Доклад за работата на Районен съд Първомай през 2016 година Уводстраница2/7
Дата21.01.2018
Размер1.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

1.3. Становище за промени в щата
Увеличаващото се постъпление на делата през последните няколко години изисква предприемане на мерки за промяна в щата – увеличаване на съдийския с още един, а от там - и на съдебните служители, всеки от които за оптимизиране на работата освен задълженията си по длъжностна характеристика изпълнява и допълнително възложени му от административния ръководител функции. Но конкретни предложения могат да се правят в съответствие с чл. 16 от Правила за оценка на натовареността на съдиите (приети от Висшия съдебен съвет с Решение по Протокол № 62 / 16.12.2015 година (изм. и доп. по Протокол № 15 / 24.03.2016 година, изм. и доп. с Решение на Съдийската колегия по Протокол № 23 / 08.11.2016 година; изм. и доп. по Протокол № 29 / 20.12.2016 година) едва през второто полугодие на 2017 година след обобщаване на данните от справката за натовареност по § 8 и анализ на новобразуваните през първото полугодие на 2017 година дела.
2. Анализ на движението на делата. Продължителност на разглеждането. Натовареност на съдиите
Постъплението на делата през отчетната 2016 година бележи значителен ръст – образувани са 1029 дела при 848 за 2015 година, 698 за 2014 година и 776 за 2013 година, като средно на месец през 2016 година постъпват 85,75 броя (70,67 броя за 2015 година, 58,17 за 2014 година и 64,67 за 2013 година, от които 27,67 наказателни (24,08 за 2015 година, 17,5 за 2014 година и 19,67 за 2013 година) и 58,08 граждански (46,58 за 2015 година, 40,67 за 2014 година и 45 за 2013 година).

При сравняване на четирите отчетни периода през 2016 година броят на постъпилите дела се увеличава с 21,34 % спрямо 2015 година, с 47,42 % спрямо 2014 година и с 32,60 % спрямо 2013 година.

Броят на постъпилите граждански дела е повече, отколкото през 2015 година (с 24,69 %), 2014 година (с 42,83 %) и 2013 година (с 29,07 %). Значително повишен е и ръстът на образуваните наказателните дела - с 14,88 % спрямо 2015 година, с 58,10 % спрямо 2014 година и с 40,68 % спрямо 2013 година.
2.1. Постъпили, разгледани и свършени дела
2.1.1. Наказателни дела
През 2016 година постъпват общо 332 (289 за 2015 година, 210 за 2014 година и 236 за 2013 година) наказателни дела, които заедно с несвършените към началото на отчетния период 37 (42 за 2015 година, 28 за 2014 година и 38 за 2013 година) образуват броя на делата на производство – 369 (331 за 2015 година, 238 за 2014 година и 274 за 2013 година).Отчетен период
Наказателни дела

на производство

2013

2014

2015

2016

Постъпили през периода

236

210

289

332

Несвършени към началото на периода

38

28

42

37

Общо

274

238

331

369

Постъплението на наказателните дела зависи главно от внесените прокурорски актове.През отчетната година постъпват общо 209 прокурорски акта при 116 за 2014 година, 136 за 2013 година и 89 за 2012 година, съгласно приложената таблица:
Образувани наказателни дела въз основа на прокурорски актове


Вид на внесения акт

2013

2014

2015

2016

Прокурорски акт, въз основа на който се образува НОХД (в това число и споразумение по чл. 381 от НПК)

105

72

102

120

Мотивирано постановление за приложение на чл. 78а от НК

4

6

15

32

Искане

за принудителни медицински мерки по Закона за здравето и чл. 89 от НК

18

12

9

15

за групиране – чл. 25 във връзка с чл. 23 от НК

-

3

8

4

по чл. 68 от НК

1

-

-

2

по чл. 159 – чл. 165 от НПК (без отчетените отделно по чл. 159а от НПК)

6

3

12

8

за разкриване на банкова тайна

1

-

-

-

за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража

1

1

3

5

по чл. 159а от НПК (Нов – ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) и по чл. 250а, ал. 1 от ЗЕС (до влизане в сила на новия законов текст)

-

19

63

69

Общо

136

116

212

255

Образувани са 120 наказателни дела от общ характер въз основа на 120 акта на Районна прокуратура – Първомай:  • 87 обвинителни акта;

  • 33 споразумения за решаване на делото.

В началото на 2016 година съдебното производство по образувано по обвинителен акт през 2015 наказателно дело от общ характер е прекратено и същото е върнато на Районна прокуратура – Първомай за отстраняване на допуснато на досъдебната фаза съществено процесуално нарушение. По депозиран протест Окръжен съд – Пловдив отменя разпореждането за прекратяване и връща делото на Районен съд – Първомай за разглеждане от същия състав.

През 2016 година по един обвинителен акт е образувано наказателно дело от общ характер, съдебното производство по което е прекратено и върнато на Районна прокуратура – Първомай за отстраняване на допуснати процесуални нарушения. След изправяне на нередностите за ангажирането на отговорността на подсъдимия отново е образувано наказателно дело от общ характер, което към края на отчетния период все още е на производство.

От постъпилите 120 наказателни дела от общ характер през 2016 година (99 за 2015 година, 73 за 2014 година и 105 за 2013 година) и 6 (8 за 2015 година, 10 за 2014 година и 4 за 2013 година) останали несвършени дела към началото на отчетния период на производство са 126 (107 за 2015 година, 83 за 2014 година и 109 за 2013 година) дела. Новообразувани са 119 дела (94 за 2015 година, 73 за 2014 година и 105 за 2013 година) - 1 е повторно внесено и образувано под нов номер след прекратяване на съдебното производство и 1 продължава под същия номер от 2015 година. От новообразуваните 50 (22 за 2015 година и по 12 за 2014 година и 2013 година) са бързи и незабавни производства. От наказателните дела от общ характер със споразумение приключват 83, а с присъда 27.

Най-динамично е постъплението на дела за общоопасните престъпления – 76 (64 за 2015 година, 31 за 2014 година и 42 за 2013 година), като най-много от тях са тези по транспорта - 71 (56 за 2015 година, 26 за 2014 година и 39 за 2013 година). Следвани са от престъпления против собствеността – постъпили 15 при 16 за 2015 година, 22 за 2014 година и 36 за 2013 година, против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 9 (2 за 2015 година, 1 за 2013 година, 0 за 2014 година), против личността – 6 (2 за 2015 година, 3 за 2014 година и 7 за 2013 година и 4 за 2012 година) и против стопанството – 5 (12 за 2015 година и по 11 за 2014 година и 2013 година).

Не са типични за съдебния район престъпленията против брака, семейството и младежта - 4 (1 за 2015 година, 4 за 2014 година и 2 за 2013 година), против правата на гражданите - 3 (3 за 2013 година, 0 за 2014 година и 2015 година), против реда и общественото спокойствие - 1 (1 за 2015 година, 2 за 2014 година и 3 за 2013 година), документни престъпления 1 (1 за 2015 година при 0 за 2014 година и 2013 година), а през настоящия отчетен период няма образувани дела против спорта.

От наказателните дела от общ характер за разглеждане са свършени 114 (101 за 2015 година, 74 за 2014 година и 99 за 2013 година), като решени по същество с присъда са 27 (20 за 2015 година, 22 за 2014 година и 29 за 2013 година), прекратени по постигнато споразумение – 85 (74 за 2015 година, 49 за 2014 година и 69 за 2013 година) и върнати за доразследване 2 (7 за 2015 година, 3 за 2014 година и 1 за 2013 година), а несвършените са 12 (6 за 2015 година, 9 за 2014 година и 10 за 2013 година).


Относителният дял на свършените по реда на съкратеното съдебно следствие 11 (10 за 2015 година, 19 за 2014 година и 21 за 2013 година) дела към общия брой свършени дела 114 (101 за 2015 година, 74 за 2014 година и 99 за 2013 година) е 9,65 % (9,90 % за 2015 година, 25,68 % за 2014 година и 21,21 % за 2013 година).
Относителният дял на прекратените наказателни дела от общ характер със споразумение 83 (74 за 2015 година, 49 за 2014 година и 69 за 2013 година) към общия брой свършени дела 114 (101 за 2015 година, 74 за 2014 година и 99 за 2013 година) е 72,81 % (74,75 % за 2015 година, 66,22 % за 2014 година и 69,70 % за 2013 година).

Две от образуваните наказателни дела от общ характер са върнати на Районна прокуратура – Първомай за отстраняване на допуснато на досъдебната фаза съществено процесуално нарушение, а по две производството е прекратено, поради забраната на императивното правило на чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК - non bis in idem.


Прави впечатление, че значителна част от наказателните дела от общ характер приключват по реда на чл. 384 от НПК, а внесените от Прокуратурата споразумения по чл. 381 от НПК са 32 за 2016 година, 45 за 2015 година, 20 за 2014 година и 41 за 2013 година.

За работата на държавното обвинение е показателен фактът, че през 2016 година има само два върнати обвинителни акта – 2,30 % от броя на внесените актове (при 3 за 2015 година, 1 за 2014 година и 0 за 2013 година и при относителен дял на върнатите спрямо внесените актове 2,94 % за 2015 година и 1,96 % за 2014 година).


Относителният дял на прекратените и върнати на прокуратурата поради съществени нарушения на процесуалните правила 2 (3 за 2015 година, 1 за 2014 година и 0 за 2013 година) наказателни дела от общ характер към общия брой свършени дела е 1,75 % (2,97 % за 2015 година, 1,35 % за 2014 година и 0 % за 2013 година).
В срок до 3 месеца приключват 106 (88 за 2015 година, 66 за 2014 година и 84 за 2013 година) наказателни дела от общ характер, а в срок над 3 месеца – 8 (13 за 2015 година, 8 за 2014 година и 15 за 2013 година).
Обжалвани пред въззивна инстанция са 11 (11 за 2015 година, 1 за 2014 година и 2 за 2013 година) наказателни дела от общ характер.

Може да се направи извод, че през 2016 година броят на образуваните наказателни дела от общ характер бележи значителен ръст - с 21,21 % повече в сравнение с 2015 година, с 64,38 % повече в сравнение с 2014 година и с 14,29 % повече в сравнение с 2013 година.


Свършените дела за отчетния период са 90,48 % от общия брой на делата на производство при 94,39 % за 2015 година, 89,16 % за 2014 година и 90,83 % за 2013 година, а свършените до 3 месеца дела са 92,98 % от общия брой на свършените при 87,13 % за 2015 година, 79,52 % за 2014 година и 84,85 % за 2013 година.
През последната година има 32 внесени мотивирани постановления за приложение на чл. 78а от НК (при 15 за 2015 година, 6 за 2014 година и 4 за 2013 година), едно от които е върнато на Районна прокуратура – Първомай за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения. По депозиран протест Окръжен съд – Пловдив отменя разпореждането за прекратяване и връща делото на същия състав на Районен съд – Първомай за продължаване на съдопроизводствените действия по глава IXX и XX от НПК.

През настоящата година постъплението на мотивирани постановления за приложение на чл. 78а от НК е с над два пъти повече в сравнение с 2015 година, с над четири пъти повече в сравнение с 2014 година и с осем пъти повече в сравнение с 2014 година.

През 2016 година се наблюдава увеличение и в броя на прокурорските искания за налагане на принудителни медицински мерки по Закона за здравето и чл. 89 от НК – 15 в сравнение с 9 за 2015 година, 12 за 2014 година и 18 за 2013 година.

За липсата на внесени искания за групиране на наказания на осъдени лица през 2013 година е от значение фактът, че в сравнително кратки срокове се реализира наказателната отговорност на криминално проявени лица на територията на съдебния район, като разпоредбите на чл. 23 – чл. 25 от НК се прилагат от съда с осъдителния акт по същество, а при прекратяване на делото по реда на Глава двадесет и девета от НПК – на основание чл. 381, ал. 8 от НПК се прилага разпоредбата на чл. 23 от НК. Следва да се отбележи, че съгласно Указания на Висш съдебен съвет за приложението на чл. 89 от Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища (отм. 01.02.2014 година), одобрени с Решение по Протокол № 18 от 19.05.2011 година, от второто полугодие на 2011 година по искания за определяне на общо наказание по влезли в законна сила присъди не се образуват отделни дела, а молбите се прилагат и разглеждат по делото, по което е постановена последната влязла в сила присъда. След влизане в сила на Правилник за администрацията в съдилищата (обн. ДВ, бр. 8 / 28.01.2014 година) по искания за групиране на наказания на осъдени лица през 2014 година са образувани 3 частни наказателни дела, през 2015 година – 8, а през 2016 година – 4.

През 2016 година постъпват 2 прокурорски искания за изтърпяване на отложено наказание по чл. 68 от НК (при 1 за 2013 година и 0 за 2014 година и 2015 година).

През 2016 година образуваните наказателни дела по чл. 159 – чл. 165 от НПК (без тези по чл. 159а от НПК) са 8 (при 12 за 2015 година, 3 за 2014 година и 6 за 2013 година) липсват дела по прокурорски искания за разкриване на банкова тайна (както през 2014 година и 2015 година при 1 за 2013 година).

За сравняваните четири отчетни периода през 2013 година и 2014 година има образувано по едно дело по искане на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража, през 2015 година – 3, а през 2016 година – 5.

Съгласно Указанията на Висшия съдебен съвет от 19.05.2011 година за приложението на чл. 89 от Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища (отм. 01.02.2014 година), по исканията за издаване на разрешения по чл. 250 в от Закона за електронните съобщения не се образуват отделни производства, а се оформят и съхраняват преписки – 0 за 2013 година. След влизане в сила на Правилник за администрацията в съдилищата (обн. ДВ, бр. 8 / 28.01.2014 година) през 2014 година са образувани 19, а през 2015 година - 3 частни наказателни дела по искания за издаване на разрешения по чл. 250в от Закона за електронните съобщения. След влизане в сила на чл. 159а от НПК (Нов – ДВ, бр. 24 от 2015 година, в сила от 31.03.2015 година) през 2015 година са образувани 60 частни наказателни дела по прокурорски искания за предоставяне на данни от предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и / или услуги, а през 2016 година – 69.


През 2016 година постъпват 127 частни наказателни дела (при 130 за 2015 година, 85 за 2014 година и 65 за 2013 година), които с 4 ( 6 за 2015 година и по 1 за 2014 година и 2013 година) от миналия отчетен период образуват броя на делата за разглеждане - 131 (136 за 2015 година, 86 за 2014 година и 66 за 2013 година).
Общият брой на свършените частни наказателни дела е 129 (132 за 2015 година, 80 за 2014 година и 65 за 2013 година) - по същество 114 (120 за 2015 година, 60 за 2014 година и 48 за 2013 година) и прекратени 15 (12 за 2015 година, 20 за 2014 година и 17 за 2013 година). Обжалвани са 8 (6 за 2015 година, 4 за 2014 година и 2 за 2013 година), а останали в края на отчетния период - 2 (4 за 2015 година, 6 за 2014 година и 1 за 2013 година).
От частните наказателни дела за разглеждане през 2016 година 103 са от досъдебното производство (109 за 2015 година, 47 за 2014 година и 40 за 2013 година), като 101 са свършени в срок до три месеца (при 105 за 2015 година, 41 за 2014 година и всички свършени в срок до три месеца за 2013 година) - решени по същество са 98 (104 за 2015 година и по 35 за 2014 година и 2013 година) и 4 са прекратени (4 за 2015 година, 6 за 2014 година и 5 за 2013 година). Обжалвани са 8 дела (при 6 за 2015 година, 4 за 2014 година и 2 за 2013 година).
Броят на частните наказателни дела от досъдебното производство, които не се внасят с прокурорски акт, зависи главно от исканията за разпит на обвиняем и свидетел пред съдия и обжалваните прокурорски актове за прекратяване и спиране на наказателно производство, както и искания на наблюдаващ прокурор в досъдебното производство за предоставяне на данни от предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и / или услуги, които за отчетния период са: по чл. 222 от НПК – 6 (12 за 2015 година, 15 за 2014 година и 8 за 2013 година), по чл. 223 от НПК – 2 (9 за 2015 година, 6 за 2014 година и 12 за 2013 година), по чл. 243 и чл. 244 от НПК – 8 (4 за 2015 година, 20 за 2014 година и 13 за 2013 година), по чл. 368, ал. 2 от НПК – 0 (2 за 2014 година, 0 за 2015 година и 2013 година), по чл. 159а от НПК (Нов – ДВ, бр. 24 от 2015 година, в сила от 31.03.2015 година) – 69 при 3 и 60 по чл. 250а, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (от началото на 2015 година до влизане в сила на новия законов текст) за 2015 година и 19 за 2014 година по чл. 250а, ал. 1 от Закона за електронните съобщения.
За 2016 година на производство в Районен съд – Първомай са 11 наказателни дела от частен характер – 8 постъпили през годината (при 2 за 2015 година, 12 за 2014 година и 6 за 2013 година) и 3 несвършени от предходния отчетен период, 2 от които са решени по същество, 3 прекратени и 6 несвършени (при 8 решени по същество, 3 прекратени и 3 несвършени за 2015 година; 2 решени по същество, 1 прекратено и 12 несвършени за 2014 година; 1 решено по същество, 2 прекратени и 3 несвършени за 2013 година).

През 2016 година обжалваните наказателни дела от частен характер са 8 при 2 за 2015 година, 0 за 2014 година и 1 за 2013 година.


Административнонаказателните дела (по ЗАНН и по чл. 78а от НК) са общо 101, от които 77 постъпват през 2016 година и 24 от преди началото на отчетния период. За 2015 година са общо 74 – 58 постъпили и 16 останали от минал отчетен период, за 2014 година са общо 54 – 40 постъпили и 14 останали от минал отчетен период, а за 2013 година са общо 93 – 62 постъпили и 31 останали от минал отчетен период.

През 2016 година на производство са 36,49 % повече административнонаказателни дела в сравнение с 2015 година, 87,04 % повече в сравнение с 2014 година и 8,60 % повече в сравнение с 2013 година.

Решените по същество дела са 77 и 7 прекратени (при 44 решени по същество и 6 прекратени за 2015 година, 35 решени по същество и 3 прекратени за 2014 година и 70 решени по същество и 9 прекратени за 2013 година), като приключилите в срок до три месеца са 41 (19 за 2015 година, 10 за 2014 година и 21 за 2013 година), а в срок над три месеца – 43 (31 за 2015 година, 22 за 2014 година и 58 за 2013 година). Към края на отчетния период несвършените дела са 17 (24 за 2015 година, 16 за 2014 година и 14 за 2013 година).

Обжалвани са 29 наказателни дела от административен характер (17 за 2015 година, 21 за 2014 година и 36 за 2013 година).


Внесените жалби срещу наказателни постановления са 41 (при 42 за 2015 година, 31 за 2014 година и 56 за 2013 година), броят на делата по Указ № 904 от 28.12.1963 година за борба с дребното хулиганство е 4 (1 за 2015 година, 3 за 2014 година и 2 за 2013 година), 32 са образуваните административнонаказателни дела въз основа на мотивирано постановление от прокуратурата за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание (по чл. 78а от НК) – при 15 за 2015 година, 6 за 2014 година и 4 за 2013 година.

Обжалваните съдебни актове по административнонаказателните дела са 29 за 2016 година, 17 за 2015 година, 21 за 2014 година и 36 за 2013 година.


2.1.2. Граждански дела
Образуваните граждански дела през 2016 година са 697 (при 559 за 2015 година, 488 за 2014 година и 540 за 2013 година).

Най-голямо е постъплението на дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК – 435 (358 за 2015 година, 303 за 2014 година и 337 за 2013 година). След тях са исковете по Семейния кодекс – 78 (62 за 2015 година, 68 за 2014 година и 66 за 2013 година), по Закона за защита срещу домашното насилие – 28 (по 9 за 2015 година и 2014 година и 14 за 2013 година), по Закона за закрила на детето – 22 (18 за 2015 година, 24 за 2014 година и 17 за 2013 година), облигационните искове - 18 (41 за 2015 година, 47 за 2014 година и 53 за 2013 година), вещните и установителните искове - 18 (5 за 2015 година, 2 за 2014 година и 7 за 2013 година), делбите – 9 (10 за 2015 година, 4 за 2014 година и 10 за 2013 година), по Кодекса на труда – 7 (9 за 2015 година, 1 за 2014 година и 8 за 2013 година).

През четирите сравнявани периода се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на броя на образуваните производства по чл. 410 и чл. 417 от ГПК – през 2016 година те са с 21,51 % повече от 2015 година, с 43,56 % повече от 2014 година и с 29,08 % повече от 2013 година.

Нараства броят на исковете по Семейния кодекс – с 25,81 % в сравнение с 2015 година, с 14,71 % в сравнение с 2014 година и с 18,18 % в сравнение с 2013 година, броят на производствата по Закона за защита срещу домашното насилие – с над три пъти в сравнение с 2015 година и 2014 година и с два пъти в сравнение с 2013 година, броят на вещните и установителните искове - с над три пъти в сравнение с 2015 година, с девет пъти в сравнение с 2014 година и с над два пъти в сравнение с 2013 година, както и на тези по Закона за закрила на детето – с 22,22 % в сравнение с 2015 година и с 29,41 % в сравнение с 2013 година, макар и броят им да е намалял с 8,33 % в сравнение с 2014 година.

Сравнително се запазва броят на делбените производства и на исковете по Кодекса на труда.

Значително намаля броят на производствата по облигационните искове.


Общо за разглеждане през 2016 година са 778 граждански дела при 629 за 2015 година, 551 за 2014 година и 623 за 2013 година, образувани от 81 несвършени (70 за 2015 година, 63 за 2014 година и 83 за 2013 година), 46 получени по подсъдност (28 за 2015 година, 22 за 2014 година и 15 за 2013 година), 651 новообразувани (531 за 2015 година, 466 за 2014 година и 523 за 2013 година) и 0 върнати за ново разглеждане (0 за 2015 година и 2014 година и 2 за 2013 година).
От гражданските дела свършени са 692 (548 за 2015 година, 481 за 2014 година и 559 за 2013 година), като решени по същество са 598 (488 за 2015 година, 435 за 2014 година и 461 за 2013 година), 9 прекратени по спогодба (8 за 2015 година, 5 за 2014 година и 10 за 2013 година) и 85 прекратени по други причини (52 за 2015 година, 41 за 2014 година и 88 за 2013 година) - нередовност на исковата молба, неявяване на ищеца, оттегляне на иска, предявяване на недействителен и недопустим иск, неподсъдност на делото на Районен съд – Първомай и др.
В срок до 3 месеца приключват 600 граждански производства (511 за 2015 година, 436 за 2014 година и 507 за 2013 година), а в срок над 3 месеца – 92 (37 за 2015 година, 45 за 2014 година и 52 за 2013 година). Несвършени към края на отчетния период остават 86 дела при 81 за 2015 година, 70 за 2014 година и 64 за 2013 година. Обжалвани пред въззивна инстанция са 23 съдебни акта (28 за 2015 година, 30 за 2014 година и 49 за 2013 година).

Относителният дял на свършените дела спрямо общия брой на делата на производство е 88,95 (87,12 % за 2015 година, 87,30 % за 2014 година и 89,74 % за 2013 година), а относителният дял на приключилите до 3 месеца дела спрямо общия брой свършени дела е 77,12 (81,24 % за 2015 година, 79,13 % за 2014 година и 84,22 % за 2013 година).

1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница