Доклад за работата на варненски окръжен съд 2014


V. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА В РС ДЕВНЯстраница14/16
Дата21.07.2016
Размер2.32 Mb.
ТипДоклад
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

V. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА В РС ДЕВНЯ
КОНСТАТАЦИИ

Към началото на 2014 година в СИС са били налични 2881 бр. несвършени изпълнителни дела за присъдени вземания в общ размер на 4653501 лева като от тях 1443 броя дела с взискател държавата за 851286 лева. През отчетния период са образувани 463 бр. изпълнителни дела за вземания на обща стойност 727483 лева като от тях 404 броя дела в полза на държавата за вземания на стойност 470646 лева.

Броят на свършените изпълнителни дела за 2014 година е 628 броя като от тях 19 броя поради реализиране на вземането, 463 броя прекратени по други причини и 6 броя изпратени на друг съдебен изпълнител. Видно свършените дела представляват 18% от всички подлежащи на разглеждане изпълнителни дела през отчетния период – общо 3344 броя.

В СИС при РС Девня за отчетния периода са събрани суми в размер на 191226 лева, от които в полза на държавата 37184 лева. Събраните суми бележат увеличение през последните години, но се осезаемо с оглед оставащия процент висящи дела в края на отчетния период. Същите към 31.12.2014 година са 2716 броя, от тях 1333 броя с взискател държавата.

През отчетния период са насрочени 15 публични продан, от които една реализирана продан на движима вещ, 2 въвода във владение на недвижим имот, от които един изпълнен и 14 описа, от които шест реализирани.

В сравнителен аспект се наблюдава значително увеличение на броя на прекратените дела – за 2012 г. – 269, за 2-13 г. – 243, а за 2014 година - 628 броя.

Запазва се броят на постъпленията през годината – около 500 броя годишно и броят на прекратените дела поради реализиране на вземането – около 150 броя през последните три години. Въпреки демографските особености и стандарта на живот в района, който е нисък за страната, при все това наблюдава се слаба тенденция към увеличаване събираемостта на вземанията.

Като показател за добрата и качествено изпълнена работа от съдебния изпълнител следва да се отбележи отсъствието през отчетния период на постъпили жалби срещу действия на ДСИ. Всъщност единствената постъпила в последствие е оттеглена.


ПРЕПОРЪКИ по констатациите в раздела

Да се съблюдава изискването по чл. 112 ал.1 т.2 от ПАС за ежемесечно отчитане на изпълнителните дела, по които не постъпват суми с цел увеличение събираемостта на сумите, респективно таксите в полза на бюджета.


VI. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

През отчетния период в Служба по вписванията са извършени общо 4560 броя вписвания, в това число дарения 255 броя, продажби 1282 броя, договорни ипотеки 46 броя, доброволни делби 150 броя и 363 броя справки. При сравнителен анализ с данните по този показател от предходни години се наблюдава запазване броят приключени дела около 4500 лева годишно.

Събраните държавни такси от служба вписвания за отчетния период възлизат на 117965.29 лева, значително под данните за 2013 година /с около 70 000 хиляди лева/ и малко над тези за предходната 2012 година.

През отчетния период са регистрирани 8 броя откази за вписване на актове, които не са обжалвани, което е добър показател за качеството на работата на съдията по вписванията.

Проверяващите констатираха проблеми, които са били обект на констатация и при предходни ревизии – разминаване между нормативната обосновка на вписването и фактическото му извършване следствие използвания програмен продукт. От една страна отговаря на законовите изисквания, но от друга начина, по който е разработен не предоставя възможност за „асемблиране” на вписването. С оглед многообразието и интензивността на сделките с недвижими имоти, програмния продукт не отговаря на очакванията.
ПРЕПОРЪКИ по констатациите в раздела – актуализиране на програмните продукти с цел подобряване ефективността на работа на съдията по вписванията.
ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РЕВИЗИЯ НА

РАЙОНЕН СЪД - ПРОВАДИЯ

за периода от 01.01.2014 година - 31.12.2014 година
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Проверката се извърши съгласно Заповед на Председателя на Варненски окръжен съд РД-1005/10.10.2014г. от съдиите във ВОС Ив.Славкова и А.Попов, като деловодните и др. справки за дейността на проверяваните съдии се изготвиха от системен администратор М.Утева.

Проверявания период - от 01.06.2016. до 15.10.2014 г. обхваща времето след проверката на ИВСС, тъй като констатациите в Акта на проверката на ИВСС е за периода до 01.06.2014 г.

В ревизирания период в ПРС са работили двама съдии в наказателно отделение – Димитър Михайлов - председател на съда, Иво Вътев - съдия, като със Заповед № 25/09.05.2014 г. е определена 100% натовареност и на двамата съдии по всички видове новопостъпили дела, с изключение на тези по чл.64 от НПК /произнасяне по МНО/, които се разглеждат от съдите Вътев и Славова. Съдия И.Иванов през този период е довършвал започнатите наказателни дела, като са му били разпределяни новопостъпили граждански дела, при 100% натовареност. Същевременно със заповед на председателя на съда, наказателните делата, които са били насрочени, но незапочнати са преразпределени на съдиите Михайлов и Вътев /общо 45 бр. дела, съгласно приложението към заповедта/.


I. СПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ ПО ЧЛ.252 ОТ НПК
За проверявания период 7 дела от общ характер са били насрочени извън максимално разрешения срок от три месеца по чл.252 от НПК и те са на съдия Михайлов. 3 от делата са насрочени за предварително изслушване, а четири - по общия ред.

От постъпилите НАХД 6 дела са били насрочени в срок от два до три месеца, също на съдия Д.Михайлов. От постъпилите дела по чл.78 А от НК, които следва да се насрочват в едномесечен срок, без възможност за удължаване на срока, едно дело на Д.Михайлов е насрочено извън този срок. На съдия Вътев, от разпределените три дела по чл.78 А от НК, съответно на 20.08, на 25.08 и на 10.10, като първите две са били прекратени с разпореждания на 19.09.2014, а третото към датата на проверката още не беше насрочено за открито с.з.

Извън констатацията за продължаващо неспазване на сроковете по чл.252 от НПК, се установява, че съществена част от делата не се насрочват от съдиите своевременно, макари да няма посочени за това изрично срокове в закона. Така например, от постъпилите дела след 01.06.14 г. дела, някои от тях не са насрочени за първо съдебно заседание месец, понякога и два от образуването им. В други случаи делата са прекратени и върнати на прокурора, но това също е станало несвоевременно и след известно забавяне във времето.

Дела без изготвено разпореждане за насрочване към 15.10.14 г.

НОХД № 301/14г.- образувано на 05.08., с разрешение за насрочване в тримесечен срок , но без разпореждане на съдия И.Вътев

НАХД № 337/14 г. образувано на 1.09.14 г., по ЗАНН, не е насрочено от И.Вътев

НОХД № 350/14г- образувано на 10.09.14 г, не е насрочено от И.Вътев

НАХД № 363/14- образувано на 15.09.14 г., по ЗАНН не е насрочено от И.Вътев

НАХД № 375/14 г- образувано на 26.09.14 г. по ЗАНН, не е насрочено от И.Вътев

НОХД 378/14 г- образувано на 29.09.14, не е насрочено от И.Вътев

НОХД № 381/14 – образувано на 01.10.14 г, не е насрочено от И.Вътев

НОХД № 386/14 т, образувано на 06.10.14, не е насрочено

Други четири ОХ и АХ също са без разпореждане за насрочване , не то са образувани само седмица преди проверката и още се проучват от съответните докладчици.
II. ПОДГОТОВКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ, ПРОВЕРКА НА РЕДОВНОСТТА НА КНИЖАТА

При разпорежданията се констатира неизготвянето им своевременно, което основно се отнася до работата на съдия Вътев. Наблюдава се липса на ясен критерий защо делата като цяло се насрочват по общия ред, а не по съкратена процедура, което до голяма степен ще спести много ресурси- ненужно призоваване на свидетели и вещи лица и др. Не бива да остава извън вниманието на съда, че при съкратената процедура се касае не само за позицията на обвиняемия от ДП или други индиции, че би желал да признае фактите по делото, но е възможно и да протече по чл. 371 т.1 от НПК- съгласие да не се призовават и изслушват свидетели и вещи лица.

Пак във връзка със забавеното насрочване на делата се забелязва и друга тенденция. В случаите, когато съдебното производство се прекратява и се връща на прокурор за доразследване, то актът на съда е месец или повече след образуването на делото. Така например НОХД № 236/14 г., образувано на 06.06.14г. , е върнато на прокурор с акт на съдия Вътев от 01.09.14г., НОХД № 248/14 г образувано на 16.06.14 г. , е върнато от съдия Вътев на 15.09.14., НОХД №264/14 г., образувано на 26.06.14 г. е върнато от съдия Вътев на 01.09.14 г., НОХД №265/14 г., образувано на 26.06.14 г е върнато от съдия Вътев на 20.08.14 г., НОХД № 270/14 г. образувано на 02.07.14 г. е върнато от съдия Вътев на 02.10.14 г. , НОХД № 309/14 г., образувано на 08.08.14 г., прекратено от съдия Вътев на 30.09.14 г. Следва да се отбележи, че съдия Вътев постановява съответните съдебни актове с разпореждане в закрито заседание / които подлежат на въззивен контрол/, без да насрочва ненужно съдебни заседания. Само по едно дело се установява, че е прекратено от съдебно заседание - НОХД № 608/2013 г., но то е било преразпределено от съдия И.Иванов и насрочено от него за предварително изслушване. В тази насока препоръката към съдия Вътев е своевременно при постъпване на делата, да извършва проверката по чл. 248 от НПК, като по този начин няма да се стигне до ненужно забавяне на акта на съда по чл. 249 от НПК, респ. забавяне и на цялото наказателно производство.

За проверявания период, от образуваните дела, 16 са НОХД. При тези дела, както бе посочено по-горе, основна слабост при работата на съдията-докладчик е несвоевременнето насрочване. При друга част от тях това е сторено навременно, като делата са приключили със съответния акт, най-често- споразумение. Така например, от 16 проверени НОХД, образувани след 01.06.14 г., 6 дела са приключили със споразумение.


III. ПРИЧИНИ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ДЕЛАТА – ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАДЛЕЖНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И ПРЕЦЕНКА НА ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА МОЛБИТЕ ЗА ОТЛАГАНЕ.

През проверявания период са били отложени общо 193 дела, като основно са от общ характер. От тях 72 дела са образувани преди 2014 г., като някои от делата са образувани през 2007 / две дела/, през 2008/ четири дела/, през 2009 / две дела/ , през 2012- десет дела. Към 13.10.2014 г. някои от тези дела все още не са приключили със съдебен акт по същество. При отлагане на делата се констатираха някои особено съществени слабости , както при подготовката, така и при провеждането на съдебните заседания.

При проверка на причините за отлагане на делата, се установи, че продължава практиката не във всички случаи да се прилагат надлежни доказателства за твърдяните уважителни причини за отлагане, не са изисквани такива от докладчика по делото. Така например - НОХД №375/11г, 526/12г., 590/12 г, 606/12 г. , насрочени за юни месец 2014 г., са били отсрочени поради молба на съдебен заседател, без да са приложени доказателства за уважителни причини. По НОХД № 606/12 г. е установено, с отметка на съдебен деловодител, че защитник по него ще отсъства за един месец в чужбина, като не е приложена молба или доказателства и делото е отсрочено, без да са изискани такива. НЧХД №188/13 г. е било отсрочено от с-я Д.Михайлов, поради постъпване на подсъдим в психиатрична клиника, според твърдяното в молбата, без да са поискани доказателства за това. Не са изисквани доказателства за сочени уважителни причини и по НАХД, като са отсрочвани в закрито заседание.

По НОХД № 393/13 г./с-я Вътев/ се установява, че определеният от АК-Варна служебен защитник е в отпуск и не може да присъства в с.з. Без да се предприемат мерки по осигуряване на служебен защитник, делото е отсрочено за друга дата /този защитник е бил определен от АК-Варна , но не е бил назначен с акт на съда за такъв, поради което и съдът не е бил обвързан с избора на АК/ .

НОХД № 505/13 г. / с-я Вътев/ е отсрочено, поради обстоятелството, че пострадалия е починал, като съдът е счел, че е необходимо да се издирят наследниците му с оглед осигуряване на правата им. Като следствие от тези действия на съда, след установяването им, те са заявили, че не желаят да се конституират като страни в процеса. Всъщност, без да е предявен граждански иск, наследниците на пострадалия не биха могли да встъпят в правата му. За наследниците възможността да се конституират като ищец е само когато смъртта е настъпила вследствие на деянието/ а случаят не е такъв/ и се касае за неимуществени вреди, претърпени от тях, или встъпване в правата на ищеца, при вече предявен иск, при определени хипотези.

НОХД № 543/13 г/с-я Вътев/ е отсрочил делото, поради неизпълнение на процедурата по чл. 255 от НПК за пострадало лице, като делото е с предмет чл. 183 от НК. Поначало граждански иск с предмет чл. 183 от НК е недопустим, доколкото неплащането на издръжката не е основание за предявяване на иск на деликтно основание, а и вече има съдебно решение на гражданския съд.


IV. ОТСРОЧЕНИ ДЕЛА

Констатира се отсрочване на съдебни заседания както на съдия Вътев, така и на с.я Михайлов, за цели заседателни дни. Така например НОХД № 108/2013г е било отсрочено с разпореждане на съдия Вътев, като основание за това е посочено писмо от НИП със съответния входящ номер, от приложеното писмо става ясно, че се касае за участие в обучение за 08.09. до 12.09.14 г. Задължително обучение на новоназначен съдия е била причина и за отсрочване на делата на този докладчик за периода от 06.10-10.10.14 г. Обучение през м. юни е било причина за отсрочване на дела /напр. НОХД № 438/13 г./. Д. Михайлов е отсрочил делата си за периода от 08.10.-10.10.2014 г., като причина за това е посочено участие в семинар, организиран от ГДИН и НИП, във Варна.


V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЛАТА В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ И ВРЪЩАНЕ НА ПРОКУРОРА ЗА ДОРАЗСЛЕДВАНЕ.
За проверявания период се установи, че дела са прекратявани от съдия И.Вътев, като по-голямата част от тях са били прекратени в закрито заседание, след като са му били преразпределени от други докладчици по делата и след щателното им проучване. Тези разпореждания на съдията-докладчик са подлежали на съдебен контрол, от които прокурорът е имал възможност да се възползва. Само едно от делата е прекратено и върнато за доразследване в открито съдебно заседание също от съдията Вътев. В това отношение се констатира добра подготвителна работа от страна на съответните докладчици.
VI. СРОЧНОСТ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ – БРОЙ ПРОСРОЧЕНИ, ПРИЧИНИ ЗА ЗАБАВЯНЕ

За проверявания период се установи, че съдия Михайлов е забавил постановяването на общо 6 акта, както следва: • НОХД № 72/2012 г. – присъда постановена на 19.06.2014 г., а мотивите са предадени на 11.08.2014 г.;

 • НОХД № 81/2012 г. – присъда постановена на 10.06.2014 г., а мотивите са предадени на 19.08.2014 г.;

 • НОХД № 260/2013 г. – присъда постановена на 05.06.2014 г., а мотивите са предадени на 22.07.2014 г.;

 • НОХД № 520/2013 г. – присъда постановена на 17.06.2014 г., а мотивите са предадени на 29.07.2014 г.;

 • НОХД № 525/2013 г. – присъда постановена на 03.06.2014 г., а мотивите са предадени на 22.07.2014 г. и

 • НОХД № 58/2014 г. – присъда постановена на 12.06.2014 г., а мотивите са предадени на 17.07.2014 г.

Следва да се отбележи, че посочените по-горе просрочия за предаване на мотиви са съвсем незначителни, и то с оглед констатацията по-долу за съдията Иванов. Съдия Вътев няма просрочени съдебни актове за проверявания период.

Не така стои въпросът обаче с актовете на съдия Иванов, за когото се установи забележително просрочие на съдебните актове, което е било констатирано двукратно и като резултат съдията е с наложено наказание от ВСС и второ висящо дисциплинарно производство, а след констатацията на ИВСС за ненаписани дела съдията не е предприел никакви съществени мерки за написване на съдебните си актове, някои от които са от 2012 г. Към датата на проверката съдия Иванов е постановил по 20 дела от общ характер присъди, като по тях не са постановени мотиви, а някои от делата са още от 2012 г. Част от тях са с въззивни жалби, които дори не са били администрирани от съдията. При материална проверка на делата от общ характер с неизготвени мотиви се констатира дори, че има дела, по които постановената присъда и мярката за неотклонение не са пришити към делото, както и постъпилите жалби до въззивния съд. По 11 дела по чл.78А от НК, голяма част от които с постановени решения през 2013 г., няма предадени мотиви.

Огромен е и броят на НАХД, които са с неизготвени решения – над 145 дела от 2012 до сега.

След материална проверка на делата от общ характер на място при ревизията бяха дадени препоръки на съдията Иванов да започне незабавно изготвянето на мотивите по делата, с приоритет делата, по които са постановени ефективни присъди, както и тези, по които има постъпили въззивни жалби. Беше възложено на съдията Иванов да изготви план за предаване първоначално на мотивите по делата от общ характер, а след това и на мотивите по делата по чл.78А от НК. Такъв план беше изготвен от съдията към 31.10.2014 г., като планираното време за изготвяне на актовете, посочено в плана е до края на м.ноември. Междувременно от изготвена справка към 20.11.2014 г. става ясно, че по 12 от делата от общ характер са предадени мотивите от съдията, както и са изготвени мотивите по всичките 11 дела по чл.78А от НК. Дадена е устна препоръка на съдията Иванов да изготви план за предаване на решенията по НАХД, по които не е изготвил съответните съдебни актове.

Прави впечатление, както бе посочено и по-горе, че нито дисциплинарните производства, нито проверката на ИВСС, приключила в края на м.юни 2014 г., са мотивирали по какъвто и да е начин съдията Иванов да подобри организацията си на работа по такъв начин, че да е възможно да изготви недопустимо дълго просрочените си актове. Разбира се извън проверката е срочността за изготвяне на актовете по обявените от него за решаване граждански дела, каквито чрез Председателя на съда стана ясно, че има подобен проблем.

Тези просрочия за предаване на съдебните актове са изключително смущаващи от една страна, че се касае за наказателни дела, по които има наложени ефективни присъди и все още не става ясно дали част от лицата са надлежали присъдите си, поради това че без предадени мотиви те не могат да бъдат изпратени на прокурора за изпълнение. Друга част от делата са с въззивни жалби, които също не са били изпратени на съответния съд за въззивна проверка. Делата по чл.78А от НК са проверени, с оглед напълно възможната опасност от изтичане на абсолютната давност, но такава не е констатирана към м.октомври 2014 г. Наред с пълната липса на лична организация на съдията Иванов следва да се отбележи и следното обстоятелство: за времето от 2012 г., откогато са му разпределяни наказателни дела до издаване на заповедта на Председателя на съда, с която не са му били разпределяни наказателни дела, а само е довършвал започнатите, съдията е имал общо на доклад 110 дела – НОХД, АНД, ЧНД и НЧХД /без делата по ЗАНН/. При справката обаче става ясно, че от тези 110 дела 80 са приключили със споразумения – по тях не се изготвят съдебни актове или остават 30 броя дела, по които съдията е следвало да изготви съдебни актове, а към датата на проверката не е сторил това.


VII. ОСТАВЕНИ БЕЗ ХОД ДЕЛА, БЕЗ ДА ИМА АКТ ЗА СПИРАНЕ

По тази точка от заповедта следва да се обсъдят както делата, които са спрени, реално без да има акт за спиране от съда, така и дела, които са били многократно отлагани в годините, без да има яснота за това какви конкретни действия са били предприети от съда най-често в случаите, когато е имало затруднения в издирването на подсъдимия. Често това са дела от предходни години, като има констатирани случаи още от 2007 г. Така например: • НОХД № 623/2012 г. – образувано е на 28.11.2012 г. като първото съдебно заседание е било на 04.02.2013 г. Мярката за неотклонение е била изменена и подсъдимият е обявен на ОДИ в съдебно заседание и от съдебен състав. След молба на адв. Зайков – защитник на подсъдимия по делото, след подписана резолюция на съдията-докладчик Димитър Михайлов, мярката за неотклонение е била изменена от Задържане под стража в Подписка, отменено е и ОДИ. На 26.03.2013 г. подсъдимият отново е бил нередовно призован, т.к. лицето не е било открито отново на адреса и е взета мярка за неотклонение Задържане под стража, обявен на ОДИ, а делото е било отложено с ново призоваване на страните, без насрочване до 08.05.2014 г. В съдебно заседание на 08.05.2014 г. подсъдимият е бил отново нередовно призован и не е намерен на търсените адреси. За следващо съдебно заседание на 29.07.2014 г. отново е бил нередовно призован, делото отложено за 23.09.2014 г., като едва тогава съдът е установил, че подсъдимият е клошар и няма постоянно местоживеене, и тогава е било взето решение делото да се гледа по чл.269, ал.3 от НПК и е постановена присъда от три години лишаване от свобода при строг режим /изпълнена на 13.10.2014 г./.

 • НОХД № 136/2009 г. – образувано на 18.03.2009 г., като делото е преразпределено на съдия Михайлов на 02.06.2010 г. На 09.05.2014 г. е било проведено първото съдебно заседание по делото от съдията Михайлов, като подсъдимият е бил нередовно призован. Преди това е бил на ОДИ и с мярка за неотклонение Задържане под стража. Делото е отложено с ново призоваване, като са искани сведения за издирването на лицето, през 2011 г. са извършвани различни проверка, водена кореспонденция с полицията, извършена е справка КИАД през 2014 г. На 27.02.2014 г. се установява, че подсъдимият е извън страната от 2009 г., като тези сведения се потвърждават и от близки на подсъдимия. Отново делото е отложено за 19.06.2014 г., като за пореден път се иска резултат от издирването, справка КИАД и ОДИ, а лицето е нередовно призовано. Все пак е даден ход по чл.269, ал.3 от НПК, а делото е отложено за 23.09.2014г., в което заседание се установява, че има нередовно призовани свидетели. Междувременно в съдебно заседание се докладва и информация за издирването на подсъдимия, налична по делото към 18.07.2014 г., от която става ясно, че лицето се намира в ЮАР. Делото е отложено отново за 28.10.2014 г. при налична информация за лицето в ЮАР, както и данни за предприета екстрадиция от 18.07.2014 г. не е било предприето нищо от съда, а делото в този период от време се е гледало задочно. Писмото, в което са посочени данните за издирваното лице от 18.07.2014 г. е поставена резолюция, без да се чете дата, но същевременно тази информация не е докладвана в последващите две заседания. Делото към датата на проверката е все още висящо.

 • НОХД № 322/2007 г. – преразпределено на 02.06.2010 г. на Димитър Михайлов. Преди да се преразпредели по това дело подсъдимият е бил на ОДИ и с мярка за неотклонение Задържане под стража, но делото близо 3 години не е било спряно, същевременно и нищо не е било правено във връзка с издирване на лицето. По делото са постъпвали множество писма, по които липсва резолюция на съдията. Първата резолюция върху входяща кореспонденция за резултати от издирване на подсъдимия е от 20.04.2011 г., като не се чете и не може да се установи дата. На 09.08.2011г. върху писмо за проверка по издирването е поставена резолюция „КД”, направена е справка ГРАО за подсъдимия от м.02.2014 г., а първото съдебно заседание е проведено на 09.05.2014 г., като подсъдим е бил нередовно призован. Същевременно пострадал, за когото има данни, че е починал още преди съдебното заседание се отразява, че е нередовно призован и като резултат от това се изисква от общината акт за смърт и удостоверение за наследници. Следващото съдебно заседание се провежда на 15.07.2014 г. с отново нередовно призован подсъдим. Делото се отлага за справка от ОДИ и се насрочва за 09.10.2014 г. Следва писмо от 24.07.2014 г. до МВР за резултата от издирването, като на гърба на писмото е поставена резолюция на съдията от 04.08.2014 г. за разглеждане на делото на 19.09.2014 г. Не стават ясни причините за променената дата за съдебно заседание, като ръкописният текст не може да се разчете. В съдебно заседание на 19.09.2014 г. подсъдимият е бил отново нередовно призован, даден е ход на делото по чл.269, ал.3 от НПК, отлага се за 21.10.2014 г., като обаче отново се изпраща призовка за подсъдимия, която се връща в цялост. Делото до настоящия момент не е приключено.

 • НОХД № 182/2008 г. – делото се води срещу трима подсъдими по чл.346 и чл.194 от НК, преразпределено на Димитър Михайлов от 02.06.2010 г. Подсъдим е бил обявен на ОДИ и с мярка Задържане под стража, като делото не е било спряно. Наличната кореспонденция по делото са единствено писма за резултата от издирване, като по тях се е поставяла единствено резолюция „КД”. На 17.01.2013 г. е пристигнало писмо от ОД МВР, че лицето е в Берлин, а делото се насрочва за 27.06.2013 г. в открито съдебно заседание, лицето е издирено и задържано в Затвора – Варна. По молбата на подсъдимия за изменение на мярката за неотклонение от Задържане под стража в по-лека в открито съдебно заседание на 17.06.2013 г. съдът е отменил всички процесуални действия до момента /включително и ОДИ, мярката за неотклонение Задържане под стража/, изменена е мярката Задържане под стража, като в мотивите си съдът е посочил добро процесуално поведение и възстановена щета. Определен е Домашен арест, същевременно не е свалено лицето от ОДИ. Делото се отсрочва за съдебно заседание на 17.07.2013 г., в което заседание пострадалият не се е явил, а мярката за неотклонение на подсъдимия е изменена от Домашен арест в Подписка и е наложена забрана за напускане пределите на страната. Делото се отлага за 08.08.2013г., в което с.з. се установява, че пострадал по делото е извън страната, но се отменя забраната за напускане на страната на подсъдимия и делото се насрочва за 07.11.2013 г., поради уважителна причина – заболяване на съдебен заседател. Отново се отлага за 19.11.2013 г. По същата причина се отлага и за 07.01.2014 г., в което заседание има нередовно призовани свидетели, но друг от подсъдимите не се явява и по отношение на него се изменя мярката в Задържане под стража и се обявява на ОДИ. След заседанието съдията-докладчик, еднолично в закрито заседание се произнася по молба за изменение на мярка за неотклонение Задържане под стража и на основание чл.344 от НПК я отменя и определя Подписка. В молбата на защитника на подсъдимия се твърди, че последният е имал проблеми с пътуването и за това не се е явил в с.з. В определението на съдията се твърди, че молбата е от подсъдим, макар и да не е подкрепена с доказателства тя се уважава /всъщност такава молба от подсъдим няма/. Върху същото определение има насрочване за 27.02.2014г., като последица от молба от съдебен заседател, че ще отсъства от страната и делото се насрочва за с.з. на 25.03.2014 г. В това заседание подсъдимият, на когото преди това е била изменена мярката за неотклонение Задържане под стража вече е заминал за чужбина и е нередовно призован. Така става ясно, че и двамата подсъдими са нередовно призовани, не могат да бъдат намерени и са обявени за ОДИ и задържани под стража, като делото не се спира. След с.з. постъпва молба от един от подсъдимите за изменение на мярката за неотклонение Задържане под стража, която в открито с.з. е оставена без уважение, а делото се насрочва за 22.05.2014 г., като отново един от подсъдимите един от подсъдимите е нередовно призован. Отново се изисква справка НБД /това лице се издирва от 2008 г., а последните данни за него са, че е в чужбина/. Постъпила е молба за изменение на мярката за неотклонение Задържане под стража от другия подсъдим, като насроченото заседание се отлага поради неявяване на адвокат. Втори път се отлага поради неявяване на адвокат и едва на 19.06.2014 г. се насрочва ново с.з., като обаче в него не се разглежда мярката, а се провежда редовно заседание, в което се явяват всички подсъдими, постига се споразумение по три месеца лишаване от свобода, като за подсъдимия, който е издирван за периода 2008-2014 г. присъдата е три месеца с три години изпитателен срок по чл.66 от НК. Следва да се отбележи, че след споразумението е постъпило писмо от затвора, в което уведомяват, че съдът не се е произнесъл по чл.68 от НК, както и че има надлежаване от 8 дни. До момента един от подсъдимите не е намерен, не му е назначен служебен защитник /при налични данни, че е в чужбина/, няма произнасяне по чл.68 от НК. На 29.09.2014 г. е определен служебен защитник, а делото по реда на чл.306 от НПК е насрочено за 21.10.2014 г.

 • НОХД № 296/2014 г. – образувано на 31.07.2014 г.,докладчик съдия Михайлов, разпореждане за насрочване по Глава 27 от НПК от 18.08.2014 г. В с.з. на 30.09.2014 г. подсъдимият не е намерен на адрес, делото е отложено с ново призоваване, обявен за ОДИ, като съдът не е постановил спиране на делото. В САС е отразено като спряно, както и на корицата на делото.

 • НОХД № 381/2013 г. – образувано на 09.07.2013 г., докладчик съдия Михайлов, насрочено на 31.01.2014 г. за с.з. на 26.05.2014 г. по Глава 27 от НПК. Делото е отсрочено, поради отпуск на съдията за 26.06.2014 г., при което е било установено, че подсъдимият е нередовно призован, изменена е мярката за неотклонение, обявен е на ОДИ, делото е отложено за ново призоваване, без да има акт за спиране на съда, а в САС е отразено като спряно. Междувременно има ново насрочване за 28.10.2014г., като подсъдимият не е намерен до настоящия момент.

 • НОХД № 213/2014 г. – образувано на 20.05.2014 г., докладчик съдия Д.Михайлов. С разпореждане от 21.05.2014 г. е насрочено за 29.05.2014 г. Делото е по чл.78А от НК, но е изпратено искане за правна помощ, назначен е служебен защитник. В с.з. подсъдимият не се явява, установява се, че лицето е лишен от свобода и делото се отлага за 10.06.2014 г. Същевременно се изисква справка КИАД за лицето, която не постъпва до датата на с.з. на 10.06., делото се насрочва за 19.06.2014 г. На тази дата отново няма справка и се отлага за 01.07.2014 г. Отлага се с ново призоваване, лицето се обявява за ОДИ с мярка „Установяване на адрес”. Няма постановен акт за спиране, но има разпореждане на съда от 24.09.2014 г., с което делото се насрочва за 24.10.2014 г.

 • НОХД № 180/2014 г. – образувано на 23.04.2014 г. С разпореждане на съда от 16.05.2014 г. делото се насрочва по Глава 27 от НПК за 26.06.2014 г., когато се установява, че единият от общо тримата подсъдими е нередовно призован, както и адвокат не може да се яви. Отлага се за 25.09.2014 г., като междувременно подсъдимият е търсен, а призовките се връщат в цялост. На 25.09.2014 г. делото се отлага, лицето се обявява за ОДИ с мярка „Задържане под стража” без акт за спиране на съда, а в САС е отразено като спряно дело.

 • НОХД № 333/2013 г. – образувано на 18.06.2013 г. Разпореждането за образувано е от 31.01.2014 г. и се насрочва за 26.05.2014 г. По делото се констатираха множество входящи документи, недокладвани на съда и прикрепени към корицата на делото. По делото има постъпила молба от адвокат, който обаче е служебен защитник, определен от АК – Варна /адв. Аврамова/, в която се сочи, че е в чужбина и само поради тази причина делото е отсрочено за 18.06.2014 г., когато пък се установява, че подсъдимият е нередовно призован, призовката върната в цялост, като обаче на 29.04.2014 г. е била постъпила справка КИАД, че лицето е в чужбина. В съдебното заседание един от подсъдимите е бил обявен на ОДИ, изменена мярка в „Задържане под стража”, делото отложено с ново призоваване, няма акт за спиране на съда, но в САС е отразено като спряно. На 24.09.2014 г. е насрочено за открито с.з. за 28.10.2014 г.

 • НОХД № 561/2013 г. – образувано на 21.10.2013 г. с докладчик съдия Михайлов и предмет чл.343 „в” от НК. Разпореждането за насрочване е от 01.04.2014 г. за открито с.з. на 02.06.2014 г. по Глава 27 от НПК. Подсъдимият е нередовно призован, след справка КИАД има данни, че същият е в чужбина, но делото се отлага с ново призоваване, обявява се на ОДИ. Делото не се спира, а в САС е отразено като спряно. Междувременно е насрочено за 16.10.2014 г., като преди датата на с.з. е видно, че лицето отново е нередовно призовано. Следва да се отбележи, че с оглед предмета на престъплението присъствието на подсъдимия в с.з. не е задължително и делото е можело да приключи много по-рано.

 • НОХД № 99/2014 г. – образувано на 27.02.2014 г. с докладчик съдия Михайлов. Разпореждането за образуване е от 28.03.2014 г. в с.з. на 14.05.2014 г. Един от общо четиримата подсъдими е редовно призован, но не се явява, като неговият адвокат твърди, че по отношение на него има форсмажорни обстоятелства и делото се отлага за 24.06.2014 г. Подсъдимият отново не се явява, а също и още един от подсъдимите, уведомен от предходно с.з. Като резултат мерките за неотклонение на тези двама се изменят в „Задържане под стража”, обявяват се на ОДИ, делото не се спира с акт на съда, но в САС се отразява като спряно. На 24.09.2014 г. делото е насрочено за открито с.з. на 28.10.2014 г.

Изброените до тук дела следва да се отбележи, че са отразени в деловодната програма като спрени, без обаче това да е поради постановен акт на съда, а само деловодна отметка. По всички тези дела считаме, че има несвоевременни, а в някои случаи и неправилни действия на съда по администриране на делата, както и необосновани актове по движение на делата, с които съдът е вземал решение за отлагане или отсрочване на делото. Прави впечатление, че след проверката на ИВСС част от делата, които са били отложени с ново призоваване до издирване на подсъдимите и след констатациите в акта за проверка са били насрочени за открити с.з., като част от тях са приключени задочно по отношение на подсъдимите и са постановени съдебни актове. При проверката се установи едно дело – НОХД № 438/2013 г. с докладчик съдията Вътев, по което след като е установено, че подсъдимият не се явява, е изменена мярката „Задържане под стража”, обявен за ОДИ /до момента без резултат/, но делото е било спряно с надлежен акт на съда. Въпреки всичко обаче се забелязва общата тенденция при разглеждане на наказателни дела да не се прави достатъчно прецизна преценка от страна на съда за случаите, когато е възможно разглеждането на делото в отсъствие на подсъдимия, без да са необходими всички предвидени в НПК мерки – изменение на мярка „Задържане под стража”, обявяване за ОДИ, продължително издирване на подсъдимите и в някои от случаите ненавременни действия на съда по изискване на необходимата информация за резултата от издирването. Така например НОХД № 233/2014 г., образувано на 04.06.2014 г. на съдията Михайлов е било насрочено с разпореждане от 26.06.2014 г. за с.з. за 18.09.2014 г. При налични данни за подсъдимия, че е извън страна в с.з. лицето е било за обявено за ОДИ, а делото е спряно, като тук следва да се отбележи, че съдът също не е направил преценка дали е възможно делото да се гледа по чл.269 от НПК /предметът на делото е чл.354 „в” от НК/, а позицията на подсъдимия още от ДП е, че се е признал за виновен.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница