Доклад за овос на инвестиционно предложение „Изграждане на производствена линия за непрекъснато горещо поцинковане на стоманена лента с годишен производствен капацитет 250 000 тона


Фази на строителство, експлоатация и закриване на инвестиционното предложениестраница4/13
Дата01.08.2018
Размер1.42 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

1.3Фази на строителство, експлоатация и закриване на инвестиционното предложение

1.3.1Строителство


Предвижда се строително-монтажните работи да стартират от средата на 2008год и да бъдат завършени за около 0,5÷1 година, като по време на строителството ще бъдат ангажирани около 316 човека.

Строително-монтажните дейности ще бъдат изпълнени от външна фирма, спазвайки възприетите фирмени процедури.

Изграждането на предвиденото ново хале и монтажът на оборудването ще се извърши по класическите методи за строителство и монтаж. В договора с фирмите доставчици ще има клаузи за шеф-монтаж и необходимите гаранционни срокове.

Новото производствено хале ще бъде проектирано и изградено изцяло от стоманена конструкция, с ограждащи и покривни елементи от панели с вградена термоизолация.1.3.2Експлоатация


Производствената линия за непрекъснато горещо поцинковане на стоманена лента ще работи в непрекъснат (или двусменен ???) режим с производствен капацитет от годишен производствен капацитет 250 000 тона.

При етапа на експлоатация ще бъдат постоянно ангажирани около ....... човека.

Посочените хора ще са новоназначени. Техните задължения ще бъдат описани в длъжностните им характеристики и те ще преминат специализиран курс за обучение на работа, като превантивна мярка за безопасност по отношение на околната среда и минимален здравен риск, в изпълнение на нормативните изисквания за обучение и квалификация на обслужващия персонал.

1.3.3Закриване и рекултивация


Основната цел е да се гарантира навременното определяне на потенциалните въздействия на изведените от експлоатация обекти върху околната среда. Като част от работния проект, и преди строителните работи по изграждане на производствената линия ще бъде разработен Идеен проект за закриване и рекултивация.

1.4Инфраструктура


Площадката на инвестиционното предложение е свързана с инфраструктурата на близко разположените населени места, чрез прилежащите в северна и северозападна посоки пътни артерии и жп коловози, чрез които има излаз към републиканската пътна и ж.п.мрежи, и летища:

- Околовръстен път на столицата;

- Пътя София – Видин;

- Пътя София – Варна;

- Пътя София – Русе;

- Път София – Кулата;

- Ж.п. линии Белград – София – Истанбул, София – Видин, София – Варна, София – Русе и т.н.;

- Ж.п.гара Разпределителна в гр.София;

- Летища “София”, “Мусачево” и “Божурище”

Площадката за реализация на предложението има следните основни предимства:

- всички комуникации са вече осигурени – газификация, съществуваща битово-фекална, промишлена и дъждовна канализации, водоснабдяване с вода за питейни и промишлени нужди, в т.ч. от собствени водоизточници

- налични асфалтови и бетонни пътища в добро състояние

- изградена ж.п. инфраструктура с връзка към националната ж.п мрежа

По отношение промяна на съществуваща инфраструктура за целите на инвестиционното предложение се предвижда изместване на съществуващи коловози, които са част от вътрешната жп.мрежа на бившата площадка на „Кремиковци”АД, като на тяхно място ще бъде изградено производственото хале. Коловозите ще бъдат изместени в периферията на площадката с цел тяхното последващо използване.1.5Източници на енергийни и водни ресурси


1.5.1. Източници на енергийни ресурси

От къде ще се осигурява електроснабдяването?

Ако има сключен договор с фирма да се представи копие.

Да се посочат параметрите на необходимото захранване!

Предвижда ли се изграждане на подстанция?
1.5.2. Източници на водни ресурси

Инвестиционното предложение не предвижда използване на ресурсите на повърхностни източници на води.

На настоящия етап водоснабдяването на „Интерпайп” АД ще се осъществява по следните схеми:

- Вода за питейно-битови и противопожарни нужди - от „Софийска вода”АД, съгласно сключен договор

- Вода за производствени нужди – свежа вода от собствени водоизточници (кладенци на територията на „Интерпайп”АД). В момента нуждите от вода на „Интерпайп”АД се покриват от един действащ кладенец. За покриване на нуждите от вода на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на още един кладенец, за което съответно ще стартира процедура по издаване на Разрешително за водоползване.

- Оборотен цикъл – охладена и топла вода. Водите от чист оборотен цикъл (условно чисти) ще се използват за директно охлаждане на оборудването към Линия за непрекъснато горещо поцинковане. Отработените води от Линия за непрекъснато горещо поцинковане, чиято температура се повишава с 3-5 Сº, се подават за охлаждане към охладителни кули, след което постъпват в помпена станция, от където се подават обратно към производството.1.6Вид и количеството на очакваните отпадъци и емисии (замърсяване на води, въздух и почви, шум, вибрации и лъчения – светлинни, топлинни, радиация и др.) в резултат на експлоатацията на инвестиционното предложение

1.6.1. По време на строителство


Генерирани отпадъчни газове

Замърсяването на въздуха по време на изграждане на инвестиционното предложение ще се дължи главно на изпусканите в атмосферата с изгорелите газове от ДВГ замърсители – СО, NOx, SO2, въглеводороди и прах.

Емисиите на прах до голяма степен ще зависят от сезона, през който ще се извършват строителните работи, климатичните и метеорологичните фактори (вятър, влажност, температура, устойчивост на атмосферата), както и характеристиките на земните частици.

Принципно тези вредни емисии са ограничени по време и количество и са характерни при всяко строителство.Генерирани отпадъчни води

Не се очаква генериране на други отпадъчни води, освен водите от повърхностния отток от работната площадка и битово-фекалните води.


Генерирани твърди отпадъци

При изграждане на производствените мощности се очаква основно отделянето на строителни (тухли, бетонови парчета, дървени парчета, арматура) и битови отпадъци.

Класификацията на отпадъците, които ще се отделят по време на строителството е посочена в Таблица 1.

Таблица 1.

Класификация на отпадъците по време на строителството
Наименование

Код на групи отпадъци по Наредба №3/2004Отпадъчни хидравлични масла

13.01.Отработени моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

13.02.Отпадъци от течни горива

13.07.Опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита)

15.01.Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла

15.02.Други битови отпадъци

20.03.

Тези отпадъци ще се управляват, съгласно сега действащото Разрешително по КПКЗ от 2006 г. на определените за целта площадки за манипулиране и временно съхранение. Крайното им обезвреждане ще се осъществява въз основа на договор с фирми, притежаващи разрешително по чл. 37 на ЗУО.

Генериране на енергетични замърсители

По време на строителството ще се генерира основно шум от движението на автомонтажната техника и изкопно-насипните дейности. Очакваните стойности са нормални за работна среда и непревишаващи пределно допустимите норми.1.6.2. По време на експлоатация


Генерирани отпадъчни газове

При експлоатация не се очаква формиране на прахо-газови емисии от неорганизирани източници на емисии.

Източници на организирани прахо-газови емисии при експлоатация на инвестиционното предложение ще бъдат:


  • технологичен възел „Пещ”- замърсители NOx, CO, CO2

  • технологичен възел „Размотаване, фиксиране, заваряване” - замърсители NOx и Fe оксиди

  • спомагателна инсталация за водород – замърсители NOx, CO2

През вентилационните тръби на технологични възли „Сушене” и „Инфрачервено сушене” към атмосферата ще се отвеждат само водни пари.

В таблица 2 са дадени източниците на организирани прахо-газови емисии и основните замърсители при експлоатация на инвестиционното предложение.

Таблица 2

Източници на организирани прахо-газови емисии и основни замърсители при експлоатация на инвестиционното предложение
Източници/технологичен възел

Параметри на комина

Замърсители

Мярка

Стойност

1.

Комин

Технологичен възел „Пещ”

H= 28 m

D=1,4 m


T= 60°C

V=22000 Nm3/hNOx

mg/Nm3

5

g/h
CO

mg/Nm3

20

g/h
CO2

mg/Nm3
g/hmg/Nm3
g/h
2.

Вентилационна тръба №1

Технологичен възел „Размотаване, фиксиране, заваряване”

H = 25m

D = 0,45m

T = 60°C

V= 4000Nm3/hNOx

mg/Nm3

5

g/h
Fe окиси

mg/Nm3

5

g/hmg/Nm3
g/hmg/Nm3
g/h
3.

Вентилационна тръба №2

Технологичен възел „Сушене”

H = 25m

D = 0,3 m

T = 60°C

V = 2000Nm3/hH2O пàри

mg/Nm3

-

g/hmg/Nm3
g/hmg/Nm3
g/h
4.

Вентилационна тръба №3

Технологичен възел „Инфрачервено сушене”

H = 25 m

D = 0,3m


T = 60°C

V = 2000Nm3/hH2O пàри

mg/Nm3

-5

Инсталация за водород

H = .... m

D = .....m

T = .....°C

V = ....Nm3/h

H2O пàри

mg/Nm3
g/h
CO2

mg/Nm3
g/h
NOx

mg/Nm3
g/hГенерирани отпадъчни води

Отпадъчните води, които ще се генерират в резултат на производствения процес са, както следва:  • Производствени води, в т.ч:

  • Отпадъчни води от технологичен възел „Скинпасиране”, които ще се отвеждат към ПСОВ

  • Отработени води съдържащи Cr3+ от технологичен възел „Химическа пасивация”- Отработените води съдържащи Cr3+ ще се изпускат периодично (веднъж на 3 месеца). След подходящо пречистване за намаляване на съдържанието на Cr 3+ до допустимите норми, тези води ще бъдат отвеждани към ПСОВ

  • Битово-фекални води – ще се генерират от персонала, като ще се използват съществуващите санитарни възли. Битово-фекалните води ще се отвеждат към канализационни мрежи

Инвестиционното предложение предвижда обособяване на вътрешен (чист) оборотен цикъл - охладена и топла вода. Водите от вътрешния оборотен цикъл (условно чисти) ще се използват за директно охлаждане на оборудването към Линията за непрекъснато горещо поцинковане. Отработените води от технологичен възел „Въздушно и водно охлаждане”, чиято температура се повишава с 3-5 Сº, ще се подават за охлаждане в Охладителни кули, след което ще постъпват в помпена станция, от където ще се подават към производството.

Генерирани твърди отпадъци
Генериране на енергетични замърсители

По отношение на енергетичните замърсители, по време на експлоатацията основно ще се генерират шум и общи вибрации, прегряващ микроклимат, като е възможно и генериране на инфрачервена радиация.1.6.3. По време на закриване и рекултивация


Генерирани отпадъчни газове

През фазата на закриване и рекултивация не се очаква да има организирани източници на отпадъчни газове.

Замърсяването на въздуха през последната фаза на инвестиционното предложение ще се дължи главно на дейността на товаро-транспортната техника, осъществяваща дейностите по закриване и рекултивация.

Генерирани отпадъчни води

Възможно е генериране на повърхностен отток, който ще се улавя и третира, ако е необходимо.

Ще се генерират и битово-фекални води, които ще се отвеждат към съответната канализационна система.

Генерирани твърди отпадъци

Очаква се генериране на твърди отпадъци, които по вид ще бъдат същите, като тези при етапа на строителство.Генериране на енергетични замърсители

По време на фазата на закриване ще се генерират шум и вибрации от разрушителните дейности и от подвижното оборудване, използвано за рекултивационните мероприятия.Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница