Доклад за работата на Районен съд Първомай през 2016 година Уводстраница7/7
Дата21.01.2018
Размер1.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

9.2. Компютърна техника и софтуер
9.2.1. Компютърни конфигурации и периферни устройства
През 2016 година Районен съд - Първомай разполага с 22 компютъра, от които 5 отпреди 2006 година, 6 от 2007 година, 4 от 2008 година, 2 от 2009 година, 1 от 2012 година, 1 от 2013 година, 4 от 2014 година и 3 от 2016 година, както и лаптоп.

Съдът разполага с три лазерни мултифункционални устройства (принтер, скенер и копир), закупени през 2007 година, пет лазерни мултифункционални устройства (принтер, скенер, копир и факс), от които 2 са закупени през 2008 година и 2 през 2015 година, а едно е предоставено от Висш съдебен съвет през 2009 година, 16 лазерни принтера, 9 от които отпреди 2006, 6 от 2007 година и 1 предоставен от Висш съдебен съвет през 2016 година.

На 01.10.2013 година в следствие на прекъсване на електрозахранването от 00:00 часа до 02:00 часа и от липсата на работоспособен поддържащ UPS дефектира сървърната система в Районен съд - Първомай. Поради загуба на данни възстановяването на активната директория на сървъра се оказва невъзможна, тъй като домейнът не може да бъде стартиран. Известно време действа локална компютърна мрежа между заседателната зала и работните места, неспособна да задоволи нуждата от защита на информацията в Районен съд – Първомай, което след разрешение за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на Висшия съдебен съвет и Районен съд – Първомай за 2013 година (Решение на Висшия съдебен съвет по Протокол от 07.11.2013 година) налага спешното закупуване на 09.12.2013 година на сървър с подходящ поддържащ UPS с цел контролиран достъп на всеки потребител до ресурсите на мрежата според изпълняваните от него дейности и осигуряване на ресурс за архивиране на базите на работните програми и техните приложения. Сървърната система е инсталирана и функционира от началото на 2014 година.

През 2013 година спешно е подменена една компютърна конфигурация в общото деловодство, поради дефект в наличната от 2007 година.

С Писмо изх. № 1097 / 03.12.2014 година на Председателя на Районен съд – Първомай Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” при Висш съдебен съвет е уведомена, че четири от наличните компютри не отговарят на изискванията на използвания в съда софтуер, често дефектират и се нуждаят от спешна подмяна, тъй като до момента са подменени компоненти на някои от тях от налични стари компютри, а по-нататъшни ремонти са финансово нецелесъобразни, както и че е необходима подмяна на четири монитора, чиито дефекти създават дискомфорт при продължителна работа, но към момента не могат да се бракуват заради липса на нови за подмяна. В изпълнение на Правила относно придобиването на хардуер и софтуер и за необходимостта от назначаване и / или отпускане на щат за системни администратори в органите на съдебната власт, приети от Висшия съдебен съвет по Протокол № 23 / 05.06.2014 година е изпратена подробна справка за параметрите на съществуващата налична техника (компютри) в Районен съд – Първомай.

С Решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 62 от 18.12.2014 година е дадено съгласие за корекция по бюджета на Районен съд – Първомай и Висш съдебен съвет за 2014 година с цел осигуряване на средства за закупуване на четири компютърни конфигурации, като през месец декември 2014 година са закупени 4 компютърни системи с монитори и аксесоари.

С Писмо изх. № 122 / 05.02.2015 година Висшият съдебен съвет е уведомен, че на 03.04.2003 година в Районен съд – Първомай е доставен „Xerox DC 425 SLX”, който почти 12 години се използва като принтер, скенер, копир и факс, както и че това е единственото устройство, на което през годините се разпечатват срочните и описните книги, тъй като поддържа формат А3, но поради възникнали технически проблеми в края на 2014 година на 12.01.2015 година сервизен специалист на „Булкопи” ООД – Пловдив извършва технически преглед и диагностика и констатира, че копирната машина не е в работещо състояние и е силно амортизирана, а за привеждането й в нормални технически параметри е необходима подмяна на основни модули (фюзерен възел, платка за управление на скенера и др.), които са скъпо струващи и стойността на ремонта многократно надвишава пазарната стойност на самата машина; че по повод на констатациите и във връзка с направена препоръка за закупуване на ново устройство е направено запитване до три дружества за доставка на мултифункционална машина „Xerox Work Centre 5335” с технически характеристики, които напълно отговарят на нуждите на Районен съд – Първомай.

Със свое Решение по т. 62 от Протокол № 9 / 26.02.2015 година Висшият съдебен съвет дава съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на съда и на 27.03.2015 година мултифункционалната машина е доставена и инсталирана.

На 21.12.2015 година с бюджетни средства са закупени и две мултифункционални устройства Canon+MF216N (принтер, скенер, копир и факс), за да бъдат подменени две от закупените през 2007 година морално остарели и изискващи непрекъснати ремонти мултифункционални устройства HP LaserJet M1005.

През 2016 година са закупени 6 броя поддържащ UPS за някои от персоналните компютри.

Съгласно Решение по т. 54 от Протокол № 40 / 03.11.2016 година на Пленума на Висшия съдебен съвет през 2016 година на Районен съд – Първомай са предоставени три компютъра с монитор, скенер, лаптоп, принтер.
9.2.2. Правноинформационни системи и приложни програми


  • Апис 6 (инсталирана за първи път на 29.09.2004 година), внедрен на компютърните работни места с абонамент за една година и актуализация по Интернет;

  • Съдебно деловодство (внедрена от „Информационно обслужване” – Варна на 28.12.1998 година). На 17.02.2011 година е сключен Договор № ПО-16-69 / 15.02.2011 година с „Информационно обслужване” АД, клон Пловдив, в сила от 01.01.2011 година, за поддръжка на информационната система за автоматизиране на движението на делата САС „Съдебно деловодство” - Районен съд; по силата на Анекс № ПО – 16 – 82 / 03.02.2012 година срокът на договора е продължен за една година, като е уговорено, че ако един месец преди изтичане на срока на договора няма писмено предизвестие за неговото прекратяване от някоя от страните, договорът се счита за автоматично продължен за още една година. През 2015 година е внедрен допълнителен модул „Служебни защити” към програмния продукт с цел да се избегне хартиеният обмен с Адвокатска колегия – Пловдив, а през 2016 година – допълнителен модул „Призовкар”;

  • АИС „Бюра съдимост” с внедрена през 2009 година версия 10.1.0.5. (прилагане на Oracle PatchSet p4505133_10105_WINNT) в изпълнение на Договор № 45-06-004 / 23.01.2009 година, сключен между Висшия съдебен съвет и Консорциум „Лирекс БГ” ООД - „Индекс – България” ООД – София, с разширено системно обслужване до 31.12.2011 година; ежегодно срокът на договора се подновява с една година;

  • Съдебно изпълнение (внедрен през 2000 година от ЕТ „Темида 2000 – Еди Чакъров” - Варна) с последна актуализация на договора от 12.03.2005 година за поддръжка на продукта;

  • Личен състав, ТРЗ и движение по набирателната и бюджетната сметки (внедрен на 01.12.1998 година от ЕТ „Марсти” – Пловдив) с годишен абонамент по следенето, отчитането, ежемесечната проверка на информационната база и оказване на методическа помощ на ползвателите на продукта;

  • Конто, внедрен през 2010 година във връзка с Писмо изх. № 91-00-007 / 14.01.2010 година на Висшия съдебен съвет относно въвеждане на единен счетоводен продукт.


Заключение
През 2016 година в Районен съд – Първомай се работи в съответствие със Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията в съдилищата, Кодекса на труда, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за защита на личните данни, Закона за класифицираната информация и други нормативни актове, касаещи пряко дейността на организационната единица.

Спазват се утвърдените със заповеди Правилник за вътрешния трудов ред и Етичен кодекс на служителите, в които са регламентирани правата и отговорностите на работещите в Районен съд - Първомай във връзка със запазване и повишаване на доверието на обществото в съдебната система като ефективна, безпристрастна и независима.

Трудовата дисциплина се спазва от всички служители, които удостоверяват началото на работното време с подписа си в присъствена книга, водена ежедневно и проверявана от председателя на съда периодично.

Работното време и функциите на отделните служби са съобразени с изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата, пригодени към наличния щат и условията за работа.

Във всяка от службите гражданите се обслужват без прекъсване през целия работен ден, а съдиите не приемат граждани за справки и консултации.

Опитът на съдебните служители, които акуратно и в срок изпълняват задълженията си, създава сигурност у съдиите и помага за по-ефективната дейност на съда.

Извършената работа по качество на съдебните актове и бързина на постановяването им е белег за добрата теоретическа подготовка и постоянния стремеж на съдиите към усвояване на промените в законодателството и съдебната практика, за което способстват и организираните от Национален институт на правосъдието, Окръжен съд – Пловдив семинари, както и провежданите неформални събирания за обсъждане на по-сложни казуси - основания да се очаква по-успешно справяне с високоотговорната правораздавателна дейност в община Първомай за изготвяне на правилни и законосъобразни съдебни актове.

Създадените и поддържани коректни професионални отношения с другите правозащитни органи на територията на съдебния район са предпоставка за успешната работа на съда и за борбата срещу престъпността.Съществува добро взаимодействие между Районен съд - Първомай и Окръжен съд – Пловдив – всички възникнали проблеми от правен и организационен характер се решават максимално бързо и с необходимото разбиране.
Председател: (п)
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница