Доклад за прогресаДата28.02.2018
Размер35.11 Kb.
Доклад за прогреса

за периода от началото на м. май до края на м. юни 2010 година


За периода от началото на м. май до края на м. юни по отделните дейности на проект FutMon – LIFE 07 ENV/DE/000218, по които ИАОС е асоцииран бенефициент е извършено следното:


  1. Implementation of the activities included in Аction L1 Creation of large scale representative monitoring grid

Период на отчитане : 01.05.2010 г.- 30.06.2010 г.

Обсъдена беше предложената Методика за изграждане на мрежата и обследванията, които ще се провеждат. Отново беше анализирана възможността за интегриране на мрежата по проекта FutMon с тази за национална горска инвентаризация. За България в бъдеще вероятно ще се приложи варианта, постоянните опитни площи по FutMon да бъдат включени в националната инвентаризация чрез оформяне на кръгови опитни площи.

Извършиха се предварителни проучвания на обекти в района на Югозападна България, където ще бъдат заложени нови постоянни пробни площи. Събрана е лесоустройствена информация за видовия състав на горите, условията на месторастене, уврежданията и др., които могат да бъдат използвани при избора на достатъчно представителни за района опитни площи.

Освен това, беше извършено следното:


  • Актуализиране на данните за пробните площи по отношение на лесоустройствената информация- горско стопанство, отдел, подотдел, местност;

  • Селекция на пробните площи спрямо Екологичната мрежа;

  • Участие в семинар свързан с отчитане на резултати от проекта;


ІІ. Изпълнение на дейностите, включени в работния пакет L2 на проекта – „Large scale representative monitoring”.
Период на отчитане : 01.05.2010 г.- 30.06.2010 г.

През отчетния период продължиха обработката и анализите на получените материали. Особено внимание беше отделено на уврежданията от абиотичен и биотичен характер, които много подробно се описват за всяко дърво.

Във връзка с излизането на терен беше извършено следното:


  • Актуализиране на базата от данни за теренно проучвателната работа през 2010 година, в т.ч. и картната основа;

  • Подготовка на работни документи за теренно проучвателната работа в съответствие с актуализираната методика по отделни раздели;

  • Подготовка на презентация по проекта;

  • Участие в семинар свързан с отчитане на резултати по дейностите включени в работния пакет;ІІІ. Изпълнение на дейностите, включени в работния пакет ІМ1 на проекта - Selection of core plots of Intensive Monitoring – Forests for 2009 and 2010.”
Период на отчитане : 01.05.2010 г.- 30.06.2010 г.

Дейностите се извършват съгласно предварително определените графици и програми. На всеки 2 седмици се събират проби от атмосферни отлагания. Пробите се предават в лабораториите на ИАОС, където се анализират по зададените показатели. Протоколите с резултатите от извършените анализи се обработват и данните се вкарват за обработка в специално създадена програма. Започна събирането и анализирането на проби от лизиметрични води. Събират се проби от дървесен опад, съгласно графиците.

Данните за качеството на атмосферния въздух и метео- параметрите се обработват и включват в базата данни на ИАОС.

Във връзка с излизането на терен беше направена подготовка на работни документи за теренно-проучвателната работа, в съответствие с актуализираната методика по отделни раздели.

През отчетения период беше изготвена презентация за изпълнението на IM1 и представена на организирания семинар за представяне на проект FutMon.

В подготовка е научна статия, изготвена на базата на получените резултати.


ІV. Implementation of the activities included in the demonstration project D2 within the project FutMon – “Calculation and Evaluation of the Full Nutrient Cycle and Critical Loads of Pollutants in the Intensive Monitoring Plots – Forests for 2009 and 2010”
Период на отчитане : 01.05.2010 г.- 30.06.2010 г.

В отчетния период е извършено следното:

1. Вземане на листни проби по 5 повторени от об. бук, благун и 1 и 2 годишни иглолиста от об. Смърч, съгласно изискванията на Ръководството. Измерване на масата на 100 листа и 1000 иглици и абсолютно сухата маса на пробите.

2. Обработка на данни за химичен състав на дървесен опад.

3. Залагане на отчетни площадки за фитоценотичните описания и биомасата в трите стационара.

V. Изпълнение на дейностите, включени в работния пакет М8

National dissemination of information”Период на отчитане : 01.05.2010 г.- 30.06.2010 г.

Във връзка с представяне на резултатите от изпълнението на Проекта през 2009 г., в изпълнение на изискванията поставени в дейност М8, през отчетения период беше организиран и проведен семинар. На него бяха представени целите и задачите на Проекта FutMon, основните видове дейности, методиките по които се извършват оценките и анализите, показателите и резултатите от извършените до момента дейности. На срещата беше направена и оценка за напредъка по проекта. В срещата взеха участие експерти от Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по горите към Министерство на земеделието и горите, дирекциите на националните паркове, дирекциите на природните паркове, институт по гората към БАН, Лесотехнически университет, Биологически факултет при СУ „Св. Климент Охридски”, представители на неправителствени организации и медиите. Дневният ред, презентациите направени по време на срещата, списък на взелите участие и снимков материал са приложени към доклада.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница