Доклад за овос на инвестиционно предложение „Изграждане на производствена линия за непрекъснато горещо поцинковане на стоманена лента с годишен производствен капацитет 250 000 тонастраница8/13
Дата01.08.2018
Размер1.42 Mb.
ТипДоклад
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

3.6Ландшафт


Площадката на инвестиционното предложение се намира на територията на бившия металургичен комбинат „Кремиковци” АД, на частна площадка, собственост на „Интерпайп” АД. Съгласно ландшафтното райониране на страната разглежданата площадка попада в следната регионална ландшафтна структура:

  1. Балканска ландшафтна зона (Ландшафтна зона на Младонагънатите планини)

6. Ландшафтна област на Задбалканските котловинни полета

- Ландшафтна подобласт на западните задбалканските котловинни полета.

ІІ. Ландшафтен район на Софийското котловинно поле.

* проф. Мл Георгиев – „Структура и динамика на ландшафтите в България”. С., 1977 г.


Съгласно най-новото ландшафтно райониране на България, горепосочената структура е, както следва:

В. Централно-Балканско планинска котловинна ландшафтна област.

ІХ. Витошко-Ихтиманска ландшафтна подобласт

58. Софийски ландшафтен район

Обектът „Кремиковци” АД (респ. площадката на настоящото инвестиционно предложение) попада още и в следната регионална ландшафтна структура:

Б. Старопланинска ландшафтна област.

V. Западно-старопланинска ландшафтна подобласт.

39. Ржано-Мургашки ландшафтен район.* „ География на България”, Монография, БАН, 1997 г.

** Обозначените буквени и числени индекси на ландшафтните зони, области, подобласти и райони са съгласно горецитираните източници.

Според типичното ландшафтно райониране на страната площадката на инвестиционно предложение попада в:3.

Клас

Котловинни ландшафти

3.7.

Тип

Ландшафти на умереноконтиненталните ливадно-степни и горско ливадно-степни дъна на вътрешно планинските котловини

3.7.15.

Подтип

Ландшафти на ливадно-степните предимно равни дъна на южните вътрешно планински котловини

3.7.15.31.

Група

Ландшафти на ливадни степни дъна на южните вътрешно планински котловини с рохкави четвъртични отложения с висока степен на земеделска усвоеност

3.7.15.32.

Група

Ландшафти на ливадно степните дъна на вътрешно планинските котловини с палеогенни и неогенни песъкливо глинести отложения и висока степен на земеделска усвоеност

4.

Клас

Планински ландшафти

4.9.

Тип

Ландшафти на субсредиземноморските нископланински гори

4.9.20

Подтип

Ландшафти на нископланинските ксерофитно храстови гори

4.9.20.49

Група

Ландшафти на нископланинските ксерофитно храстови гори на мрамори и варовици

4.10.

Тип

Ландшафти на умерено влажните планински гори

4.10.21.

Подтип

Ландшафти на среднопланинските широколистни гори

4.10.21.50

Група

Ландшафти на среднопланинските широколистни гори на безкарбонатни утаечни скали

4.10.21.51

Група

Ландшафти на среднопланинските широколистни гори на масивни метаморфни скали

4.10.21.52

Група

Ландшафти на широколистни гори на варовити скали


*проф. П. Петров, „Базисна геоекологична класификация на ландшафтите в България”, С., 1989 г.
В района на площадката на настоящото инвестиционно предложение, са установени следните видове ландшафти: горски ландшафти, горски иглолистни ландшафти, горски широколистни високостъблени ландшафти, горски нискостъблени ландшафти, ливаден ландшафт, скален ландшафт, агроландшафти, аквални ландшафти, техногенни ландшафти, селищни ландшафти.

3.7Минерално разнообразие


В района на площадката на инвестиционното предложение са установени находища от гьотит и барит, които са в експлоатация.????

3.8Природни обекти - Защитени територии


Площадката на настоящото инвестиционно предложение не попада в границите на защитени зони и територии. Няма защитени зони и територии и в непосредствена близост.

Най-близко разположените защитени зони са Долни Богров-Казичене с код BG0002004 (ОВМ код BG004) по НАТУРА 2000 и Рибарници-Челопечене с код BG0002114.

Защитена зона Долни Богров-Казичене с код BG0002004 (ОВМ код BG004) има площ от 2251.16 ха. Защитената зона е създадена с цел запазване на естествените местообитания на защитени и редки видове птици определени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие. В тази зона попада защитена местност „Блатата” - с. Долни Богров, одобрена с решение на Министерски съвет: № 122 от 02 март 2007 г. с площ 14.80 хектара, чиято граница се намира на около 5,5 км от площадката на инвестиционното предложение. Защитена местност “Блатата” е обявена през 1993 г. за опазване на редки и застрашени видове, основно водолюбиви птици. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място (ОВМ).

Защитена зона Рибарници-Челопечене с код BG0002114 ...........................

В близост до територията на инвестиционното предложение не попадат други защитени зони по смисъла на Директива 92/43/ЕЕС (за местообитанията) – съответно по чл.6 ал.1 т.1 от ЗБР – за опазване на типовете природни местообитания, посочени в приложение № 1 на ЗБР и чл.6 ал.1 т.2 от ЗБР – за опазване на местообитания на видовете растения и животни (без птици), посочени в приложение № 2 на ЗБР, както и Директива 79/409/ЕЕС (за птиците) – съответно по чл.6 ал.1 т.3 от ЗБР - за опазване на местообитания на видовете птици, посочени в приложение № 2 на ЗБР и чл.6 ал.1 т.4 от ЗБР - за опазване на територии, в които по време на размножаване, линеене, зимуване или миграция се струпват значителни количества птици от видове, извън тези, посочени в приложение № 2 на ЗБР.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница