Доклад за работата на варненски окръжен съд 2014


VIII. ДЕЛА, ПО КОИТО НЕ Е СПАЗЕН ТРИМЕСЕЧНИЯ СРОК МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯстраница15/16
Дата21.07.2016
Размер2.32 Mb.
ТипДоклад
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

VIII. ДЕЛА, ПО КОИТО НЕ Е СПАЗЕН ТРИМЕСЕЧНИЯ СРОК МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ

Посочените по-горе дела, по които няма акт за спиране на съда следва да се приеме, че трябва да имат тримесечен срок между отделните съдебни заседания, какъвто се констатира, че няма. Същевременно все още не е преодолян проблемът през летните месеци, отпуските на съдиите и изискването на ЗСВ за съдебна ваканция, през която не следва да се гледат дела, с изключение на тези, по които има лица, задържани под стража. НПК обаче не указва друга възможност за по-дълъг срок от тримесечния между отделните с.з. Както бе посочено като цяло той се спазва, с изключение на делата, по които подсъдимите са били нередовно призовани, а действията на съда са били неоправдано забавени във времето, чрез отлагането им с ново призоваване без спиране на делото и предприемане на мерки по издирване на подсъдимите, като в някои от случаите това не е било необходимо.


IX. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЧЛ. 414 ОТ НПК-ИСКАНЕ ЗА ТЪЛКУВАНЕ, ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ТЪЛКУВАНЕТО

За проверявания период се установи само едно дело, по което е насрочено друго съдебно заседание по реда на чл. 414 от НПК, но то, по мнение на проверяващите съдии, е безпредметно, а и ненужно се провежда в повече от едно съдебно заседание, поради липса на достатъчно подготовка от страна на докладчика.

НОХД № 654/13 г. докладчик съдия Ив.Иванов. По това дело е постановена присъда от 26.02.14 г., която е лишаване от свобода за срок от две години , при общ режим. Д присъдата е зачетено задържането под стража , считано от 26.09.13г., до 20.11.2013 г. Прокуратурата е направила искане пред съда да тълкува присъдата в частта относно зачитането на мярката за неотклонение”домашен арест”. Съдът е счел, че искането е допустимо и е насрочил с.з. за 24.09.14 г. , като заседанието е било отложено, поради нередовно призоваване на осъденото лице,/ за което всъщност и съдът и прокурорът би следвало да са наясно,ч е в пенитенциарно заведение за изтърпяване на наложената присъда/. За следващо съдебно заседание – на 13.10.2014 г. макар и всички страни да се явяват, делото се отлага отново, поради неполучена справка от ареста кога лицето е било освободено от там.

В случая се насрочва дело, което е напълно безпредметно, доколкото прокурорът при изпълнение на присъдата следва да приспадне времето на задържането, съгласно чл. 418 от НПК, като в случая следва да приложи правилото на чл. 59 от НК за два дни домашен арест да зачете един ден лишаване от свобода, като за целта следва да изиска необходимите му документи сам. Наред с това съдът очевидно не е положил нужните усилия както по призоваване на осъденото лице, така и по снабдяване с необходимите писмени доказателства, което води до общо три съдебни заседания, по въпрос, който само с кореспонденция може да се разреши от ПРП.X. БЮРО СЪДИМОСТ:

Към момента на проверката в бюро "Съдимост" работи една съдебна служителка - Бисерка Петрова, като същата съшо така е и архивар и отговаря за веществените доказателства.

Има необходимото оборудване за ограничен достъп за външни лица-съгласно изискванията на Наредба №8 от 26.02.2008г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Информацията за осъжданите лица, родени в съдебния район на PC Провадия е въведена в компютърния масив.

Не е продължена въведена в предходни години практика за всекидневен доклад, който да се обработва от определен съдия или oi дежурен съдия, като по този начин веднага да се отбелязват и служебно допълнителни сведения, като настъпила реабилитация, условно предсрочно освобождаване, платена глоба и др.

Следва бюлетините да се докладват на съдията за нанасяне на съответните отбелязвания не в определени периоди от годината, а всеки работен ден.

Ревизия на бюрото е правена па 19.01.2015г. от комисия включваща двама съдии- Иво Вътев и Тонка Славова, назначена със заповед на Председателя на съда №83 от 22.12.2014г. изм. Със Заповед №7 от 09.01.2015г.

Тази ревизия обхваща периода от една календарна година, а именно 2014г.

Бюлетините, които се изготвят от ПРС, отговарят на изискванията на чл.9 ал.2 от Наредбата, като са подписани от председателя на съда или негов заместник, председател на съдебния състав, който е постановил съдебния акт, или съдията-докладчик при разглеждане на наказателното дело като първа инстанция, кой'ю следва да проверява данните в бюлетина.

Спазват се изискванията на Наредбата за сроковете, в които се издават справките и свидетелствата за съдимост, като в ревизирания период са издадени 2795бр. свидетелства за съдимост, 948 бр. справки за съдимост по искане на разследващи органи, 2614 бр. справки по искане на друг съд. изпратени искания до друг съд 575 бр. и са получени справки от друг съд 573 бр.

Свидетелствата за съдимост се издават както следва:

- за неосъждани лица веднага, в същия ден,

- за осъждани лица - след доклад на съдията.

За лица, родени в района на друг съд свидетелствата за съдимост се издават на следващия ден, след извършване на запитване до съда в чиито район е родено лицето.

Съществува отделен входящ регистър за справки и свидетелства за съдимост, както и отделен изходящ регистър. За издаване на свидетелства се изисква само платена такса.

Прокуратурите уведомяват съда за изтърпяното наказание, като справката се прилага към бюлетина на осъденото лице.

Констатирано е при ревизията, че не е съобразено изменението в чл.31, ал.1 от Наредба 8 с което е увеличен срока на съхранение на бюлетини за наложени административни наказания по реда на чл.78а от ПК. В тази връзка са дадени указания да се изиска нов бюлетин от съответния съд , постановил съдебен акт по чл.78а от ПК за периода след 14.02.2008г. до 31.12.2008г.

Когато за едно лице са съставени повече бюлетини за съдимост, те се подреждат в плик в поредност по датата на съставянето им, с надписани върху плика собственото, бащиното и фамилното име, ЕГН на осъденото лице

Служителят на бюрото се справя със задълженията си, както и проявява дължимото внимание към гражданите, които обслужва.

Препоръки относно Бюро"Съдимост":

Следва да се предприемат мерки от административния ръководител по разтоварване на съдебния служител от част от вмепенитс му задължения.

Бюлетините над 100 години следва да се унищожават, след като сс микрофилмират, съгласно чл. 24 ал. 1 от 11аредба № 8 от 26.02.2008г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Бюлетините за съдимост следва да посят подписа на председателя па съда или негов заместник, председател па съдебния състав, който е постановил съдебния акт, или съдията-докладчик при разглеждане на наказателното дело като първа инстанция съгласно чл. 9 ал.2 от Наредбата.

Бюлетини за съдимост следва се докладват на съдията регулярно за нанасяне на съответните отбелязвания върху тях.

Да се изиска нов бюлетин от съответния съд, постановил съдебен акт по чл.78а от ИК за периода след 14.02.2008г. до 31.12.2008г.
XI.ПРЕПОРЪКИ:

1. Дадена е препоръка на Председателя на съда в Провадия да извърши материална проверка на делата на съдията Иванов, по които не са изготвени съдебни актове, поради констатацията, че има такива от 2012 и 2013 г.

2. Дадено е указание на съдията Иванов да изготви план за предаване на съдебните актове, приоритетно по делата от общ характер, тези по чл. 78 А от НК и план за изготвяне на обявените за решаване дела по ЗАНН.

3. Следва стриктно да се спазват сроковете по чл. 252 от НПК. Не се констатираха данни, че се касае за висока натовареност при организиране на графиците за съдебни заседания и е напълно възможно тези срокове да бъдат спазвани. Следва да се отбележи, че подобни констатации са били правени при тематична проверка от съдии от ВОС през 2012 г., но не е било постигнато съществено подобрение. Като цяло делата не се характеризират с голяма фактическа или правна сложност, така че позволяват и по-добре уплътнени графици за съдебните заседания.

4. Следва да се извършва по-прецизна преценка за възможността делата да се насрочват не само по реда на чл. 371 т.2 от НПК- с признаване на фактите, но и по чл. 371 т.1 от НК- съгласие на страните да не се разпитват част от свидетелите или вещите лица/ или всички/. Това ще доведе до значително облекчаване на процеса, а и спестяване на ресурси.

5. Необходимо е по-задълбочена подготовка за съдебните заседания, което включва от една страна своевременна проверка на постъпилите преди съдебно заседание книжа по призоваването на участниците в процеса, от друга- навременна реакция на съда, но преди съдебното заседание, по осигуряване явяването на подсъдимите и др. участници. Така ще се избягва отлагане на делото по причини, които могат да бъдат отстранени в рамките на една предварителна подготовка.

6. Констатира се при известен брой от проверените дела, че не се представят от страните надлежни доказателства за уважителни причини за неявяването, а и такива като правило не се изискват от съда.

7. Необходима е по-голяма лична организация от страна на съдиите, за да не се стига до отсрочване на съдебни заседания, поради ангажименти на съдията. По-удачно е своевременно да се планират обученията, семинарите и др. участия, така че това да не води до ангажиране на ресурси по призоваване на лица и впоследствие отсрочване на съдебни заседания за цял заседателен ден.

8. Като цяло делата, прекратени и върнати на прокурора, са от разпоредително заседание / а съдията Михайлов няма нито едно/, но и в този случай следва да се обърне внимание на съдията Вътев, че е необходимо всяко дело да се проучва своевременно, след образуването му. Като бе посочено по-горе, в някои от случаите, делата са прекратени и върнати на прокурор след повече от месец от образуването им, което води и до забавяне на наказателното производството като цяло.

9. По отношение на срочността на изготвяне на актовете, следва да се отбележи, че съдията Вътев няма просрочени дела, Михайлов- незначителен брой за проверявания период/ 6 дела/, а що се касае до Иванов- констатациите при него са отразени в т. 6. Не може да се посочи конкретна причина за просрочията по нито едно от делата на съдията Иванов, още повече, след констатацията, че от разпределени за близо две години дела- общо 110 ОХ,АХ/ по чл. 78 А / и ЧНД/, 80 бр. са приключили със споразумение, т.е. само по 30 дела съдията Иванов е изготвил съдебен акт. Следва съдията Иванов да подобри личната си организация на работа, още повече, че наложеното дисциплинарно наказание за това нарушение, както и висящо второ такова очевидно не са изиграли роля.

10. Обръща внимание на съдията Михайлов да се съобрази с указанието, дадено в акта за проверка на ИВСС относно делата, по които няма акт за спиране, макар те да са оставени без движение и подсъдимите- обявени за издирване. Необходимо е и по- внимателна преценка при определяне на МНО на тези лица, след издирването им, доколкото се установи, че в някои от случаите, след дългогодишно издирване, мярката за неотклонение е била изменяна по една или друга причина, като отново се е стигало или до издирване, или до задочно производство.

11. Обръща внимание на съдията Михайлов, че при постановена мярка за неотклонение от съдебен състав, в открито съдебно заседание, единствената възможност за ново произнасяне по тази мярка, е само в открито заседание, респективно, чрез въззивна проверка. Следва да се изостави практиката съдията еднолично, в закрито заседание, без становище на прокурор или други страни по делото, сам да променя мярката за неотклонение в по-лека. Обръща внимание да се спазва стриктно процедурата по чл. 270 от НПК в тези случаи.

12. В тази връзка следва да се обърне внимание, че трябва да се прави и задълбочена преценка дали не са налице основанията за производство по реда на чл. 269 ал.3 от НПК, както и дали изобщо присъствието на подсъдимия/ респ. обвиняемия/ в с.з. е задължително.

13. Необходимо е и чрез заповеди на Председателя на съда да се контролира движението на делата – своевременно насрочване, срокове за изготвяне на съдебните актове и пр.

14. Предлага при регулярната годишна ревизия на съда да се извърши отново проверка по горните критерии и спазването на дадените препоръки.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Проверката за работата на Районен съд - гр.Провадия - граждански дела за периода 01.01.2014г. - 31.12.2014г. беше извършена съгласно Заповед № РД-0019/09.01.2015 г. на Административен ръководител – Председател на ВОС:

По т.1 и 2 от заповедта – ревизията е извършена от Зам.председателите Р. Станчева и М. Терзийска.

По т.3-17 от заповедта, касаеща работата на проверяваните съдии по състави ревизията е извършена от Р. Станчева и Т. Вълчева.


I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ:

Административен ръководител на РС Провадия за ревизирания период – Димитър Михайлов.

РС Провадия по щат има обособени общо пет граждански и наказателни състава. През 2014 година работят четири състава. От тях два състава разглеждат граждански дела.

Втори състав – титуляр Ивайло Иванов - периода на работа в състава – 01.01.2014 г. – 31.12.2014 година. Съдията Иванов е изключен от системата за разпределение на случаен принцип считано от 06.11.2014 година предвид подадена молба по чл. 165 ал.1 т.2 от ЗСВ. За периода от 02.12.2014 г. до 22.12.2014 година дела в състава са разпределяни на командирован съдия от ВРС – Магдалена Давидова.

Трети състав – титуляр Тонка Славова – период на работа в състава – 01.01.2014 – 31.12.2014 г.

През 2014 г. граждански дела – заповедни производства е разглеждал и председателят на съда Димитър Михайлов, както и съдията Иво Вътев /на последния е разпределено и едно гражданско дело/.

Съдебно изпълнителна служба – една щатна бройка държавен съдебен изпълнител – Анна Новакова.

Служба по вписванията – една щатна бройка съдия по вписванията – Гергана Горанова – Радева, считано от 29.09.2014 г. Същата е ползвала отпуск по чл. 163 от КТ за периода 1.08.2013 г. – 28.09.2014 г., за който длъжността е заемана от Елица Тодорова по чл. 68 ал.1 т.3 от КТ.
II. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

Съдиите в РС Провадия работят в кабинети по двама, служителите по двама или трима при добра техническа обезпеченост.

РС Провадия разполага с две съдебни зали, подходящи за разглеждане и на наказателни дела. Само в една от съдебните зали се осъществява звукозапис на протокола от съдебното заседание.
III. ЧАСТ: ОБЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
1. ИЗИСКАНА И ПРЕДОСТАВЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
1.1 На хартиен носител и електронен носител

Азбучен указател за образуваните граждански дела

Описна книга

Книга за открити заседания /срочна книга/;

Книга за закрити и разпоредителни заседания /само на електронен носител/

Изходящ дневник

Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа

Регистър на съдебните решения по чл. 235 ал.5 от ГПК

Регистър на издадените изпълнителни листи за държавни такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт – считано от 26.11.2014 година.

Книга за приемане и отказ от наследство

Книга по Закона за закрила на детето.

Регистър на обжалваните дела

Вътрешни правила

Препоръки от проверката на ИВСС за 2014 година

Документация, касаеща изпълнението на препоръките на ИВСС.

Проверяващите извършиха посещение на място. Проведен е разговор с Административния ръководител, със съдиите, с държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията.


2. КОНСТАТАЦИИ

2.1. Спазване на случайния принцип за разпределение на делата по чл. 9 от ЗСВ. Образуване и разпределение на делата по видове. Спазване на срочното изпълнение на задълженията по време на дежурства.

В РС Провадия делата се разпределят на случаен принцип чрез програмата LAW CHOICE от Председателя на съда. Разпределят се едновременно постъпилите граждански и наказателни дела, в програмата се генерира автоматично номер на дело /гражданско или наказателно/. В програмата за разпределение са заложени различните видове дела по групи, по които се извършва разпределение. Последните са определени със Заповед № 75/16.12.2013 г., и последващи: Заповед № 16/19.03.2014 г., Заповед № 45/11.08.2014 г., № 75/01.12.2014 г. № 84/2.12.2014 година. В РС Провадия има утвърдени от административния ръководител на съда Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в сила от 25.08.2014 година. В началото на 2014 година и до заповед № 45/11.08.2014 година разпределението е извършвано от съдебен секретар Марияна Ангелова, което несъответствие със ЗСВ е преодоляно след проверката на ИВСС и горната заповед. Разпределението е измежду съдиите, разглеждащи граждански дела /а по отношение заповедните производства за определен период от време и на съдии, разглеждащи наказателни дела/. Разпределението е в деня на постъпване на делото, най-късно на следващия работен ден. Протокол от разпределението на всяко дело, подписан от разпределящия, се прилага към делото. За извършеното разпределение се разпечатва протокол за деня, който се съхранява в нарочна папка.

Проверяващите констатираха, че се спазва методиката за прилагане на системата за случайно разпределение на дела като се отразява в продукта чрез намаляване на делата по съответния вид, на съдия докладчика в случай на отвод.

Като положителен момент следва да се отчете, че административният ръководител е с процент натовареност по всички видове дела 100%. Същият участва и в графика за дежурства по наказателни дела.

Графикът за дежурства по граждански дела се определя с нарочна заповед на Административния ръководител. Ревизиращият екип констатира срочно изпълнение на задълженията по време на дежурства.

2.2. Проверка на водените регистри за отводи. Надлежно водене на деловодните книги съобразно ПАС. Регистър на изпълнителните листи.

Председателят на съда не е издал заповед за утвърждаване на водените книги и регистри.

В РС Провадия се водят следните книги и регистри.

Азбучен указател за образуваните граждански дела

Описна книга

Книга за открити заседания /срочна книга/;

Книга за закрити и разпоредителни заседания /само на електронен носител/

Изходящ дневник

Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа

Регистър на съдебните решения по чл. 235 ал.5 от ГПК

Регистър на издадените изпълнителни листи за държавни такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт – считано от 26.11.2014 година.

Книга за приемане и отказ от наследство

Книга по Закона за закрила на детето.

Регистър на обжалваните дела

Книга за приемане и отказ от наследство /само на хартиен носител/

Проверката на надлежното водене на книгите и регистрите констатира следното:

В РС Провадия се водят книгите и регистрите по действащия ПАС.

Азбучникът се води както на електронен, така и на хартиен носител като бе констатирано, че същият е надлежно попълнен, съдържа данни по имена /азбучно подредени/ и по дати. Същият е приключен – прономерован, прошнурован, подписан от съответните длъжностни лица.

Описната книга се води както на електронен, така и на хартиен носител. Съдържа данните по номер на дело, дата на образуване, съдия докладчик, предмет, статистически код, страни, дата на обявяване за решаване, дата на решението, дата на предаване в архив, номер в архив. Същата е приключена надлежно за 2014 година.

Книгата за закрити съдебни заседания се води само на електронен носител. Не се разпечатва. Не се констатира некоректно нанасяне на данни.

В РС Провадия се разпечатва книга от открити съдебни заседания след края на всяко заседание. Същата се предава ведно с протоколите от съдебно заседание на съдията и на деловодителя.

По отношение водената във втори състав книга /титуляр Ивайло Иванов/ се констатира, че са допуснати пропуски при воденето й – липсва дата на предаване на съдията за огромната част от протоколите, на малка част дата на предаване в деловодството. Инцидентно се констатира липса на подпис на съдия, респективно деловодител/секретар.

Касателно водената в трети състав книга се отчетоха идентични пропуски, но в много по-малко случаи.

Книгата за изходяща кореспонденция се води както на хартиен, така и електронен носител. За 2014 г. същата не е приключена надлежно.

Регистърът на решенията се води на хартиен и електронен носител. Проверката констатира, че в регистъра съдебните актове се отразяват с обезличени диспозитиви при спазване изискването на Закона за защита на личните данни. Регистърът съдържа данни за номер на дело, дата на обявяване на решението и номер на последното. Спазва се поредността при отразяване на решенията съобразно датата на обявяване на същото. Същият е надлежно приключен за 2014 година.

Регистърът на отводите се води на хартиен и електронен носител. Констатира се, че отсъства име на новия докладчик, комуто делото е разпределено след отвода. При преглед на основанията за отвод /графа мотиви/ се констатира неправилно отразени в регистъра две дела с № 426/2014 г. и № 281/2009 година, по които дела няма отвод на съдията докладчик, респективно не следва да присъстват в регистъра.

Книгата за обжалваните съдебни актове се води по дата на изпращане с отбелязване на индекс при връщане на делото в 2014 година /по отношение ревизирания период/. Същата е приключена надлежно. Съдържа обобщена справка за броя обжалвани дела с резултат, брой изпратени на горна инстанция и брой върнати.

Регистърът по Закона за закрила на детето се води на хартиен и електронен носител. Съдържа данни по входящ номер на постъпване на молбата, номер на образуваното дело и страни по същите. Регистърът е надлежно приключен за ревизирания период.

Регистърът на издадените изпълнителни листи за държавни такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт се води съобразно изискванията на ПАС. Същият е надлежно приключен за 2014 година. Изпълнителните листи се изпращат на НАП за събиране на сумите.

Книгата за приемане и отказ от наследство се води от съдебния архивар само на хартиен носител поради отсъствие на софтуеър за електронно водене. Същата е надлежно приключена за 2014 година.


2.3. Препоръки на ИВСС и изпълнение на същите.

В Акта за резултати от извършена планова проверка на РС Провадия на гражданските дела за 2012 г. и 2013 година от ИВСС са дадени препоръки за отстраняване на грешки и подобряване работата на съдиите в отделението. В изпълнение на препоръките на ИВСС, последният е уведомен с писмо изх. № П-211/26.09.2014 година за предприетите действия по изпълнението им.

Проверяващите констатираха, че в огромната си част, препоръките са изпълнени – направена е актуализация на Правилата за случайно разпределение на делата. Със заповед № 59/2014 г. са изпълнени изискванията по т.2 от доклада. Съгласно същата са предприети мерки за следене движението по спрените дела, във връзка със своевременно докладване на производства по чл. 390 от ГПК за произнасяне по чл. 390 ал.3 от кодекса както и за спазване ТР 6/14.03.2014 г. по ТД 6/2013 г. на ОСГТК на ВКС; за спазване на сроковете регламентирани в глава 25 от ГПК /Бързи производства/; за задължителните отбелязвания на издадените изпълнителни листи в заповедните производства. Заповедта е сведена до знанието на съдиите и служителите срещу подпис. Гражданските съдии са запознати с доклада на ИВСС на 20.08.2014 година. Предприети са дисциплинарни мерки спрямо съдията Ивайло Иванов във връзка с констатирано неизпълнение на служебни задължения. Създадена е организация за приключване на делата от страна на И. Иванов.

2.4. Вътрешни правила и Заповеди.

В РС Провадия са приети вътрешни правила по СФУК, такива за прилагане принципа на случайно разпределение на делата, за заместване на съдии по време на отпуск /във връзка с последното изменение на Единната методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата/, за графици за дежурства.3. ПРЕПОРЪКИ във връзка с констатациите по т.2

Ревизиращият екип като отчита, че за ревизирания период 2014 година може да се даде положителна оценка за изпълнение на служебните правомощия от страна на ръководството на съда, в това число с оглед създадената добра организация на работа в гражданско отделение въпреки текучеството на кадри и подадената молба по чл. 165 ал.1 т.2 от ЗСВ от страна на съдията Иванов, намира че следва да бъдат дадени следните препоръки за подобряване организацията на работа по граждански дела в съда:

Да продължи спазването на Единната методика за прилагане на системата за случайно разпределение на дела като при отвод на съдията по дадено дело, последното се отразява в продукта чрез намаляване на делата по съответния вид. Обръща внимание на председателя на съда, че с последното изменение на ПАС /ДВ бр. 2/2015 г./, съгласно чл. 76 ал.9 се изисква идентичен подход /намаляване броя дела по съответния вид в начална информация/ и в посочените в текста на разпоредбата допълнителни хипотези.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница