Доклад за работата на варненски окръжен съд 2014


ПРОВЕРКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА СЛУЖБАстраница12/16
Дата21.07.2016
Размер2.32 Mb.
ТипДоклад
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

ПРОВЕРКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА СЛУЖБА

И през 2014 година в Съдебно изпълнителната служба са работили девет съдебни изпълнители, разпределени по райони. Щатът в службата е напълно зает, в т.ч. и на административните служители.

В началото на отчетния период е имало несвършени 15 357 дела. Постъпилите дела за 2014г. са 2 576 бр. при 2 835 бр. за предходния отчетен период. Най-много образувани дела има Людмил Станев /403 бр./, а най-малко Милен Железов /207бр./ и Димана Антонова /262бр./. Тази разлика се обяснява с правото на избор на съдебен изпълнител, с което разполага взискателя.

Тази възможност е предвидена в утвърдени от председателя на ВРС вътрешни правила за разпределение.

Свършените дела през отчетния период са общо 2 257 бр. от които 1 246 бр. са прекратени, а 1 011 бр. са приключили чрез реализиране на вземането. За сравнение, през 2013г. общо свършените дела са били 3 245 бр.

Най-голям брой свършени дела има съдебен изпълнител Людмил Станев. Останалите несвършени дела в края на 2014г. са 15 357 бр.

Изпратените дела на друг съдебен изпълнител /ЧСИ/ са общо 57 бр.

През 2014г. съдебните изпълнители са насрочили общо 1 268 принудителни изпълнения - описи на движими вещи и недвижими имоти, публични продажби, предаване на движими вещи и определени действия. Събрани са суми общо в размер на 7 109 271лв., при 8 972 384 лв. за предходната година.

При извършената проверка на изп.дела не са констатирани отклонения при образуването им: постъпилите молби се образуват веднага в изпълнителни дела, които са докладвани незабавно на съответния съдия. Най-често срещаната причина за отлагане на насрочените изп.действия е нередовното призоваване на длъжника, особено в местности, които не се обслужват от призовкари и то когато изп.действие е обвързано с присъствието му; следват неизпълнени принудителни изпълнения поради спиране; отложени дела поради неявяването на взискателите и най-малко са отложените дела по други причини.

През отчетния период срещу действията на съдебен изпълнител са подадени 51 бр. жалби, като от допуснатите до разглеждане по същество 3 бр. са уважени.ПРОВЕРКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА
През проверявания период – 2014г. в Службата по вписванията при Районен съд – Варна са работили 11 съдии по вписвания: Цвета Няголова - ръководител на съдиите по вписванията и съдии по вписванията – Адриана Ралчева, Десислава Михайлова, Десислава Георгиева, Росица Станчава, Росен Балтов, Жулиета Спасова, Полина Бандутова, Ваня Златева, Красен Захариев, Силвия Николова.

През проверявания период в службата са извършени 30 095 бр. вписвания, отбелязвания и заличавания и са постановени 367 бр. постановления за отказ.

За периода 2014г. са издадени 1 624 бр. писмени справки за държавни учреждения; 18 333 удостоверения по чл.46 и чл.47 от ПВ и 3 363 бр. заверени преписа от съхраняваните в архивите на СВ-Варна документи. Съдиите по вписвания са обявили 25 саморъчни завещания, депозирани и съхранявани в архивите на Службата по вписвания. Оттеглени са 2 бр. саморъчни завещания, депозирани и съхранявани в архивите на службата. Постъпили са 397 бр. уведомления от нотариуси за депозирани, оттеглени и обявени саморъчни завещания, съхранявани в техните архиви и за извършените публични нотариални завещания.

Общия брой на вписаните, отбелязаните и заличени актове е намален в сравнение с предходната 2013г. с 183бр. Налице е намаление и по отношение на броя на издадените заверени преписи, както и на извършените от съдиите по вписванията писменни справки.

Съществено е намалял е броя на постановените определения за отказ, като през 2014г. те са 367 бр. при 480бр. за 2013г., 590 бр. през 2012г. и 813 бр. за 2011г.

При проверката е констатирано, че в Службата по вписвания стриктно се спазва принципа за случайно разпределение на постъпващите за вписване актове, при ползване на компютърната система «Икар» за регистрирането им. След постъпване и отбелязването във входящия регистър при Служба по вписванията актовете своевременно се докладват на съответния съдия по вписванията за произнасяне по молбите за вписване. Във входящия регистър се отразява името на съдията, който следва да извърши разпореждане за вписване, като името е зададено автоматично и ръководителят на службата не извършва отделно разпределение.

Съдиите по вписвания се произнасят с разпореждане за вписване, отбелязване или заличаване или с определение за отказ в рамките на работния ден, в който е постъпила молбата. Не са констатирани забавяния в произнасянето.

През проверявания период от постановените 367 определения за отказ за вписване, не са обжалвани 338бр. По тях, както и делата по вписаните актове, проверката не констатира нарушения.

От обжалваните 29бр. Опрделения за отказ за вписване, отменени са 11 бр., потвърдени са 8бр. определения за отказ, а по 10 бр. прозводствата са висящи пред ВОС.

При настоящата проверка проверяващият е констатирал много добра, отговорна и срочна работа на съдиите по вписвания при Служба по вписванията – Варна.


ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РЕВИЗИЯ НА

РАЙОНЕН СЪД - ДЕВНЯ

за периода от 01.01.2014 година - 31.12.2014 година
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Проверката се извърши съгласно Заповед на Председателя на Варненски окръжен съд РД-0019/09.01.2015г. от съдиите във ВОС Св.Колева и Св.Даскалова., по отношение на т.1 и 2 от Заповедта- от зам.председателя Ив.Славкова


I.ОБЩА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА, ОБРАЗУВАНЕ И НАСРОЧВАНЕ НА ДЕЛАТА

През 2014 година в наказателно отделение на ДРС са работили три съдебни състава: трети, четвърти и пети.

Председателят на трети съдебен състав съдия Даниела Вълева е разглеждала наказателни дела, при 100% натовареност. Съдия Вълева е встъпила като адм. Ръководител на съда на 19.11.2014 г., от която дата натовареността й е 90 % наказателни дела.

Председателят на четвърти съдебен състав съдия Димо Цолов е разглеждал граждански, частно-граждански и наказателни дела, при следната натовареност

Със заповед от 01.01.2014 г. незапочнатите дела на съдията Цолов са били преразпределени измежду другите съдии,, а той е разглеждал граждански дела при 60 % натовареност.

От 16.04.2014 г. са били преразпределени гражданските дела на 04.06.2014 г. с нова заповед е определена натовареност от 100 % новопостъпили наказателни дела.

Председателят на пети съдебен състав съдия Юлиян Николов е разглеждал наказателни дела, при 100 % натовареност.

Съгласно изискванията на ПАС от 20.11.2014 г. се изготвят ежемесечни справки за ненасрочените, спрените и оставените без движение дела в РС – Девня, които се докладват на председателя. Последният извършва ежемесечни проверки на книгата за влезли в сила присъди.

Делата се разпределят на случаен принцип, чрез програмата ”Low choice”, към настоящия момент от председателя на съда, по всички видове дела. До 23.06.2014 г. разпределението е било извършвано от съдебен деловодител или двама съдебни служители- при условията на заместване. След проверка на ИВСС, и е издадена нова заповед, с която разпределението се извършва само от Председателя на съда, а при отсъствие – от съдиите Вълева и Николов. Разпределението се извършва най- късно на следващия ден след постъпване на делото. Делата са разпределени по групи, които отговарят на кодовете в САС.

Със заповед на председателя на съда от 27.06.2014г е било разрешено по принцип новопостъпили дела, за определен период от време- от общ характер, както и АНД, да се разглеждат в срок извън този по чл. 252 ал.2 от НПК. За делата по чл. 78 А от НК също е дадено разрешение да се разглеждат извън срока по чл. 376 ал.1 от НПК. Поначало е незаконосъобразно такова разрешение да се дава общо, доколкото хипотезите, при които може да се даде разрешение, са посочени в чл. 252 ал.2 от НПК и те касаят всяко конкретно дело. Те следва да бъдат изтъкнати от съдията-докладчик и след преценка- да се уважат или не от административния ръководител. Спорен е и въпросът дали по адм. дела също може да се приложи тази разпоредба, доколкото административнонаказателния процес предполага по-голяма бързина при разглеждането и приключването на делата. По второто разрешение- досежно делата по чл. 78 А от НК, в процесуалния закон не съществува възможност административният ръководител да одобрява разглеждане на делата от тази категория извън указания в чл.376 ал.1 от НПК срок.

При разпределяне на делата не се спазва методика за намаляване на делата на съдия, който е с отвод по конкретно дело. Впрочем, такъв регистър не се води, но от друга страна , по данни на председателя на съда такива не е имало. Обръща внимание, че този подход – за намаляване на делата , следва да се спазва и в случай на прекратяване на дело и връщане за доразследване, като в случай на отмяна на акта на съда от горната инстанция, следва да се разпредели на същия докладчик, но с отразяване н системата за случайно разпределение.

Във вътрешните правила за случайно разпределение на делата е посочено, че частните наказателни дела, образувани за групиране на присъди, ,не се разпределят на случаен принцип, а на последния докладчик по делото от общ характер. Това правило, макар и да е справедливо, не е съобразно изискванията на методиката, както и на ПАС и няма основание за използване на опцията” определен”.

С нарочна заповед се определя и график за дежурства, както и категории дела, които се разглеждат от деж. съдия.

1.Образуването на делата е в съответствие с изискуемите в закона срокове. Постъпилите книжа, по които се образуват дела, се регистрират в деловодната програма в деня на постъпването им или най-късно на следващия работен ден и се докладват на административния ръководител на съда или на определения със заповед от него съдия, които образува делото, ако са налице процесуалните изисквания, като определят вида му и съдията докладчик съобразно принципа на случайния подбор.

Случайният подбор се извършва с утвърдената от ВСС програма Law Choice, въведена в ДРС от месец октомври 2008 г. Протокол от разпределението, подписан от председателя на съда или определения със заповед съдия, се прилага към всяко едно от делата.

Новообразуваните дела се вписват в описна книга и в деловодната програма в деня на постъпването им или най-късно на следващия работен ден и се поставят в папка по реда на чл. 92 от Правилника за съдебната администрация.

В деня на вписване, делото се докладва на определения съдия докладчик за насрочване. Съдията докладчик определя датата и часа на съдебните заседания, като съобразява определените от закона срокове за решаване на делата.

Съдебно деловодство изпраща призовките по новообразуваните дела най-късно в тридневен срок от насрочването им. Призовките и съобщенията се подписват от съответния служител. Датата и начинът на изпращане на призовката се отбелязват върху списъка на лицата за призоваване, който се прилага към делото.

При връщане на призовките съдебните деловодители незабавно ги преглежда, като невръчените се докладват на съдията докладчик.

Най-късно в деня преди насроченото заседание съдебните секретари вписват в книгата за открити заседания датата на заседанието, номера на делото, състава на съда, съдията докладчик, участващия прокурор и съдебен секретар. Тук следва да се отбележи, че така наречената „Срочна книга” във ДРС се води на ръка, не се разпечатва от деловодната програма след края на всяко заседание. В нея няма отбелязване кога са били изготвени протоколите, нито кога са били предадени на съдията, съответно няма подпис на съдия.

След приключване на съдебното заседание съдебният секретар отразява в книгата за открити заседания единствено отлагане на делото и причините за това. Липса отбелязване по НАХДелата за тяхното обявяване за решаване - напр. в съдебно заседание на 07.07.2014 г. са били разгледани от съдия Д.Цолов НАХД №№ 386/2012г., 384/2012г., 382/2012г., 379/2012г. и 376/2012г., за нито едно от тях няма отбелязване за резултат. В деловодната програма е посочено, че всички те са били обявени за решаване. Съдържанието на постановените съдебени актове също се отбелязва в книгата крайно схематично, което не позволява извличане на тяхното пълно съдържание – напр. по ЧНД с искане за групиране се записва следния резултат: „Групира наказанията на осъденото лице”, при споразумение: „4 м. лишаване от свобода при строг режим”, а при решение по чл.78а от НК: „Глоба 1000 лв”. В този вид и с този начин на водене на „Срочната книга” не отговаря на примерния образец, даден в ПАС. Следва книгата да се извежда от данните на деловодната програма, да се разпечатва на хартиен носител, да се докладва ведно с изготвения от секретаря протокол на съдията докладчик срещу негов подпис и едва след това да се връща в деловодството.

Резултатът по решените дела се отразява по прецизно в деловодната програма.


2. ПРОВЕРКА НА ВОДЕНИ РЕГИСТРИ ЗА ОТВОДИ, НАДЛЕЖНО ВОДЕНЕ НА ДЕЛОВОДНИ КНИГИ

Регистър за отводи не се води.

Тази констатация е обсъдена по-горе и във връзка със създаване на организация, в случай на отвод или при хипотезата на чл. 76 ал.9 от ПАС.

По отношение на книгата за открити заседания/ вж.по-горе забележки/.

Присъдна книга. Създадена е много добра организация от страна на председателя на съда да се контроли изпълнението на влезлите в сила присъди и да не се допуска просрочие на седмодневния срок съобразно ПАС.

Веществени доказателства.

В съответствие с чл.126, ал.1 от ПАС, в края на 2014 г. е била извършена проверка на веществените доказателства от комисия, назначена със Заповед на председателя на съда. Резултатите от проверката са отразени в нарочен доклад. Физическо унищожаване на веществени доказателства, за които това е разпоредено със съдебен акт не е било извършвано през 2014 г., а настоящият председател на съда е наясно с този проблем и такова предстои да се извърши в най-кратки срокове в началото на 2015 г.

3. Всички дела без изключения са били насрочвани в срок по чл.252 ал.1 от НПК. И не само това – незабавно след разпределението, в срок от ден-два е следвало изготвяне на разпореждане за насрочване, като разглеждането на делата е било понякога дори в едномесечен срок.

Броят на образуваните, респ. свършени дела, в проверявания съд е бил както следва:

През 2014 год. в Районен съд гр.Девня са подлежали на разглеждане по състави следния бр. дела:

III състав – съдия Даниела Вълева

НОХД – 49, свършени 44 (със споразумение 34бр, съкратено съд.следствие по чл.371, т.2 НПК – 3бр.)

НЧХД – 1

НАХД по 78А – 4

НАХД по ЗАНН – 48, свършени 41

ЧНД - 63IV състав – съдия Димо Цолов

НОХД – 39, свършени 29 (със споразумение 24бр, съкратено съд.следствие по чл.371, т.2 НПК – 3бр.)

НЧХД – 2

НАХД по 78А – 6

НАХД по ЗАНН – 103, свършени 30!

ЧНД - 20V състав – съдия Юлиян Николов

НОХД – 55, свършени 46 (със споразумение 34бр, съкратено съд.следствие по чл.371, т.2 НПК – 2бр.)

НЧХД – 2

НАХД по 78А – 5

НАХД по ЗАНН – 83, свършени 73

ЧНД - 50

Тук следва да се отбележи като извод, че реалната натовареност на съдиите в наказателно отделение е ниска, тъй като по общия ред са били решени изключително малък брой дела за година – за Д.Вълева – 7 бр., Д.Цолов – 2 бр. и Юл.Николов – 10 бр.
II.ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Разпорежданията са изготвяни в срок, както бе посочено горе, и са относително изчерпателни откъм съдържание.

След констатации в акт на ИВСС съдите са започнали да изготвят по делата разпореждане за насрочване на делата по ЗАНН, каквото преди това е липсвало.

2. Съдебни заседания.

Съдиите са влизали в с.з. подготвени, с предварително обработени книжа по делата – нередовни съобщения и призовки; своевременно обявяване на издирване и т.н., .Това говори за добра организация на работата с деловодството, което докладва своевременно върналите се книжа, с което осигурява навременна реакция на съдията.

За съдебните заседания по общия ред следва да се каже, че са водени и от тримата съдии по правилата на НПК. Протоколите се оформят също по начин, съобразен както с изискванията на НПК, така и с дадените препоръки от предходни проверки. По отношение обаче производствата по чл.381 и чл.384 от НПК следва да се отбележи, че в съдържанието на съдебния протокол липсва изписване на окончателния вариант на споразумението, така както изисква нормата на чл.382, ал.6 от НПК. Едва след това страните следва да положат подписи. В хипотезите на чл.384 от НПК липсва сезиране на съда с предварително изготвено от страните споразумение в писмена форма. Горното е в нарушение на изискването на чл.381 ал.5 НПК, която намира приложение по препращане от чл.384, ал.1 от НПК.

Следва да се отбележи, че на ОС на съдиите е било обсъдено детайлно съдържанието на споразуменията, както и съобразно констатациите от Акта на ИВСС, като са били взети конкретни решения в тази насока.

По отношение на проведените съдебни производства бе констатирано, че от отразеното в протоколите от с.з. не може да се приеме, че съдът е разяснил правата на подсъдимите лица по ясен и разбираем за тях начин, предпоставките за провеждане на това особено производство и последиците от него, при това обхващащ и двете възможности за провеждане на съкратено производство по чл.371, т.1 и т.2 НПК . По НОХД № 180/14 г. бе констатирано, че в нито един момент съдът не е уточнил в коя от двете процедури се провежда съдебното следствие – по т.1 или т.2 на чл.371 от НПК. Тук следва да се отбележи, че е препоръчително разясняването на възможностите за провеждане на съкратено съд.следствие да се прави от съдията-докладчик още с разпореждането за насрочване на делото в с.з.

III. ВРЪЩАНЕ НА ДЕЛАТА НА ПРОКУРОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЛАТА ОТ СЪДИЯТА-ДОКЛАДЧИК И В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ:
През 2014 г. съдия Д.Вълева е прекратила и върнала на прокурора 3 бр. НОХД, Юл. Николов няма прекратени НОХД, а съдия Димо Цолов е прекратил с разпореждане 1бр. НОХД (№ 183/14), което е било отменено от въззивната инстанция. Следва да се отбележи, че сред непроверените по въззивен ред случай на прекратяване на съдебното производство не бяха констатирани неоснователно върнати дела.
IV.ОТЛАГАНЕ НА ДЕЛАТА, ПРИЧИНИ:

Отложените наказателни дела:

-Д.Вълева – ОХ 11, АХ 14

-Д.Цолов – ОХ 15, АХ 96!

-Ю.Николов - ОХ 30, АХ 102!;


Причините за отлаганията са обичайните:

- ненамиране на подсъдими на дадените от тях адреси и свързаното с това наложително обявяване за издирване (предвид спецификата на района);

- внезапни заболявания на защитници или подсъдими;

- ангажименти на вече упълномощени адвокати по други дела в същия ден и час;

- неявяване на свидетели или вещи лица, без чието изслушване делото не би могло да приключи;

- искания по доказателствата, възникнали в хода на съдебното следствие и други подобни.

- липса на съгласие за провеждане на съкратено съдебно слествие

Проверяващите считат, че причините за отлаганията са предимно от обективен характер, въпреки че следва да се прецизира кои доказателства са от значение за решаване на делото. Следва да се обърне внимание и на делата от адм.характер, както с оглед призоваване на страните надлежно, така и с преценка за предмета на доказване и съответно относимите доказателства.


V.ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

Не бяха констатирани НОХД с отменен ход по същество, но бяха установени при проверката 5 бр. НАХД с докладчик съдия Д.Цолов (№№ 386/2012г., 384/2012г., 382/2012г., 379/2012г. и 376/2012г.), които са били обявени за решаване на 13.06.2013 г. и съдебното следствие е било възобновено на 30.09.2013 г. за събиране на допълнителни доказателства. Делата са обявени за решаване на 07.07.2014 г., като до момента на извършване на проверката -20.01.2015 г. не бяха постановени по тях решения.


VI.СРОКОВЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

Следва да се отбележи, че съдиите Д.Вълева и Юл.Николов нямат значителни просрочия при изготвяне на съдебните актове – мотивите към всички постановени присъди и решенията в болшинството от случаите са били изготвяни и от двамата съдии в срок, а забавените такива мотивите са били изготвяни в рамките на 3 месеца от постановяването на присъдата. Съдия Д.Цолов 58% от съдебните си актове е постановявал в срок, същевременно обаче по редица НАХД бе констатирано просрочие в рамките на близо 1 година при изготвянето на решенията – НАХД № 170/13г. обявено за решаване на 06.06.2013г., решението е постановено на 04.08.2014г.;НАХД № 259/13г. обявено за решаване на 19.09.2013г. – решение от 23.09.2014г., НАХД № 406/13г., НАХД № 335/13г., НАХД № 336/13г. и др. Установен е и случай на НАХД, по което изготвянето на решението е било забавено 11 месеца, като резултат НП е било отменено от АС-Варна, поради изтекла давност /НАХД № 406/13 г/.VII.НЕОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ:

При проверените необжалвани съдебни актове на проверяваните състави не се установи различен подход при изготвянето на мотивите по обжалвани и необжалвани дела.

Общото становище на проверяващия е за добра работа на съдиите по мотивирането на актовете.
VIII. ОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ и ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО СЪДЕБНИ АКТОВЕ:

Предмет на въззивна проверка във ВОС са били 48 съдебни акта, постановени от ДРС

Резултатите от обжалваните дела са следните:

Съдия Д.Вълева – 2 бр. отменени присъди и върнати за ново разглеждане поради проц.нарушения

съдия Д.Цолов – 1 бр. отменено разпореждане за прекратяване на съд.производство;

- 1 бр. отменена определение за МНО


съдия Ю.Николов – 1 бр. НАХД отменено решение и постановено ново оправдателно такова

1 бр.НОХД отменена присъда и върнато за ново разглеждане на ДРС поради съществени проц.нарушения

1 бр. НОХД с отменена присъда и постановена нова оправдателна

1. бр. ЧНД по чл.243 НПК с отменено определение поради незаконен състав

Проверяващите считат броя на отменените изцяло съдебни актове за незначителен, което е показател за добре свършена работа.

За проверяваните три състава са посочени само НОХД, НЧХД и ЧНД, доколкото НАХД са били обект на касационна проверка от ВАдС.


IX. БЮРО СЪДИМОСТ:

През проверявания период от бюрото за съдимост при РС-Девня са издадени:  • 1507 броя свидетелства за съдимост;

  • 761 броя справки за съдимост за полиция, прокуратура и следствие;

  • 1087 броя справки за съдимост за друг съд;

Съхранението на бюлетините за съдимист в бюро „Съдимост” в РС Девня е правилно, същите са организирани и подредени по азбучен ред в метални шкафове.

В съответствие с разпоредбите от НАРЕДБА № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, свидетелствата се издават както следва:  • На неосъждани лица, родени в съдебния район на РС-Девня веднага в същия ден, а на осъжданите – на следващия ден, след доклад на дежурния съдия.

  • На лица, родени в района на друг съд – на следващия ден, след получаване на отговор на запитването на съответния ред.

  • Справките за съдимост се издават в деня на искането или най-късно в рамките на следващия работен ден.

При получаване на бюлетин за съдимост на лице, същия се въвежда в електронния архив незабавно и се подрежда в картотеката на бюрото към името на осъденото лице. В края на месеца се разпечатват всички регистри на хартиен носител, които се подрежда в нарочна папка. Всеки ден се прави автоматичен архив от програмата.

Отбелязванията в бюлетините за съдимост се извършват от дежурния районен съдия, след доклад от служител от Бюрото за съдимост.

Оригиналните писма постъпващи от Районна прокуратура и Затвора, за привеждане в изпълнение или изтърпяване на наказанията, както и за заплатените глоби, след отразяване в програмата, се съхраняват по делата, а копия от тях за лица, родени в съдебния район на РС-Девня се прикрепват към бюлетина на съответното лице и се въвеждат в програмата.

През този период в бюро „Съдимост” е работил един служител. Със заповед на председателя на съда на съдебен деловодител „Регистратура” Николинка Георгиева Тодорова са възложени и функциите за длъжността „Деловодител в Бюро съдимост”.

През 2014 г. е продължило микрофилмирането на бюлетините за съдимост, подлежащи на унищожаване съгласно изискването на чл. 24 ал.1 от Наредба №8.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница