Доклад за работата на варненски окръжен съд 2014


VII. ОБЖАЛВАНИ АКТОВЕ. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕстраница7/16
Дата21.07.2016
Размер2.32 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

VII. ОБЖАЛВАНИ АКТОВЕ. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ.

През 2014г. са били обжалвани общо 819 дела /258 първоинстанционни и 561 второинстанционни дела/.

Резултатите от върналите се през отчетната 2014г. обжалвани граждански дела са дадени в следната сравнителна таблица:
СПРАВКА

за обжалваните съдебни актове

2012-2014ВЪРНАТИ

2012

2013

2014

брой

%

брой

%

брой

%

общ брой

988
665
756
Потвърдени

750

75,91

502

75,48

576

76,19

Изменени

77

7,79

54

8,13

56

7,28

отменени

161

16,30

109

16,39

124

15,60

Цифрите в таблицата се отнасят общо за решения и определения.


Разгледани по отделно резултатите са следните:

От общо върнати 439 обжалвани решения потвърдените са 347 бр., което е 79% от върнатите /при 77% за 2013г./. Изцяло отменените/обезсилени поради допуснати процесуални нарушения, респ. неправилно приложение на материалния закон /индекс 2/ решения са 46 бр. или 10.4 % при 10% за 2013г. Изменените решения поради допуснати нарушения от съда /индекс 4/ са 43 бр., което е 9.7% от върнатите /за 2013г. те са 11%/. Само 2 решения са отменени /изцяло или частично/ по обективни причини – представяне на нови доказателства /индекс 3а/ и 1 решение е с индекс 7а .

От обжалваните определения през 2014г. са върнати 317. От тях потвърдените са 229 бр. /72.24%, при 73.33 % за 2013г./, изцяло отменените с индекс 2 са 72 бр. /22.71%, при 22.10% за 2013г./, частично отменените/изменени – 12 бр. /3.7%/.

Налице е повишаване качеството на постановените съдебни актове. Без изцяло отменени решения са съдиите Ирена Петкова, Мария Маринова, Милен Славов, Деспина Георгиева. С по едно са Татяна Вълчева, Росица Станчева, Кристияна Генковска.

Следва да се отбележи като причина за отмяна на съдебните актове, вън от процесуалните нарушения, и противоречивата практика на различните състави на ВКС, включително и такава по чл. 290-293 от ГПК. Последното и предвид процесуалната невъзможност за спиране на производството до постановяване тълкувателно решение при образувано тълкувателно дело създава предпоставки за несигурност и неяснота при правораздаването.
VIII. НАТОВАРЕНОСТ


средна месечна натовареност

на един съдия


2012


2013


2014

Постъпили дела

14,77

13.98

11.83

Свършени дела

15,09

13.99

11.76средна годишна натовареност на един съдия


2012


2013


2014

Постъпили дела

177,19

167.77

141.96

Свършени дела

181.10

167.95

141.13

В таблиците са дадени показателите за средна натовареност на съдия в гражданско отделение съобразно съотношението на общия брой постъпили и свършени дела към действително отработените човекомесеци. Това е общата картина, която сочи на незначително намаление натовареността на един съдия, работещ в ГО на ВОС.

Ако се отчете съществуващата в отделението специализация средномесечно на един първоинстанционен съдия са постъпили 8.86 дела, разгледал е 14.60 дела и е свършил средно на месец 9.85 дела.

Новообразуваните въззивни дела на един съдия са 12.57 средномесечно, разгледаните – 14.01 дела, а свършените средно на месец от един съдия са 12.24 дела.

При направата на изводите следва да се отбележи, че при определяне на средната натовареност не са взети предвид редица фактори, които дават своето отражение – съдебна ваканция, отпуски, вътрешното разделение на въззивни и първоинстанционни съдии, както и реалния брой съдии, работили в определени периоди /от март до октомври съставът е бил по-малък, а първоинстанционните съдии от началото на годината до 24.10.214г. са били само четири/.

ИЗВОДИ

Наблюдаваната и през отчетния период тенденция за намаляване на броя на постъпилите дела, съчетана с увеличения персонален състав на съдиите, макар и в края на периода е стъпка към преодоляване на съществуващата до този момент висока натовареност. Като положителна оценка за работата следва да се отчете и запазването на високия процент свършени дела, приключените в 3-месечен срок дела, както и повишаването на качеството на постановените съдебни актове.


ІV. ТЪРГОВСКО-ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ

I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

Ръководители на отделението през 2014 година са били, както следва съдия Марин Маринов до 23.02.2014г. и от 02.06.2014г. съдия Мария Терзийска.

В търговско отделение на съда са работили следните съдии:

Ванухи Аракелян - до 14.02.2014 г.,

Марин Маринов - зам.-председател до 23.02.2014г. и председател след това

Мария Терзийска – 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. Заместник председател ТО,

Бистра Николова – до 31.01.2014г., след което командирована в АпС София,

Галина Чавдарова – 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.,

Георги Йовчев - 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.,

Даниела Томова - 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.,

Даниела Писарова - 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.,

Дарина Маркова - 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.,

Диана Митева - 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.,

Жана Маркова - 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.,

Жени Димитрова - 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.,

Ивелин Райков – 01.01.2014 г- 31.12.2014 г.,

Мария Христова - 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.,

Николина Дамянова - 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.,

Цвета Павлова - 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.

Светлана Кирякова – 01.12.2014 – 31.12.2014 г.

Мила Колева – 21.11.2014 г. – 31.12.2014 г.

Разглеждани от съдиите в търговско отделение видове дела: първа и въззивна инстанция, дела по несъстоятелност, частни жалби, жалби срещу откази на длъжностите лица при Агенция по вписванията за вписване, заличаване и обявяване в търговския регистър, молби за допускане на обезпечение на бъдещи искове, искания по чл. 19 ал.5 от ЗТР. В Търговско отделение отсъства обособеност на първоинстанционни и въззивни състави.

През отделни периоди във въззивните състави на отделението са работили и младши съдиите Валентин Пушевски, Евгения Мечева и Кристина Табакова, които са участвали в разглеждането на въззивни и въззивни частни дела.

Със заповеди на Председателя на ВОС в отделението са формирани пет постоянни въззивни състава, чийто персонален състав търпи промяна през годината предвид овакантяване, респективно заемане на свободни щатни бройки в отделението.

Актуален персонален състав към края на отчетния период:


  • Първи състав - М. Маринов, Ж. Димитрова, М.Христова, мл.съдия

  • Втори състав – Д. Маркова, Д. Митева, Цв. Павлова

  • Трети състав – И. Райков, Г. Йовчев, Д. Писарова, Св. Кирякова

  • Четвърти състав – Н. Дамянова, М. Терзийска, Ж.Маркова

  • Пети състав – Д.Томова, Г. Чавдарова, мл.съдия.

Съдиите в отделението се произнасят и по фирмени дела - по искания за вписване и промени на обстоятелства, подлежащи на вписване на сдружения с нестопанска цел, фондации, адвокатски дружества, жилищностроителни кооперации, читалища.

През цялата година в отделението работят като съдебни помощници Деница Добрева и Десислава Георгиева, а от началото на м. 12.2014 г. и Таня Кунева. На същите със заповед на административния ръководител са вменени функции по проверка допустимостта на постъпващите въззивни дела, на жалбите срещу постановените актове по първоинстанционни и въззивни дела, а също и изготвянето на проекти за съдебни актове по движението на делата.

Оценката на извършваната от съдебните помощници работа е за показан висок професионализъм. Деница Добрева и Десислава Георгиева в края на 2014 г. спечелиха конкурс за първоначално встъпване в системата на ниво съдия в Районен съд. Помощниците поддържат отлична комуникация със съдиите в отделението.

В отделението са работили 16 деловодители - 13 в търговско и 3 – във фирмено отделение. Завеждащ служба „Фирмено отделение” през отчетния период е работила и в търговско отделение „Свършени дела”. Броят на работилите в отделението съдебни секретари през годината е 7 като секретар Галина Стефанова е работила за периода 19.02.2014 г. – 30.04.2014 г., а секретар Дарина Баева, считано от 14.04.2014 година. Т.е. ефективно работили секретари в отделението са шест. Други двама са в отпуск за отглеждане на дете.

Деловодителите в търговско и фирмено отделение са :

Зав. Служба „Деловодство” – Жулиета Желева;

„Фронт-офис ТО” – Ирена Йорданова, Кремена Добрева и Мирослава Люцканова;

Служба „Висящи дела” – Бойка Пейчева /до средата на м. 11.2014 година/, Дарина Цолова, Петя Димитрова, Радостина Димитрова и Султанка Машкова;

Служба „Свършени дела” – Мариана Николова, Петя Панайотова, Тодорка Николова;

„Несъстоятелност” – Жулиета Желева, Меглена Георгиева Татяна Петкова.

"Фирмено отделение” – Тодорка Николова – Завеждащ служба; Велислава Петкова, Силва Попова.

Ефективно работилите секретари в търговско отделение през отчетния период са : Христина Атанасова - Зав. Служба „Секретари”, Капка Микова, Елена Петрова, Мая Петрова, Христина Христова, Дарина Баева.


II. ПОСТЪПЛЕНИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА
II. 1. Администриране на процеса на постъпление и разпределение

Всички постъпили дела се разпределят от заместник-председателя на случаен принцип по програмния продукт, предоставен от ВСС и при спазване правилата, заложени в Единната методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в Районните, Окръжните, Административните, Военните, Апелативните и специализираните съдилища, приета от ВСС. Зададените критерии за квалифициране на делата по предмет, установени през предходните периоди не са променяни през 2014 година, поради доказано сравнително балансирано разпределение на разнообразни дела към всички съдии в отделението, съобразно определените нива на натовареност.

Продължена е практиката от предходни години, разпределението на въззивни и въззивни частни дела при повторното им постъпване във ВОС /след като преди това образуваното и разпределено с програмата за случайно разпределение дело е било прекратено и върнато за администриране, окомплектоване, поправка на ЯФГ или допълване/, да се образува на определения преди прекратяването и връщането на делото съдия-докладчик, чрез прилагане на опцията „Определен” в системата за разпределение на делата.

През 2014 година се въведе в приложение практиката по отразяване в системата за случайно разпределение на направените от съдиите отводи, чрез намаляване броя дела по съответния вид в „Начална информация” в програмния продукт LAW CHOISE.По искания за допускане на обезпечителни мерки, по частни жалби срещу определения по обезпечителни мерки и искания за спиране по чл. 536 от ГПК, постъпили до 14 часа в рамките на съответния работен ден, образуването и разпределението на делата се извършва в същия ден, а съдиите - докладчици се произнасят по правило веднага след докладването на делото. По въззивните дела разпоредително заседание се провежда дори когато липсва искане за събиране на нови доказателства.
II.2. Постъпили през отчетния период дела по видове :
СПРАВКА

за постъпилите дела

2012-2014


Инстанция

2012

2013

2014

I

1570

1281

1050

II

1515

1138

1120

Общо

3085

2419

2170


СПРАВКА

за дела за разглеждане

2012-2014


Инстанция

2012

2013

2014

I

2041

1768

1450

II

1801

1252

1265

Общо

3842

3020

2715


2.1 Първоинстанционни производства
През 2014 година в търговско отделение първоинстанционните дела за разглеждане са общо 1450 броя, от които през отчетния период са постъпили 1050 дела, а останалите 400 са несвършени от предходния отчетен период.

За сравнение през 2013 година в отделението първоинстанционните дела за разглеждане са били общо 1768 бр., от които през отчетния период са постъпили 1281 дела, а останалите 487 са несвършени от предходния отчетен период, докато през 2012 година делата за разглеждане са били общо 2041 първоинстанционни дела, от които през отчетния период са постъпили 1570 дела, а останалите 471 са несвършени от предходния отчетен период.

Тези данни сочат за запазване тенденцията от предходните три години за намаляване на постъпленията на първоинстанционните дела. Независимо от статистиката следва да се отбележи, че в огромната си част тези дела се характеризират с фактическа и правна сложност. Почти по всяко от тях се достига до отклонения във връзка с предмета на делото, чрез изменения на иска, предявяване на насрещни и инцидентни установителни искове и други, или до отклонения във връзка със страните.

По постъпилите първоинстанционни дела са проведени общо 1049 открити съдебни заседания и 4766 закрити заседания, в които са постановени допълнителни решения или определения.

За сравнение през предходната 2013 година по първоинстанционни дела са проведени 1182 открити и 4390 закрити съдебни заседания, а през 2012 година общо 1445 открити съдебни заседания и 4002 закрити заседания, в които са постановени допълнителни решения или определения, които цифри са отражение на намаления брой новопостъпили дела.
2.2. Въззивни производства

Всички съдии в отделението участват в разглеждането на въззивни дела, като са оформени 5 постоянно действащи въззивни състава, в два от които заседават и младши съдии. По въззивните дела предварителна проверка за допустимост и редовност на жалбите се извършва от съдебните помощници, след което делото се докладва на съответния състав, който изготвя доклад от разпоредително заседание и делото се насрочва за разглеждане.

През отчетната 2014 година в отделението са образувани общо 1120 нови дела по постъпили въззивни и въззивни частни жалби. Общият брой дела за разглеждане от тази категория през годината е 1265, респективно останалите несвършени в края на периода са 145 броя.

През 2013 година показателят постъпили е 1024 броя, респективно за разглеждане 1138 броя, останали несвършени от предходен период 114 броя.

През предходната 2012 година са постъпили 920 дела,, общият брой на въззивните дела за разглеждане е бил 1177, а останалите 257 са несвършени от предходния отчетен период

Видима е тенденцията за плавно нарастване на броя въззивни дела в отделението.

По постъпилите въззивни дела са проведени общо 598 броя открити съдебни заседания и 565 броя закрити съдебни заседания. За съпоставка през 2013 година този брой е съответно 537 открити съдебни заседания и 436 закрити заседания, в които са постановени допълнителни решения или определения.
III. ОТЛАГАНЕ НА ДЕЛАТА - ПРИЧИНИ:
СПРАВКА

за отложени заседания

2012-2014


инстанция

2012

2013

2014

I

660

555

505

II

65

64

67

Общо

725

619

568
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница