Доклад за работата на варненски окръжен съд 2014


ІІ. КАДРОВА И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТстраница11/16
Дата21.07.2016
Размер2.32 Mb.
ТипДоклад
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

ІІ. КАДРОВА И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

Ръководител на гражданско отделение при ВРС е съдия Пламен Атанасов – заместник-председател на административния ръководител.

Към настоящия момент в отделението има назначени по щат 29 съдии, от които един съдия е командирован в РС-Добрич /М.Райчева/, двама са в неплатен отпуск /Д.Петрова и Р.Петров/ и трима са в отпуск за отглеждане на дете /В.Гълъбова, М.Данева и К.Василева/. В отделението работят и двама съдии, командировани от други районни съдилища /П.Колева и Хр.Сярова/, както и младши-съдия Галя Алексиева, също командирована.

В началото на проверявания период в отделението е имало 20 съдебни състава, които в края на годината са увеличени на 26, колкото са и реално работещите към 31.12.2014г. съдии в отделението. Това се дължи на постъпили нови съдии /Хр.Колева, Ел.Николова, Св.Тодоров и Ст.Колев/, както и на върналите се след ползване на отпуск за отглеждане на малко дете М.Коюва и М.Жекова. В същото време трима съдии са били повишени в ОС – Варна, а един е преместен в СРС, което е компенсирано с командироването на младшите съдии Галя Алексиева и Георги Чехларов /последният за кратко/, както и с връщането от отпуск за отглеждане на малко дете съдия Е.Карагьозова и съдия Д.Славова.

Налице са неприключили процедури по обявени от ВСС конкурси за първоначално назначаване, както и за преместване, след реализирането на които съставът на отделението ще бъде увеличен.

Всеки състав е обезпечен със секретар и деловодител, като по отношение на последните един деловодител води два състава.

Въпреки лошите материални условия /недостатъчен брой съдебни зали/ ръководството на съда е създало много добра организация, позволяваща на всеки състав да заседава веднъж седмично.
IIІ. ОБЩА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА В ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ. СПАЗВАНЕ НА СЛУЧАЙНИЯ ПРИНЦИП ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА. ПРОВЕРКА НА РЕДА И СРОЧНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ДЕЖУРСТВА;

В отделението липсва специализация на съдиите по материя. Гражданските и административни дела по ЗСПЗЗ се разпределят измежду всички съдии. Изключение е налице само по отношение на съдебните поръчки, които се разпределят на с-я Дияна Стоянова и с-я Любомир Нинов. Тази натовареност на последните е компенсирана чрез освобождаването им дежурство.

Разпределението на постъпващите дела се извършва при стриктното спазване на случайния принцип от ръководителя на колегията – Заместник-председателят Пламен Атанасов, като всички новопостъпили дела се образуват и разпределят по правило в същия или в следващия работен ден. По отношение на обезпеченията и т.нар. „бързи производства” делата се образуват в деня на постъпването им.

В програмата за случайно разпределение на делата „LаwСhoice” са дефинирани подробни предмети с оглед осигуряване равномерната натовареност на всички съдии с дела от всички видове. Същите са утвърдени и с решение на ОС на съдиите, проведено на 13.12.2014г. Програмата „LаwСhoice” не се прилага по делата с код 830. Това са дела по искания за разрешения по чл.130 СК и чл.165 СК, вписвания на откази от наследство. Същите се разглеждат от дежурния за деня съдия. Графикът на дежурствата се изготвя от заместник-председателя, ГО в края на всеки месец.

По време на ревизията не са констатирани пропуски в работата на съдиите по време на ежедневните им дежурства.

Прекаленото раздробяване на видовете дела и несъвършенствата на програмния продукт за разпределение има и последица с обратен ефект – при работили през цялата година съдии общият брой на постъпилите дела е различен, което прави впечатление в изготвените статистически отчети /напр. с-я Кожухарова има новообразувани 669 бр. дела, с-я Р.Христова – 615 дела, с-я Дрингова - 627 дела/.

По всяко дело се генерира протокол, който се изпраща на сървъра на ВСС. Копие от протокола се прилага и по всяко дело.

Протокол от разпределените за деня дела се съхранява и от ръководителя на отделението.

Поради постъпването на нови съдии и разкриването на нови състави през проверявания период неколкократно са извършвани преразпределения на дела без да е използван програмния продукт „LаwСhoice”. Това е ставало чрез поемане на съдебни заседания от съдия, който не е докладчик по делото и прехвърляне на дела от едни състави в други въз основа на теглени жребии и заповеди на административния ръководител. Тази организация на работа е обсъдена в доклада на ИВСС /доколкото този подход е прилаган и през предходни години/, както и е била предмет на проверка от ръководството на ОС – Варна по повод депозирани жалби от съдия М.Коюва, Д.Павлова и Н.Кръстева. Констатациите и изводите за извършените преразпределения през 2014г. са, че същите са обусловени от разкриването на нови състави и обезпечаване еднаквата натовареност на съдиите чрез разтоварване на старите състави, както и че липсва формално нарушаване на принципа за случайното разпределение. В същото време е констатирано, че липсват ясни критерии при определяне броя на делата, които се прехвърлят и съставите, които се разтоварват. В тази връзка са дадени и конкретни препоръки.

При извършената проверка по състави, проверяващите са констатирали, че по преразпределени дела липсва заповед или протокол за случайното разпределение, сочещи за причината на промяна на съдията-докладчик. Този пропуск следва да бъде преодолян, с оглед избягване съмненията за нарушаване принципа на случайно разпределение.


ІV. КНИГИ И РЕГИСТРИ

В отделението се водят изискуемите се съгласно ПАС /ДВ бр.8/29.01.2014г./ книги и регистри. На електронен носител се водят азбучен указател, описна книга, книга за закрити и разпоредителни заседания, книга за открити съдебни заседания по състави, регистър на решенията по чл.235 ГПК, регистър на отводите, регистър на изпълнителните листи. В края на календарната година на хартиен носител се разпечатват азбучника, описната книга, книгата за закрити съдебни заседания.

Към датата на посещението /24.01.2015г./ разпечатването на книгите не беше приключило.

Книгите за открити съдебни задения се водят по състави, разпечатват се след всяко заседание и се предоставят на съдията за подпис при предаване на протоколите, респ. на деловодителя при връщане на делата от секретаря. Същите са водени редовно като проверяващите отделните състави не са констатирали пропуски.

Беше предоставен регистъра на съдебните решения, разпечатка от САС, но същият не беше приключен. В него се вписва номера на делото, номера и датата на съдебното решение, датата на обявяване, диспозитива на решението с обезличени данни. Констатира се несъответствие между датата на решението и датата на обявяването му, което разминаване понякога е с повече от един ден /напр. по гр.д.№362/2014г. решението е с дата 30.10.2014г. и дата на обявяване 03.11.2014г.; по гр.д. № 2712/2014г. решението е с вписана дата в регистъра 12.12.2014г., когато е датата на с.з. по същество, а датата на обявяване е 05.01.2015г./. В последния визиран случай при извършената проверка се установи, че се касае за допусната грешка по всяка вероятност на съдията, който не е отчел посочената от системата дата на с.з., а поради грешка и на секретаря това решение въобще не е публикувано в ЦУБИПСА.

Обяснението за разминаването между датата на решението и дататата на обявяването му е, че съдиите сами вписват резултата от постановеното решение, което се предава на секретаря за присъединяване към ел.папка на делото, обезличаване и публикуване по-късно. Секретарят от своя страна отразява като дата на връщане, която е и датата на обявяване, датата, на която съдията е предал делото.

Препоръката е тази организация на работа да бъде променена. Решението се обективира в правния мир като постановен съдебен акт не с написването му от съдията, а с обявяването му. От последната дата се брои и спазването на срока по чл.235 ГПК, поради което и вписаната от съдията дата /често съвпадаща с последния ден от този срок/ не обезпечава срочността на съдебния акт. Отделно от това тази практика е предпоставка за допускане на грешки, неточности при даването на справки на страните /по-късно присъединяване в ел.папка на акт с дата, за който на тази дата страната е извършила справка и такъв не е бил наличен/, както и за недобросъвестно поведение.

Все във връзка с коментирания регистър по чл.235 ал.5 ГПК следва да бъде обърнато внимание, че считано от м.01.2015г. е налице изменение в ПАС, съгласно което този регистър се съставя чрез подреждане на самите решения, вкл. и мотиви, при спазване изискванията на чл.64 ЗСВ.

От представената разпечатка на регистъра на отводите се установява, че за 2014г. в гражданско отделение на ВРС са постановени отводи по 21 дела, като по едно от тях има отвод на всички съдии от съда. В регистъра не е посочено основанието за отвод, респ. не се съхраняват копия от актовете на отвелите се съдии. Не се извършва и корекция в броя на делата в начална информация на програмата за случайно разпределение.

Регистърът на изпълнителните листи се води в електронен вариант. С оглед установената практика за подготвяне на изпълнителните листи в полза на страни преди архивиране на делата, независимо че не е постъпило искане, номерът на изпълнителния лист се генерира от програмния продукт, но същият се извежда с дата към момента на получаването му. За издадения и за получения изпълнителен лист се полагат съответните печати, удостоверяващи тези обстоятелства.

По отношение на книгата за приемане и откази от наследство не са констатирани пропуски.
V. ВИСЯЩИ И НОВООБРАЗУВАНИ ДЕЛА. ПОДГОТОВКА НА ДЕЛАТА И НАСРОЧВАНЕ В СЪДЕБНО ЗЕСЕДАНИЕ.

Съгласно годишната статистическа справка в началото на проверявания период несвършените дела са били 4 370 бр., а новопостъпилите са 16 552 бр. Останалите несвършени дела към 31.12.2014г. е 3 256 бр., което е добър показател за срочността по приключването на делата. Намалението на новите дела се дължи на по-малкото постъпление на заповедните производства, тенденция, наблюдавана през последните две години. Броят на постъпилите искания по чл.410 ГПК и чл.417 ГПК съставлява 53% от общия брой на постъпленията.

От депозираните доклади за работата на отделните съдии следва да се отчете, че по принцип делата в районния съд се докладват на съдията най-късно на следващия ден след образуването им. Произнасянето по редовността на исковата молба, респ. постановяване на определение за без движение е в деня на докладването им или в рамките на 2-3 дни. Не са констатирани съществени забавяния.

По исканията за издаване на заповед за изпълнение, респ. за обезпечение на бъдещ иск се спазват установените в процесуалния закон срокове.

Постановените определения и разпореждания по правило са мотивирани, подробни и ясни. Изключения са неколкократното оставяне на делото без движение за различни нередовности. Изключения са и оставянията на производството по делото без движение в открито съдебно заседание /общо 89 дела/. Такива хипотези най-често са констатирани при заместване на съдията-докладчик /гр.д. № 6345/12г., гр.д. № 11334/12г., гр.д. № 7552/14г./.

Датите за открити съдебни заседания се определят във възможните най-кратки срокове – като цяло периода на насрочванията е между два-три месеца от датата на разпореждането до първото с.з. /изключение е налице в периода на съдебната ваканция като насрочванията тогава са от м. май-юни за м. септември-октомври/.

По правило се изготвя проекто-доклад, който се съобщава на страните.

Констатирани са пропуски в работата на ХІV, ХVІІІ и ХL състави, касаещи изготвянето на проекто-докладите и действията по насрочване на делото за с.з. По отношение на ХL с-в е установено значително забавяне на насрочването след приключване на процедурата по чл.131 ГПК /гр.д. № 7600/14г., гр.д. № 11811/14г., гр.д. № 11544/14г., гр.д. № 11271/14г., гр.д. № 8436/14г., гр.д. № 7267/14г., гр.д. № 9303/14г., гр.д. № 12365/2014г. и др./. Подобно забавяне е констатирано и от проверяващия ХVІІІ с-в, но следва да се отбележи, че това касае работа на предходен титуляр, който вече не е съдия във ВРС.

Проверяващият ХІV с-в е констатирал избирателност на съдията-докладчик при очертаване обема и съдържанието на проекто-доклада и произнасянето по доказателствените искания, което рефлектира върху продължителността на разглеждане на делото и събирането на неотносими към спора доказателства. Посочено е, че при брачни дела подготвителното заседание се провежда до една-две седмици след изтичане срока по чл.131 ГПК, проекто-докладът е изчерпателен, дадена е съответната правна квалификация, има произнасяне по доказателствените искания. По облигационен спор, разпоредителното заседание е след повече от месец, проекто-докладът е бланкатен, често липсва правна квалификация. Аналогично е при вещни дела. Тези пропуски не са отстранени и при окончателния доклад по чл.146 ГПК, който всъщност възпроизвежда проекто-доклада /гр.д. № 13855/12г., гр.д. № 6105/14г., гр.д. № 9666/14г./.

Сроковете за насрочване и отлагане на делата, разглеждани по реда на Бързото производство на ГПК, както и делата по ЗЗДН, вкл. и през съдебната ваканция се спазват.


VІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ. ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД. ОТЛАГАНЕ НА ДЕЛАТА. ПОВЕДЕНИЕ НА СЪДИЯТА В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

Гражданските състави на ВРС провеждат открити съдебни заседания веднъж седмично, а при необходимост от спазване на сроковете по гл.ХХV ГПК се насрочват и извънредни заседания.

Проверяващите не са констатирали съществени отклонения от предварително насрочения график на делата и допуснати процесуални нарушения. Изключение е налице по отношение на съдия Д.Павлова. В доклада от проверката на ХІV с-в са направени констатации за забавяне при разглеждането на делата, обусловено от пропуските в проекто-доклада, даване на възможност на страните да изразяват становище по молби и доказателствени искания, депозирани значително преди съдебното заседание, недостатъчна активност на съдията за отклоняване на въпроси към вещите лица и свидетелите за обстоятелства, които вече са били изяснени или неотносими към предмета на доказване. В тази връзка са дадени и конкретни препоръки от проверяващия.

Няма данни за констатирани нарушения на разпоредбата на чл.142 ал.1 ГПК, както и неуважително отношение на съдия към страни и други участници в процеса.

В първото с.з. се извършва задължителния доклад по чл.146 ГПК, който обикновено препраща или възпроизвежда съобщения на страните проекто-доклад. Относно съдържанието на доклада като обобщение може да се посочи, че същият отговаря на изискванията на чл.146 ГПК, но въпреки това следва да бъде обърнато внимание за неговото прецизиране в частта относно систематизирането на твърденията на страните, правната квалификация, разпределянето на доказателствената тежест и даването на указания за кои релевантни обстоятелства страните не сочат доказателства. В окончателния доклад следва да намерят отражение и направените от страните уточнения и оспорвания по иска преди доклада. Всичко това би повишило ефиктивността на работата /очертаване на спорния предмет, събиране на релевантни за спора доказателства, а оттам и срочността при разглеждане на делото/.

Що се отнася до отлаганията на делата и причините за това, от анализа на предоставените справки и обобщена годишна статистистика е видно, че общия брой на отложените дела е 4 232, от които преди първо с.з. 875 бр., в първо с.з. – 1 746 бр. и останалите 1 611 бр. дела са отложени във второ и следващо с.з. Водещи причини за отлагането са нередовното призоваване на страните, по молба на страна на основание чл.142 ГПК, неизготвено в срок заключение или неявяване на вещо лице, както и за събиране на доказателства.

Констатацията на всички проверяващи е, че не се прилагат разпоредбите на чл.86 ГПК и чл.92а ГПК.

Не се предприемат и достатъчно мерки във връзка с преодоляване отлагането поради нередовно призоваване. При стриктно изпълнение на длъжностните задължения на съдебния секретар /проверка редовността на призоваването поне 10 дни преди съдебно заседание/ и предприемането на действия по уведомяване на страните и вещите лица би довело до други резултати.

Отложените дела се насрочват за следващо съдебно заседание в разумни срокове, при отчитане на графика на състава и причината за отлагането. Пропуски в тази връзка са констатирани отново в работата на ХІV с-в, както и в ХХХІІІ с-в. Установени са дела, които са насрочвани през значителен период от време и неуплътняване на заседателните дни /при четири дати за заседания месечно се използват две или три, при това с непълен график; напр. насрочване от 04.09.2013г. за 28.01.2014г., от м.10.2013г. за м.04.2014г., от м.02.2013г. за м.10.2013г. за първо с.з. и отложено за следващо с.з. през м.04.2014г.; гр.д. 9009/2012г., което не е приключило е насрочено за първо с.з. с разпоредително заседание от м.01.2013г. за м.05.2013г. и отложено за м.10.2013г./.
VІІ. СВЪРШЕНИ ДЕЛА. НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2014г.

Свършените дела за проверявания период са общо 17 666 бр., което е 84% от общия брой дела, подлежащи на разглеждане. Делът на свършените в тримесечен срок дела е 77 %. Това е много добър показател за срочността на работата на всички колеги. Висящността в някои състави е намалена почти с ½ .

Свършените с акт по същество са 15 551 бр. , а от тях тези с решения са 6 912 бр.

Решенията на почти всички колеги са постановени изцяло в срока по чл.235 ГПК. Просрочията са малко /обикновено с няколко дни до 1 месец/, като липсват дела с ненаписани решения в срок над три месеца.

Постановените прекратителни определения са 2 115 бр. Основната част от тези дела са прекратени в с.з. заседание /поради неотстранени нередовности на исковата молба, недопустимост на иск и др./. Причините за прекратяване на делата в о.с.з. са оттегляне/отказ от иска или сключване на спогодба.

Несвършените дела в края на 2014г. са 3 256. Средната висящност на състав в края на годината е 125 дела, като с най-висок брой останали несвършени дела са колегите Елена Николова /175бр./, Даниела Павлова /163 бр./, ЛюбомирНинов /162 бр./.

В отделението има несвършени дела, образувани в периода преди 01.01.2014г. като причините за неприключването им до голяма част са от обективен характер – касае е се за производства по делби, спрени дела, дела с множество страни. Продължителността на накои обаче е обусловена и от поведението на страните, както и това на съда /напр. насрочването през значителни периоди от време, неколкократното им оставяне без движение, нередовно призоваване/.
VІІІ. СПРЕНИ ДЕЛА.

Обобщенията, които могат да бъдат направени по този показател от работата на съставите е, че основната причина за спиране на делата е по взаимно съгласие на страните, като другото по-често срещано основание е поради необходимост от приключване на преюдициален спор. По-рядко са случаите на спиране поради смърт на страна, но пък в последните случаи са предприемани съответните мерки за конституиране на правоприемници. Констатациите на проверяващите са за създадена добра организация в съставите при проверката (вкл. и по електронен път) на преюдициалните производства, до приключването на които с влязъл в сила съдебен акт са спрени делата. За извършените проверки се правят съответните отбелязвания.

Спрените дела регулярно се докладват на съдиите.

Не са констатирани пропуски при администриране на тези дела.


ІХ. ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Съгласно предоставените справки броят на делата с постановено определение за отмяна ход по същество е 45 бр., което на фона на приключилите с решения 6 912 дела не е голям. Въпреки това, анализа на „охесираните” дела налага извода, че в повечето случаи причините за това са процесуални пропуски на съда /нередовна искова молба, неконституирани страни, непроизнасяне по искане за изменение на иска, констатации за недопустимост на иска/, които при по-добра подготовка на делото за с.з. биха могли да бъдат преодоляни.

Най-много дела с отменен ход по същество има в ХVІ с-в с докладчик с-я Румяна Христова /6 бр. с ОХС поради пропуски на съда и само едно поради открито производство по несъстоятелност/. 4бр. дела с ОХС са на с-я Виолета Кожухарова, по две от които отмяната е поради необходимост от конституиране на необходим другар и отстраняване нередовности на исковата молба, а другите две - поради недопустимост на производството. С по 3 бр. са с-я Христина Сарова, с-я Даниела Павлова, с-я Пламен Атанасов, с-я Михаил Михайлов и с-я Нела Кръстева.
Х. ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО И ОБЕЗСИЛЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Според обобщените данни през проверявания период са върнати 1 999 дела по обжалвани решения, от които 1 362 бр. /68%/ са изцяло потвърдени. Изцяло отменените и обезсилени поради нарушения на процесуалния или материалния закон са 283 бр. решения.

От обжалваните и върнати определения /870 бр./ 534 бр. са потвърдени, което е 61% и 29% са изцяло отменените и обезсилени поради нарушения на съда.

Отделна обобщена статистика само за обезсилените съдебни решения няма, доколкото същите се отчитат с общ индекс с изцяло отменените, а от конкретната проверка няма пълни данни за обезсилените решения за всеки състав.

Във връзка с тези индекси проверяващият ХІV с-в съдия е направил констатации за вписани индекси относно резултата, които не съответстват на действителната причина за отмяната – напр. делото е отчетено като отменено поради нови доказателства, т.е. невиновно поведение на съда, но в същото време основанието за допускането на тези нови доказателства от въззивната инстанция е именно процесуално нарушение на първоинстанционния съд. Подробно тези изводи са изложени в доклада на колегата.

Това поставя въпроса за начина на организация при отразяването на върнатите дела.ХІ. ВЪРНАТИ ДЕЛА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОФГ, ДОПЪЛВАНЕ ПО ЧЛ.250 ГПК, ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ЧЛ.248 ГПК. ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ДЕЛАТА И НАДЛЕЖНОТО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЖАЛБИ.

Общият брой на върнатите дела за отстраняване на ОФГ или допълване на решението е 43 бр., а върнатите за администриране и произнасяне по реда на чл.248 ГПК е 118 броя.

Безспорно е, че при големия обем на работа е допустимо и да има пропуски в постановените актове. Но внимателния прочит на въззивната жалба при нейното администриране би откроил инкорпорираните в нея оплаквания и искания по чл.247 ГПК, чл.250 ГПК или чл.248 ГПК. Това би ограничило до голяма степен образуването и прекратяването на въззивните дела и връщането им за произнасяне, а най-вече ще рефлектира върху срочността на правораздаването.

Делата по правило се комплектоват с постъпилите в хронологичен ред книжа, които надлежно се номерират, но не са изключения и случаите, когато делото не е номерирано с отразен общ брой на съдържащите се в него листи, към корицата са прикрепени с кламер преписи и други неприети книжа /обикновено при обжалване на определения в хода на процеса/. Изключение, но все пак неколкократно срещано е липата на вписана дата на решението, което по всяка вероятност съставлява пропуск на съдебния секретар.

Подреждането на жалбите е съобразно с реда на извършените по тях действия по администрирането им. Изключенията са единични. В тази връзка пропуски са отчетени в доклада на проверяващия ХХV състав.

С оглед избягване на грешки и пропуски при образуване на въззивните производства може да се отправи препоръка при изпращането на няколко жалби, постъпили по едно и също дело да бъдат описвани в едно съпроводително писмо, а при постъпили въззивна и частна жалба, преписката по въззивната жалба да бъде подреждана първа.


ХІІ. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

Тенденцията за намаляване броя на новопостъпилите дела, съчетана с подобряване на кадровата обезпеченост безспорно са добри предпоставки за преодоляване на свръхнатовареността на колегите, която се наблюдаваше през предходните години. Израз на резултата от това е броя на свършените в тримесечен срок дела и постигнатата средна натовареност на съставите в края на годината. Това от своя страна обаче поставя по-големи изисквания не само към срочността на разглеждане на делата, но и към качеството на съдебните актове.Изхождайки от констатираните по-горе пропуски в организацията на работата /организационно-административна и тази на отделните съдии/ могат да бъдат дадени следните препоръки:

1.Да се прецени възможността за възстановяване специализацията на съдии в рамките на отделението. Това ще даде на колегите възможност за повишаване на квалификацията в отделна правна материя, а оттам и повишаване качеството на правораздавателната дейност. В тази връзка не без значение е обстоятелството, че голяма част от съдии имат малък юридически стаж и опит.

2.В случаите на преразпределение на дела от един докладчик на друг по делото да се прилага копие от съответния акт на административния ръководител, респ. протокол от програмата за случайно разпределение.

3.При преразпределение на дело поради отвод на първоначалния съдия това да се отразява в броя на делата на отвелия се чрез наляне. По този начин ще се обезпечи равномерната натовареност.

4.Да се предприемат организационни мерки във връзка с технологичния процес по вписване и обявяване на съдебните решения, така че да не се допуска несъответствие между датата на съдебното решение и датата на неговото обявяване. Да се обърне внимание на съдиите и отговорните съдебни служители за вписването на дата в съдебните актове и в частност решенията.

5. Да се създаде организация във връзка с отразяване резултата на върнатите след обжалване актове, така че да се осигури достоверност на вписаните индекси.

6. Образуваните преди 01.01.2014г. дела, подлежащи на разглеждане в о.с.з. да се насрочват приоритетно в разумни срокове, обезпечаващи срочното им приключване.

7.Да се извършва по-прецизна подготовка на делата за съдебно заседание. В тази връзка изготвените проекто-доклади и доклади по чл.146 ГПК да отразяват правната квалификация на исковете и възраженията на страните, релевантните към нея фактически твърдения /а не просто преписване на исковата молба и отговора/, указания за разпределение на доказателствената тежест и ангажирането на доказателства.

8. С оглед избягване многократното отлагане на делата да се използват по-активно предвидените в ГПК процесуални способи за дисциплиниране на страните и вещите лица, както и създаване на организация за проверка редовността на призоваването от съдебния секретар в срок преди съдебно заседание, достатъчен за предприемане на действия по отстраняване на нередовностите.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница