Доклад за овос на инвестиционно предложение „Изграждане на производствена линия за непрекъснато горещо поцинковане на стоманена лента с годишен производствен капацитет 250 000 тонастраница5/13
Дата01.08.2018
Размер1.42 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

1.7Мониторинг


При реализация на инвестиционното предложение ще бъде изготвен План за собствен мониторинг по компонентите и факторите на околната среда – води, въздух и отпадъци. Планът ще бъде изготвен съгласно изискванията на екологичното законодателство и ще бъде представен за съгласуване с компетентния орган (РИОСВ/МОСВ).

2Алтернативи на предлаганите решения и технологии за осъществяване на инвестиционното предложение

2.1Нулева алтернатива


??????

2.2Предлагани алтернативи и сравнение на предлаганите технологии, инсталации и съоръжения със заключенията, представени в сравнителните документи с насоки за най-добри налични техники

Инвестиционното предложение е в съответствие с препоръките за използване на НДНТ, дефинирани от Европейската комисия в разработения от нея референтен документ за „Преработка на черни метали” от декември 2001 (Reference Document on Best Available Techniques for the Ferrous Metals Processing Industry, December 2006). BREF документа се състои от 4 части (A ÷ Г). Части от А до В обхващат различните промишлени подсектори на сектора за преработка на черни метали: Част „А” – Горещо и студено формоване; Част „Б” – Непрекъснат процес на нанасяне на покритие; Част „В” - Периодична галванизация. Част „Г” - не касае конкретен промишлен подсектор, тя съдържа техническите описания на някои мерки за опазване на околната среда, които по същество са техники, които трябва да бъдат разгледани при определянето на НДНТ в повече от един подсектор.

Най-добрите налични техники по отношение на настоящото инвестиционно предложение са тези към част „Б” на референтния документ – Непрекъснат процес на нанасяне на покритие чрез потапяне в горещ метал.

При процеса на нанасяне на покритие чрез потапяне в горещ метал се осъществява непрекъснато преминаване на стоманените листове през стопения метал. Между двата метала протича легираща реакция, в резултат на която се постига здрава химическа връзка между покритието и подложката. Подходящите за приложение в процеса на нанасяне на покритие чрез потапяне метали имат достатъчно ниска точка на топене, за да се избегнат евентуални топлинни изменения в стоманените изделия; например алуминий, олово, калай, цинк.

Повечето покрития нанасяни чрез процеса на непрекъснато потапяне са от цинк, както се предвижда и в инвестиционното предложение на „Интерпайп”АД.

В общия случай, линиите за непрекъснато нанасяне на покритие върху листове съдържат следните технологични етапи: • Почистване на повърхността чрез химична и/или термична обработка

 • Термообработка

 • Потапяне във вана със стопен метал

 • Крайна (довършителна) обработка

В Доклада за ОВОС подробно ще бъдат разгледани НДНТ по отношение на всеки от тези основни етапи. Препоръчително е да се направи сравнение с прилаганите техники, описани в референтния документ за НДНТ за избрания технологичен процес за непрекъснато горещо поцинковане на стоманена лента в следните аспекти:

 • Използвани суровини и материали

 • Минимизиране на енергийната консумация на процесите в технологичната линия

 • Намаляване количеството на използваните технологични води, предвиждане на оборотни цикли

 • Минимизиране на вредните вещества в изходящите отпадъчни потоци – газообразни, течни и твърди

 • Възможности за регенериране и повторна употреба чрез връщане в рецикъл на отработени суровини и материали, както и за рециклиране на ценни компоненти от генерираните отпадъчни съставки

 • Характеристики на пещта за термично третиранe

 • Технологични параметри на ваната за поцинковане с оглед постигане на оптимален технологичен, екологичен и икономически резултат2.3Алтернативи по местоположение на площадката на инвестиционното предложение


Алтернативите по местоположението на площадката се свеждат до разглежданата площадка.

Не се предвижда използване на нови терени извън производствената площадка на „Интерпайп”АД. Всички дейности по време на строителството и монтажа на инсталацията ще се извършват на площадката на инвестиционното предложение.

Предлаганата площадка за реализация на предложението има осигурени всички комуникации (газификация, съществуваща битово-фекална, промишлена и дъждовна канализации, водоснабдяване с вода за питейни и промишлени нужди), налични асфалтови и бетонни пътища, изградена ж.п. инфраструктура с връзка с националната ж.п мрежа.

2.4Алтернативи по транспорт


Предвид местоположението на площадката, обект на инвестиционното предложение се предвижда използването на авто- и ж.п. транспорт.

Необходимите суровини и материали ще се доставят на площадката посредством автотранспорт, като ще бъдат изпозлвани съществуващите вътрешнозаводски пътни артерии на бившата площадка на „Кремиковци”АД.

Готовата продукция от поцинковани рулони ще се транспортира през съществуващ жп.коловоз № 609 и автоподход от запад. Връзка с съществуващи жп коловози № 611, 608 и 609 прави външен жп.коловоз №614 с маневрен жп.коловоз №614а. Съществуващото производство на „Интерпайп” АД се обслужва от 6-та група коловози от жп. мрежата на „Кремиковци” АД, които ще се ползват и при реализация на инвестиционното предложение.

Готовата продукция поцинковани рулони ще се товарят с хоризонтална ос на жп. вагони с товароносимост 60 т.3Характеристика на околната среда, в която ще се реализира инвестиционното предложение и прогноза за въздействието

3.1Атмосфера


Площадката на инвестиционното предложение е разположена в североизточната част на Софийското котловинно поле, при надморска височина 565 – 620 м.

Софийското поле се отнася към умерено-континенталната климатична подобласт, като в следствие нехомогенността му е районирано на четири климатични подрайона. Територията на инвестиционното предложение се отнася към четвъртия подрайон - Софийското котловинно поле – подножие на планините.

Зимата в района е относително студена със средна януарска температура около -3 оС, а броя на дните с минимална температура под 10 оС за трите зимни месеца е 15 ÷ 20. Общата сума на зимните валежи за района е 80 ÷ 120 мм, като 60 % от тях през месец януари са от сняг.

Лятото е относително хладно, максималните температури не надминават 32-34 оС. Летните валежи са от порядъка на 17÷210 мм. Като цяло режимът на валежите е с подчертан умереноконтинентален характер.

През цялата година преобладават ветровете със западна и източна компонента. Максимумът на пряката слънчева радиация е в часовете около пладне и през месеците юни и юли.

Максимумът на годишния ход на вятъра в цялото котловинно поле е в периода януари – април, а минимумът е в края на лятото и началото на есента. Като ориентировъчна информация за честотата на вятъра се използвт се данните от Враждебна, тъй като няма такива за разглеждания район. Най-силни са ветровете със северна компонента – североизточните, северните и северозападните. Броят на дните със силен вятър (над 14 m/s) е най-голям рез февруари, март и април. Максимална честота имат западните и северозападните силни ветрове.

Средната годишна температура в разглежданата част от Софийското поле е 9,6 – 9,9 оС. През най-студения зимен месец – януари, средната температура е -1,8 – 2,2 оС. Средната месечна температура през най-топлия летен месец – юли е около 20 – 20,5 оС. Средните максимални температури през най-топлите летни месеци – юли и август са около 27 оС.

Въздухът в Софийското поле е най-сух през август, когато средната денонощна влажност е 60-65 %. Максимумът на относителната влажност се наблюдава през зимните месеци декември и януари, като средната денонощна влажност е около 90%.

Годишният ход на валежите в разглеждания район има подчертано континентален характер. Максимумът на валежите е през юни, а минимумът – през февруари. В резултат на сложния релеф на разглеждания район, валежните количества в различните части на котловинното поле не са равномерно разпределени. За района на Кремиковци и Ботунец са от порядъка на 170 – 185 мм.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница