Доклад за работата на варненски окръжен съд 2014


СПРАВКА наказателни дела първа и втора инстанциястраница4/16
Дата21.07.2016
Размер2.32 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

СПРАВКА

наказателни дела първа и втора инстанция

за свършените дела


2012-2014

инстанция2012

2013

2014

брой


в 3-мес. срок

%

брой


в 3-мес. срок

%

брой


в 3-мес. срок

%


I

1033

974

94,29

975

927

95.08

1072

1010

94,22

II

604

578

95,70

557

473

84.20

562

494

87,90

Общо

1637

1552

94,81

1532

1400

91.38

1634

1504

92,04от тях свършени в закрито заседание :


2012

2013

2014

Първа инстанция

460

381

473

Втора инстанция

174

148

176

Общо:

634

529

649

Видно от табличните показатели е, че броят на свършените дела в закрито заседание достига числата от 2012 г. , като се увеличава броят на тези в открито, който показател пряко отразява действителното натоварване на съдиите от наказателното отделение в последния едногодишен период и дава отражение на процента на отложените дела.


4.СРОКОВЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА

За 2014 г. През отчетния период са били приключени общо 1634 дела от всички видове, като средната продължителност на разглеждането им, отчетена от образуване до постановяване на окончателния съдебен акт е била, както следва:  • до 1 месец - 1203 бр./ при 1099 дела за 2013 г./

  • от 1 до 3 месеца – 301 бр. при същото число за 2013 г.

  • от 3 до 6 месеца – 92 бр., при 96 дела за 2013 г.

  • от 6 м. до 1 г. - 27 бр., при 25 дела за 2013 г.

  • над 1 г. - 11 бр., при същото число за 2013 г.

Процентното отношение на броят на свършените дела в месечен срок дава основание да се твърди, че наказателното правораздаване в Окръжен съд – Варна се отличава с изключителна бързина. Последното се утвърждава като трайна тенденция в работата на съдиите в наказателното отделение.

През 2013 година 73,62 % от делата са били свършени в месечен срок. За 2013 година този показател е бил 71,74%, а за 2012година – 74.04%.


5.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ВРЪЩАНЕ НА ДЕЛОТО НА ПРОКУРОРА

За 2014 г са били прекратени и върнати за доразследване общо 12 дела – пет от които постановени актове в открито съдебно заседание и 7 в з.з., или 5,2 % от общата цифра, като за 2013 година този показател е бил 8.8%, и 10.36% за 2012 година и по този показател бележи значително намаление.IV. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ И ЕФЕКТИВНОСТТА ПО НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА ОТ ПЪРВА И ВТОРА ИНСТАНЦИЯ
СПРАВКА

за обжалваните съдебни актове

2012-2014

Инстанция2012

2013

2014

Брой

%

брой

%

брой

%

Общ брой

169
190
194
Потвърдени

113

66,87

131

68.95

143

73,71

Изменени

39

23,08

39

20.5

26

13,41

Отменени

17

10,06

20

10.5

25

12,88

Актовете, подлежащи на обжалване за 2014 г. са били 225, от тях обжалвани са били 200 дела, или 89% . За сравнение, за 2013 този процент е бил 56.7%. и 25% за 2012 година.

Изчислено в проценти, съотношението между отменените и върнати дела спрямо всички проверени, възлиза на 12.8 % или незначително увеличение с предходните години. При сравнителен анализ обаче се установява следното. От посочените 25 отменени акта:


  • седем акта с резултат отменени и върнати за ново разглеждане първоинстанционни присъди;

  • един акт е с резултат отменена въззивна присъда при касационна проверка

  • един акт е с резултат отменена присъда и прекратено наказателно производство

  • шестнадесет акта са по проверени определения и разпореждания, които се решават от горната инстанция по същество

  • няма нови въззивни присъди;

Посоченото дотук сочи на значително намаляване на броя на отменени и върнати за ново разглеждане първоинстанционни дела, макар и при съществено увеличен процент на обжалваните дела. Значително се е повишил процента на потвърдените изцяло съдебни актове, намаление има и при изменените актове.
ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЪДИИТЕ


Съдия

Проверени

Потвърдени

върнати

отменени

решени


изменени

прекратени

АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

6

5

-

-

1

-

АСЕН В. ПОПОВ

9

5

-

-

4

-

ВАЛЕНТИН Т. ПУШЕВСКИ

2

1

-

-

1

-

ВЛАДИМИР Т. ХРИСТОВ

4

2

1

-

1

-

ДАНИЕЛА П. КОСТОВА

1

-

-

-

1

-

ДИМО М. ДИМОВ

11

9

-

1

1

-

ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА

14

6

2

3

3

-

ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА

11

9

2

-

-

-

КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ

2

1

-

1

-

-

МАРИН Ц. АТАНАСОВ

11

11

-

-

-

-

МАЯ В. НАНКИНСКА

22

21

-

1

-

-

НИКОЛАЙ П. НЕНОВ

2

2

-

-

-

-

ПЕТЪР МИТЕВ

12

11

-

-

1

-

РОСИЦА А. ТОНЧЕВА

8

4

1

-

3

-

СВЕТЛА В. ДАСКАЛОВА

22

15

4

1

2

-

СВЕТЛОЗАР Г. ГЕОРГИЕВ

2

1

-

-

1

-

СВЕТОСЛАВА Н. КОЛЕВА

9

5

2

1

1

-

СОНЯ Т. НЕЙКОВА

10

7

-

-

3

-

СТАНЧО Р. САВОВ

11

7

1

-

2

-

ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ

19

15

-

1

1

-

УЛЯНА К. САВАКОВА

4

4

-

3

-

-

ЯНКО Д. ЯНКОВ

2

2

-

-

-

-

ОБЩО

194

143

13

12

26Резултатите на всички съдии, разглеждали през годината наказателни дела са много добри. Четирима съдии нямат нито едно отменено и върнато дело за ново разглеждане и това са – Ангелина Лазарова,Асен Попов, Димо Димов, Красимир Гайдаров, Марин Атанасов, Мая Нанкинска, Николай Петков, Петър Митев, Светлозар Георгиев, Соня Нейкова, Трайчо Атанасов, Уляна Савакова,

Извън едномесечния срок има изготвен незначителен брой съдебни актове спрямо общия брой постановени.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВИДОВЕТЕ ДЕЛА

2012-2014 ГОДИНА
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ВИДОВЕ


Образувани по:

2012

2013

2014

Обвинителен акт

135

151

140

Споразумение

29

31

34

Постановление 78а НК

3

4

3

ЗЕЕЗА

40

42

41

Дела по чл.222,223,161,164 от НПК и др. от ДП

344

239

367

ЧНД други

463

531

490

ОБЩО

1014

998

1075

През 2014 е налице лек спад на внесените обвинителни актове – 9 бр. Броят на образуваните дела по внесени споразумения се е увеличил незначитено с три броя, Показателите за образувани дела по ЗЕЕЗА са относително стабилни и не могат да обосноват конкретни тенденции. Делата, образувани по ЗПИИРКОНФС са 23 броя за годината.В предходната година беше направена констатация относно намалелия брой ЧНД - действия от досъдебното производство, но за настоящата година достига, и дори надвишава показателите за 2012 г. Същото се забелязва и при други видове производства, по които се образува ЧНД, но това увеличение, макар и да се отразява статистически, няма съществена тежест спрямо останалите образувани първоинстанционни дела за разглеждане. Тези производства основно касаят натоварването на дежурния съдия, но не и като цяло на отделението. Сериозните разлики в общия брой дела, решени от всеки един съдия са именно поради делата, които не се разпределят на случаен принцип, а по дежурство, но при анализ на отделните видове дела е видно от къде се получават сериозните разлики при всеки един съдия.
СВЪРШЕНИ ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ


Образувани по

2012

2013

2014

Обвинителен акт

153

133

138

Споразумение

30

31

34

Постановление 78а НК

2

4

3

ЗЕЕЗА

42

42

41

Дела по чл. 222,223,161,164 от НПК и др.от ДП

344

239

367

ЧНД други

462

526

489

ОБЩО

1033

975

1072

Табличните данни подкрепят направените изводи, че работата на съдиите в наказателно отделение по отношение на първоинстанционните дела се доближава до показателите от 2012 г., а броя на образуваните и свършени дела по видове е изравнен.ВТОРОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ВИДОВЕ


2012

2013

2014


ВНОХД

241

245


231

ВНЧХД

46

39

40

ВНАХД

25

41

21

ВЧНД

295

248

265

Общо

607

573

557

Статистическите показатели за 2014 година, касаещи второинстанционните дела се доближават до тези от 2012 година, като причините за тези данни са посочени по-горе- все по-широко приложение на института на споразумението и съкратеното съдебно следствие. Прави впечатление също увеличения брой дела от наказателночастен характер. При тази категория дела рядко се постигат спогодби, а института на медиацията, макар тази възможност да се указва от съдиите от районните съдилища /това се отнася за РС-Варна/ е непознат и неизползван от страните по този вид дела.СВЪРШЕНИ ВТОРОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ

2012

2013

2014

ВНОХД

233

236

239

ВНЧХД

47

39

36

ВНАХД

30

39

24

ВЧНД

294

243

263

ОБЩО

604

557

562Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница