Доклад за овос на инвестиционно предложение „ Добив на подземни богатства строителни материалистраница1/5
Дата14.03.2018
Размер0.8 Mb.
  1   2   3   4   5

Нетехническо резюме на ОВОС на инвестиционно предложение

„ Добив на подземни богатства – строителни материали – трахити от находище „Порой” в землищата на с. Бата и с. Порой, община Поморие, област Бургас

НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ

ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Добив на подземни богатства – строителни материали трахити от находище „Порой” в землищата на с. Бата и с. Порой, община Поморие, област Бургас


Докладът за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение Добив на подземни богатства – строителни материалитрахити” от находище „Порой” в землищата на с. Бата и с. Порой, община Поморие, област Бургас е изготвен от колектив независими, регистрирани в МОСВ експерти по ОВОС по договор с Възложителя „ТРАНСАТЛАНТИК ФРЕЙТЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

Докладът е разработен на основание чл.95, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002 г., изм. ДВ бр.77/2005 г.) и Писмо изх. № ОВОСУ-5823/20.12.2008 г. на МОСВ (копие от писмото е представено в Приложение №1 на доклада).

Съдържанието на Доклада съответства на изискванията на чл.96, ал. 1 от ЗООС и чл. 11 и 12 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003 г., посл. изм.ДВ бр.3/2006 г.). Обхватът му е съобразен с препоръките, направени от МОСВ, специализираните ведомства и обществеността при консултациите по обхвата на ОВОС и съгласувано от МОСВ Задание.

1. Анотация на инвестиционното предложение

„ТРАНСАТЛАНТИК ФРЕЙТЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД e титуляр на търговско откритие № 0350 от 26.02.2008 г. на находище на трахити „Порой”.Запасите са утвърдени с протокол на МОСВ № НБ-7/ 08.02.2008 г.

Дружеството притежава концесия за добив на подземно богатство – строителни материали от находище на трахити „Порой”, в землищата на с. Бата и с. Порой, община Поморие, област Бургас по силата на Решение N 730 на МС от 18. 11. 2008 г. и концесионен договор от 20.12.2008 г.

Наличните количества суровина в находището гарантират заявения средногодишен добив от 250 000 m3, за периода на концесията 25 години.

По задание на концесионера, през 2008 г., „Юнион консулт” ООД разработва Проект за цялостно развитие на кариерата до края на концесионния срок – 2033 год. и проект за рекултивация.

Концесионната площ на находище на трахити “Порой”, съгласно Извадка от Регистъра и специализирана карта на находищата, издадено от МОСВ с Протокол № НБ-7/08.02.2008 г. е в размер на 1454 декара. Изчислените запаси и ресурси (контура на находището) са с площ на хоризонталната проекция 1 169 265.1 m2. Определената концесионна площ на “ТРАНСАТЛАНТИК ФРЕЙТЪРС БЪЛГАРИЯ’’ ЕООД е ограничена от 21 бр. гранични точки с координати в координатна система 1970 г. както следва:
Точка №

Х (Север), м

Y (Изток), м

1

4668029.9

9588774.2

2

4668083.3

9589318.3

3

4668054.9

9590383.9

4

4667962.9

9590622.3

5

4667901.9

9590782.1

6

4667870.6

9590940.4

7

4667855.0

9591005.7

8

4667564.0

9590978.8

9

4667523.7

9591281.1

10

4667784.6

9591324.2

11

4667746.1

9591491.5

12

4667678.9

9591612.8

13

4667627.4

9591716.5

14

4667502.0

9591936.4

15

4667403.8

9592137.8

16

4667338.6

9592277.1

17

4666952.7

9592181.9

18

4667227.5

9591282.4

19

4667596.7

9590239.1

20

4667803.5

9589476.6

21

4667678.9

9588683.8

В цитираният размер на концесионната площ от 1 453 976,1 m2 със съответните координати на точки от контура, е изключена частта на археологически паметник на културата - № 24 по регистъра на паметниците в Поморийска община – Късноримско и късноантично селище и пътна станция „Казалет”. .„ТРАНСАТЛАНТИК ФРЕЙТЪРС БЪЛГАРИЯ’’ ЕООД е изготвило „Записка с преизчисление на запасите и ресурсите на находището в рамките на предоставената концесионна площ”, която е представена на Министъра на МРРБ с вх. № 70-00-1317/21.0.2009 г. и на Министъра на МОСВ с вх. № 26-00-1089/ 21.04.2009 г.

Находище ПОРОЙ се намира на 480 m източно от регулацията на с. Бата и на 1910 m южно от с. Порой, община Поморие, област Бургас. Разположено е северно от четвъртокласния път от републиканската пътна мрежа Медово – Бата – Просеник, отклонение от пътя Бургас – Каблешково - Дюлино (Приложение –Обзорна карта на района). Находището обхваща удължена височина с изток-западна посока, едно от постепенно снижаващите се разклонения на Айтоската планина в източна посока.

Минно-технически условия за експлоатация на находището

За рамките на концесионния срок от 25 години ще бъдат засегнати до 450 декара от площта на концесията.Таблица 1

Извлекаеми запаси, експлотационни загуби и срок за съществуване на хоризонтите

хоризонт

промишлени запаси,m³

експлотационни загуби,m³

извлекаеми запаси,m³

мека откривка,m³

откривка,минна маса,m³

Срок на работа, год

210

105488

5274

100214

3420

52668

161576

1

200

287950

14398

273553

16530

254562

559042

2

190

1821605

91080

1730525

21266

256803

2099674

8

180

2548278

127414

2420864

17423

292400

2858101

11

170

1815811

90791

1725020

1300

60679

1877790

7

Всичко:

6579132

328957

6250176

59939

917112

7556183

Таблица 2

Календарен график на кариера "ПОРОЙ"

Година

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоризонт

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • Откривни работи

Твърдата разкривка (изветрели трахити) 920 000 m3 ще се депонира на булдозерен тип депо, което ще бъде двустъпално, разположено на площ от около 75 декара.

Очаквания обем мека разкривка, около 90 000 m3 ще се депонира на две временни депа за почвен материал, който ще се използват за рекултивацията на кариерата. Почвените депа са булдозерен тип и са с проектна площ от около 15 декара за северозападното и 3 декара за южното депо. Депата са разположени в контура на концесията, но извън площта на запасите и ресурсите. • Добивни работи

Добивните работи от бъдещата кариера ще се провеждат по открит начин, чрез използване на пробивно – взривни работи, натоварване на раздробената минна маса с багер, транспортиране на откривката до булдозерно насипище, транспортиране на полезното изкопаемо до ТМСИ. ТМСИ е разположена на площадката на „Геосенд Комерс” ООД в района на к.к. Слънчев бряг и преработвателните дейности не попадат в обхвата на настоящото инвестиционно предложение. Експлоатацията на кариерата ще се води на стъпала с височина 10 m, като се спазват безопасните ъгли на откосите и конструктивни параметри:

- ъгъл на кратковременна устойчивост – αр = 75º;

- ъгъл на дълговременна устойчивост – γр = 65º.

- ъгъл на дълговременна устойчивост в насипището – βх = 45º.

- широчина на заходката на багер “Caterpillar 330D L” ;

- широчина на работната площадка Врп = 41 м;

- широчина на транспортната площадка Втл = 15,5 м;

- широчина на предпазната площадка Впп = 8,7 м;

- ъгъл на откоса на работния борд на кариерата - 21о;

- ъгъл на откоса на неработния борд на кариерата – 37о.Подготовката на минната маса за изземване и товарене ще се извърши чрез пробивно – взривни работи (ПВР). Пробиването на сондажите с диаметър 110 mm ще се извърши със сонда “Atlas Copco ROC F9” с производителност 470 m/см. За разрушаване на скалния масив ще се използва метода на сондажните заряди, които ще бъдат взривени по “NONEL” технология. За всяко конкретно взривяване трябва ще се изготвя самостоятелен и отделен паспорт на пробивно – взривни работи (ПВР).

 • Предвидено е добиването и извозването на добитата суровина да се извършва със следната техника: багер “Caterpillar 330D L”; булдозер “Caterpillar D8T”; челен товарач “Caterpillar 966H”; сонда “Atlas Copco ROC F9”; автосамосвал тип “MAN 41.400”.

 • Рекултивация

Необходимият срок за цялостното изземване на запасите в находище „Порой”е 84 години. Срокът на концесията е 25 години, през което време за добивните работи и строителство на депа за твърда и мека откривка ще обхване 450 декара. Остават скален котлован (357 декара) и насипище (75 декара) за изветряла скална маса от разкривката. След приключване на концесията остават запаси от трахит под дъното на кариерата (кота 170 m) в дълбочина до дъното на запасите (кота 140 m). Това налага провеждането на частична техническа и биологична рекултивация, като се изключат дъното и работните берми на кариерата. Окончателната рекултивация ще се проведе след окончателното изчерпване на запасите. За целта ще бъде съхранена по подходящ начин част от меката откривка.

Карта с местоположението на кариерното поле и насипищата и Схема на добива в 25 годишния концесионен период са представени в Приложение към резюмето. • Работен график - 320 дни годишно, седем дни седимично, две работни смени.

 • Пътна инфраструктура: Няма да се изграждат нови външни пътни връзки за кариерата. Ще се използват съществуващи пътища. Добитата суровина ще се транспортира от кариерата до преработвателната инсталация на фирма „Геосенд Комерс” ООД в к.к. Слънчев бряг по път от четвъртокласната пътна мрежа. Дължината на маршрута е 21 km.

 • Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

 • Основни природни ресурси - трахити.

 • Водопотребление за обекта

Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на водовземни съоръжения както на повърхностни, така и на подземни води.Не се предвижда изграждане на водопреносна инсталация до обекта. За осъществяване на инвестиционното предложение ще се ползват:

Вода за питейни нужди. Предвижда се за питейни нужди на работещите в кариерата 10 души да се доставя бутилирана вода.

Води за производствено-технологични нужди. Възприетата технологична схема за добив на полезното изкопаемо в кариера “Порой” предвижда използването на техническа вода за оросяване в сухи и топли периоди на кариерните пътища, както и на извозвания материал преди натоварването му. Доставката на водата ще се извършва с автоцистерна. По предварителни разчети ще са необходими около 300 m3 годишно.

Вода за битови нужди. Необходимите водни количества за тази цел за предвидения персонал от 10 души са около 0, 5 m3 за работен ден. Хигиенно - битовото обслужване на персонала ще се извършва в административно битовата сграда на кариера „Инджейско блато”, която е водоснабдена и има изградена площадкова канализационна система.

 • Електроенергия . В разработките на цялостния проект не е указано изрична нужда от промишлено електроснабдяване на кариерата. При възникване на необходимост, електроенергия ще се доставя посредством изграждане на отклонение от преминаващ южно от кариерата електропровод или с агрегати.

- Необходими суровини и материали:

Наименование
Строителство и експлоатация

1

Дизелово гориво

2

Смазочни материали

3

Взривни вещества

4

Резервни части, строителни материали и спомагателни материали
Закриване и рекултивация

5

Укрепващи материали

6

Посъдъчен материал

7

Тревни смески

8

Минерални торове

Част от необходимите материали и горивно-смазочните материали са опасни вещества, чиито свойства са показани по-долу .
Наименование

Потребление/

годишно

Място на използване

CAS №

ЕС №

Класификация

R

фрази

S

фрази

Дизелово гориво

352 t


Булдозер, багер, автотранспорт

68334-30-5

269-822-7

Канц.кат.3

Xn


40

(2-) 36/37

Моторни масла

2,4 t

Булдозер, багер, автотранспорт

101316-69-2

309-874-0

Канц.кат.2

Т


45

53-45

Тринитротолуол (TNT)

160 t

За взривни работи («ДинолитТМ» или ГДА 70/30 Г; ГДА 65/35 Г;

“Амонит” 6)118-96-7

204-289-6

Е;Т;N

2-23/24/ 25-33-51/53

(1/2)35-45-61

Амониев нитрат

64-84-52-2

229-347-8

О

8-9

15-16-41

Нафта

8030-30-6

232-443-2

Т

45-65

53-45

Амониев нитрат

200 kg

Ам. селитра -тор

64-84-52-2

229-347-8

О

8-9

15-16-41

Всички материали, представляващи опасни вещества са стандартни продукти, които следва да се доставят със съответни сертификати и листове за безопасност.


2. Вид и количество на очакваните отпадъци и емисии при реализация на инвестиционното предложение

2.1. Емисии в атмосферния въздух

Инвентаризацията на емисиите дава оценка както за нивата на замърсяване, така и идентифицира типа източник: • площни – прах при снемане и депониране на откривката, добив на трахити, изземване и натоварване (обработка) на добитата скална маса от кариерна техника, рекултивация, газови емисии от ДВГ на кариерна техника;

 • линейни – прах и газови емисии от ДВГ на тежкотоварен транспорт за превоз на добитата скална маса до преработвателната инсталация по път с дължина 21 km;

 • взривна дейност – залпово замърсяване на атмосферния въздух с прах и газови емисии.

Изчислени са следните стойности на емисии от различните източници:

Таблица 2.1-1 Емисии от кариерна техника за една концесионна година.

Емисии [Mg]

 

техникаПарникови газове

Основни и специфични замърсители

CO2

CH4

N2O

NOx

SOX

CO

NMVOC

PM10

NH3

Caterpillar D8T

65.51

0.004

0.028

0.28

0.002

0.28

0.04

0.02

0.0002

Caterpillar 966H

31.12

0.002

0.013

0.13

0.001

0.13

0.02

0.01

0.0001

Caterpillar 330D L

211.88

0.013

0.092

0.92

0.007

0.92

0.13

0.05

0.0005

Atlas Copco ROC F9

103.62

0.006

0.045

0.45

0.003

0.45

0.06

0.03

0.0003

MAN 41.400

3 362.14

0.208

1.453

14.53

0.105

14.53

2.08

0.83

0.0083

ОБЩО

3 774.3

0.2

1.6

16.3

0.1

16.3

2.3

0.9

0.01


Таблица 2.1-2 Прахови емисии от дейностите в кариера “Порой” (тона)

дейност

хоризонт

Пробиване на

дупки за взрив

Взривяване

Булдозериране

Обработка насипни

материали (изземване и

натоварване)

Прах от движение по

непавиран път(в кариерата)

Ветрова ерозия

Прах

ФПЧ10

ФПЧ2.5

Прах

ФПЧ10

ФПЧ2.5

Прах

ФПЧ10

ФПЧ2.5

Прах

ФПЧ10

ФПЧ2.5

Прах

ФПЧ10

ФПЧ2.5

Прах

Фпч10

ФПЧ2.5

210

3.60

1.87

1.87

0.29

0.15

0.15

13.5

6.6

2.0

6.0

2.9

0.9

0.69

0.14

0.02

За:

 1. 356 497.63 m2 концесионен контур;

 2. 75 202.2 m2 насипище.

200

9.83

5.11

5.11

0.78

0.41

0.41

65.3

31.8

9.7

20.6

10.0

3.1

0.69

0.14

0.02

190

62.19

32.34

32.34

4.93

2.58

2.58

67.0

32.6

10.0

77.6

37.8

11.5

0.69

0.14

0.02

180

87.00

45.24

45.24

6.90

3.61

3.61

74.7

36.3

11.1

105.7

51.4

15.7

12.15

2.51

0.37

170

61.99

32.24

32.24

4.92

2.57

2.57

14.9

7.3

2.2

69.5

33.8

10.3

12.15

2.51

0.37

ОБЩО

224.61

116.80

116.80

17.8

9.3

9.3

235.5

114.6

35.0

279.5

136.0

41.5

26.36

5.44

0.80

435.7

217.9

87.1
Таблица 2.1-3 ОБЩО прахови емисии тона) за концесионния период

Емисии
хоризонт

Общ прах

ФПЧ10

ФПЧ2.5

210

20.7

9.9

3.2

200

88.1

42.9

13.8

190

152.9

75.3

26.2

180

203.1

96.8

33.7

170

103.9

48.1

17.4

ОБЩО

568.8

273.0

94.4


Таблица 2.1.4 Газови емисии (тона) при взрив

Емисии
хоризонт

Експлозии на Динолит

CO

NOX

SO2

210

2.10

0.53

0.06

200

5.74

1.46

0.17

190

36.32

9.22

1.08

180

50.81

12.89

1.52

170

36.21

9.19

1.08

ОБЩО

131.2

33.3

3.9
Таблица 2.1.-5 ОБЩО прахови емисии (тона) при РЕКУЛТИВАЦИЯ

Обем

[m3]

Прах

ФПЧ10

ФПЧ2.5

32 800

5.9

2.9

0.9
2.2. Количество и състав на отпадъчните води по потоци - промишлени, битово-фекални и дъждовни, предвидени с инвестиционното предложение. Пречиствателни съоръжения.

В резултат от осъществяването на инвестиционното предложение ще се отделят следните потоци отпадъчни води.Производствени отпадъчни води: Като се има предвид миннотехническите условия, технологията на работа в кариерата и водоползването в нея, считаме че производствени отпадъчни води няма да се формират.

Фекални отпадъчни води: Съгласно инвестиционното предложение на обекта няма да се формират такива. За обекта се предвижда използването на химически тоалетни, обслужвани от съответна специализирана служба.

Хигиенно-битови води: Количествата се очаква да бъдат не повече от 0,45 m3 за работен ден. Тези води ще се формират на територията на административно битовата сграда - кариера „Инджейско блато” гр. Несебър, която е водоснабдена и има изградена площадкова канализационна система.

Дъждовни води: Частта от валежите, които няма да инфилтрират в масива, ще се оттича като повърхностен отток извън кариерното поле. Водите ще се отвеждат гравитачно с отводнителни канавки, в които ще се устроят утаители за механичните частици, с оглед достигане изискванията на II категория повърхностни води.


  1. Отпадъци


Таблица № 2- 3. Вид, количество и класификация на генерираните отпадъци


  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница