Доклад за осв на план/програма: „Изменение на общ устройствен план (иоуп) на Община Царево доклад за оценка степента на въздействие на план/програмастраница4/33
Дата27.04.2017
Размер4.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

2.1. Общински планове, програми и инвестиционни предложения


 • Общински план за развитие на Община Царево 2014 – 2020г.

Съгласно плана, като заплахи, имащи връзка с устройственото планиране и развитие на територията и с опазването на околната среда и човешкото здраве, са идентифицирани следните:

 • Концентрация на населението в малък брой урбанистични центрове;

 • Негативно променящи се климатични условия, създаващи заплахи за земеделската дейност;

 • Посегателства върху природните и културно-историческите дадености;

 • Риск от замърсяване на околната среда, водните ресурси и защитени зони.

Като възможности, имащи връзка с ИОУП и опазването на околната среда и човешкото здраве на територията на Община Царево са установени следните:

 • Добри възможности за логистика и развитие на туризма;

 • Интерес на външни инвеститори към туристическия потенциал на общината.

Визията за развитие на общината е: Община Царево – икономически стабилен и екологично чист туристически център, с икономически растеж, съхранено природно и културно богатство и ефективно ползване на ресурсите за осигуряване на заетост и висок жизнен стандарт.

Стратегически цели:

 1. Устойчив икономически растеж, чрез приложени иновативни подходи в развитието на туризма и местния бизнес – поставя се акцент върху усъвършенстването на утвърдените отрасли, като селско стопанство, развиване на леката и прерабоваща промишленост и логистични дейности да развитие на туризма;

 2. Балансирана селищна система и ефективна техническа инфраструктура за постигане на устойчив растеж, съхраняване и опазване на природното богатство и културно-историческото наследство – включва действия за активизиране на общинските села и очертаване на възможни общи инициативи между тях; доизграждане на липсващите и обновяване на съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;

 3. Запазване и развитие на човешкия капитал, ограничаване на демографската криза, намаляване на безработицата и бедността, подобряване на жизнения стандарт, чрез насърчаване на образованието и социалното включване – подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическия растеж; подобряване на средата за обитаване; съхраняване на деморафския потенциал и развитие на човешките ресурси със специална грижа за младите хора.

На тази база са изведени 5 приоритета за развитие на общината (със специфични цели и мерки към тях):

 1. Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и подкрепа за малкия и среден бизнес – включва специфични цели и мерки за насърчаване на предприемачеството, инвестициите и иновациите; подкрепа на традиционни икономически дейности и насърчаване използването на местните ресурси за икономическо развитие; развитие на селското и горското стопанство;

 2. Развитие на устойчиви форми на туризъм – включва специфична цел и мерки за насърчаване развитието на интегриран туризъм чрез опазване, популяризиране и развитие на природното и културно наследство;

 3. Подобряване на качеството и стандарта на живот, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в района – включва специфични цели и мерки за подобряване достъпа до заетост и създаване на нови работни места; повишаване качеството на човешките ресурси и постигане на съответствие с изискванията на пазара на труда; насърчаване на трудовата активност;

 4. Подобряване на жизнената среда, изграждане и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и природното богаство – включва специфични цели и мерки за доизграждане и модернизация на техническата инфраструктура и подобряване качествата на средата; планиране на територията (специфична цел 4.2.)– като конкретна дейност включва разработване на ИОУП на Община Царево; опазване на околната среда и пълноценно използване на природните ресурси;

 5. Подобряване качеството и достъпа до административни, здравни, образователни, социални и културни услуги – включва специфични цели и мерки за подобряване на административните услуги и повишаване на институционалния капацитет; осигуряване на качествено образование в обновена среда; подобряване достъпа до устойчиви и качествени здравни услуги; разширяване обхвата и вида на социалните услуги; развитие на културата, спорта и младежките дейности.

С разработването на ИОУП на общината ще се постигне конкретната предвидена мярка към специфична цел 4.2 на Общинския план. Следва да се отбележи, че съгласно Общинския план за развитие, като период за реализация на дейността е посочен 2014-2015 г.,т.е. дейността по разработване на ИОУП е вече забавена.

Няма информация за други актуални общински стратегии, планове и програми, които биха могли да имат връзка с ИОУП на Община Царево.

 • Подробни устройствени планове и инвестиционни предложения

 • Съгласно заданието за проектиране на ИОУП, при разработването на проекта е събрана, обработена и отразена на съответните схеми подробна информация за одобрените към момента подробни устройствени планове и инвестиционни инициативи на територията на общината. Съществуващите одобрени до изготвянето на проекта за ИОУП подробни устройствени планове и инвестиционни предложения са включени като урбанизирани територии в предвидените с ИОУП устройствени зони и ще бъдат взети под внимание при определяне на кумулативния ефект върху защитените зони, обявени по реда на ЗБР.

2.2. Общинскии планове, програми и стратегии


 • Триторията на защитените зони BG0002040 „Странджа“, BG0001007 „Странджа“, BG0000143 „Караагач“ И BG0000208 „Босна“ се засяга и от следните общински планове и програми, които ще бъдат взети при определяне на кумулативния ефект върху тях:

 • ИОУП на община Малко Търново

 • ИОУП на община Приморско

 • ИОУП на община Созопол

 • ИОУП на община Средец1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница