.

За оценка на степента на въздействията върху природните обитания и животинските видове, без птици предмет на опазване в защитените зони и техните местообитания е използвана 5 степенна скала (Percival 2003), представена в таблицата по-долу и ползвана в Ирландия, която също е член на ЕС.


Таблица: № 9 Определяне на степента на въздействията:


Степен

Описание на въздействията

Много висока -4

Тотална промяна или много голяма загуба на ключови елементи на защитената зона или характеристики на основните условия на средата така, че бъдещето развитие ще доведе до коренна промяна на нейния характер/композиция/атрибути така, че мястото ще бъде напълно променено

критерий от площта на включените в зоната местообитания/ численост на видовете са се запазили по-малко от 20%

Висока -3

Много от ключовите елементи на защитената зона или характеристики на основните условия на средата са променени така, че бъдещето развитие ще доведе до промяна на нейния характер/композиция/атрибути така, че мястото в по-голямата си част ще бъде променено

Критерий загуба на от 20% до 80% от площта на включените в зоната местообитания/от численоста на видовете

Средна 2

Промяна на един или няколко от ключовите елементи на защитената зона или характеристики на основните условия на средата така, че бъдещето развитие ще доведе до частични промени на нейния характер/композиция/атрибути.

Критерий загуба на от 5% до 20% от площта на включените в зоната местообитания/от численоста на видовете

Ниска 1

Слаба промяна на съществуващите елементи и условия. Промяната, произтичаща от загубата/промяната ще бъде осезаема, но основният характер/композиция/атрибути на защитената зона ще бъдат подобни на развитието без намеса в съществуващите обстоятелства/модели.

Критерий загуба на от 1% до 5% от площта на включените в зоната местообитания/от численоста на видовете

Незначителна 0

Много слаба промяна в съществуващото състояние. Промяната е едва различима и се приближава до ситуация, "без промяна".

Критерий загуба на по-малко от 1% от включените в зоната местообитания/от численоста на видовете

!

12. Документи по чл. 9, ал. 2 и 3
13. Литература

Нормативни документи:

Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г; изм. и доп. ДВ, бр.98/2002 г; ДВ, бр.86/2003 г; ДВ, бр.70/2004 г; ДВ, бр.74/2005 г; ДВ, бр.77/2005 г изм. и доп. ДВ бр. 52/06.06.2008 год.)

Закон за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г; изм. и доп. ДВ, бр. 98/1999 г; ДВ, бр. 28/2000 г; ДВ, бр.48/2000 г; ДВ, бр.78/2000 г; ДВ, бр. 23/2002 г; ДВ, бр. 77/2002 г; ДВ, бр. 91/2002 г; ДВ, бр. 28/2005 г. изм. и доп. ДВ бр. 65 от 11.08.2006 г.

Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г; изм. и доп. ДВ, бр.88/2005 г; ДВ, бр.105/2005 г. в сила от 1.01.2006 г., бр. 29 от 7.04.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.07.2007 г. (*) - изм., относно влизането в сила, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г.

Директива 79/409 на Съвета на Европейската икономическа общност от 2.04.1979 г. за опазване на дивите птици.

Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 21.05.1992 г. за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007 г., приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г. Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007г.

Информационни източници:
AERC TAC 2003, AERC TAC’s Taxonomic recommendations. Online vercion: www. aerc.be

BirdLife International (2012) Species factsheet: Botaurus stellaris.

BirdLife International (2012) Species factsheet: Ixobrychus minutus

Boitani L; Francisci F, Andreoli G, Ciucci P 1997. Home range, activity and movements of a wolf pack in central Italy. – J. Zool. 343, 4: 803-819.

Bossard M., Feranec J., Otahel J. 2000, CORINE land cover technical guide, European Environment Agency

Collins Bird guide 2nd edition, Harper Collins Publishers Ltd, Fälth&Hässler, Värnamo

Dolbeer, Richard A.;Woronecki, P.P.; Seamans, T. W.; Buckingham, B. N.; and Cleary, E. C., "Herring Gulls, Larus argentatus, Nesting on Sandusky Bay, Lake Erie, 1989" (1989). USDA National Wildlife Research Center - Staff Publications. Paper 129. http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/129

Gradinarov, D. and Iankov, P (2009) BDZP v opazvaneto na lovnia sokol v Bulgaria http://bspb.org/article_files/125905878384.pdf,

Holyoak D, Woodcock M Nightjars and their Allies. — United States: Oxford University Press, 2001. — С. 488-502. — 848 с

Hoyo del, J., Elliott, A. and Sargatal, J. (1994) (Eds.) Handbook of the Birds of the World (Volume2): World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.

Kramer S.: Vom Aufstieg der Gebäudebrüter. In: C. Saar: Die Wiederkehr des Wanderfalken, in Vorbereitung

Menzel J., B.Milchev (2001) Ein neues Vorkommen des Habichtkauzes,Strix uralensis in Bulgarien. Orn.Mitteilungen, 53(8): 280-281.

Meyburg, B., W. Scheller, C. Meyburg. 2000. Migration and wintering of the lesser spotted eagle Aquila pomarina: A study by means of satellite telemetry. Journal fur Ornithologie, 136/4: 183-193.

Meyburg, B.-U. & C. Meyburg (2009): Hohe Mortalität bei Jung- und Altvögeln: Todesursachen von Schreiadlern. Falke 56: 382-388.

Michev, T., L. Profirov, Nyagolov, K. & M. Dimitrov. 2011. The autumn migration of soaring birds at Bourgas Bay, Bulgaria. - British Birds, 104, January, 16 - 37.

Michev, T., L. Profirov. 2003. Midwinter Numbers of Waterbirds in Bulgaria (1977-2001). Results from 25 years of mid-winter count carried out at the most important Bulgarian Wetlands. Publ. House Pensoft, Sofia-Moskva, 160 pp.

Milchev B. 1994 Breeding bird atlas of the Strandja Mountains, south-eastren Bulgaria. Sandgrouse,16: 2-27.

Milchev B. 1994. A study of the wintering waterfowl in Strandzha mountain and adjacent Black sea coast.- Ann.Univ. of Sofia “St. Kl.Ohridski”. 85: 277-290

Milchev B. 1998. Fauna of the protected areas “Outfall of Veleka river” and “Silistar”.- In: Action plan of the protected areas “Outfall of Veleka river” and “Silistar”. MOEW. Sofia: 77-86 (in Bulgarian).

Milchev B. 1998. The birds of the Bulgarian part of the Strandja Mountains.I.Species list and status.Ann.Univ.of Sofia “St.K.Ohridski” B-1 Zoology, 88-90: 25-43.

Milchev B., O. Iliev. 1995. Fauna of the Natural park „Strandzha”.In: Strandza: Conservation of biodiversity and sustainable agricultural development. BSPB. Sofia: 43-54.

Milchev, B. 2007. New data on the avifauna and seasonal occurrences in the Bulgarian part of the Strandja Mountains.- Ann.Univ. of Sofia ”St. K. Ohridski”, B.1-Zoology, 96 – 98: 95-102.

Milchev, B., A.Kovachev (1995) A contribution to the migration of the White Stork (Ciconia ciconia (L.)) along the Bulgarian Black Sea Coast. - Ann. Univ. Sofia, 86-87, 43-48.

Moller (2006), Sociality, age at first reproduction and senescence: comparative analyses of birds

Nankinov D. 1999. Entdeckung und Vorkommen des Trauersteinschmatzers in Bulgarien. Orn.Mitteilungen,51(9): 299-301.

Ragyov, D., Kmetova, E., Dixon, A., Franz, K., Koshev, Y. and Nedialkov, N. (2009) Saker Falcon Falco cherrug Reintroduction in Bulgaria: Feasibility Study. SESN. Sofia, 2009.Stoyanov G., P. Shurulinkov, D. Kjutchukov, P. Spakovski, V. Delov, K.Vultchev, A. Stoyanov, 2003. Vom Brüten der Waldschnepfe Scolopax rusticola in Bulgarien. Orn. Mitteilungen, 55 (6): 211-217

Strandberg R, Raymond H. G. Klaassen, Mikael Hake and Thomas Alerstam How hazardous is the Sahara Desert crossing for migratory birds? Indications from satellite tracking of raptors. Biol. Lett. 23 June 20 vol. 6 no. 3 297-300Strandja. Conservation of biodiversity and sustainable agricultural development. Sofia.October,1995. BSBCP report.

Биоценози с естествено формираща се флора и фауна, толерантни към умерен антропогенен натиск и възможности за съществуване на уникални флористични и фаунистични елементи, Справочник, МОС, 1997 г.

Бисерков, В. (Редактор), 2007. Определител на земноводните и влечугите в България. София, Зелени Балкани, 196 с.

Бондев, И. Растителността в България, 1991 г, София

Ботев, Б., Ц. Пешев, (ред.). 1985. Червена книга на Република България. т. 2: Животни, София. БАН, 186 с.

Големански В. (отг.ред) 2015. Червена книга на Република България.том 2 Животни. БАН&МОСВ,София, 383 с.

Груев, Б. 1988. Обща биогеография. София, Наука и изкуство. 498 с.

Дефиниция за постоянни пасища и земеделски земи с висока природнастойност Доклад на тематична работна група 2 Национална селска мрежа октомври 2013 Г. http://www.nsm.bg/sites/default/files/2-Постоянни%20пасища-доклад%20финален-17окт2013.pdf

Димчев, И., Д.Димчев, С. Йорданов, Р.Ценова, В.Ценова, Л. Профиров. 2007. Белият щъркел (Ciconia ciconia)" в област Бургас през 2004 -2005 година. В : Петров, Ц. (отг.ред.), Белият щъркел (Ciconia ciconia) в България, ІІ. БДЗП, Природозащитна поредица. Книга 12. Пловдив , стр. 313-323.

Европейска Комисия „Документ с указания за лова съгласно Директива № 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици“

Зингстра Х., Ковачев А., Китнаес К., Цонев Р., Димова Д., Цветков П. (ред.) 2009. Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България. Изд. Българска фондация Биоразнообразие. София Technical report No 40Кирилов С. 1982. Гнездо на египетски лешояд (Neophron percnopterus) в Бургаско. Орн.инф.бюлетин.

Ковачев, А., С. Йорданов. 2007. Странджа. В Костадинова, И., М. Граматиков (ред.). Орнитологично важните места в България и Натура 2000. БДЗП, Природозащитна поредица, Книга 11, София, БДЗП 252 - 255.

Костадинова И, С Дерелиев, Инструкция за оценка на защитени зони по чл.7 ал.3 във връзка с чл.6, ал1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, включващи местообитания на видове птици, Костадинова И (съст.) 1997. Орнитологично важни места в България. БЗДП, Природозащитна поредица. Книга 1, БЗДП, София, 176 с.; 2001

Милчев, Б. 2005. План за управление на Природен парк Странджа – част птици. Българска Фондация Биорзнообразие. (ръкопис)

Мичев, Т. 1968. Върху разпространението и гнездовата биология на египетския лешояд (Neophron perchopterus L.) в България. - ИЗИМ, 27: 65-79.

Мичев, Т., Д. Симеонов, Л. Профиров. 2013. Птиците на Балканския полуостров. Полеви определител. Екотан, С., 300 с.Нанкинов Д, С.Далакчиева 2002. Гнездово разпространение на горския бекас (Scolopax rusticola) в България. Лесовъдска мисъл,3-4: 27

Нанкинов, Д и колектив. 2004. Численост на националните популации на гнездящите в България птици. Зелени
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница