Доклад за овос на инвестиционно предложение: „ Реконструкция и модернизация на инсталация за преработка на излезли от употреба оловно-кисели акумулаторни батерии до олово и оловни сплавистраница1/12
Дата06.04.2017
Размер1.41 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ЗАДАНИЕ за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение:

Реконструкция и модернизация на инсталация за преработка на излезли от употреба оловно-кисели акумулаторни батерии до олово и оловни сплави“
Преработено ЗАДАНИЕ
ЗА ОБХВАТ и съдържание на
Доклад за ОВОС

на инвестиционно предложение

Реконструкция и модернизация на инсталация за преработка на излезли от употреба оловно-кисели акумулаторни батерии до олово и оловни сплави“

Инвеститор: „Ел Бат” АД

Изп. Директор:...........................

(Николай Бажлеков)
2011

София


Съдържание


ВЪВЕДЕНИЕ 5

1. Характеристика на инвестиционното предложение 8

1.1 Описание на физичните характеристики на инвестиционното предложение и необходими площи по време на фазата на строителство и фазата на експлоатация 8

1.2 Описание на основните характеристики на производствения процес на инвестиционното предложение 11

1.3 Фази на строителство, експлоатация и закриване на инвестиционното предложение 24

1.3.1. Строителство 24

1.3.2. Експлоатация 24

1.3.3. Закриване и рекултивация 25

1.4 Инфраструктура 25

1.5 Използвани суровини и материали 25

1.6 Вид и количеството на очакваните отпадъци и емисии (замърсяване на води, въздух и почви, шум, вибрации и лъчения – светлинни, топлинни, радиация и др.) в резултат на експлоатацията на инвестиционното предложение 281.6.1. По време на строителство 28

1.6.2. По време на експлоатация 29

1.6.3 По време на закриване и рекултивация 34

1.7 Мониторинг 351.7.1. Прахо-газови мисии 35

1.7.2. Отпадъчни води 35

1.7.3. Подземни води 35

1.7.4. Почви 36

1.8 Риск от аварии 37

2. Алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение 37

2.1. Нулева алтернатива 37

2.2. Предлагани алтернативи и сравнение на предлаганите технологии, инсталации и съоръжения със заключенията, представени в сравнителните документи с насоки за най-добри налични техники 37

2.3. Алтернативи по местоположение 39

3. Характеристика на околната среда, в която ще се реализира инвестиционното предложение и прогноза за въздействието 39

3.1. Атмосфера 39

3.2. Атмосферен въздух 45

3.3. Води 46

3.4. Почви 48

3.5. Земни недра 53

3.6. Ландшафт 53

3.7. Природни обекти - Защитени територии 55

3.8. Минерално разнообразие 56

3.9. Биологично разнообразие 56

3.10. Материално и културно наследство 60

3.11. Здравен риск 60

3.12. Естествени и антропогенни вещества и процеси 62

3.13. Различни видове отпадъци и техните местонахождения 63

3.14. Генетично модифицирани организми 63

4. Значимост на въздействията върху околната среда, определяне на неизбежните и трайните въздействия върху околната среда ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО и експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение, които могат да се окажат значителни и които трябва да се разгледат подробно в Довос 64

5. Структура на доклада за ОВОС 70

Информация за Инвеститора 70

Информационна база за изготвянето на Доклада за ОВОС 70

Кратко представяне на Инвеститора 70

Инвестиционна програма 70

6. Списък на необходимите приложения, списъци и други. 74

7. Етапи, фази и срокове за разработване на доклада за ОВОС. 74

8. Други условия и изисквания 75

9. Заключение 76

10. Приложения 77
ВЪВЕДЕНИЕ


Заданието за обхват и съдържание на ДОВОС на инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на инсталация за преработка на излезли от употреба оловно-кисели акумулаторни батерии до олово и оловни сплави“ е изготвено в съответствие със Закона за Опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., посл. изм. ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010) и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

„Ел Бат” АД, като Инвеститор, е внесъл с писмо изх. № 51/02.08.2010 г. (вх. № ОВОС – 1951/05.08.2010 г.) Уведомление за инвестиционно намерение в МОСВ във връзка с инвестиционно предложение за „Реконструкция и модернизация на инсталация за преработка на излезли от употреба оловно-кисели акумулаторни батерии до олово и оловни сплави“. По същото време за инвестиционното предложение са уведомени Община Долна Баня и заинтересованата общественост чрез средствата за масова информация.

С Писмо изх. № ОВОС – 1951/25.09.2010 г. МОСВ приема внесено Уведомление и допълнителната информация към него и уведомява Инвеститора като Компетентен орган, че инвестиционното предложение подлежи на оценка на въздействието на околната среда по реда на Глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда.

Последваща стъпка от процедурата по ОВОС е изготвяне на Задание за обхват и съдържание на ОВОС и провеждане на консултации с компетентните органи и обществеността.

Писма за консултации за определяне на обхвата на ДОВОС са изпратени до:


 • Министерство на околната среда и водите – Изх.№ 65/25.10.2010

 • Министерство на здравеопазването – Изх. № 75/28.10.2010

 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Изх. № 66/08.11.2010

 • Изпълнителна агенция по околна среда – Изх. № 70/27.10.2010

 • Кмета на Община Долна Баня – Изх. № 68/27.10.2010

 • Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности – Изх. № 69/28.10.2010

 • РИОСВ – София – Изх. № 67/27.10.2010

 • Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” – гр. Пловдив – Изх. № 71/27.10.2010

 • РИОКОЗ – София – Изх. № 72/29.10.2010

 • ХМТУ – гр. София – Изх. № 73/27.10.201

 • Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) – Изх. № 74/27.10.2010

 • Заинтересованата от инвестиционно предложение общественост.

Във връзка с проведените консултации, становища, мнения и препоръки са получени от (Приложение 6):

 • Министерство на Околната среда и водите - Изх.№ 26-00-3918/21.12.2010г.

 • Министерство на здравеопазването - Изх. № 26–00-1071/19.11.2010 г.

 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството Дирекция „Устройство на територията“ – Изх. № 70-00-3344/03.12.2010 г.

 • Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район – Пловдив - Изх. № КД-04-61/10.11.2010 г.

 • Изпълнителна агенция по околна среда - Изх. №26–00–6246/17.11.2010 г.

 • Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Софийска област – Изх. № 39-01-199/12.2010 г.

 • Национален институт за недвижимо културно наследство – Изх. № 6651/08.11.2010 г.

 • Българска асоциация на металургичната индустрия – Изх. № 138/18.11.2010 г.

 • Община Долна Баня – Изх. № 26-00-142/02.05.2011 г.

 • Авиационен център Долна Баня

 • Хотелски комплекс Долна Баня

Целта на Заданието за обхват и съдържание на Доклада за ОВОС е да определи обхвата на потенциалните преки и непреки въздействия върху човека и компонентите на околната среда, които трябва да бъдат оценени в ДОВОС, като се отчете и мнението, препоръките и становищата на компетентните органи и засегната общественост.

Кратка справка за Възложителя:

Изграждането на площадката на „Ел Бат“ АД започва след като през 1997 г. МОСВ е постановило положително решение по ДОВОС на фирма „Стелт НД” ООД, с което е разрешена производствената дейност по преработване на оловен скрап до стандартни партиди блоков метал и производство на оловни сплави. След 2002 г. собствеността на площадката е уредена с Нотариален акт за покупко-продажба (Нотариален акт № 58, том IV, рег. № 2910, дело № 364 от 2002 г.) с който Дружеството с ограничена отговорност”Стелт НД” продава на „Булмет и Ко” ООД посочения поземлен имот ведно с изградени сгради (масивна двуетажна сграда със застроена площ от 250 м2, масивна производствена сграда със застроена площ 600 м2 и масивен склад със застроена площ от 340 м2) с всички направени трайни подобрения. От своя страна „Булмет и КО” ООД продава същия имот на „Булмет Транс” ООД (Нотариален акт №130, том І, рег. № 642, дело №94 от 2005г. – Приложение № 2). Имотът продължава да се използва от „Булмет и Ко” ООД на основание на договор за наем. През 2009г. „Ел Бат” АД закупува посочения поземлен имот с Нотариален акт за покупко – продажба № 37, том І, рег. № 460, дело № 33/2009г. – Приложение № 3).

През 2007г. „Ел Бат” АД закупува съседен парцел (Нотариален акт № 58, том V, рег. № 6644, дело № 753/2007г. – Приложение № 4), който е преотреден за производствени нужди. Със заповед № РД-15-167/25.06.2009г. на Община Долна баня (Приложение № 5) се премахва общата имотна граница между двата парцела. Полученият след обединяването имот е съществуващата към настоящия момент производствена площадка на „Ел Бат” АД.

На парцел 113110 ще бъдат разположени два закрити склада за съхранение на суровини и спомагателни материали (Нотариален акт № 105 – Приложение 1).Информация за контакт с Възложителя:

Фирма : „Ел Бат“ АД

Седалище : гр. Долна баня, местност Съръмеше, кв. 121

Изп. Директор : Николай Бажлеков

тел. : 0887 967 663

факс : 02 490 13 79; 07142 44 29

е-mail : elbat@mail.bg 1. Каталог: ovos


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница