Доклад за работата на варненски окръжен съд 2014



страница13/16
Дата21.07.2016
Размер2.32 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

ПРЕПОРЪКИ:

В обобщение, работата в съда е организирана добре, с някои забележки по организацията на работата, както и по движението на делата.

Като взе предвид обстоятелството за настъпилата смяна в ръководството на съда, налични пропуски, непосочени от предходни ревизии, и други такива, по които не е било взето отношение/ или то е несъобразено с ПАС и др./ то следва да се конкретизират следните препоръки.

По водените книги

Да се вземат предвид забележките в т. 1.1 относно книгата за открити заседания.

Да продължи контрола по срочността на изпълнението на влезли в сила присъди.

Да се създаде регистър на отводите.

Да се вземат предвид забележките за изпълнение на чл. 76 ал.9 от ПАС относно намаляване на броя на делата на определен докладчик при изброените хипотези / Заб. Към настоящия момент не е имало такива хипотези, налагащи намаляване на разпределените дела, поради което и не е имало нарушение на принципа на справедливо разпределение на делата/.

Да се вземе отношение по частта от Вътрешните правила относно разпределението на делата за групиране, които следва да се разпределят на случаен принцип.

Обръща внимание на спазване на сроковете по чл. 252 ал.2 и чл. 271 ал.10 от НПК, както и спазване на срока по чл. 376 ал.1 от НПК. За делата, по който е необходимо разрешение от Председателя по чл. 252 ал.2 от НПК, актът следва да е за всяко конкретно дело, след преценка дали са налице визираните в закона обстоятелства, които следва да се изтъкнат от докладчика по делото в разпореждането за насрочване.

Относно съдебни заседания и водените протоколи.

Да се вземат предвид забележките в т.2



По отношение на делата по ЗАНН

Препоръки могат да се направят само въз основа на справките за броя на делата, доколкото те не подлежат на инстанционен контрол от наст. съд. Все пак обаче от представените данни може да се направят следните изводи и изводимите от тях препоръки.

Следва да се обърне внимание на надлежното призоваване на страните, а също и на внимателната преценка за предмета на доказване и съответно относимите доказателства. Този извод се прави въз основа на обстоятелството, че броят на отлаганите дела е прекомерно висок / за 4 и 5 състав/. Така например в 4 състав несвършените дела по ЗАНН са 61 бр., постъпленията за годината са 42 бр., решените са едва 30, а останалите несвършени са още повече от заварените от предходната година- 73 бр.

В настоящите препоръки отново се обръща внимание за просрочието по НАХД в 4 състав, за което следва да се вземат мерки от адм. ръководител. И след като вземаме предвид обстоятелството за непълния щат през годината и ангажиментите на председателя на 4 състав като адм. ръководител, то отново следва да отразим факта, че за цялата 2014 г. има обявени за решаване едва 30 бр. НАХД в този състав, а годината е приключена с повече висящи дела от предходната /общо за разглеждане-103 бр, останали несвършени- от предх.година- 61 бр., останали несвършени към края на 2014 г.- 73 бр./ . Проблемът със забавянето на делата от адм. характер- както сроковете за разглеждане, така и сроковете за написване на решенията, са били предмет на обсъждане от Инспектората, за което са дадени препоръки. На Общо събрание на съдиите от РС-Девня също е обсъждан този въпрос. Констатациите от предходната година от ревизията са идентични, но не се констатира съществено различен подход както при разглеждането на делата, така и при изготвяне на решенията в по-кратки срокове.


ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Съгласно Заповед № РД-0019/09.01.2015 г. на Административен ръководител – Председател на ВОС:

По т.1 и 2 от заповедта – ревизията е извършена от Зам.председателите Р. Станчева и М. Терзийска.

По т.3-17 от заповедта, касаеща работата на проверяваните съдии по състави ревизията е извършена от Т. Макариева и Ат. Славов.

Цитираните по-долу данни са въз основа на изготвени статистически отчети и справки за дейността по граждански дела на Девненски районен съд и проверка на място по водените книги и случайно подбрани дела от наличните в деловодство „Несвършени дела“, „Свършени дела“ и справки по дела,налични във ВОС, постъпили по жалби
I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ:

Административен ръководител на РС Девня, считано от 19.11.2014 година – Даниела Вълева. За периода от 01.01.2014 г. до 19.11.2014 година – Димо Цолов /в това число определен период и.ф. административен ръководител/.

РС Девня има обособени общо пет граждански и наказателни състава. От тях два състава разглеждат граждански дела – първи и втори.

Първи състав – титуляр Димитрина Петрова - периода на работа в състава – 01.01.2014 г. – 31.12.2014 година.

Втори състав – титуляр Димитър Василев – период на работа в състава - 16.04.2014 до 31.12.2014 година. До тази дата – Димо Цолов, който работи в четвърти състав.

Съдебно изпълнителна служба – една щатна бройка държавен съдебен изпълнител - Иван Байков.

Служба по вписванията – една щатна бройка съдия по вписванията – Николай Иванов.


II. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

Съдиите в РС Девня работят в самостоятелни кабинети, служителите по двама или трима при добра техническа обезпеченост.

РС Девня разполага с три съдебни зали, две от тях подходящи за разглеждане и на наказателни дела. Само в една от съдебните зали се осъществява звукозапис на протокола от съдебното заседание.
III. ЧАСТ: ОБЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
1. ИЗИСКАНА И ПРЕДОСТАВЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

1.1 На хартиен носител

Наръчник

Азбучен указател за образуваните граждански дела

Описна книга

Книга за открити заседания

Книга за приемане и отказ от наследство

Регистър на изпълнителни листи, издадени за държавни такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт

Регистър на обжалваните дела

Вътрешни правила

Препоръки от проверката на ИВСС за 2014 година

Документация, касаеща изпълнението на препоръките на ИВСС.
1.2. На електронен носител

Срочна книга

Книга за закрити и разпоредителни заседания

Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа

Регистър на съдебните решения по чл. 235 ал.5 от ГПК

Регистър на издадените изпълнителни листи за държавни такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт – считано от 26.11.2014 година.

Проверяващите извършиха посещение на място. Проведен е разговор с Административния ръководител, със съдиите, с държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията.
2. КОНСТАТАЦИИ

2.1. Спазване на случайния принцип за разпределение на делата по чл. 9 от ЗСВ. Образуване и разпределение на делата по видове. Спазване на срочното изпълнение на задълженията по време на дежурства.

В РС Девня делата се разпределят на случаен принцип чрез програмата LAW CHOICE от Председателя на съда. Доколкото се разпределят едновременно постъпилите граждански и наказателни дела, в програмата не се генерира номер на дело, а това се извършва от деловодството, където първо преписките се образуват в корица и след това се докладват на Председателя за разпределение. В програмата за разпределение са заложени различните видове дела по групи, по които се извършва разпределение. Последните са определени със Заповед № РД-13-256/30.12.2014 година и предходна Заповед № РД-130/19.08.2014 година. Със заповедите са утвърдени вътрешни правила за разпределение на делата на случаен принцип. С нарочни заповеди са определени съдиите, заместващи разпределящия председател при негово отсъствие. В началото на 2014 година и до заповед № РД-13-91/23.06.2014 година разпределението е извършвано от съдебен деловодител съгласно Заповед № РД-13-202/30.12.2014 година, което несъответствие със ЗСВ е преодоляно след проверката на ИВСС и последващите заповеди. Разпределението е измежду съдиите, разглеждащи граждански дела. Разпределението е в деня на постъпване на делото, най-късно на следващия работен ден. Протокол от разпределението на всяко дело, подписан от разпределящия, се прилага към делото. Не се разпечатва протокол за деня, такъв не се съхранява в нарочна папка.

Не се спазва методиката за прилагане на системата за случайно разпределение на дела като не се отразява в продукта чрез намаляване на делата по съответния вид, на съдия докладчика в случай на отвод.

Графикът за дежурства по граждански дела се определя с нарочна заповед на Административния ръководител. Ревизиращият екип констатира срочно изпълнение на задълженията по време на дежурства.


2.2. Проверка на водените регистри за отводи. Надлежно водене на деловодните книги съобразно ПАС. Регистър на изпълнителните листи.

Председателят на съда не е издал заповед за утвърждаване на водените книги и регистри.

В РС Девня не се води регистър за отводите.

В съда се водят следните книги и регистри:



1.1 На хартиен носител

Наръчник

Азбучен указател за образуваните граждански дела

Описна книга

Книга за открити заседания

Книга за приемане и отказ от наследство

Регистър на изпълнителни листи, издадени за държавни такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт

Регистър на обжалваните дела



1.2. На електронен носител

Книга за открити заседания /т.нар. срочна книга/

Книга за закрити и разпоредителни заседания

Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа

Регистър на съдебните решения по чл. 235 ал.5 от ГПК

Регистър на издадените изпълнителни листи за държавни такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт – считано от 26.11.2014 година.

Проверката на надлежното водене на книгите и регистрите констатира следните пропуски:

В действащия ПАС за 2014 година не се предвижда водене на наръчник като деловодна книга. Самата книга /водена по отменения ПАРОВАС/ е неправилно водена и непопълвана.

Описната книга /водена на ръка/ не е приключена за 2014 година /прономерована и прошнурована/. Идентичен пропуск се констатира и касателно книгата за открити заседания, регистъра на изпълнителните листи, книгата за приемане и отказ от наследство. Книгата за открити заседания се попълва на ръка от съдебен секретар, при непопълнени графи, не се предава на съдията за подпис при изготвени протоколи.

В РС Девня не се разпечатва книга от открити съдебни заседания след края на всяко заседание. Съответно не се предава ведно с протоколите от съдебно заседание на съдията срещу подпис, нито в последствие на деловодителя.

Констатира се надлежно воден регистър на съдебните решения по чл. 235 ал.5 от ГПК при спазване изискването на Закона за защита на личните данни. Регистърът съдържа данни за номер на дело, дата на обявяване на решението и номер на последното. Спазва се поредността при отразяване на решенията съобразно датата на обявяване на същото.

Регистърът на изпълнителните листи се води на ръка за периода 2003 – 2014 година в една книга без приключване за съответната година.Регистърът на издадените изпълнителни листи за държавни такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт се води съобразно изискванията на ПАС след 26.11.2014 година. Воденият на хартиен носител не отразява коректно кому се изпраща за изпълнение като в почти всички случаи е посочен СИС, наместо НАП, която събира публичните държавни вземания.


2.3. Препоръки на ИВСС и изпълнение на същите.

В Акта за резултати от извършена планова проверка на РС Девня на гражданските дела за 2012 г. и 2013 година от ИВСС са дадени препоръки за отстраняване на грешки и подобряване работата на съдиите в отделението. В изпълнение на препоръките на ИВСС е проведено ОС на съда, за решенията от което съставен протокол № 2/26.09.2014 година и подложени на обсъждания проблемите в работата на съда.



2.4. Вътрешни правила и Заповеди.

В РС Девня са приети вътрешни правила по СФУК, такива за прилагане принципа на случайно разпределение на делата, за заместване на съдии по време на отпуск /във връзка с последното изменение на Единната методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата/, за графици за дежурства.


3. ПРЕПОРЪКИ във връзка с констатациите по т.2

Ревизиращият екип като отчита, че през ревизирания период е извършена смяна в ръководството на съда, респективно новоизбраният председател на РС Девня е с незначителен опит като ръководител от една страна и от друга, че се касае за пропуски, които би следвало да бъдат констатирани при предходни ревизии и взети през изминалата година мерки за отстраняването им, намира че следва да бъдат дадени следните препоръки за подобряване организацията на работа по граждански дела в съда:

Препоръчва на Председателя на РС Девня да разпечатва и съхранява протокол за деня от програмата за случайно разпределение LAW CHOICE, което позволява проверка при констатирани несъответствия с протокола от отделното дело.

Указва на председателя да се спазва методиката за прилагане на системата за случайно разпределение на дела като при отвод на съдията по дадено дело, последното се отразява в продукта чрез намаляване на делата по съответния вид. Обръща внимание на председателя на съда, че с последното изменение на ПАС /ДВ бр. 2/2015 г./, съгласно чл. 76 ал.9 се изисква идентичен подход /намаляване броя дела по съответния вид в начална информация/ и в посочените в текста на разпоредбата допълнителни хипотези.



По водените книги.

Препоръчва: 1. да се приключи воденият до момента по отменения ПАРОВАС „Наръчник”, доколкото такъв не е предвиден в ПАС, а съответната информация може да се извлече от САС, чрез съответно заложените функции.

2. да се преустанови водене на книга от открити съдебни заседания във вида, воден до момента /по образен от отменения ПАРОВАС и попълване на ръка/ като книгата се извежда от данните в САС, докладва се задължително на съдията след изготвяне на протоколите от съдебно заседание срещу поставяне на дата и подпис от съдията и се предава след това в деловодството отново срещу дата и подпис на получаващия книжата, което е от значение и за следене срока по чл. 151 от ГПК при подадена молба за поправка или допълване на протокол.

3. да се води регистър на отводите по действащия ПАС и данните в същия да се проверяват ежемесечно от натоварено от председателя на съда, лице с оглед проверка правилността на данните.

4. всички книги и регистри, водени на хартиен носител да се извеждат от САС и информацията, съдържаща се в деловодна програма, а да не се попълват на ръка. Да се извършва текущ ежемесечен контрол от председателя или от натоварено от него със заповед, лице на надлежното водене на деловодните книги и регистри с оглед своевременно отстраняване на грешки и пропуски. След приключване на календарната година всички книги да се заверяват за приключени надлежно с отбелязване брой страници и подпис на отговорните за това служител.

5. да се преустанови /след надлежното им приключване/ воденето на книги и регистри по отменения ПАРОВАС, респективно да се водят всички задължителни книги и регистри по действащия ПАС.

6. препоръчва да се води регистър на съдебните решения по чл. 235 ал.5 от ГПК съобразно изискванията на чл. 39 ал.1, чл. 40 и чл. 50б от ПАС /последно изменение ДВ бр. 2/2015 година/.


IV. ЧАСТ: РАБОТА НА СЪСТАВИТЕ, РАЗГЛЕЖДАЩИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА.

Предадени доклади от съдиите Т. Макариева и Ат. Славов, във връзка с извършената от тях проверка на съставите, разглеждащи граждански дела.
КОНСТАТАЦИИ по параметрите, заложени в заповедта за извършване на ревизията.

Общият брой, останали несвършени дела към началото на отчетния период е 116, общият брой на новообразуваните 909, общият брой на получени по подсъдност 61 и върнати за ново разглеждане 1 брой. По регламент 1393/2007 г. – 1 брой дела. От общия брой дела за разглеждане са свършени 970, в това число граждански и частни граждански дела. Броят на заповедните производства, свършени през годината е 588 броя, т.е. над 50% от всички разгледани дела. По 732 броя дела искът /заявлението/ е уважен изцяло, по 66 броя дела – искът е уважен отчасти, по също толкова дела е отхвърлен. Със спогодба са приключили 7 производства, прекратени по други причини са 99 броя дела. Останали несвършени в края на периода – 117 броя.



1. Насрочване на делата. Срочност и правилност при администрирането им.

Проверката констатира насрочване на делата в разумни срокове след размяната на книжа. От проверените на случаен принцип дела не са констатирани нередности при администрирането им. Произнасянето по постъпили молби и искания на страните в множеството случаи се извършва в деня на постъпването или в следващия работен ден. Проверяващите са констатирали и добра работа на канцеларията на съставите в гражданско отделение както и своевременно и точно изпълнение разпорежданията на съдията докладчик по делото.



2. Подготовка и провеждане на съдебни заседания. Изготвяне на доклад, поведение на съдията в открито съдебно заседание.

Ревизиращият екип е проверил дела, насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание, на случаен принцип като е констатирал насрочване в разумни срокове – около месец, което е отчетено като добра практика в съставите, разглеждащи граждански дела. По проверените дела е видно изготвяне на проекто-доклад, произнасяне по предварителните въпроси, разпределение на доказателствената тежест, напътване страните към спогодба.



3. Отлагане на делата и причини – брой и видове.

През ревизирания период от съдиите, разглеждащи граждански дела са отложени общо 173 дела като причините за отлагане са преимуществено за събиране на доказателства – общо 88 броя, от които прави впечатление незначителния брой дела – само две, по които са приложени санкции по чл. 89 и сл. от ГПК. Следваща причина по значимост е тази, при която дела са отлагани поради нередовно призоваване – 21 броя и поради неизпълнение на задълженията от вещите лица /срочно изготвяне на експертиза или неявяване в съдебно заседание/. По отношение на последния критерии не са прилагани санкции по ГПК за стимулиране добросъвестното изпълнение на задълженията от експертите. По други причини са отложени общо 36 броя дела.



4. Дела с отменен ход по същество:

За проверявания период от този вид дела се констатираха само две. Гр.д. № 1066/2012 г. на съдия докладчик Д. Петрова е обявено за решаване на 17.12.2013 година и на 09.01.2014 г. е постановено определение за отмяна хода по същество по причина липса на представено съдебно решение, с което детето да е настанено в ДМСГД гр. Варна. Второто дело е под № 332/2014 г. на съдия докладчик Д. Василев, което е с даден ход по същество в съдебно заседание на 15.10.2014 г. и постановено определение за отмяната му от 06.11.2014 година поради възникване на въпрос от значение за решаване на делото, който следва да бъде изяснен чрез СТЕ.



5. Прекратяване на делата.

През отчетния период са прекратени общо 106 броя дела от съдиите, разглеждащи гражданска материя, от които по спогодба 7 броя и по други причини 99 броя. От последните 99 броя, прекратени дела по чл. 410 и сл. от ГПК са 43 броя. От същият брой прекратените в закрито заседание са 47 броя, в открито заседание 14 броя.



6. Срочност при изготвяне на съдебните актове

През 2014 година общият брой разгледани дела – в това число граждански и частни граждански дела е 970 /приключили/, от които общият брой на постановени съдебни актове по дела, приключили с акт по същество е 176. От тях само по пет броя дела на четвърти състав, решенията са постановени след законоустановения едномесечен срок. Докладчиците без просрочени съдебни решения са Д. Петрова и Д. Василев.



7. Резултати от обжалване на съдебни актове на РС Девня.

През 2014 година са върнати от обжалваните съдебни актове 12 броя, от които 8 броя изцяло потвърдени, един брой изцяло отменен, един брой изцяло отменен поради представяне на нови доказателства пред въззивната инстаниця, един брой частично отменен и един брой частично отменен поради невиновно поведение на съда – представяне на нови доказателства.

При определенията общият брой върнати от обжалваните актове е 23 броя, от които 11 броя потвърдени, девет броя изцяло отменени, два броя изменени и един брой отменено поради представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция.

8. Върнати съдебни актове на ДРС за поправка на ЯФГ.

През отчетния период на ДРС са върнати от окръжен съд общо 6 броя дела за поправка на ЯФГ, от които два броя по дела на доклад на Д. Василев и 4 броя по дела с докладчик Д. Петрова.



9. Брой върнати дела от ВОС за администриране по чл. 262 и произнасяне по чл. 248 от ГПК. Проверка комплектоване на делата и надлежно администриране на жалби.

В периода са върнати на ДРС общо пет броя дела за извършване на процедура по чл. 262 и чл. 248 от ГПК. По петте дела, както и по други произволно избрани се констатира надлежно изпълнени, последователно и времево на действията по чл. 262 при постъпване на частни и въззивни жалби по граждански дела, което е показател за професионална работа и на деловодния състав



10. Проверка на необжалвани съдебни актове.

Проверката на актове от тази категория е констатирала, че съдиите от РС Девня прилагат еднакъв стандарт на качество на работа както към актове които се обжалват, така и на актове, които не са обжалвани. Същите са мотивирани задълбочено, доводите и възраженията на страните се обсъждат. Заповедите за изпълнение в производствата по чл. 410 и сл. от ГПК се издават на същия, най-късно в следващия работен ден.



11. Неприключили към края на годината дела, образувани през предходни години.

Броят на горните дела е общо 15, от които едно, образувано през 2009 година № 668/2009 г. на доклад на Д. Петрова с предмет на спора „делба”, което е внесено в архив. Две дела, съответно с № 1088/010 г. и № 1502/2010 г. на доклад на Д. Василев с предмет на спора „делба”, като по първото производството е спряно, а второто е внесено в архив. Останалите дела са образувани в следващи периоди като в огромната си част са по делби, по чл. 108 от ЗС, а едно по чл. 76 от ЗС. Като причини могат да се посочат спиране на делата за определен период от време /всички дела към датата на ревизията са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание/, оставяне на производства без движения и размяна на книжа. Едно от делата е с 14 ответника, единият от които починал в хода на производството, което е довело и до забавяне в процедурата по размяна на книжа.



12. Спрени дела – брой видове и причини, създаване на организация за извършване на проверки с оглед своевременното възобновяване на производството:

През отчетния период са спрени общо 4 броя дела, още две има спрени през предходни години. Основанията за спиране по три от тях са по чл. 229 ал.1 т.3 от ГПК, едно е спряно по взаимно съгласие на страните, две са спрени поради смърт на ответника. Към момента на ревизията пет от общо шестте дела са възобновени и насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание, едно е прекратено на осн. чл. 231 ал.1 от ГПК.



13. Деловодна дейност: водени книги в съставите книги за открити заседания.

По т.13 следва да се зачете посоченото от ревизиращите при анализ начин на водене на деловодните книги в съда както и препоръките в тази връзка.



14. Спазване от съдиите на етични правила и норми.

Няма констатации за нарушения на норми от Етичния кодекс от който и да е от съдиите, разглеждащи граждански дела. Комисията по етика при ВОС не е сезирана с жалби и сигнали за нарушения на правилата за морал и етика.


ПРЕПОРЪКИ ПО ТАЗИ ЧАСТ:

Като цяло следва да се отчете, че е създадена много добра организация на работата от страна на съдиите, разглеждащи граждански дела в отделението. Техническата обезпеченост и битовите условия, броят на съдебните зали позволява насрочване и разглеждане на делата в сравнително кратки срокове. Съдебните актове се постановяват изключително в законоустановения едномесечен срок. Съпоставката на данните за несвършени към началото на отчетния период дела – 116 броя и този към края на периода – 117 броя сочи на дисциплина в работата и приключване на брой от делата за разглеждане, равен на постъпилите в годината.



Препоръка следва да се даде по отношение отложените дела.

1. С цел минимизиране причините за отлагане и срочно приключване на делата – да се прилага санкцията по чл. 91 от ГПК /налагане на глоба/ при допуснати нарушения от страни в процеса, вещи лица, длъжностни лица по призоваването, което би довело до стимулиране на последните към съвестно изпълнение на задълженията и ограничаване злоупотребата с права.

2. С цел намаляване броя дела отложени поради нередовно призоваване се препоръчва да се извършва проверка от съдебния секретар на редовността на процедурата по насрочване поне 10 дни преди датата на съдебно заседание с доклад на съдията при констатиран проблем, което би дало възможност за предприемане на съответни мерки по призоваване на страната.

3. Да се водят книги от открито съдебно заседание по състави като в тази връзка след всяко съдебно заседание се разпечатват данните от САС и се предоставят на съдията за поставяне на дата и подпис на получаване, респективно дата и подпис на деловодителя.

4. по спрените дела да се организира своевременна проверка от деловодителя съобразно изискването на чл. 38 т.10 от ПАС. За целта могат да се изготвят нарочни контролни листи по всяко спряно дело, в което да се отразява резултата при проверката и се предоставя на съдията за подпис.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница