Доклад за работата на варненски окръжен съд 2014


VIII. МЕДИЙНАТА ПОЛИТИКА НА ОКРЪЖЕН СЪД ВАРНА ПРЕЗ 2014 ГОДИНАстраница10/16
Дата21.07.2016
Размер2.32 Mb.
ТипДоклад
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

VIII. МЕДИЙНАТА ПОЛИТИКА НА ОКРЪЖЕН СЪД ВАРНА ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
Реализирането на медийната политика на ВОС се осъществява от Елена Бангиева - експерт „Връзки с обществеността“ в активно сътрудничество с ръководството на институцията.

Основни цели в работата на пресслужбата на ВОС през 2014 година бяха : • Коректно и разбираемо представяне на дейността на Окръжен съд Варна в регионалните, централните и в специализираните медии;

 • Актуализиране на Медийната политика на ВОС за повече гаранции за прозрачност и доверие в работата на съда;

 • Разработване и реализиране на обучителни модули за повишаване на компетентността и умението на съдии и служители за провеждане политика на публичност, за подобряване на общественото доверие.

 • Планиране и реализиране на медийните изяви на ръководния екип на ВОС, на съдии и служители пред регионални и национални медии.

 • Проучване и анализ на нагласите на съдиите и съдебната администрация за качеството на администриране и управление на съда.

 • Популяризиране опита на ВОС по прилагането на активна медийна политика, която регулира не само стандартите за контакти с медии, но и с партниращи институции и с гражданите.


РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА :

1. Всекидневен мониторинг на печатните издания и електронните медии, които информират и коментират въпроси и теми, свързани с дейността на Окръжен съд Варна

2. Подготовка и организация на пресконференции и брифинги на съда :


 • Отчет, анализ и тенденции в работата на ВОС /април 2014/

 • Пресконференция за представяне на новия административен ръководител и на ръководния екип на ВОС ( юни 2014 )

 • Пресконференция за представяне на успешен образователен стандарт за правно образование, утвърден в партньорството между ВОС, Апелативен съд Варна и ВСУ „Ч.Храбър“ Варна.

3. Актуализира съдържанието и визията на Интернет страницата на ВОС (юни 2014 година ):

 • Актуализиран текст за представяне на ВОС,

 • Презентация за представяне на съда и функционирането на съдебната система в България,

 • ВОС е представен на интернет страницата си на 5 езика,

 • Доклади, презентации, обявени конкурси, вътрешни правила,

 • Таблица с насрочените дела от обществен интерес във ВОС, както и за всички насрочени дела във ВОС.

 • Периодични прессъобщения за постановени съдебни актове, за събития, свързани с дейността на съда, както и за нови технологии, които подобряват административното обслужване на потребителите на съдебно административни услуги.

4. Създава на Facebook страница Съдебна палата Варна (януари 2014 година)– първата FB страница в институциите от органите на съдебната власт за :

 • Публикуване на актуална информация за дела от обществен интерес, събития, иновации, нови услуги, предоставяни на гражданите, за по-непосредствена и проактивна комуникация с потребителите на социалните мрежи

5. Осигурява присъствието на медиите по време съдебни заседания по дела от обществен интерес, като се съобразявам с правилата за взаимодействие, публикувани на уеб страницата.

6. Планира и реализира медийните изяви на ръководството и и на съдии от ВОС : • подпомага административния ръководител и представители на съдиите при публични медийни изяви

 • тематични интервюта в сутрешната програма на ТВ „Черно море”.

 • Участия на представители на ръководството на съда и на съдии от ВОС в специализирано предаване на ТВ „Черно море“ „По закон и съвест“.

 • Организира серия медийни публикации и ТВ репортаж във връзка с нови електронни услуги, предоставяни от ВОС – призоваване с таблети, изграждане на е-портал за Съдебен район Варна

7. Поддържа архив за медийните изяви на представители на ръководството на съда.

8. Организира и съдейства при реализирането на социален проект „Косьо и съда“ в рамките на предаването „Предай нататък“ по БТВ за провеждането на симулиран съдебен процес „Червената шапчица“ в подкрепа на кауза за набиране на средства за лечение на дете ( юли 2014 година ).

9. Изготви идеен проект за включването на ВОС в проект „Укрепване на правния и институционален капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца“ при МП, финансирано от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Дейност А3 „Разработване на насоки и необходимите мерки за създаване на състави за непълнолетни лица“.

10. Изготвя писма, становища и материали във връзка с реализирането на проект „Синя стая“ във Варна.

11. Организира и реализира цялостната дейност по планиране и провеждане на Тържествена сесия, посветена на 135 години от създаването на Търновската конституция ( април 2014 година ).


 • Създаване на програма, плакат и награден фонд за отличени магистрати от Варна.

 • Кореспонденция с официални лица, институции и организации, включени в честването на Тържествената сесия,

 • Сценарий за провеждане на Тържествената сесия

 • Публикации, интервюта, материали в медиите за тържествената проява.

12. Подготовка на материали и участие в екипа за изготвяне на презентация за представянето на Съдебен район Варна при гостуването на експерти по МСО във Варна ( юли 2014 година )

13. Експертът „Връзки с обществеността“ на ВОС участва с експертно мнение при изготвянето на официални документи на ВСС, при обучението на членове на ВСС и на съдии от ВАС: • Участие в Работна група при ВСС в Комисия „Публични комуникации” за изготвяне на проект “Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната власт” по ОПАК.

 • Обучава членове на ВСС и АВСС по тема „Публично представяне и комуникации“ по проект „Повишаване квалификацията на членове и служителите от администрацията на ВСС“ по ОПАК – 2 семинара ( юли 2014 и ноември 2014 година).

 • Обучава членове и администрация на ВСС в „Кризисна комуникация“ по проект „Повишаване квалификацията на членове и служителите от администрацията на ВСС“ по ОПАК – два семинара – (октомври 2014 и декември 2014 година)

 • Обучава съдии от ВАС по тема „Информационната политика на съдебната система в новата медийна реалност“ в рамките на проект “Повишаване на ефективността и прозрачността в работата на ВАС“ по ОПАК 1 семинар (януари 2014 година )

14. Планира и участва в провеждането на Открити дни в съда.

 • Март 2014 – студенти от Факултет „Масови комуникации“ на ВСУ „Ч.Храбър„

 • Април 2014 – съвместен Открит ден в Съдебната палата на пл-д „Независимост“ във Варна между всички съдебни институции, във връзка с Деня на българската Конституция и празник на юриста.

 • Юни 2014 – студенти правния факултет на ВСУ „Ч.Храбър“


IХ. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
Счетоводната дейност на Окръжен съд Варна се осъществява от гл.счетоводител Дарина Иванова и служителите от отдел "Счетоводство и ЧР" – Рада Тодорова, Надежда Стратиева и Златка Попова.

През 2014 г. бюджетната сметка на Окръжен съд Варна възлиза на 4 918 510 лв. Процентното съотношение на отделните разходообразуващи елементи е както следва: • 69,36 % за работни заплати на съдии и съдебни служители;

 • 6,68 % за други възнаграждения и плащания на персонала по трудови и извънтрудови правоотношения;

 • 18,60 % за осигурителни вноски;

 • 5,12 % за текуща издръжка;

 • 0,24 % за капиталови разходи.

Отчетените приходи през 2014 г. възлизат на 3 494 910 лв. От тях с най-голям дял са събраните съдебни такси - 95,81% от всички приходи, което в абсолютна величина е 3 348 495 лв.

Приходите от лихви по текущи банкови сметки са в размер на 37 181 лв.

Приходите от конфискувани депозити и гаранции с изтекъл давностен срок възлизат на 13 358 лв.

Приходите от събрани глоби възлизат на 70 137 лв.

Приходите от възстановени от страните разноски по дела са 25 739 лв.

Независимо, че по отделни елементи на приходната част на Отчета за 2014 г. е отчетено снижение, то общо реализираните приходи бележат ръст спрямо 2013г., което представлява 5,45% .


Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗВОДИ
Изложеното в докладите за работата на отделенията и службите показва достигнатото от магистрати и съдебни служители от Окръжен съд Варна през 2014 година. Постигнатите резултати и оценка на Инспектората към ВСС след плановите проверки, ни дават основание за чувство на удовлетвореност от добре свършената работа.

От анализа на данните е видно, че съдиите и служителите от ОС-Варна са работили сериозно и отговорно. Постигнатите резултати за 2014 година са плод на общите им усилия, поради което заслужават висока оценка за работата си.

Измерената по-ниска натовареност по щат и действителна за 2014 г. е индикация за постепенно нормализиране натовареността на съдиите и съдебните служители, след изключително натоварените последни години. Съпоставката с данните за предходните три години сочи, че тенденцията за постигане на желаното от всички ни по-спокойно работно ежедневие, е факт. Трайна тенденция е приключването на делата в кратки срокове, постановяването в законоустановените срокове на решенията и качеството на съдебни актове.

Макар и с не дотам добро финансиране, успяхме да покажем мотивация, екипност и професионализъм в ежедневието си, благодарение и на кадровия ресурс, с който разполага ОС-Варна.

През 2015 година приоритетите, които ще ни водят в ежедневната ни работа ще бъдат :


 • Запазване на високото качеството на правораздавателна дейност и административните услуги;

 • Повишаване нивото на информираност на гражданите и бизнеса за същността на работата на съда;

 • Усъвършенстване на механизмите за наблюдение и контрол върху ефективността на администрацията, както и анализ на всеки един процес от дейността на съда;

 • Да увеличаваме механизмите водещи до издигане на общественото доверие в професионализма и почтенноста на хората, които работят в съдебната система и в частност на нашата институция.

 • Подобряване на битовите условия за работещите в институцията, при спазване на бюджетните рамки и нормативните изисквания.В заключение искам да изкажа благодарност на всички съдии и съдебни служители за положените усилия, проявената отговорност и желание за успех, без които не бихме постигнали тези резултати!

Желая на всички здраве, кураж и силен дух, за посрещане на новите предизвикателства през настоящата 2015 година!2015 г. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-

Варна ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВОС

/М.Маринов/

ХІ. ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ СЪСДИЛИЩА ОТ СЪДЕБЕН РАЙОН ВАРНА

ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РЕВИЗИЯ НА

РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА

за периода от 01.01.2014 година - 31.12.2014 година
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на Заповед № РД-0019/09.01.15г. на Председателя на ВОС и като обобщение на ревизиите на отделните съдии от НО на ВРС, извършени от съдиите на ВОС


1. По т. 1 и 2 от Заповед № РД -0019/09.01.2015 г.

Извършено е посещение на място, като са изискани и проверени следните документи- • азбучник

 • описна книга по наказателни дела

 • книги за открити заседания

 • книга за закрити заседания

 • книга за изпълнение на влезли в сила присъди

 • книга за обжалвани дела

 • регистър на изпълнителните листи

 • книга за веществени доказателства

От изброените, всички книги се водят и хартиен носител, освен на електронен, като се разпечатват от САС, при различна периодичност. Изключение правят само книгата за изпълнение на влезли в сила присъди и книгата за ВД, по отношение на които хартиените и електронните носители не са идентични.

Всички книги са водени коректно, като са прономеровани, прошнуровани и приключени за годината. Книгите за открити заседания се водят по състави, а всички останали- общо за наказателно отделение.

Регистър на отводи и самоотводи не се води/ такъв съществува за 2015 г./.

Регистър на изпълнителните листи се води от 29.11.2014 г.

Присъдна книга и книга за ВД.

Според данните от книгата за изпълнение на влезли в сила присъди, те се изпълняват в седмодневен срок. Всеки месец е била извършвана проверка от административния ръководител и административния секретар. По този начин се е извършвала проверка на срочността по изпълнение на присъдите, а и косвено може да се направи извод за наличие или не на просрочие при изготвяне на мотивите. Следва да се отбележи, че не се разпечатва книгата от САС на хартиен носител, а се води отделна книга за изпълнение на присъдите от секретарите на отделението. Тази книга, освен че съдържа информацията, заложена в деловодната програма, отразява /срещу подпис/ датата на предаване на присъдата за изпълнение на съответната прокуратура.

Водените книги за веществените доказателства - едната е на електронен носител от САС. В другата книга- регистър, на хартия, съхранява писмата за изпращане на ВД, както и определенията на съда за връщане, унищожаване или отнемане в полза на държавата ВД. При делата, по които се внасят ВД, се изготвя приемо-предавателен протокол, който се прилага към делото. След влизане в сила на акта на съда относно ВД, при постановено унищожаване, за всяко конкретно дело се съставя комисия, изготвя се протокол, който се прилага по делото. Назначената комисия / със заповед от 2012 г, на основание чл. 80 ал.1 т.1 от ПАРОАВС/отм./, която отговаря за годишната проверка на всички ВД, извършва ежегодна такава, за което се съставя протокол. Необходимо е заповедта и организацията във връзка с тази комисия/ сега уредена в чл. 126 от ПАС/ да се актуализира.

В заключение следва да се отбележи, че книгите се водят много добре, напълно коректно и съобразно изискванията на ПАС, като съдържащата се в тях информация е по-изчерпателна, от посочените изисквания в ПАС.
2. По отношение на разпределението на делата.

През 2014 година в наказателно отделение на ВРС са работили 19 съдебни състава, като някои от тях са новосъздадени от средата на годината, поради преместване на съдии по реда на чл. 194 от ЗСВ или откриване на нови съдебни състави, мярка, наложена от високата натовареност от предходната година. Реално обаче не са работили всички състави пълноценно, а само 16 съдии за цялата година.

Председателят на съда Ерна Якова е била с 50 % натовареност, с изключване на някои категории дела, както и заместник председателя на отделението Яна Панева - 70% , а някои групи дела- 0%. Те са разглеждали и ЧНД по ЗЕС, общо 339 бр. / съдията Панева и Пл.Атанасов при условията на заместване, при отсъствие на административния ръководител/.

Със заповеди на Председателя на съда съответно от 2012,2013 и 2014 г. съдията Г.Митев е бил с 50 %натовареност по някои групи дела, съдията А.Николов- на 80 % от всички групи дела. Тези решения са били приети на Общи събрания на съдиите от ВРС.

Останалите съдии са били на 100 % натовареност по всички категории дела.

Натовареността на съдиите Якова и Панева е претърпяла промяна, считано от началото на 2015 г., след решение на общо събрание на съдиите, натовареността им е съответно 50% и 70% , но по всички групи дела. Групите дела също са били разпределени според очакваната тежест и продължителност на делата. Те са уредени с Вътрешни правила, утвърдени от Председателя на съда. Със споменатото по-горе решение на Общото събрание, освен че е определена началната информация за случайно разпределение, правилата за заместване, са определи така и групите дела в отделението. Обособена е допълнителна група дела- по чл. 209 и 210 от НК. Тези решения на общото събрание обаче са не са валидни за проверяваната година, като са в сила от 2015г.

Делата се разпределят на случаен принцип, чрез програмата ”Low choice”, от заместник – председателя на отделението, или от съдия, при условията на заместване, с изрична заповед на председателя на съда. Разпределението се извършва най- късно на следващия ден след постъпване на делото.

Със заповед на председателя на съда от 02.01.2014г е било разрешено по принцип новопостъпили дела от общ характер, да се разглеждат в срок извън указания в чл. 252 ал.2 от НПК. Поначало е незаконосъобразно такова разрешение да се дава общо, доколкото хипотезите, при които може да се даде разрешение, са посочени в чл. 252 ал.2 от НПК и те касаят всяко конкретно дело. Те следва да бъдат изтъкнати от съдията-докладчик и след преценка- да се уважат или не от административния ръководител.

При разпределяне на делата не се спазва методика за намаляване на делата на съдия, който е с отвод по конкретно дело. Впрочем, такъв регистър не се е водил, създаден е такъв за 2015 г. Следва да се вземе предвид и че този подход – за намаляване на делата, следва да се спазва и в случай на прекратяване на дело и връщане за доразследване, като при отмяна на акта на съда от горната инстанция, следва да се разпредели на същия докладчик, но с отразяване в системата за случайно разпределениеи намаляване на броя разпределени дела от съответната група на този докладчик.

Във вътрешните правила за случайно разпределение на делата е посочено, че частните наказателни дела, образувани за групиране на присъди, не се разпределят на случаен принцип, а на последния докладчик по делото от общ характер. Това правило, макар и да е справедливо, не е съобразно изискванията на методиката, както и на ПАС и няма основание за използване на опцията” определен”.

Дежурствата се определят с график, на всеки шест месеца, който се утвърждава от председателя на съда. Разглеждат се делата по всички искания, постъпили от досъдебната фаза.

3. Образуването на делата е в съответствие с изискуемите в закона срокове. Постъпилите книжа, по които се образуват дела, се регистрират в деловодната програма в деня на постъпването им или най-късно на следващия работен ден и се докладват на заместник- председателя на отделението /или на определения със заповед съдия/, който образува делото, ако са налице процесуалните изисквания, като определят съдията докладчик съобразно принципа на случайния подбор.

Случайният избор се извършва с утвърдената от ВСС програма Law Choice, като протокол от разпределението, подписан от разпределящия, се прилага към всяко едно от делата.

След като се докладва на определения съдия докладчик за насрочване, последния определя датата и часа на съдебните заседания, като съобразява определените от закона срокове за решаване на делата.

Делата като правило се насрочват в срок по чл.252 ал.1 от НПК. Следва да се отбележи, че над двумесечния срок са насрочени 190 ОХ, а над тримесечен срок- 28 дела. Постъпленията от дела от общ характер са 1360, от които 471 са били споразумения по реда на чл. 381 от НПК, при които срокът за разглеждане е кратък - 7 дни, и той се спазва без изключение. С други думи, само по 632 дела е следвало да се спази този срок, поради което считам, че следва да се обърне внимание на стриктното спазване на двумесечния срок за насрочване на първото заседание по делото, а тримесечният срок следва да е изключение.

Следва да се обърне внимание и на делата по гл. 28 от НПК, където срокът за насрочването им е едномесечен, като не е дадена възможност за удължаване на този срок. От общо постъпили 156 бр. дела за 2014 г по чл. 78 А от НК, 42 бр. са били насрочени извън едномесечния срок. Причина за това е възможно да са ползването на годишни отпуски и съдебна ваканция, но този проблем може да се преодолее чрез начина на разпределяне на делата- например изключване за определен период от време на съответния съдия от разпределение на тази категория дела. Тези правила е възможно да се приемат и на Общо събрание на Наказателно отделение, с изрично посочване при кои обстоятелства да се изключват временно съдиите от разпределение и по кои категории дела.

4. Броят на образуваните, респ. свършени дела, в проверявания съд е бил както следва:

НОХД – 1656 всичко за разглеждане , свършени 1342 бр.(със споразумение 881 бр., съкратено съд.следствие по чл.371, т.2 НПК – 181бр., по чл. 371 т.1 от НПК – 11 бр. ) или по общия ред – 1051 бр. дела.

НЧХД – за разглеждане – 185 бр., свършили 104 бр.

НАХД по 78А – 199 бр., свършени 167 бр.

НАХД по ЗАНН – 3565 за разглеждане, свършени 3049 бр.

ЧНД – 1617 за разглеждане, свършени – 1587 бр.


Тук следва да се отбележи като извод, че-

 • постигната е нормална натовареност към втората половина на годината;

 • малък брой дела от общ характер, приключват по общия ред;

 • НЧХД като правило продължават повече от три месеца;

 • Немалка продължителност на делата но ЗАНН и провеждане на съдебни следствия, които включват назначаване на допълнителни експертизи, разпити на свидетели и пр., които водят в редица случаи до неколкократни отлагания.


II. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Разпорежданията са изготвяни в срок, както бе посочено горе, и са относително изчерпателни откъм съдържание.

Има отправени забележки относно насрочване на делата по ЗАНН, констатирано е в някои от случаите , че липсва указание към деловодителя кой от участниците в процеса да се призове/ 22 състав/.

2. Съдебни заседания.

Съдиите са влизали в с.з. подготвени, с предварително обработени книжа по делата – нередовни съобщения и призовки; своевременно обявяване на издирване и т.н. При необходимост са били изготвяни и ЕЗА за подсъдими. Това говори за добра организация на работата с деловодството, което докладва своевременно върналите се книжа, с което осигурява навременна реакция на съдията.

Съдебните заседания - водят се стриктно по правилата на НПК, като протоколите се оформят по начин, съобразен както с изискванията на НПК, така и с дадените препоръки от предходни проверки. В един от случаите проверяващият съдия е обърнал внимание за пропуски на съда при своевременното произнасяне в съдебно заседание по исканията на страните/ 37 състав/.III. ВРЪЩАНЕ НА ДЕЛАТА НА ПРОКУРОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЛАТА ОТ СЪДИЯТА-ДОКЛАДЧИК И В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ:

През 2014 г. с39 дела на прокуратурата, от които с проделение в с.з. само 4 бр., което очевидно е показател за добрата предварителна подготовка на съдиите и предварителното задълбочено проучване на делата. От обжалваните съдебни актове обаче , една трета са били отменени и върнати на съдията-докладчик за продължаване на съдопроизводствените действия.


IV. ОТЛАГАНЕ НА ДЕЛАТА, ПРИЧИНИ:

От общо 7267 дела за разглеждане, 2684 бр. са били отложени, като от проверяващите съдии е била направена констатация, че в някои състави процентът на отложени дела е голям и следва да се намерят още резерви в тази насока, както и внимателна преценка от необходимостта от събиране на нови доказателства, каквато е най-често срещаната причина за отлагане./ например 4 и 23 състави/. За близо 10% от отложените дела причината е била нередовно призовававане на страните, а в 350 бр. причината е била по молба на страните.

Като цяло посочените причини за отлагане са следните- ненамиране на подсъдими на дадените от тях адреси и свързаното с това наложително обявяване за издирване, внезапни заболявания на защитници или подсъдими, ангажименти на вече упълномощени адвокати по други дела в същия ден и час, неявяване на свидетели или вещи лица, без чието изслушване делото не би могло да приключи, искания по доказателствата, възникнали в хода на съдебното следствие и други подобни. Отчитат се като отложени и дела, по които делото е било насрочено за предварително изслушване и не е било постигнато съгласие за провеждане на съкратено съдебно следствие. Следва да се отбележи, че е необходимо при насрочването по този ред, да се изисква от страните, при уточнена вече позиция за липса на съгласие за процедура по чл. 371 от НПК, страните да изразяват това предварително в писмен вид, като по този начин делото ще се насрочва по общия ред, с призоваване на всички участници в процеса.

Проверяващите съдии са счели, че причините за отлаганията са предимно от обективен характер, въпреки че следва да се прецизира кои доказателства са от значение за решаване на делото. Следва да се обърне внимание и на делата от адм.характер, както с оглед призоваване на страните надлежно, така и с преценка за предмета на доказване и съответно относимите доказателства.


V. СПРЕНИ ДЕЛА

От предходни години има останали несвършени общо 46 дела / от 2012 е 2013 г/ а в справката за спрени дела е посочено, че има 12 бр. дела, които са спрени по различни причини- в един от случаите е издадена ЕЗА, която не е била изпълнена към датата на проверката, в други случаи за установяване на лицето/ неизвестен адрес/, влошено здравословно състояние на лице/ при освидетелстване/ , а в един от случаите спряно поради необходимост от приключване на друго висящо наказателно дело.

Независимо от малкия брой спрени дела, проверяващите съдии са обърнали внимание на обстоятелството, че съобразно изискванията на чл. 38 т.10 от ПАС е необходима ежемесечна,проверка на делата, които са без движение или спрени, а не на всески два или три месеца. Поради това е и необходимо да се създаде както административна организцация в тази насока, така и председателите на състави да извършват проверка на спрените и без движение дела на всеки месец.
VI. СРОКОВЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

Следва да се отбележи, че за цялата година, съдиите от наказателно отделение са изготвили мотивите,респ. решенията по делата в законните срокове, като само по 18 бр. дела те са над един месец, при 7267 бр. дела! При този числов показател е излишен всякакъв коментар за срочността в работата на колегите от НО.VII. НЕОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ:

При проверените необжалвани съдебни актове на проверяваните състави не е бил установен различен подход при изготвянето на мотивите по обжалвани и необжалвани дела.

Общото становище на проверяващия е за добра работа на съдиите по мотивирането на актовете.
VIII. ОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ и ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО СЪДЕБНИ АКТОВЕ:

Предмет на въззивна проверка във ВОС и ВАдмС са били общо 1734 решения и 184 определения, от които

Решения- потвърдени 1154, от които 465 бр. отменени/ общо посочени с индекс 2 /

Определения потвърдени 153 бр.

Проверяващите считат броя на отменените изцяло съдебни актове за незначителен, което е показател за добре свършена работа.

Следва да се отбележи обаче, че при преимуществено големия брой на обжалваните дела, образувани по ЗАНН и проверявани от ВАдмС, броя на отменените от касационната проверка дела е немалък, така от 1002 бр. обжалвани дела по ЗАНН, 367 бр. са отменени изцяло, а общо с индекс 2 /отменени/ са 445 бр. дела, което представлява около 44% от проверяваните дела. Прави впечатление също, че някои от съдиите нямат отменени дела по ЗАНН / напр. 6 състав/ или техният брой е малък, а при други е съществен процент. Тази констатация следва да се отбележи като резултат от проверката, макар работата на съдиите по делата по ЗАНН подлежи на инстанционен контрол от друг съд и причините за това не следва да се анализират от ВОС.

Проверяващите съдии са отразили , че следва да се обърне внимание на администрирането на касационните жалби / напр. 22 състав/, тъй като при тях има други изисквания, различни от тези по администриране на въззивни жалби.

В заключение следва да се посочи много добрата работа на съдиите от наказателно отделение, създадената както от председателя на съда, така и от заместник председателя добра организация по администрирането на делата - както при първоначалното им образуване и случайно разпределение, така и при администрирането от всеки от председатели на състави. Стриктно се изпълняват и задълженията от всеки един от деловодителите и секретари на състави, съобразно изискванията на ПАС и вътрешната организация в отделението. Отделни конкретни забележки са направени за всеки състав, а общите препоръки са посочени по раздели.БЮРО СЪДИМОСТ
Към момента на проверката в бюрото „Съдимост" работят трима служители - Катя Йорданова, Магдалена Ненчева и Яна Забунова Стефанова, като съдия С. Обрешкова отговаря изцяло за работата на бюрото.

Докладът от бюро съдимост се обработва от съдия С. Обрешкова, която отбелязва служебно допълнителни сведения като настъпила реабилитация, възобновяване на производството по дело, амнистия, изтърпяване на наказанието, както и условно предсрочно освобождаване.

Информацията за осъжданите лица, родени в съдебния район на PC Варна е въведена изцяло в компютърния масив за новопристигащите бюлетини. Изключителна активност е проявена при въвеждането на старите бюлетини в електронния архив. Вписването е извършено при максимална ангажираност на деловодителите. Не се установиха стари бюлетини,които да не са въведени в електронния архив.

Служителките от бюро „съдимост" спазват кратките срокове, предвидени в наредбата за издаване на справки /свидетелства/ за съдимост, които за ревизирания период възлизат общо на 55263 свидетелства и справки за съдимост, от които 50292 са свидетелствата , а 4971 са справките. Изпратените искания до друг съд са 19163 бр., а изпратените справки до друг съд са 5785 бр.

Свидетелствата за съдимост се издават както следва: за неосъждани лица родени в съдебния район на варненски районен съд веднага, в същия ден, а за осъждани лица - след доклад на съдия Обрешкова. За лица, родени в района на друг съд свидетелствата за съдимост се издават на следващия ден, след извършване на запитване и връщане на отговора от другия съд.

Справките за съдимост се издават в деня на искането или най- късно в рамките на следващия работен ден, а в неотложни случаи- веднага.

Справки за съдимост се издават и при условията на чл.36 ал.1 от НФОДБС №8 от 26.02.2008г., когато искащият орган не разполага с данни за бащата и майката на лицето, за което се иска справка и съответно- не посочи такива.

За периода са въведени в електронния архив 1 736 бюлетини за съдимост за осъдени лица и за наложени мерки по чл.78А от НК от които 174 са за наложени наказания по чл. 78а от НК и 1500 новопостъпили.

Относно бюлетините издадени за наложени административни наказания по реда на чл.78а от НК не съществува отделна картотека, но това е свързано с недобрата материална обезпеченост на бюрото, тъй като е необходимо да се обособи специално помещение оборудвано със съответните технически съоръжения.Предприети са адекватни мерки за своевременно унищожаване на бюлетините по чл.78а от НК,чийто срок за съхранение е изтекъл.През 2014 год. са унищожени 802 такива бюлетини.

При получаване на бюлетин за съдимост на лице, същия се въвежда в електронен регистър незабавно, като в края на деня електронния регистър се разпечатва на хартиен носител и се подрежда в нарочна книга, като се въвеждат и старите бюлетини за лицето ако има такива. Не се констатираха новопостъпили бюлетини, които да не са своевременно въведени, както и при проверка на случаен принцип на произволно избрани дни, не се констатираха неразпечатани входящи регистри за ревизирания период.

Следва да се отбележи, че изпратените определения за групиране на присъди, които са голям обем също се въвеждат незабавно, но програмата, с която се работи в БС по никакъв начин не отчита този обем от работа. В тази насока се води статистика на служителите.

През 2014 год. в бюлетините и в електронния архив са вписани 376 отбелязвания на влезли в сила определения за съдебна реабилитация, УПО, замяна на наказание и определяне на общо наказание.

Бюлетините за съдимост се съхраняват съобразно изискването на чл.13 ал.2 и чл.15 ал.1 от Наредба № 8/08 год. Когато за едно лице са съставени повече бюлетини за съдимост, те се подреждат в плик в поредност по датата на съставянето им, с надписани върху плика собственото, бащиното и фамилното име и ЕГН на осъденото лице. Бюлетините за съдимост се съхраняват в предназначени за целта технически съоръжения, които се държат заключени, на място с ограничен достъп за външни лица и в горепосочения електронен архив.

Бяха проверени произволно избрани дни, през различните месеци на ревизирания период.При проверка на случаен принцип не се констатираха неразпечатани входящи регистри за ревизирания период. Не се констатираха нарушения на разпоредбата на чл. 19 б."А" от Тарифа № 1 към ЗДТТССПССМП при събирането на държавните такси за издаване на свидетелства за съдимост. Вносните бележки за платена д.т., ведно с молбата за издаване на свидетелството за съдимост се съхраняват за срока на валидност на самото свидетелство.

С цел подобряване на обслужването на гражданите,през м.януари 2008 год. е сключен договор със СНЦ "е-регион-Варна" по силата на който е създаден отдалечен център за приемане на молби и документи за извършване на услугата-издаване на свидетелство за съдимост.

През проверения период от създадения център в бюро съдимост са постъпили и обработени 217 /двеста и седемнадесет/ броя книжа.

Като цяло оценката за работата на служителите при бюро съдимост следва да се определи като много добра, като служителите се справят с всекидневните си задължения, както и проявяват дължимото уважение към обслужваните граждани.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на Заповед № РД-0019/09.01.15г. на Председателя на ВОС и като обобщение на ревизиите на отделните съдии от ГО на ВРС, извършени от съдиите на ВОС
І. ИЗИСКАНА И ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

За целите на проверката са изискани и предоставени годишна статистическа справка за дейността на съда /обща и по съдии по образци, утвърдени с Протокол № 3/2009г. на ВСС/; справки за всеки един от съставите по образец съгласно Заповед № РД-0019/09.01.2015г. на Председателя на ВОС; Правила за разпределение на делата в районен съд – Варна и Правила за определяне на заместник при отсъствие на съдията-докладчик, приети на ОС на съдиите от 13.12.2014г.; Доклад на ИВСС за резултатите от извършената през 2014г. планова проверка; Писмо с изх.№ 1П-1110/24.11.2014г. на Административния ръководител на ВРС до Главния инспектор на ИВСС за предприетите мерки по изпълнение на дадените в доклада препоръки и издадените във връзка с тях Заповед № 192/20.11.2014г. и Заповед № 193/20.11.2014г.; водените в съда книги на хартиен и електронен носител; конкретни граждански дела, предоставени на проверяващите съдии от ВОС.

При направата на констатациите са взети предвид и резултатите от извършена през м.октомври 2014г. проверка съгласно Заповед № РД-1013/14.10.2014г. на Председателя на ВОС по повод постъпили жалби от районни съдии за неравномерна натовареност и нарушаване принципа на случайното разпределение /докладни № РД-1113/31.10.2014г. и № РД- 1104/29.10.2014г./.

Проверяващите окръжни съдии са провели срещи със съответните колеги от районния съд, както и са посетили открити съдебни заседания на повечето от тях.

Констатациите от проверките на отделните състави са предоставени в писмен вид, с изключение на проверяващия ХХVІ с-в. Същите съставляват неразделна част от настоящия обобщителен доклад.

Проверката на общатата организация на работата в гражданско отделение /т.1 и т.2 от Заповед № РД-0019/09.01.2015г./ е извършена от заместник-председателите на ВОС Росица Станчева и Мария Терзийска въз основа на горната писмена документация и след посещение на място.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница