Доклад за овос на инвестиционно предложение „Изграждане на производствена линия за непрекъснато горещо поцинковане на стоманена лента с годишен производствен капацитет 250 000 тонастраница13/13
Дата01.08.2018
Размер1.42 Mb.
ТипДоклад
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

5Структура на доклада за ОВОС


Въведение

   Информация за Инвеститора

   Информационна база за изготвянето на Доклада за ОВОС

   Кратко представяне на Инвеститора

   Инвестиционна програма 1. Анотация на инвестиционното предложение за строителството, дейностите и технологиите
  1. Обща информация за инвестиционното предложение

  2. Връзка с други съществуващи/планирани дейности

  3. Местоположение

  4. Необходими площи за изгражданне, експлоатацията и закриване и рекултивация

  5. Етапи на реализиране на инвестиционното предложение

1.5.1.Строителство

1.5.2.Експлоатация

1.5.3. Закриване и рекултивация

  1. Производствена структура

1.6.1.Основни дейности, инсталации и съоръжения

1.6.2.Спомагателни инсталации и съоръжения

1.6.3.Други

  1. . Основни суровини и материали - количествена и качествена оценка

1.7.1 По време на строителство

1.7.2. По време на експлоатация

1.7.3. По време на извеждане от експлоатация и закриване

  1. Използвани енергоносители – вид и количество; характеристика на горивата; ефективност на енергоползването


   • Електрическа енергия

   • Топлоенергия

   • Горива (мазут, дизел, бензин);
  1. Източници на водоснабдяване. Водни количества. Разрешителни за водоползване и ползване на воден обект. Баланс на водите.

1.9.1.Водоснабдяване и воден баланс

1.9.2.Управление на водите на обекта


a)Строителство

б)Експлоатация

в)Закриване и рекултивация
  1. Генерирани отпадъчни газове – количествена и качествена оценка

1.10.1. При строителство

1.10.2. При експлоатация

1.10.3. При закриване и рекултивация

  1. Генерирани отпадъчни води – количествена и качествена оценка.

1.11.1.При строителство

1.11.2. При експлоатация

1.11.3. При закриване и рекултивация

  1. Генерирани твърди отпадъци – количествена и качествена оценка

1.12.1.При строителство

1.12.2.При експлоатация

1.12.3.При закриване и рекултивация

  1. Генерирани енергетични замърсители – количествена и качествена оценка

  2. Риск от аварии

  3. Мерки за предотвратяване и реагиране при инциденти и непредвидени събития

  4. Мониторинг


 1. Проучени алтернативи за местоположение и алтернативи по технологии и мотиви за направения избор за проучването, имайки предвид въздействието върху околната среда, включително „нулева алтернатива”
  1. Нулева алтернатива

  2. Алтернативи за реализация на инвестиционното предложение, съгласно най-добрите налични техники (НДНТ)

  3. Алтернативни местоположения на елементите на инвестиционното предложение


 1. Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда по чл.4 и чл.5 на материалното и културно наследство, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както и взаимодействието между тях
  1. Атмосфера

  2. Атмосферен въздух

  3. Води

3.3.1. Повърхностни води

3.3.2. Подземни води

  1. Почви

  2. Земни недра

  3. Ландшафт

  4. Природни обекти

  5. Минерално разнообразие

  6. Биологично разнообразие

3.9.1. Флора

3.9.2. Фауна

  1. Културно наследство

  2. Здравен статус на населението

  3. Рискови енергийни източници

  4. Отпадъци и опасни вещества


 1. Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху населението и околната среда в резултат на реализация на инвестиционното предложение, ползването на природни ресурси и емисиите на вредни вещества при нормална експлоатация и при извънредни ситуации, генерирането на отпадъци и създаването на дискомфорт.
  1. Атмосфера


а) Строителство

б) Експлоатация

в) Закриване и рекултивация
  1. Атмосферен въздух


а) Строителство

б) Експлоатация

в) Закриване и рекултивация
  1. Води


Повърхностни води

а) Строителство

б) Експлоатация

в) Закриване и рекултивация

Подземни води

а) Строителство

б) Експлоатация

в) Закриване и рекултивация
  1. Почви


а) Строителство

б) Експлоатация

в) Закриване и рекултивация
  1. Земни недра


а) Строителство

б) Експлоатация

в) Закриване и рекултивация
  1. Ландшафт


а) Строителство

б) Експлоатация

в) Закриване и рекултивация
  1. Природни обекти - Защитени територии


а) Строителство

б) Експлоатация

в) Закриване и рекултивация
  1. Минерално разнообразие


а) Строителство

б) Експлоатация

в) Закриване и рекултивация
  1. Биологично разнообразие


а) Строителство

б) Експлоатация

в) Закриване и рекултивация
  1. Материално и културно наследство


а) Строителство

б) Експлоатация

в) Закриване и рекултивация
  1. Здравен риск

  2. Рискови енергийни източници

  3. Отпадъци и опасни вещества

  4. Хигиенно-защитни зони

  5. Дискомфорт

  6. Обобщени данни за потенциалното въздействие на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда

  7. Трансгранично въздействие

 1. Използвани методики за прогноза и оценка на въздействието върху околната среда (закони, наредби, методични указания, инструкции, заповеди, постановления, правилници, стратегии, план-програми).

 2. Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или където е възможно да прекратят значителни вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнение на тези мерки.
  1. По време на фазите на проектиране

  2. По време на строителство

  3. По време на експлоатация

  4. По време на извеждане от експлоатация и рекултивация


 1. Становища и мнения на засегната общественост, на компетентните органи за вземане на решение по овос и други специализирани ведомства и заинтересовани държави в трансграничен контекст, в резултат от проведените консултации.

7.1. Становища и мнения на компетентните органи и специализирани ведомства

7.2. Становища и мнения изразени от обществеността в региона при провеждането на консултации от Инвеститора за определяне на обхвата съдържанието и формата на ДОВОС


 1. Заключение


6Етапи, фази и срокове за разработване на доклада за ОВОС.


Таблица 7.1.Дейности

Месеци

I1

12

I3

I4

V5

V6

V7

V8

I9

X10

11


X12

1

Задание за ОВОС

2

Събиране на основни (изходни) данни

3

Оценка на въздействията

4

Изготвяне на ДОВОС

5

Оценка на ДОВОС

6

Обществено обсъждане

7

Вземане на решения по ОВОС


7Други условия и изисквания


При изготвяне на Доклада за ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на производствена линия за непрекъснато горещо поцинковане на стоманена лента с годишен производствен капацитет 250 000 тона”, следва да се отчетат препоръките и да се даде отговор на въпросите, които са възникнали при проведените консултации в съответствие с изискванията на чл. 95, ал.2 от ЗООС и глава 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии.

Компетентните органи МОСВ и РИОСВ, както и заинтересованите общини са информирани още на най-ранен етап за инвестиционното предложение (Изх№.........../.............08г.).

Чрез средствата за масово осведомяване (в-к .............., в-к .................. – Приложение № 5) е информирано и засегнатото население и заинтересованите страни.

Инвеститорът е изпратил писма за консултации до следните организации: • МОСВ- Изх.№ ......./..............2008 г.

 • РИОСВ-София– Изх.№........../................08г.

 • Кмета на район Кремиковци – Изх.№........./................08г.

 • РИОКОЗ-София – Изх.№......../...................08г.

Като резултат от уведомленията и консултациите е получено писмо, .................

8Заключение


Инвестиционното предложение за изграждане на „Изграждане на производствена линия за непрекъснато горещо поцинковане на стоманена лента с годишен производствен капацитет 250 000 тона”, ще се реализира на производствената площадка на „Интерпайп”АД, която се намира на територията на бившата производствена площадка на „Кремиковци”АД. Количествената и качествена характеристика на генерираните замърсители и технологичните решения за експлоатация, следва да се съпоставят с заключенията, представени в сравнителните документи с насоки за най-добри налични техники, както и с нормативните изисквания. Въз основа на тази база и отчитайки спецификата на предварителните технико-технологични решения, както и характера на инвестиционното предложение, следва да бъде направена детайлна оценка и прогноза за въздействието относно здравето на хората и компонентите на околната среда.

Оценката на състоянието на околната среда, потенциалните въздействия върху околната среда и здравето на хората и предлаганите мерки за тяхното минимизиране или премахване при фазите на реализация ще бъдат основна цел и задача на Доклада за ОВОС.
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница