Доклад за работата на варненски окръжен съд 2014



страница16/16
Дата21.07.2016
Размер2.32 Mb.
ТипДоклад
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

По водените книги.

Препоръчва:

1. да се създаде организация от съдиите за контрол на водената в състава книга от открити съдебни заседания /т.нар срочна книга/ като книгата се извежда от данните в САС, докладва се задължително на съдията след изготвяне на протоколите от съдебно заседание срещу поставяне на дата и подпис и се предава след това в деловодството отново срещу дата и подпис на получаващия книжата. Да се следи за недопускане пропуски при попълване на датите и полагането на подписи, доколкото това има отношение и към срока по чл. 151 ал.1 от ГПК по молби от страните за допълване или поправка на протокол.

2. Да се извършва текущ ежемесечен контрол от председателя или от натоварено от него със заповед, лице на надлежното водене на деловодните книги и регистри с оглед своевременно отстраняване на грешки и пропуски /в случая констатирани при водене регистъра на отводите/. След приключване на календарната година всички книги да се заверяват за приключени надлежно с отбелязване брой страници и подпис на отговорните за това служител.

3. препоръчва да се води регистър на съдебните решения по чл. 235 ал.5 от ГПК съобразно изискванията на чл. 39 ал.1, чл. 40 и чл. 50б от ПАС /последно изменение ДВ бр. 2/2015 година/, т.е. с подреждане на обезличените съдебни актове в нарочна книга за съхранение.
IV. ЧАСТ: РАБОТА НА СЪСТАВИТЕ, РАЗГЛЕЖДАЩИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА.

Представени доклади от Зам. Председател Р. Станчева и съдия Т. Вълчева.


КОНСТАТАЦИИ по параметрите, заложени в заповедта за извършване на ревизията.


 1. Насрочване на делата. Срочност и правилност при администрирането им.

Общият брой, останали несвършени дела към началото на отчетния период е 222, общият брой на новообразуваните 951, общият брой на получени по подсъдност 56 и върнати за ново разглеждане 3 броя. От общия брой дела за разглеждане – 1232 броя, са свършени 1009, в това число граждански и частни граждански дела. Броят на заповедните производства, свършени през годината е 618 броя, т.е. над 50% от всички разгледани дела. По 804 броя дела искът /заявлението/ е уважен изцяло, по 30 броя дела – искът е уважен отчасти, по 13 броя дела, е отхвърлен. Със спогодба са приключили 13 производства, прекратени по други причини са 105 броя дела. Останали несвършени в края на периода 223 броя дела.

Втори състав: съгласно изготвените за 2014 година справки в състава висящи към началото на отчетния период са 92 броя дела, постъпили през годината 443 новообразувани дела, от които 291 броя заповедни производства и 15 бр. други частни производства. Несвършени в края на периода 127 броя дела. Не е констатирано отклонение от правилата при образуване на делата, по всички, проверени на произволен подбор се констатира приложен протокол от разпределението. Делото се докладва незабавно на съдия-докладчика.

В този състав се констатира системно бездействие от страна на съдията Иванов по проверка редовността на делото и предприемането на следващите се процесуални действия. Тези констатации се отнасят и за дела, по които се дължи произнасяне в кратки процесуални срокове /гр.д. № 7/2014 г., образувано на 30.12.2013 г. и без процесуални действия от съдия-докладчика до 01.11.2014 година, гр.д. № 36/2014 г. – образувано на 17.01.2014 г., отново без процесуални действия от съдията до 01.11.2014 година, аналогично гр.д. № 382/2014 г., № 48/2014 г., № 495/2014 г., № 660/2014 г., № 565/2014 г., № 669/2014 г. и много други/.

Бездействие е налице и след изпълнение на дадени от съдията указания по отстраняване на нередовности на исковата молба /гр.д. № 643/2014 г. – отстранени нередовности на 18.09.2014 г., бездействие от съдия докладчика до 08.12.2014 г.; гр.д. № 616/2014 г. – доказателства за вписана искова молба на 11.09.2014 г., отсъстват процесуални действия до 02.12.2014 г., които са предприети всъщност от командирования съдия М. Давидова/.

С оглед горното не могат да се направят изводи за срокове за насрочване на делата, въпреки, че до 04.11.2014 г. съдията Иванов е провеждал редовно открити съдебни заседания.



Трети състав: съгласно изготвените за 2014 година справки в състава висящи към началото на отчетния период са 126 броя дела, постъпили през годината 526 новообразувани дела, общо за разглеждане 652 броя дела. Не е констатирано отклонение от правилата при образуване на делата, по всички, проверени на произволен подбор се констатира приложен протокол от разпределението. Делото се докладва незабавно на съдия-докладчика, същият не се констатира да забавя неоснователно движението по делото. Няма констатация и за забавяне при насрочване делата за разглеждане.

Значителната разлика в броя новообразувани дела в съставите през отчетния период се дължи на факта, че титулярът на втори състав е с по-нисък процент натоварване, заложен в програмата за случайно разпределение, в началото на годината и до 10.05.2014 година, когато със Заповед на административния ръководител е заложен процент на натоварване 100%. За периода до тази дата съдията Ивайло Иванов е разглеждал и наказателни дела, което обяснява по-ниският брой постъпления по граждански дела.



Другите съдии, които са разглеждали граждански дела са председателят Д. Михайлов и съдията Иво Вътев. На тях през периода са разпределяни заповедни производства – съответно 21 броя и 20 броя, които са произнесени и приключени в законоустановените срокове по ГПК. На съдията Вътев е разпределено и едно гражданско дело.

 1. Подготовка и провеждане на съдебни заседания. Изготвяне на доклад, поведение на съдията в открито съдебно заседание.

Втори състав: съставът е заседавал веднъж седмично. Протоколите са прецизни, но не може да се направи извод за изготвянето им в срока по ГПК, поради отсъствие на голяма част от тях на отбелязване за дата на предаване на съдията, респективно на деловодителя. В съдебно заседание съдията Иванов извършва задължителен, отговарящ по съдържание на разпоредбата на чл. 146 от ГПК, доклад по делото, но по нито едно от делата не е правен проекто-доклад, в това число и по дела по гл. 25-та от ГПК, където такъв е задължителен. Към датата на проверката съдията не разглежда дела, поради което и не е посетен в съдебно заседание.

Трети състав: титулярът на състава заседава два пъти седмично – вторник и четвъртък. Проверката на насрочени дела за открити съдебни заседания на 27.01.2015 година /гр.д. № 1071/2013 г., гр.д. № 353/2014 г. и гр.д. № 635/2009 г./ се констатира спазване на процесуалните правила при разглеждане на делата в открито съдебно заседание. При извършване на проверка на дела на случаен подбор е констатирано изготвен в закрито заседание подробен предварителен писмен доклад по реда на чл.140 от ГПК /гр.д. № 307/2013 г., № 536/2014 г., № 263/2013 г., № 25/2014 г., № 659/2013 г., № 1071/2013 г., № 635/2009 г./. В доклада се съдържа произнасяне по всички предварителни въпроси и по допускане на доказателствата. Докладът е връчван на страните, след което обективиран в протокола от съдебно заседание. Протоколите от съдебно заседание отговарят на изискванията по чл. 150 от ГПК и са изготвяни в срок с малки изключения, по които не е видно отбелязване в срочната книга на дата на предаване делата на съдията докладчик.

 1. отлагане на делата и причини – брой и видове.

Общо отложени в съставите дела – 239 броя. Най-многобройни причини за отлагане – събиране на доказателства след първо съдебно заседание – 53 броя, по молба на страните – 114 броя, нередовно призоваване 41 броя.

Втори състав: През ревизирания период в състава са отложени общо 76 дела като причините за отлагане са преимуществено за събиране на доказателства – общо 20 броя, от които прави впечатление, че няма дела с приложени санкции по чл. 89 и сл. от ГПК. Следваща причина по значимост е тази, при която дела са отлагани поради нередовно призоваване – 18 броя и поради неизпълнение на задълженията от вещите лица /срочно изготвяне на експертиза или неявяване в съдебно заседание/. По отношение на последния критерии не са прилагани санкции по ГПК за стимулиране добросъвестното изпълнение на задълженията от експертите. По други причини са отложени общо 13 броя дела. Значителен е броят дела отложени по молба на страните /чл. 142 от ГПК/ - 18 броя като не се констатира неправилно приложение на разпоредбата или неоснователни молби от страните.

Трети състав: През ревизирания период в състава са отложени общо 163 дела като причините за отлагане са преимуществено за събиране на доказателства – общо 33 броя, от които прави впечатление незначителния брой дела – само две, по които са приложени санкции по чл. 89 и сл. от ГПК. Следваща причина по значимост е тази, при която дела са отлагани поради нередовно призоваване – 23 броя и поради неизпълнение на задълженията от вещите лица /срочно изготвяне на експертиза или неявяване в съдебно заседание/. По отношение на последния критерии не са прилагани санкции по ГПК за стимулиране добросъвестното изпълнение на задълженията от експертите. По други причини са отложени общо 36 броя дела. Значителен е броят дела отложени по молба на страните /чл. 142 от ГПК/ - 53 броя.

Не се констатира неоснователно отлагане на дела в състава като практика. Причини за отлагането следва да се търсят и във вида разглеждани дела – тези за развод, по които се дава възможност на страните да формулират доказателствени искания при отсъствие на процесуална преклузия. Спецификата на делата за делба също предпоставя тяхното забавяне поради необходимост от изясняване на делото от фактическа страна и разглеждане на преюдициални въпроси.



 1. Дела с отменен ход по същество – общо 1 брой:

Във втори състав няма дела с отменен ход по същество. В трети състав има само едно – гр.д. № 307/2013 г. – след обявен ход по същество на 21.01.2014 година и отмяната му с определение от 07.02.2014 г. делото е насрочено за открито съдебно заседание на 25.02.2014 година за конституиране на страна /наследник на починалия ищец/. По делото е постановено решение на 23.05.2014 година.

По този показател ревизиращият екип счита, че липсват данни в съставите за пропуски, които да налагат ОХС.



 1. Прекратяване на делата – общо за гражданските състави – 81 броя дела – в закрито заседание 30 броя, в открито 42 броя, по спогодба – 9 броя.

Втори състав: през 2014 година са прекратени общо 34 броя дела, от които в закрито съдебно заседание 24 броя, в открито – 5 броя и поради спогодба – 5 броя. Отново се констатира забавяне на съдията при движението на делата и в частност при постановяване на прекратително определение при неизпълнени указания за отстраняване нередовностите по исковата молба.

Трети състав: през 2014 година са прекратени общо 47 броя дела, от които в закрито съдебно заседание 6 броя, в открито – 37 броя и поради спогодба – 4 броя.

 1. Срочност при изготвяне на съдебните актове

Втори състав: общо разгледаните дела в състава са 344 броя /в това число граждански и частни граждански дела/. От тях по 31 броя са прекратени, 68 дела са свършени с решение, а други 245 броя с друг акт по същество. От подлежащите на разглеждане в открито съдебно заседание 214 дела, само 21 са свършени в тримесечен срок, считано от първо съдебно заседание до постановяване на решение. Това се дължи на констатираното бездействие на съдията до насрочване на делото, както и на срочността на изготвяне на съдебния акт след обявяване делото за решаване. Множество актове са написани след едномесечния срок, налице са и такива, с ненаписано решение към момента на проверката, които са обявени за решаване още през 2012 и 2013 година /гр.д. № 44882007 г., № 62/2008 г., № 556/2009 г., № 740/2010 г.; № 336/2011 г., № 344/2011 г., № 1329/2011 г., обявени за решаване в периода м. 05. – м. 12.2012 г.; гр.д. № 457/2012 г., № 476/2012 г., № 657/2012 г., № 867:2012 г., № 1013/2012 г., № 519/2013 г. и други, обявени за решаване през 2013 г./. Значителен е броят на просрочените дела обявени за решаване през 2014 г., както и по т.нар. „бързи производства”. За допуснатите нарушения е наложено дисциплинарно наказание „намаляване на трудовото възнаграждние”, но очевидно без резултат.

Съдия М. Давидова /командирована в състава през м. 12.2014 г./ е без просрочени съдебни актове.



Трети състав: общо разгледаните дела в състава са 557 броя /в това число граждански и частни граждански дела. От тях постановените в едномесечен срок актове са 544 броя, само по 13 броя дела решенията са постановени след законоустановени срок /от един до три месеца/. Няма постановени съдебни актове след тримесечния срок.

 1. Резултати от обжалване на съдебни актове на РС Провадия – общо върнати дела 98 броя, от които 52 броя потвърдени, 25 броя изцяло отменени.

Втори състав: в състава през 2014 година са върнати от обжалваните съдебни актове общо 10 броя, от които 4 броя потвърдени, 5 броя изцяло отменени, 6 броя отменени частично и 1 брой отменено в една част поради оттегляне на исковата молба /постигане на спогодба пред въззивна инстанция/.

Трети състав: в състава през 2014 година са върнати от обжалваните съдебни актове общо 35 броя, от които 21 броя потвърдени, 7 броя изцяло отменени, 6 броя отменени частично и 1 брой отменено поради възражение за давност пред въззивната инстанция.

През 2014 година са върнати обжалвани дела, разгледани в предходни години от съдии в четвърти състав на съда. От тях 27 броя изцяло потвърдени, 13 броя изцяло отменени, 4 броя частично отменени.



 1. върнати съдебни актове на ПРС за поправка на ЯФГ.

Втори състав: през отчетния период на състава са върнати общо 11 броя дела за поправка на ЯФГ и допълване, от които на титуляра И. Иванов – 9 броя за постановяване на акт по чл. 250 от ГПК и поправка на ЯФГ.

Трети състав: през отчетния период на състава са върнати общо 25 броя дела за поправка на ЯФГ и допълване, от които на титуляра Т. Славова – 16 броя за постановяване на акт по чл. 250 от ГПК и за поправка на ЯФГ.

 1. Брой върнати дела от ВОС за администриране по чл. 262 и произнасяне по чл. 248 от ГПК. Проверка комплектоване на делата и надлежно администриране на жалби.

Втори състав: на състава няма върнати дела от тази категория през отчетния период.

Трети състав: на съдията е върнато от ВОС само едно дело за връчване на препис от жалбата и едно дело за произнасяне по чл. 248 от ГПК.

По други, произволно избрани се констатира надлежно изпълнени, последователно и времево на действията по чл. 262 при постъпване на частни и въззивни жалби по граждански дела, което е показател за професионална работа на съдията и на деловодния състав.



10. Проверка на необжалвани съдебни актове

Втори състав: по принцип всички съдебни решения подлежат на обжалване, с изключение на неприсъствените и тези по дела за развод по взаимно съгласие. Макар да подлежат на обжалване, не са обжалвани от страните дела по първа фаза на делба, по които няма спор относно квотите, както и дела за настаняване на деца по ЗЗакрД

Трети състав: от постановените през 2014 година необжалвани са предимно решенията по дела за развод, издръжка, определенията, с които се одобряват съдебни спогодби, спогодби по делбени дела, както и разводи, приключили със споразумение. Към тази категория следва да се посочат и актове в производства по чл. 28 вр. чл. 2 ал.2 от ЗЗДт. По тях проверяващите не констатират нарушения. Не се установява различен подход при изготвяне на съдебните актове.

 1. Неприключили към края на годината дела, образувани през предходни години.

Втори състав: в състава образуваните преди 01.01.0214 година несвършени съдебни дела са общо 50 броя. Повечето от делата се обявени за решаване и не са постановени съдебни актове, което говори за изключително слаба организация на работата на титуляра Ивайло Иванов. 35 броя от „старите дела”, макар да са обявени за решаване са без постановен акт по същество. В друга част делата са на фаза „без движение” като същите не се обработват своевременно от докладчика. В тази връзка са предприети и дисциплинарни мерки спрямо същия.
Трети състав: в състава образуваните преди 01.01.0214 година несвършени съдебни дела са общо 20 броя, по голямата част от които са делби /13 броя/ и малка част от другите видове дела. По част от делата като причина за отлагане и неприключване към 2014 година може да се посочи събиране на доказателства, по други от тях спиране на производството по чл. 229 ал.1 т.4 от ГПК, в останалата част са такива с постановен съдебен акт, срещу който е постъпила въззивна, респективно частна жалба. Две от делата към датата на проверката са обявени за решаване, едно е отложено за постигане на спогодба.

 1. Спрени дела – брой видове и причини, създаване на организация за извършване на проверки с оглед своевременното възобновяване на производството – общо за съставите – 8 броя дела:

Втори състав: през периода в състава е постановено спиране по гр.д. № 7/2013 г., във второ съдебно заседание по чл. 229 ал.1 т.4 от ГПК, който акт е отменен като незаконосъобразен с Определение на ВОС по ч.т.д. № 826/2014 г. Другото спряно дело е гр.д. № 875/2012 г..

Трети състав: в състава са спрени през отчетния период общо 6 броя дела, от които едно в закрито съдебно заседание – гр.д. № 279/2014 година с основание чл. 229 ал.1 т.4 от ГПК. Останалите пет броя, от които три граждански дела с № № 12/2014 г., 289/2014 г. и 785/2014 г. – спрени в първо по делото съдебно заседание и две дела – гр.д. № 643/2013 г. и 1082/2013 г. спрени във второ по делото съдебно заседание са с основание за спирането по чл. 229 ал.1 т.1 от ГПК.

 1. спазване от съдиите на етични правила и норми.

Няма констатации за нарушения на норми от Етичния кодекс от който и да е от съдиите, разглеждащи граждански дела. Комисията по етика при ВОС не е сезирана с жалби и сигнали за нарушения на правилата за морал и етика. Спрямо съдията Ив. Иванов са предприети редица дисциплинарни мерки и образувани дисциплинарни производства за неизпълнение на служебните задължения.
ПРЕПОРЪКИ ПО ТАЗИ ЧАСТ:

Като цяло следва да се отчете, че е създадена много добра организация на работата от страна на съдиите, разглеждащи граждански дела в отделението, с изключение на съдията Ивайло Иванов. Техническата обезпеченост и битовите условия, броят на съдебните зали позволява насрочване и разглеждане на делата в сравнително кратки срокове. Съдебните актове се постановяват изключително в законоустановения едномесечен срок от съдията титуляр на трети състав.

Препоръки:

1. Да се създаде организация и изиска от съдията Ивайло Иванов приключване на всички обявени за решаване съдебни дела в най-кратки срокове като при неизпълнение се предприемат дисциплиниращи мерки по ЗСВ.

2. С цел минимизиране причините за отлагане и срочно приключване на делата – да се прилага санкцията по чл. 91 от ГПК /налагане на глоба/ при допуснати нарушения от страни в процеса, вещи лица, длъжностни лица по призоваването, което би довело до стимулиране на последните към съвестно изпълнение на задълженията и ограничаване злоупотребата с права.

3. С цел намаляване броя дела отложени поради нередовно призоваване се препоръчва да се извършва проверка от съдебния секретар на редовността на процедурата по насрочване поне 10 дни преди датата на съдебно заседание с доклад на съдията при констатиран проблем, което би дало възможност за предприемане на съответни мерки по призоваване на страната.

3. по спрените дела да се организира своевременна проверка от деловодителя съобразно изискването на чл. 38 т.10 от ПАС. За целта могат да се изготвят нарочни контролни листи по всяко спряно дело, в което да се отразява резултата при проверката и се предоставя на съдията за подпис.

4. по водените книги от открити съдебни заседания – виж препоръките в предходния раздел.


V. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА В РС ПРОВАДИЯ
КОНСТАТАЦИИ

Към началото на 2014 година в СИС са били налични 795 бр. несвършени изпълнителни дела за присъдени вземания в общ размер на 7 753 505 лева като от тях 282 броя дела с взискател държавата за 4522143 лева. През отчетния период са образувани 133 бр. изпълнителни дела за вземания на обща стойност 610036 лева като от тях 31 броя дела в полза на държавата за вземания на стойност 130 517.00 лева.

От общо висящите за разглеждане изпълнителни дела през 2014 година – 928 броя броят на свършените изпълнителни дела за 2014 година е 134 броя като от тях прекратени 57 броя поради реализиране на вземането, 72 броя прекратени по други причини и 5 броя изпратени на друг съдебен изпълнител. Видно свършените дела представляват 14.44% от всички подлежащи на разглеждане изпълнителни дела през отчетния период.

В СИС при РС Провадия за отчетния периода са събрани суми в размер на 210 610 лева, от които в полза на държавата 21621 лева. От общият размер на събраните вземания суми в размер на 12800 лева са постъпилите при доброволно плащане. В края на отчетния период са несъбрани вземания в размер на 8 038403 лева, от които вземания с взискател държавата – 4 630 226 лева.

През отчетния период са насрочени 15 публични продани, от които една реализирана продан на движима вещ, 13 въвода във владение на недвижим имот, 91 броя други изпълнителни действия.

От постъпилите жалби – общо 9 броя не е уважена от съда нито една, което е показател за добрата и качествено изпълнена работа от съдебния изпълнител.



ПРЕПОРЪКИ по констатациите в раздела

Да се съблюдава изискването по чл. 112 ал.1 т.2 от ПАС за ежемесечно отчитане на изпълнителните дела, по които не постъпват суми с цел увеличение събираемостта на сумите, респективно таксите в полза на бюджета.


VI. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

През отчетния период в Служба по вписванията са постъпили и извършени общо 5938 броя вписвания, в това число дарения, продажби, замени, КНА, АДС, АОС и други 3236 броя. Извършени са вписвания на 1242 броя договори за продажба, доброволни делби, аренда, наем, искови молби и други. Вписаните договорни ипотеки през отчетния период са 74 броя, законните ипотеки са 18 броя. При сравнителен анализ с данните по този показател от предходни години се наблюдава запазване броят приключени дела около 4500 лева годишно.

През отчетния период са регистрирани 8 броя откази за вписване на актове, един от които обжалване и потвърден от съда, което е добър показател за качеството на работата на съдията по вписванията.

През 2014 година са извършени общо 3928 броя справки, от които издадени заверени/незаверени преписи 1802 броя, справки по партида на лице/имот 41- броя, значителен брой удостоверения по чл. 47 и чл. 48 от ПВп – съответно 788 и 753 броя от всеки вид.


ПРЕПОРЪКИ по констатациите в раздела:

– актуализиране на програмните продукти с цел подобряване ефективността на работа на съдията по вписванията.






Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница