Доклад за работата на комисията по предоставяне на убежищеДата13.03.2017
Размер186.68 Kb.АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКЛАД
ЗА

РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УБЕЖИЩЕ
ЗА ПЕРИОДА

ОТ 23.01.2012 г. ДО 22.01.2013 г.

Всеки човек има право да търси и да получи убежище в други страни, когато е преследван.“Всеобща декларация за правата на човека – чл.14, т.1

(Приета на 10 декември 1948 година от Общото събрание на ООН)Правото на убежище е основно човешко право, закрепено в българските Конституции.

В приетата на 16 април 1879 година Първа българска конституция (ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ) правото на свобода и закрила на всяко човешко същество е въздигнато в основно човешко право.В чл. 61, ал. 2 от Търновската конституция е записано1:

Всякой роб, от какъвто пол, вяра и народност да бъде, свободен става, щом стъпи на Българска територия.” Тази традиция е продължена и в действащата Конституция на Република България от 1991 година. Съгласно чл.27, ал.2 от нея:

Република България дава убежище на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи.“С Указ № 13 от 23 януари 2012 г., на основание член 104 от Конституцията, Президентът на Р България г-н Росен Плевнелиев възложи на Вицепрезидента г-жа Маргарита Попова да упражнява правомощията по предоставяне на убежище по чл. 98, т. 10 от Конституцията на Република България.
Съдържание на доклада
Въведение…………………………………………………………........….4

1. Нормативна уредба, регламентираща правото на убежище в Република България……………………………………………........…..5

2. Комисия по предоставяне на убежище - състав и правила за

Работа………………………………………………………………………6

3. Вътрешни процедури за осъществяване на дейността на Комисията по предоставяне на убежище……………………………………............7

4. Дейност на Комисията по предоставяне на убежище за периода от 23.01.2012 г. до 22.01.2013 г. ……………………………………………..8

4.1. Проведени заседания и разгледани преписки от Комисията по предоставяне на убежище за периода от 23.01.2012 г. до 22.01.2013 г…8

4.2. Брой лица, подали молби за убежище за периода от 23.01.2012 г. до 22.01.2013 г………………………………………………………………….9

4.3. Образувани производства по молби за убежище за периода от 23.01.2012 г. до 22.01.2013 г………………………………………………10

4.4. Молби за убежище, по които Вицепрезидентът на Република България се е произнесла за периода от 23.01.2012 г. до 22.01.2013 г…………….11

5. Сътрудничество на Комисията по предоставяне на убежище с органите на изпълнителната власт, организациите на гражданското общество и международни организации по подадени молби за убежище…………………………………………………………………….12

6. Публичност на дейността на Комисията по предоставяне на убежище…………………………………………………………………….15

Приложения

1. Видове особена закрила, предоставяна от Република България

2. Основни нормативни актове, регламентиращи правото на убежище в Република България и правата на лицата, получили убежище в страната

Въведение
По данни на организациите за защита на човешките права, животът, правата и свободите на хиляди човешки същества ежедневно са поставени в опасност и са обект на грубо потъпкване и нарушаване.

Ежедневно научаваме за стотици невинни, мирни граждани, които са ранени, които са изчезнали, изтезавани или убити по време на въоръжени нападения или като част от политиката на репресии на диктаторски режими.

През 2012 година светът отново стана свидетел на примери за преследвания и нарушения на човешките права и свободи.

Върховният комисариат за бежанците на ООН отбелязва, че през 2012 г. международната общност се е сблъскала със серия от бежански кризи, които не могат да бъдат сравнени със ситуации в най-новата история на ВКБООН. Тези кризи оказват драматично въздействие, както върху живота на хората, които бягат за да търсят убежище, така и върху положението на страните, които им предоставят закрила. През 2012 г. хиляди хора са избягали от въоръжените конфликти и насилието в Демократична република Конго, Мали, Судан и Сирийската Арабска република. Тежката ситуация в Кот д'Ивоар, Либия и Сомалия продължава.2

По данни на ВКБООН повече от 500 000 сирийски граждани са напуснали Сирийската арабска република от началото на конфликта през 2011 г., като през 2012 г. техният брой е увеличен драстично.3

Тежките хуманитарни ситуации, свързани с положението на бежанците по света, оказват влияние не само върху държавите, разположени в близост до кризисните региони, но и целия свят.

Република България е страна по Женевската конвенция на ООН за статута на бежанците от 1951 г. и Нюйоркския протокол към нея от 1967 г. и изпълнява поетите международни задължения за предоставяне на особена закрила на чужденци на територията на страната.

Особената закрила е регламентирана в чл. 1, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците и включва: убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут и временна закрила4.


1. Нормативна уредба, регламентираща правото на убежище в Република България
Правото на убежище в Република България е регламентирано с Конституцията на Република България и Закона за убежището и бежанците. Конституцията определя правомощията на Президента да предоставя убежище.

Българската Конституция гарантира равенството пред закона на всички граждани, включително и чужденците, като не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Законът за убежището и бежанците определя условията и реда за предоставяне на особена закрила на чужденци на територията на Република България, включително и условията и реда за предоставяне на убежище.

Съгласно Закона за убежището и бежанците всеки чужденец може да поиска предоставяне на убежище в Република България, като изложи искането си до Президента лично и по собствена воля.

По време на производството за предоставяне на убежище и след предоставяне на убежище чужденецът не може да бъде връщан на територията на държава, в която са застрашени неговият живот или свобода по причина на раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политическо мнение и/или убеждение или той е изложен на опасност от изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

Чужденците, подали молба за убежище или получили убежище в страната, носят гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност при условията и по реда за българските граждани.

Съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците по искане на Президента на Република България длъжностните лица в Държавната агенция за бежанците установяват всички факти и обстоятелства от значение за производството за предоставяне на убежище и оказват съдействие на администрацията на Президента.

По време на производството за предоставяне на убежище, чужденците имат всички права и задължения по Закона за убежището и бежанците.

На основание чл. 31 във връзка с чл. 32, ал.1, т. 1 - 4 от Закона за убежището и бежанците, чужденец с предоставено убежище има правата и задълженията на български гражданин, с изключение на:

1. правото да участва в избори за държавни и местни органи, в национални и местни референдуми, както и да участва в създаването и да членува в политически партии;

2. да заема длъжности, за които със закон се изисква българско гражданство;

3. да бъде военнослужещ;

4. други ограничения, изрично предвидени със закон.
2. Комисия по предоставяне на убежище - състав и правила за работа
Комисията по предоставяне на убежище подпомага Президента на Република България, съответно Вицепрезидента, при осъществяването на функцията по предоставяне на убежище по чл. 98, т. 10 от Конституцията на Република България.

Комисията е създадена с Указ № 124 от 27.03.2012 г. на Президента на Република България и се състои от председател и експерт на щат в Администрацията на Президента и външни членове. В състава на комисията са включени експерти с богат професионален опит, международно признание, знания и компетентност в областта на правата на човека, на убежището и миграцията.5

Включването като член на Комисията по предоставяне на убежище на представител на неправителствените организации, работещи в областта на убежището и миграцията, е пример за съвместна работа и сътрудничество на Администрацията на Президента на Република България с организациите на гражданското общество.

Като помощен орган със съвещателни функции при Президента, съответно при Вицепрезидента, Комисията по предоставяне на убежище изготвя мотивирани предложения по всяка образувана преписка по молба за предоставяне на убежище.

При необходимост комисията изготвя становища по промени на нормативни актове, участва в изследвания и форуми в областта на миграцията и убежището, следи законодателството и инициативите в Европейския съюз за изграждане на общо пространство на закрила и солидарност и прилагането им в българското законодателство и практика.


3. Вътрешни процедури за осъществяване на дейността на Комисията по предоставяне на убежище

Като допълнение към Правилата за работата на Комисията по предоставяне на убежище, през 2012 г. членовете на комисията разработиха и Вътрешни процедури за работа, включващи списък от конкретни стъпки, по които се осъществява дейността по предоставяне на убежище.

С приемането на Вътрешни процедури за работа са постигнати следните цели:


  1. Въведени са унифицирани правила за работа по всяка една от постъпилите молби за предоставяне на убежище;

  2. Регламентирана е съвместната дейност на Комисията по предоставяне на убежище с компетентните институции във връзка с набавяне на информация и фактология по подадените молби за убежище;

  3. Определени са отговорностите на членовете на комисията по проучване, анализиране и докладване по молбите за убежище;

  4. Регламентиран е редът за изготвяне на становища и мотивирани предложения на Комисията по предоставяне на убежище до Вицепрезидента на Република България по молбите за убежище;  1. Определен е редът за уведомяване на кандидата и заинтересованите институции за решението на Вицепрезидента на Република България по молбата за убежище.

В своята работа комисията се ръководи от Конституцията, международните договори и законите на Република България, професионалното убеждение на своите членове, като съблюдава установените международни стандарти при защита правата на човека.

Комисията провежда производство по подадените молби за предоставяне на убежище, като в хода на производството се събират информация и документи за изясняване на личната история на всеки кандидат за убежище. Извършват се проверки и съгласувателни процедури с компетентните институции, организации и ведомства. При необходимост се извършват проверки в Европейския съд по правата на човека.

Комисията проучва детайлно актуалната политическа обстановка и спазването на човешките права и свободи в страните на произход на кандидатите за убежище. В тази връзка се събира информация от Министерство на външните работи на Република България и Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет; проучват се доклади на международни организации: Върховен комисар на ООН за бежанците, Върховен комисар на ООН по правата на човека, Амнести Интернешънъл (Amnesty International), Хюман Райтс Уотч (Human Rights Watch) и други правозащитни организации; събира се информация от доклади и позиции на Европейската комисия и Държавния департамент на САЩ.4. Дейност на Комисията по предоставяне на убежище за периода от 23.01.2012 г. до 22.01.2013 г.


4.1. Проведени заседания и разгледани преписки от Комисията по предоставяне на убежище

Съгласно Правилата за работа на Комисията по предоставяне на убежище, утвърдени с Указ № 125 от 27 март 2012 г. на Президента на Република България6, комисията се свиква на заседание най-малко два пъти месечно.

За периода от 27.03.2012 г. до 22.01.2013 г. Комисията по предоставяне на убежище е подготвила и провела 23 редовни заседания.

Проведени са и 16 работни срещи с представители на отделни ведомства във връзка с дейността на комисията и проучване на факти и обстоятелства по молби за предоставяне на убежище.4.2. Брой лица, подали молби за убежище за периода от 23.01.2012 г. до 22.01.2013 г.

За отчетния период в Администрацията на Президента са подадени молби за убежище от четиринадесет лица.Таблица 1. Подадени молби за убежище през 2012 г.

Държава на произход

Брой лица

Украйна

6

Ислямска република Иран

3

Република Ирак

2

Република Армения

1

Сирийска арабска република

1

Република Турция

1

Общо:

14

От посочените четиринадесет лица, подали молби за периода от 23.01.2012 г. до 22.01.2013 г., тринадесет са мъже и една жена.

Освен по посочените по-горе молби Комисията по предоставяне на убежище е водила през отчетния период и производството по подадени през 2011 г. молби на други пет лица.Таблица 2. Подадени молби за убежище през 2011 г., по които Комисията по предоставяне на убежище е работила през 2012 г.

Държава на произход

Брой лица

Ислямска република Афганистан

2

Народна република Бангладеш

1

Федерална република Нигерия

1

Руска Федерация

1

Общо:

5

От посочените пет лица, подали молби през 2011 г., четирима са мъже и една жена.

4.3. Образувани производства по молби за периода от 23.01.2012 г. до 22.01.2013 г.

Комисията по предоставяне на убежище е образувала през отчетния период производства по молбите на дванадесет лица. Една молба на гражданин на Република Турция е препратена по компетентност към друга институция, а по друга молба на гражданин на Украйна не е образувано производство, тъй като не са били налице основания за това.Таблица 4. Образувани производства по молби за убежище през 2012 г.

Държава на произход

Брой лица

Украйна

5

Ислямска република Иран

3

Република Ирак

2

Република Армения

1

Сирийска арабска република

1

Общо:

12

Към 22 януари 2013 г. комисията продължава да работи по молбите на 5 лица, граждани на Република Ирак, Република Армения, Ислямска република Иран и Сирийската арабска република, подадени през 2012 г.

Анализът на подадените молби за убежище през 2012 г., по които е образувано производство, показва, че: • Единадесет лица, подали молби за убежище през 2012 г. (92 % от общия брой лица), са подавали молби за статут на бежанец или хуманитарен статут в Република България, но са получили отказ от Държавната агенция за бежанците по Закона за убежището и бежанците. В част от посочените случаи състави на Върховния административен съд не са потвърдили решенията за отказ на председателя на Държавната агенция за бежанците. За сравнение – 60 % от кандидатстващите за убежище лица от 2011 г. не са подавали преди това молби за статут на бежанец или хуманитарен статут.

 • Мотивите, посочени в молбите за убежище могат да бъдат обобщени, както следва:

 • страх от преследване поради принадлежност към политическа партия, забранена или преследвана в страната на произход на кандидата;

 • страх за живота и здравето на кандидата за убежище поради вътрешен въоръжен конфликт в страната на произход и насилие над гражданите;

 • страх от изтезания или унизително отнасяне в случай на връщане в страната на произход;

 • страх от преследване поради принадлежност към етническа група в държавата на произход;

 • желание за получаване на убежище и документи, които да позволят кандидатът да живее и работи в Република България.  1. Молби за убежище, по които Вицепрезидентът на Република България се е произнесла за периода от 23.01.2012 г. до 22.01.2013 г.

През отчетния период не е предоставено убежище по постъпилите молби. Вицепрезидентът на Република България е отказала предоставяне на убежище по молбите общо на десет лица и са прекратени производствата по преписките на две лица, като всички са граждани на Ислямска република Афганистан, Народна република Бангладеш, Ислямска република Иран, Федерална република Нигерия, Руската федерация и Украйна.

Таблица 5. Откази по молби за убежище, подадени през 2012 г.

Държава на произход

Брой лица

Украйна

4

Ислямска република Иран

1

Общо:

5

Таблица 6. Откази по молби за убежище, подадени през 2011 г.

Държава на произход

Брой лица

Ислямска република Афганистан

2

Народна република Бангладеш

1

Федерална република Нигерия

1

Руска Федерация

1

Общо:

5

Решенията за отказ по подадените молби за убежище са взети при спазване изискванията на закона, след провеждане на производство по отделните преписки и оценка на всяка една молба.

Мотивите за отказ по всяка молба са индивидуални, но като цяло е констатирано, че не са били налице доказателства за преследване поради убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи, както и че липсват основания за непосредствена заплаха за живота, сигурността или свободата на подалите молби лица.


5. Сътрудничество на Комисията по предоставяне на убежище с органите на изпълнителната власт, организациите на гражданското общество и международни организации по подадени молби за убежище

Във връзка с производствата по молбите за убежище Комисията по предоставяне на убежище е работила в сътрудничество и взаимодействие с различни компетентни ведомства: Министерство на вътрешните работи - дирекция „Миграция”, главна дирекция „Гранична полиция”, дирекция „Международно оперативно сътрудничество”, с Държавната агенция за бежанците при МС, с Държавна агенция „Национална сигурност”, с Главния прокурор, с Министерството на правосъдието - дирекция „Регистри” и дирекция „Българско гражданство”.

С цел изясняване на факти и обстоятелства по отделни молби за убежище е търсено експертно становище от лечебни заведения и от Центъра за подпомагане на хора, преживели изтезания – АСЕТ.

Комисията по предоставяне на убежище си сътрудничи с Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) в България, с редица неправителствени организации: Български съвет за бежанци и мигранти, Български червен кръст и други.

Представители на Комисията по предоставяне на убежище са участвали през отчетния период по компетентност в следните форуми:

5.1. Национална работна среща по презаселване на бежанци, организирана от Върховен комисариат на ООН за бежанците, Държавна агенция за бежанците към Министерския съвет и Български червен кръст;

5.2. Национална работна среща по интеграция на бежанци и лица с предоставен хуманитарен статут със специални нужди, организирана от ВКБООН, Държавна агенция за бежанците към Министерския съвет и Български съвет за бежанци и мигранти;

5.3. Откриване на Транзитен център за бежанци - с. Пъстрогор, община Свиленград, м.май 2012 г.;

5.4. Заседание на Секретариата към Националния съвет по миграционна политика, м. май 2012 г.

5.5. Ден на солидарността, организиран във връзка със Световния ден на бежанеца - 20 юни от Българския червен кръст, Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и ВКБООН, под патронажа на кмета на София - г-жа Йорданка Фандъкова;

5.6. Благотворителна изложба на картини на деца-бежанци в сградата на Народното събрание, организирана от Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет;

5.7. Кръгла маса "Здравно осигуряване и медицинска помощ за бежанците и търсещите закрила в България", организирана от Български съвет за бежанци и мигранти и ВКБООН, 04 - 05.07.2012 г.

5.8. Участие в проучване на нуждите на бежанската общност по възраст, пол и принадлежност към социална група (AGDM) сред търсещи закрила, настанени в Транзитен център - с. Пъстрогор, 11.09.2012 г.

5.9. Участие в проучване на нуждите на бежанската общност по възраст, пол и принадлежност към социална група (AGDM) сред малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи закрила, настанени в Регистрационно-приемателен център - София, 13.09.2012 г.

5.10. Работна среща по "Жилищното настаняване на търсещите закрила и бежанците", организирана от Български съвет за бежанци и мигранти и ВКБООН, 25.07.2012 г.

5.11. Участие в обучение „Специфични особености на работата с чужденци, търсещи закрила в Република България”, организирано от Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти и ВКБООН, Свиленград, 26 - 27.09.2012 г.

5.12. Участие в Експертен семинар "Индикатори за образованието на мигрантите" (Migrant education indicators), организиран от European Service Network (ESN) и от Migration Policy Group (MPG) от името на Европейската комисия (DG Home Affairs), Будапеща, Унгария, 17 -18.09.2012 г.

5.13. Работна среща за обсъждане и обобщение на резултатите от проучването на нуждите на бежанската общност по възраст, пол и принадлежност към социална група през 2012 г., организирана от Представителството на ВКБООН, София, 08 – 09.10.2012 г.

5.14. Десета национална среща на Европейската мрежа по миграция (European Migration Network), организирана от Унгарската Национална точка за контакт, Будапеща, Унгария, 16 – 17.10.2012 г.

5.15. Национален семинар на тема „Търсене на закрила и работа”, организиран от Миграционната служба на КАРИТАС – България, София, 26.10.2012 г.

5.16.Конференция „Европейска миграционна мрежа – предизвикателства и практики“ (с участие на представители на Европейската комисия), организирана от дирекция „Миграция“ – МВР, Правец, 21-23.11.2012 г.

5.17. Кръгла маса по въпросите за гражданската регистрация на търсещите закрила и бежанците, организирана от Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти и ВКБООН, с подкрепата на Български червен кръст, София, 30.11.2012 г.

5.18. Кръгла маса по интеграция на бежанците в България - представяне на Доклад от проведения мониторинг на изпълнението през 2012 г. на Националната програма за интеграция на бежанците в България, организирана от Български съвет за бежанци и мигранти и ВКБООН, София, 04.12.2012 г.

5.19. Кръгла маса „Академична инициатива за обучение по бежански въпроси в България – състояние и перспективи“, организирана от Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти и ВКБООН, с подкрепата на Български червен кръст, София, 14.12.2012 г.

5.20. Обучение на служители от СДВНЧ – гр.София за основни страни на произход, приемане и специфични изисквания за работа с чужденци от различни етноси и вероизповедания, търсещи закрила в Република България, организирано от Бежанско - мигрантската служба при Български червен кръст и дирекция „Миграция“ – МВР, София, 10 – 15.12. 2012 г.

6. Публичност на дейността на Комисията по предоставяне на убежище

В изпълнение на чл.14 от Правилата за работа на Комисията по предоставяне на убежище, на всеки три месеца се публикуват доклади за дейността на интернет - страницата на Администрацията на Президента.7

Комисията по предоставяне на убежище отговаря на актуални питания и заявления за достъп по Закона за обществена информация, подадени в Администрацията на Президента, свързани с работата по разглеждане на молбите за убежище.

Предвидено е през 2013 г. да се задълбочи работата с компетентните държавни институции и неправителствени организации, като в изпълнение на чл. 12 от Правилата за работа на Комисията по предоставяне на убежище, техни представители да бъдат канени на заседания на комисията и при необходимост да участват в обсъждания по молби за убежище.1 http://www.parliament.bg/bg/17


2 Източник: UNHCR: Global Appeal 2013, available: http://www.unhcr.org/ga13/index.xml

3 Източник: UNHCR, available: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php

4 Приложение № 1: Видове особена закрила, предоставяна от Република България

5 Председател: Лиляна Станкова - представител на Р България в Комитета по миграция към Съвета на Европа 2004-2011, лице за контакт за Р България по Глобалния форум по миграция и развитие 2007-2011, ръководител на РГ2 „Свободно движение на хора” към Съвета по европейски въпроси, МС, директор на дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в МТСП до 2011, директор на дирекция „Българско гражданство” в МП до февруари 2012; Членове: Благой Видин, професор по международно право и международни отношения, Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, ръководител на Клиника по бежанско право към ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”, председател на Комисията по предоставяне на убежище до 2011 г., член на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (European Commission against Racism and Intolerance); Николай Добрев, доцент, ръководител на катедра в СУ „Св. Климент Охридски”, преподавател в Академията на МВР, лектор по международно публично право, член на Комисията по предоставяне на убежище до 2011 г., преподавател в Университета в Ливърпул; Николай Димов - съдия с опит в разглеждане и решаване на граждански и административни дела, заместник-председател на СГС, член на Комисията по предоставяне на убежище до 2011; Кина Събева, доктор на философските науки, директор програми и проекти във ВКБООН 1996-2005, член на Изпълнителния комитет на Европейския съвет за бежанци и изгнаници (European Council on Refugees and Exiles-ECRE), член на Европейския интеграционен форум при ЕК, председател на Българския съвет за бежанци и мигранти, основан от Български червен кръст, Български хелзинкски комитет, Каритас - България.

6 http://www.president.bg/docs/1351451539.pdf


7 http://www.president.bg/cat110/Mesechni-otcheti-ubejishte/
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница