Доклад за работата на варненски окръжен съд 2014


СТРУКТУРА НА ОСЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ ПО ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ /ГЛАВИ ОТ НК/



страница5/16
Дата21.07.2016
Размер2.32 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16



СТРУКТУРА НА ОСЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ ПО ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ /ГЛАВИ ОТ НК/

По глави от особената част на НК структурата на осъдената престъпност изглежда по следния начин:





НК

2012

2013

2014

Свършени дела

Брой осъдени лица

Свършени дела

Брой осъдени лица

Свършени дела

Брой осъдени лица

Глава първа

0

0

0

0

0

0

Глава втора

31

24

19

24

13

8

Глава пета

30

35

17

16

18

18

Глава шеста

23

19

24

24

27

28

Глава седма

35

27

23

25

34

33

Глава осма

15

14

20

17

18

22

Глава девета „а”

0

0

0

0

0

0

Глава десета

6

5

2

5

1




Глава единадесета

43

44

59

59

60

72

Глава дванадесета

0

0

0

0

1

2



СПРАВКА

за постъпилите дела

2012-2014


ВИДОВЕ НОХД ПО ГЛ. СЕДМА

2012

2013

2014

Чл. 253, ал. 4 НК

1







Чл. 255-257 НК

34

23

28

Общо

36

24

33














СЪОТНОШЕНИЕ НА ОПРАВДАТЕЛНИТЕ ПРИСЪДИ





2012

2013

2014

ОБЩО произнесени

Присъди

153

150

157



Осъдителни

141

140

147



Оправдателни

12

10

10



Забележка: Таблицата визуализира броя присъди. Броят на свършените дела не отговаря на броя присъди, т.к. има дела, приключили по друг начин. Броят осъдени лица също не отговаря.
През 2014 година броят на оправдателните присъди е идентичен с този от 2013 г, макар броя на оправданите лица да е намалял. Увеличен е броят на общо произнесените присъди, както и броят на осъдените лица, а от таблицата по-долу ясно се откроява тенденцията за налагане както на по леки като размер наказания „лишаване от свобода” така и значително увеличаване на отлагане изпълнението на този вид наказание.




НК

2012

2013

2014

Брой осъдени лица

брой осъдени лица

Брой осъдени лица

Условно

90

95

132

Лишаване от свобода до 3 г.

21

33

22

На лишаване от свобода над 3 до 10 г.

39

25

20

На лишаване от свобода над 10 до 30 г.

6

6

2

Доживотен затвор




2




Доживотен затвор без право на замяна










Други наказания

12

9

7


Общо осъдени


168


170


183




Брой лица

2012

2013

2014

За съдене

216

192

194

Осъдени

168

170

183

Оправдани

22

16

11


Анализът на постъпилите и разгледани дела налага няколко извода:

През 2014 година ръст са отбелязали делата по глава седма, в сравнение с 2013 г., но отново се приближава до стойностите от 2012 г. По –детайлният им анализ сочи, че се касае основно за дела по чл. 255-257 от НК,- укриване на данъчни задължения, а за поредна година дела за пране на пари не са приключени. Причината за това е възможно да е в променената родова подсъдност на част от първоинстанционните дела и предоставянето им в компетентност на СНС, тъй като обвиненията за престъпление по чл. 253 от НК са в съвкупност с престъпления по чл.321 от НК, подсъдни на СНС.

При делата по глава единадесета от НК “Общоопасни престъпления”, където основно свършените дела са по чл.354а от НК – най-вече производство на наркотични вещества и техни аналози, няма значително увеличение на броя, но има чувствително повишаване на броя на осъдените лица.

Няма значително увеличение на броя на делата по глава осма от НК “Престъпления против дейността на държавните органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции”. Макар в предходни години да е отразявано, че се касае до сложни по фактическа конструкция дела и изискват продължително време за решаването им, предвид специфичния предмет на доказване, то този вид дела за 2014 г. са пренебрежимо малко. Основно делата са за престъпления по чл. 304 и сл. от НК- активен подкуп. Приключено е само едно дело по отношение на полицейски служители, при и по повод изпълнение на службата им - по чл. 302 и чл. 294 от НК.

Увеличение бележат делата по глава шеста от НК “Престъпления против стопанството”. Най-голям дял в тази категория имат делата за престъпления против паричната и кредитна система.

Значително намаление бележат делата по гл.втора- „Престъпления против личността”, а при броят на осъдените лица има рязък спад – за 2012 г са били 35 лица, а за 2014 – 8 лица.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И за изминалия отчетен период следва да се отбележи станалата вече положителна тенденция в наказателно отделение на високо професионално отношение на съдиите към пряката им работа. Съответно е и професионалното ниво и старание на служителите.

Изводът за високия професионализъм в работата на наказателно отделение намери потвърждение и в извършената годишна ревизия от Апелативен съд Варна. По основните критерии, свързани с начина на разпределение на делата, насрочване, срочност в изготвяне на съдебните актове, отлагане на дела и др. няма нито една негативна констатация. Същото следва да се отбележи и за плановата проверка на ИВСС, в чийто акт се съдържат отделни препоръки от организационен характер, които не касаят пряката работа на съдиите по делата.

III.ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ
1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

Ръководители на отделението през 2014 година са били, както следва съдия Милен Славов до 24.03.2014г. и от 31.05.2014г. съдия Росица Станчева.


През отчетната 2014. в гражданско отделение на ВОС реално са работили общо 23 окръжни съдии и 4 младши съдии, но тези цифри не са константни за цялата година. Така от началото на годината до края на м.март 2014. съставът на отделението е включвал 20 окръжни съдии, в която бройка не са включени командированите в други съдилища съдия Елена Андреева /командирована в СРС през целия отчетен период/ и Кристияна Генковска /командирована в АС – Варна в периода 01.01.2014г. – 11.03.2014г./. След преминаването на съдия Милен Славов и съдия Кристияна Генковска в Апелативен съд Варна през м.март 2014г. до встъпването на съдия Невин Шакирова на 24.10.2014г. окръжните съдии в отделението са 19. От 01.12.2014. съставът е увеличен с още двама съдии – Мирела Кацарска и Мая Недкова, в резултат на което в края на годината в гражданско отделение работят 22 окръжни съдии, в това число и командированата от РС-Кубрат съдия Дияна Енева.

През целия отчетен период в отделението са работили и по двама младши съдии – до 01.07.2014. това са Галя Алексиева и Георги Чехларов, а след това до края на годината Борислава Борисова и Ива Анастасиадис.

Съгласно организацията на работа в отделението са обособени шест първоинстанционни и шест въззивни състави, както следва:

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ СЪСТАВИ:

състав с титуляр съдия Атанас Славов

VІІ състав, в който до 15.08.2014г. от съдия Светла Пенева са разглеждани всички образувани дела за осиновяване. След тази дата, съгласно Заповед № РД-0576/26.06.2014г. на Председателя на ВОС тази категория дела се разглеждат от всички първоинстанционни съдии. От м.10.2014г. титуляр на този състав е съдия Невин Шакирова, която разглежда от всички видове първоинстанционни дела

ІХ състав с титуляр съдия Даниела Христова

Х състав с титуляр до 01.12.2014г. съдия Татяна Вълчева, а след това съдия Мирела Кацарска

ХІ състав, разкрит от 01.12.2014г., с титуляр съдия Мая Недкова

ХІІ състав с титуляр съдия Нейко Димитров
ВЪЗЗИВНИ СЪСТАВИ

І състав – Милен Славов /до 24.03.2014г./, Росица Станчева, Светла Пенева, а от 01.09.2014г. като постоянен член на състава участва Красимир Василев

II състав - Ирена Петкова, Мариана Христова, Константин Иванов

III състав - Юлия Бажлекова, Татяна Макариева и младши съдия /до 01.09.2014г./. От 01.09.204г. постоянен член на състава, наред с първите двама съдии е Светлана Цанкова

IV състав - Ивелина Събева, Мария Маринова и Красимир Василев /до 01.09.2014г./, а след това на негово място като трети член участва млаши съдия

V състав - Деспина Георгиева, Златина Кавърджикова и младши съдия. От края на годината вместо младши съдия в състава участва като постоянен член съдия Татяна Вълчева

VIII състав - съдия Наталия Неделчева, Светлана Цанкова /до 01.09.2014г./ и Диана Енева /командирована, считано от 02.01.13г. до настоящия момент от РС-Кубрат/. От м.септември 2014г. трети член на състава е младши съдия.

През цялата 2014г. в отделението е полагал труд и един съдебен помощник - Ана Илиева, който е изпълнявал функциите си по граждански дела във всички състави, с изключение на делата на съдия М. Славов и съдия Н. Димитров. В съответствие с вменените му съгласно Заповеди №№ РД-1122/11.11.10г., РД-1274/15.12.10г. и РД-0505/29.05.12г. на Председателя на ВОС задължения съдебният помощник извършва проверка по редовността и допустимостта на касационните жалби и частните жалби и изготвя проект за съответно разпореждане; изследва практиката на посочената от съдията-докладчик материалноправна или процесуалноправна норма по конкретно дело; при конкретно възлагане обобщава практиката на ВКС и Апелативен съд-Варна по актовете на ВОС; осъществява преценката относно срока на съхранение на съдебните актове по граждански и търговски дела, чието унищожаване предстои, съобразно критериите по ПАС; извършва проверка на всички непотърсени в срок по чл. 82 от ГПК гаранции, разноски и депозити за вещи лица, внесени по сметка на ВОС и съставя проект на разпореждане за конфискация.

По отношение на служителите от т.нар. специализирана администрация /съдебни деловодители и секретари/, които работят в ГО през отчетния период има увеличение само с един секретар. Налице са и персонални промени, обусловени от преназначаването на един деловодител на длъжност статистик /Нора Великова/ и излизането на друг в продължителен неплатен отпуск /Десислава Лазарова/, както и от ползването на отпуск за раждане и гледане на малко дете на двама от съдебните секретари /Яна Перчева и Марияна Иванова/. Тези промени са компенсирани чрез преместване на служители от други организационни звена /един деловодител – Бойка Пейчева и един секретар от търговско отделение – Галя Славова и един от «фронт-офис» - Невена Маринова/, както и със своевременно назначаване на двама нови секретари – Славея Янчева и Венета Атанасова. При това положение, периодите през които съдебните деловодители и секретари са работили в намален състав са били сведени до минимум.

Така в края на годината в отделението работят 5 деловодителя в деловодство «несвършени дела», 3-ма в деловодство «свършени дела» и 10 съдебни секретари – деловодителите Анка Дянкова, Кремена Димитрова, Пламена Димитрова, Невена Маринова, Бойка Пейчева, Веселина Перчева, Димитричка Йорданова, Светла Пенкова и секретарите Галина Славова, Яна Перчева, Елка Иванова, Петя Петрова, Светлана Тодорова, Атанаска Иванова, Галя Славова, Доника Христова, Красимира Георгиева, Славея Янчева и Венета Атанасова.

Всеки деловодител, респ. секретар обслужва определен/и състав/и, като по отношение новосъздадените в края на годината три нови първоинстнанционни състава съдебните им заседания са поемани от секретарите по график.

Под организационното ръководство на ръководителя на ГО и през тази година функционираше създаденото структурно подразделение на съдебната администрация „фронт-офис”. Основните функции на служителите в него са регистриране на всички постъпили книжа, по които се образуват дела в ГО и ТО на ВОС /искови молби и обжалвани първоинстанционни дела/, по висящи граждански дела, сканиране, справки по несвършени и свършени граждански дела, копиране на документи по тези дела, предоставяне на издадени съдебни удостоверения и на обезпечителни заповеди, както и на заверени преписи от документи и съдебни актове; предоставяне на свършени и несвършени дела за запознаване от граждани и адвокати. Със заповед № 719/08.07.10г. на председателя на ВОС, на служителите от фронт-офиса са вменени и допълнителни задължения по проверка на депозирани платежни документи. С нова заповед № РД-0482/05.06.13г. на административния ръководител на ВОС, на ръководителя на това отделение – Таня Добрева, е възложено обслужването на монтираните ПОС-терминални устройства с оглед осигуряване изпълнението на безкасови плащания по транзитната и набирателни сметки на ВОС. Броят на служителите в тази организационна единица през цялата година е пет, като през годината в нея са работили Таня Добрева, Кирил Дръндарски, Кристиян Торлаков, Мария Данова, Невена Маринова /до м.октомври/, а след това Николай Андонов.


II. ПОСТЪПЛЕНИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА
1. Разпределение на делата

В ГО се разглеждат първоинстанционни и въззивни дела, образувани по гражданско-правни спорове. И през тази година в отделението продължиха да се разглеждат въззивни дела, образувани по търговски спорове с «Енерго-про Продажи» АД и «Енерго-про Мрежи» АД съгласно заповеди на Председателя №№ РД-1187/22.10.12г. и № РД-0696/18.07.2014г..

Запазена е създадената от предходни години организация за вътрешна специализация – съдии, разглеждащи само въззивни дела и съдии, разглеждащи първоинстанционни дела. Отклонение е налице само по отношение на делата за осиновявания, които до 15.08.2014г. са се разглеждали от съдия Св.Пенева, член на въззивен състав, както и по отношение на жалбите за определяне на срок при бавност и искания по чл.622 и сл. ГПК, които статистически се отчитат като частни първоинстанционни дела, но се разглеждат от въззивни съдии. Последното е обусловено от характера на тези производства.

На младшите съдии в отделението се разпределят въззивни и въззивни частни дела, както и дела по жалби срещу действия на съдебните изпълнители.

Разпределението на делата се извършва от заместник-председателя, ръководител на отделението чрез разработения от администрацията на ВСС софтуер за случайно разпределение на делата – Law Choice в деня на постъпването им или най-късно на следващия работен ден. По отношение на т.нар. „бързи производства“ по чл.310 ГПК, молбите за осиновявания и искания за обезпечения е създадена организация за своевременното им докладване и образуване /два пъти в деня – в 11:00 и 14:00 часа./. При отсъствие на заместник-председателя разпределението се извършва от определен с нарочна заповед на административния ръководител съдия от отделението.

С оглед равномерното натоварване на съдиите, предметните критерии при разпределението са окрупнени. Групите дела, заложени в програмата за случайно разпределение са: ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА /обхваща всички книжа, които се образуват в граждански дела първа инстанция на ГО, които не са обхванати от следващите групи/; ОСИНОВЯВАНИЯ (само молбите за допускане на осиновяване); ИСК ПО ЗОПДИППД (ЗОПДНПИ-нов); МОЛБИ ПО ЧЛ. 390 ОТ ГПК; МОЛБА ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА БЪДЕЩ ИСК ПО ЗОПДНПИ;; ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА /постъпилите въззивни жалби срещу решения на районните съдилища/; ВЪЗЗИВНИ БЪРЗИ /въззивни дела по гл.ХХV ГПК/; ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ДЕЛА /постъпилите частни жалби против определения на районните съдилища, както и срещу откази на съдиите по вписванията/; ДРУГИ (образувани по жалби срещу действията на съдебен изпълнител, по молби за определяне на срок при бавност; по заявления по чл. 622-627, чл. 627в от ГПК искания за отмяна на неприсъствени решения; определяне на друг равен районен съд по реда на чл. 23, ал. 3 от ГПК и др., необхванати от горните категории); ЖАЛБИ ЗА БАВНОСТ ПО ЧЛ. 217а ОТ ГПК /отм./.

При разпределението на делата се спазват действащите за отчетния период вътрешни правила за случайно разпределение и Единната методика за случайно разпределение на делата /приета с протокол на ВСС от 04.12.2014г. / и при съблюдаване на следните принципи:

1. На всички съдии е определена 100% натовареност по всички дела от съответната категория /въззивни, респ. първоинстанционни производства/, които разглеждат. Изключенията са:



  • по отношение на заместник - председателя, който е със 70% натовареност, съгласно нарочна заповед на Председателя.

  • до 15.08.2014г. съдия Св. Пенева е била със 75% натовареност по отношение на въззивните дела и 100% за осиновявания. След тази дата съгласно Заповед № РД-0576/26.06.2014г. съдия Пенева разглежда само въззивни дела при 100 % натовареност, а осиновяванията се разглеждат от всички първоинстанционни съдии.

  • до 01.09.2014г. съдия Н. Димитров е бил изключен от разпределението на дела по ЗОПДИППД /отм./, респ. ЗОПДНПИ /искови производства и искания за обезпечения на бъдещ иск по този закон/ съгласно Заповед № РД-0096/31.01.2012г. С оглед на това със същата заповед му е определен по-висок процент на натоварване по останалите първоинстанционни дела /искови производства/ - 110%. Въз основа на Заповед № РД-0576/26.06.2014г. от 01.09.2014г. на съдия Димитров се разпределят и този вид дела при 100% натовареност.

2. При продължително отсъствие на съдия, извън редовния платен годишен отпуск, същият се изключва от разпределението въз основа на нарочна заповед на административния ръководител. По отношение отсъствие поради ползване на платен годишен отпуск правилата относно изключването от разпределението са регламентирани със Заповед № РД-0584/27.06.2014г. на Председателя на ВОС.

3. При постъпване на съдия, същият се включва в разпределението при 100 % натовареност и въвеждане в началната информация на програмата брой дела, равен на средноаритметичния брой дела, достигнат от останалите съдии. Това става въз основа на нарочна заповед на административния ръководител. Този подход цели избягването на затрупване на съответния съдия с новообразувани дела за кратък период от време, без това да влияе на статистическата отчетност.

4. При необходимост от преразпределение на дела, извън хипотезите на отвод, това става въз основа на заповед на Председателя чрез програмата за случайно разпределение, а по изключение /напр. заместване в о.с.з. на отсъстващ докладчик, преминаване на младши съдия от едно отделение в друго/ само въз основа на заповед на административния ръководител.

5. При прекратяване на делото и връщането му на първоинстанционния съд, съдебния изпълнител или съдията по вписванията за администриране на жалбата, за поправка на ОФГ, за произнасяне по молба по чл. 248 от ГПК и др., при последващото постъпване на делото, същото се разпределя на първоначално определения съдия-докладчик, чрез опцията „нарочен избор”.

6. При връщане на делото от ВКС за ново разглеждане от друг състав на съда или при отвод, при разпределението на делото се изключват съдиите, участвали при първото разглеждане на делото или направилите си отвод.

7. При отвод на съдия-докладчик, служебно се намалява броят на „разпределените дела” по съответната категория.

8. За всяко отклонение от използването на опцията «случаен» в програмата Law Choice и прилагането на „нарочен избор“ или „не участват“ се излагат подробни мотиви, които намират отражение и в протокола за разпределение.

9. По всяко дело се прилага протокол от извършеното разпределение.



2. Постъпления на дела в отделението

През отчетния период в гражданско отделение са образувани общо 3 064 дела, от които 468 първоинстанционни дела /искови, охранителни и частни/ и 2596 второинстанционни дела /въззивни и частни въззивни/.





Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница