Доклад за периода 20 юли 2010 г. 20 декември 2010 г. В дейността си крдопбгдсрсбна се стреми стриктно да прилага закона и да се съобразява с изискванията към българските институции катоДата09.07.2017
Размер128.68 Kb.
ТипДоклад


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
София 1000, ул. „Врабча” № 1, тел. 800-45-06, e-mail: info@comdos.bg

Д О К Л А Д
за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода

20 юли 2010 г. – 20 декември 2010 г.
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА) съгласно чл. 4, ал. 5 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (ЗДРДОПБГДСРСБНА) представя пред 41-вото Народно събрание своя ОСМИ отчетен доклад за периода 20 юли 2010 г. – 20 декември 2010 г.

В дейността си КРДОПБГДСРСБНА се стреми стриктно да прилага закона и да се съобразява с изискванията към българските институции като страна-членка на Европейския съюз. Тя се ръководи от принципите и ценностите, набелязани в нейната Стратегия за развитие. При изпълнение на задълженията си, комисията се придържа към поставените цели в дългосрочния план за работа до 2012 г. и от конкретните задачи, залегнали в годишния оперативен план за 2010 година.По силата на чл. 1 от ЗДРДОПБГДСРСБНА комисията установява и обявява принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Обявяването на принадлежност се извършва съгласно чл. 29 от закона с решение на комисията.

Решенията на КРДОПБГДСРСБНА се публикуват в нейния сайт: www.comdos.bg.
РЕШЕНИЯ • От 10 юли 2010 г. до 16 декември 2010 г. КРДОПБГДСРСБНА е подготвила и приела 27 решения (от № 149 до № 175 вкл.) на 19 заседания.

 • Извършила е проверка на 4763 български граждани

 • Установила е принадлежност към ДС и разузнавателните служби на БНА на 777 български граждани.

 • Обявила е принадлежност на 683 български граждани.


Решенията на КРДОПБГДСРСБНА са изведени в отделен списък в специално приложение към доклада и са отпечатани в Бюлетин № 6.
В процес на проверка са лица по:

 • чл. 3, ал. 1, т. 3 – заместник-министри и новоназначени министри;

 • чл. 3, ал. 1, т. 12 и т. 26 – ръководители на държавни институции, създадени със закон; главните секретари, генералните директори, заместник генералните директори, главните директори, заместник главните директори, директорите, заместник-директорите, началниците на отдели и началниците на сектори в централната и териториалната администрация на изпълнителната власт – Агенция "Митници";

 • чл. 3, ал. 1, т. 12 и т. 26 – ръководители на държавни институции, създадени със закон; главните секретари, генералните директори, заместник генералните директори, главните директори, заместник главните директори, директорите, заместник-директорите, началниците на отдели и началниците на сектори в централната и териториалната администрация на изпълнителната власт - Национален институт за помирение и арбитраж;

 • чл. 3, ал. 1, т. 12 и т. 26 – изпълнителни директори на изпълнителни агенции; главните секретари, генералните директори, заместник генералните директори, главните директори, заместник главните директори, директорите, заместник-директорите, началниците на отдели и началниците на сектори в централната и териториалната администрация на изпълнителната власт – ИА по сортоизпитване, апробация и семеконтрол;

 • чл. 3, ал. 1, т. 22 - членове на политическите кабинети на министър-председателите и на министрите;

 • чл. 3, ал. 1, т. 15 и т. 26 - началникът и заместник-началникът на отбраната, командващият съвместното оперативно командване; началниците и заместник-началниците на щабовете по подготовката на сухопътните войски, военновъздушните и военноморските сили и началникът на щаба по осигуряването и поддръжката; главните секретари, генералните директори, заместник генералните директори, главните директори, заместник главните директори, директорите, заместник-директорите, началниците на отдели и началниците на сектори в централната и териториалната администрация на изпълнителната власт – Министерство на отбраната.


Извършена е проверка за наличие на документи и установяване на принадлежност по:

 • чл. 26, ал. 1, т. 1 – кандидати в частични местни избори (проверени 32 лица, нама установена принадлежност);

 • по чл. 31, ал. 1, т. 2, на граждани, подали заявления в комисията (проверени 80 лица, установена принадлежност на 7 лица).


Уточняват се списъците на лицата по:

 • чл. 3, ал. 2, т. 1 - регионални печатни издания (повторна проверка);

 • по чл. 3, ал. 1, т. 12 т. 26 и т. 27 - ИА "Главна инспекция по труда", Агенция по заетостта, Агенция за държавна финансова инспекция, ВАК;

 • чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници;

 • чл. 3, ал. 1, т. 24 - администрация на Народното събрание;

 • чл. 3, ал. 1, т. 12 и т. 26 – Национална ветеринарно-медицинска служба;

 • чл. 3, ал. 1, т. 16 - Служба "Военна информация";

 • чл. 3, ал. 1, т. 16 - Национална разузнавателна служба.ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАН АРХИВ
По силата на чл. 1, ал. 3 от ЗДРДОПБГДСРСБНА комисията създава централизиран архив на документите на ДС и разузнавателните служби на БНА.


 1. Приемане на архивни документи

Предаването на архивни документи от органите по чл. 16 се извършва съобразно разпоредбите на чл. 18, чл. 19 и чл. 20 от закона. Документите постъпват в отдел „Специализиран архив и картотека” (САК) и в отдел „Комплектуване и съхранение на архива” (КСА) към дирекция „Архив”.


В отдел „Специализиран архив и картотека”

 • През отчетния период са приети част от картотеките на сътрудниците на ПГУ и на разузнавателните служби на БНА.


В отдел „Комплектуване и съхранение на архива”

Преместването и разполагането на централизирания архив в Банкя осигури условия за ускорено приемане на документите от органите по чл. 16, както и за комплектуването и съхранението им в постоянни архивохранилища. • Към настоящия момент документите се разпределят в 16 архивохранилища и се подреждат въз основа на утвърдена схема при прилагане принципа на произхода.

 • В резултат на подписания Тристранен протокол рег. № І-13149/20.04.2010 г. между ръководствата на МВР, на КРДОПБГДСРСБНА и на ДА „Архиви” за изпълнение разпоредбите на ЗДРДОПБГДСРСБНА:

- По утвърдения план-график ИЗЦЯЛО са приети 341 051 архивни дела от фондовете на ДС, съхранявани в 26 областни дирекции на МВР и бе изпълнено поетото обещание при подписването на Тристранното споразумение.

- За периода юли-декември 2010 г. са обработени и в цялост са приети 70 700 архивни дела от Дирекция „Информация и архив” – МВР (ДИА-МВР). • Продължава приемането и обработването на архивни документи:

- от НРС са приети 4441 архивни дела, съставляващи 2470 архивни единици.

- от МО - Служба „Военна информация” са приети 449 архивни дела.

- частични постъпления при текущото приемане на документи, включително постъпления по тематични области и нормативни актове, свързани с дейността на ДС, с източник от МВР, НРС, МО - Служба „ВИ”, ДАНС – 16 601 архивни дела.2. Обработка и съхранение на архивни документи

 • В края на отчетния период, документите, съхранявани в Дирекция „Архив” на централизирания архив на КРДОПБГДСРСБНА, са както следва:

 • на хартиен носител 453 082 архивни дела – над 3800 линейни метра (за сравнение в края на 2009 г. са 30 017архивни дела - 390 линейни метра; през юни 2010 – 93 413 а.д. – 900 линейни метра).

 • на електронен носител 612 броя (включително 300 броя CD и DVD с документи, съставляващи застрахователен фонд на архива);

 • филмови материали - 160 броя.


3. Материално-техническа база на архива и поддръжка

 • Продължиха строително-монтажните работи по доизграждане на централизирания архив.

 • Започна доставката и монтажа на технологичното оборудване (архивни стелажни системи).

 • Въведена бе в експлоатация специализирана техника за формиране на застрахователен фонд на архива.


4. Информационно обслужване и застраховане на архива

 • Чрез Единната автоматизирана информационна система (АИС) се осъществява непрекъснат процес на въвеждане и поддържане данните от архивните дела, като към момента са въведени данни за над 2000 архивни дела в модула „Данни за делата”.

 • За отчетния период са подготвени и изпратени 1858 писмени отговори и становища до административни звена в комисията и до външни институции.

РАБОТА С ГРАЖДАНИ

В съответствие с чл. 31 от ЗДРДОПБГДСРСБНА комисията осигурява правото на достъп до документите на централизирания архив на комисията. • За периода юли-декември 2010 г. заявления за запознаване с документи са подали 701 лица. От тях:

 • за запознаване с документи за самите тях – 241 лица;

 • за запознаване с документи за техни близки – 120 лица;

 • във връзка с прилагането на ЗПГРРЛ – 279 лица;

 • с цел журналистическо проучване – 16 лица;

 • с научно-изследователска цел – 45 лица;

 • заявени са над 8000 ксерокопия.

 • През отчетния период 1180 заявители (граждани и изследователи) са се запознали с 3046 тома документи от централизирания архив.

ПУБЛИЧНА ДЕЙНОСТ
През настоящата година комисията съсредоточи усилията си в изпълнение на чл. 10 от закона за изследователска работа и публикуване на документи.

 • Финализира проектите по публикуване и публично представяне на документалните сборници: „Държавна сигурност – структура и основни документи”, „Международният тероризъм в досиетата на ДС”.

 • Подготви и предаде за печат сборника: „Държавна сигурност и промените в България (септември 1944 – декември 1947 г.)”

 • Подготви и издаде Бюлетин № 6 с публикувани решения на комисията в изпълнение на чл. 14 от закона за периода 13 юли – 17 декември 2010 г.


МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
В изпълнение чл. 9, т. 7 от ЗДРДОПБГДСРСБНА комисията работи за изграждане на сътрудничество и осъществяване на взаимна помощ с международни институции.

Сътрудничество със страните-членки на Европейската мрежа за съхранение на архивите (ЕМСА):

 • КРДОПБГДСРСБНА участва в годишната среща на ЕМСА, проведена във Варшава, където бе взето решение от юли 2011 г. да стане домакин и да председателства заседанията на Европейската мрежа до март 2012 г.

 • На редовно заседание на Европейската мрежа в Полша, октомври 2010 г., бе подписано двустранно споразумение за сътрудничество с Института за национална памет в Полша.

 • Активно участваме в подготовката на съвместния справочник на страните от Европейската мрежа под патронажа на Полша: „A hand book in the Network’s archival resources”.

 • Служители на централизирания архив на комисията посетиха архивите на ЩАЗИ в рамките на двустранното ни споразумение за обмяна на информация и опит.

 • Комисията, чрез свой предтавител, участва в научен симпозиум по темата: „Тълкуване на документите на тайните служби. Създаване на документация и начин на използване на получената документация”, организиран от Института за национална памет в Братислава, Словакия.Сътрудничество с Европейския парламент

 • В Брюксел, комисията бе представена с участие в конференция, организирана от евродепутата Андрей Ковачев, на тема: „Изстраданата европейска мечта на България (1944-1989 г.)”.


Международни контакти с учени, изследователи на архиви

 • Комисията бе посетена от американскиия учен д-р Дъглас Селвидж, сътрудник на Комисията за документите на ЩАЗИ и бяха обсъдени съвместни идеи за общи научни проекти.

 • КРДОПБГДСРСБНА прие учени от Китай и Унгария, изследователи на архивите на бившите тайни служби, с които бяха дискутирани възможностите за достъп на чужденци до документите на централизирания архив на комисията.

 • Директорът на музея на Холокоста в САЩ посети комисията, с цел получаване на документи, свързани с Народния съд в България.

 • Доц. д-р Оливър Банге от Центъра за военна история към Бундесвера посети комисията и проведохме разговори относно бъдещи общи проекти за издаване на сборник от документи от архива на комисията и архивите на ЩАЗИ по работни теми, свързани с военното разузнаване.


СЪДЕБНИ ДЕЛА


 • От създаването на комисията до момента на гласуване на доклада има образувани общо 69 дела. Към настоящия момент с влезли в сила съдебни решения в полза на комисията са приключили 50 дела. Съдебните производства по 19 дела са висящи.

 • За отчетния период са приключили с влезли в сила съдебни решения/определения – 15 административни дела.

 • Приет е нов актуализиран Правилник за дейността на комисията и нейната администрация.


ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ И ВЪТРЕШЕН ОДИТ
Финансова отчетност:

 • КРДОПБГДСРСБНА е спазила сроковете за представяне на месечните и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и извънбюджетните сметки и фондове пред Министерство на финансите и Сметната палата.

 • Отчетите за изпълнение на капиталовите разходи на програмен продукт „Инвеститор” 1.0.9. са представяни съгласно указанията и сроковете, определени от министъра на финансите.

Дейност по вътрешен одит:

 • Стриктно прилагане новата актуализирана методология по вътрешен одит, утвърдена от министъра на финансите през януари 2010 г., състояща се от тритомен наръчник по вътрешен одит.

 • Съобразяване дейността по вътрешен одит в комисията с последните промени на Закона за вътрешен одит в публичния сектор /ЗВОПС/ от юли 2010 г. /ДВ бр. 54 от 16.07.2010 г./.

 • Изпращане своевременно на актуална информация до министъра на финансите във връзка с разпоредбите на чл. 50 на ЗВОПС за поддържане на база данни за звената за вътрешен одит в публичния сектор.

 • Изпълнен е Одитен ангажимент № ОА-1002/У „Оценка и докладване за законосъобразност на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г.” с изготвянето на одитен доклад, в който са наравени съответните препъръки и е утвърден план за действие за съобразяване с препоръките.

 • На етап предварителен доклад е Одитен ангажимент № ОА-1003/У „Проследяване изпълнението на дадените препоръки в одитни доклади, съставени при извършени одитни ангажименти през 2009 г.:№ ОА-0903/У и № ОА-0904/У”.

 • В процес на изготвяне е актуализиран вариант на Стратегически план за дейността по вътрешен одит за периода 2009-2011 г. и Годишен план за 2011 г.


Човешки ресурси

При утвърден щат от 103 души в администрацията на комисията към момента са назначени и работят 66 служители. За по-добрата им квалификация през отчетния период те са участвали в следните обучения: • Два семинара на тема: „Практическо прилагане на Закона за обществени поръчки и избягване на често допускани грешки”участвали двама служители.

 • Обучителен семинар на тема „Подготовка за годишно счетоводно приключване на 2010 г. Последни промени в социалното, трудовото и пенсионното законодателство на Република България” – участвали двама служители.

 • Национален семинар „Финансови отчети 2010 г. – счетоводно оповестяване на националните и международните стандарти за финансови отчети” - участие на един служител.

 • Участие в семинар на тема: „Финансово управление и контрол в публичния сектор – основни изисквания, управление на риска и годишно докладване” – двама служители.

 • Участие в задължителните курсове по електробезопасност и полагане на изпит по електробезопасност на труда при експлоатация на електрическите уредби – един служител.

 • Семинар и работна дискусия с министъра и заместник-министъра на финансите по тема: „Бюджетна прогноза, основни допускания за периода 2011 – 2013 г.; политики и мерки за разработване на бюджет 2011 година” – участие на председателя на комисията и на двама служители.


ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ
Проверка за принадлежност:

На публичните длъжности:

- по чл. 26, ал. 1, т. 4 – лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник относно необслужвани кредити;

- по чл. 3, ал. 1, т. 3 – министри и заместник-министри;

- по чл. 3, ал. 1, т. 15 и т. 26 - Министерство на отбраната;

- по чл. 3, ал. 1, т. 12 и т. 26 - Агенция "Митници";

- по чл. 3, ал. 1, т. 12 и т. 26 - Национален институт за помирение и арбитраж;

- по чл. 3, ал. 1, т. 12 и т. 26 - ИА по сортоизпитване, апробация и семеконтрол; Национална ветеринарномедицинска служба;

- по чл. 3, ал. 1, т. 12, т. 26 и т. 27 - ИА "Главна инспекция по труда", Агенция по заетостта, Агенция за държавна финансова инспекция, ВАК;

- по чл. 3, ал. 1, т. 16 - Служба "Военна информация";

- по чл. 3, ал. 1, т. 16 - Национална разузнавателна служба;

- по чл. 3, ал. 1, по т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници;

- по чл. 3, ал. 1, т. 22 - членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите;

- по чл. 3, ал. 1, т. 24 - администрация на Народното събрание.
На публичните дейности по чл. 3, ал.2:

- по т. 1 – регионални печатни издания (допълнителни списъци);

- по т. 1. – собственици и ръководители на социологически агенции.
Попълване на централизирания архив с документи от органите по чл. 16, ал. 1 от закона

В отдел „Специализиран архив и картотека”

- продължава приемането на картотеките от Националната разузнавателна служба и Служба „Военна информация” при Министерството на отбраната;

- организира се приемането на картотеката на проучваните лица от МВР.
В отдел „Комплектуване и съхранение на архива” към Дирекция „Архив”

- оборудване на архивохранилища със стелажни системи и подреждане на наличните документи по фондове;

- продължава работата по регистриране, допълнителна обработка на делата, създаване на научно-справочен апарат и информационни каталози;

- стартиране работата по обособяване на застрахователен фонд на документите на централизирания архив;

- оборудване на лаборатория за реставрация и консервация на документите.

***

Докладът е приет на заседание на комисията с протокол № 127 от 16.12.2010 г.

Председател на КРДОПБГДСРСБНА:


/Евтим Костадинов/


Каталог: media -> Dokladi
media -> Curriculum vitae Georgi Merdzhanov
media -> Отчет на разходите за държавно подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на иа "нфц" за 2010 г
media -> Организират четвърта Национална експертна среща
media -> До районен прокурор гр. Казанлък м о л б а
media -> Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19
media -> Музеят за история на София открива изложбата "Среща с египетски жрец" в новата си сграда
Dokladi -> Доклад за периода 20 юли 2017 г. 20 декември 2017 г. В дейността си крдопбгдсрсбна прилага закона


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница