Доклад за работата на варненски окръжен съд 2014


Причини за отлагане на делатастраница8/16
Дата21.07.2016
Размер2.32 Mb.
ТипДоклад
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

Причини за отлагане на делата:


  1. Нередовно призоваване на страна, вещо лице, свидетел

  2. Нередовно свикано събрание на кредиторите

  3. За организиране на процесуална защита, вкл. и чл.36 ГПК

  4. Отлагане на основание чл.142 ал.2 ГПК

  5. За събиране на доказателства

  6. Назначаване на съдебна експертиза

  7. Неизготвена експертиза, изготвена извън срока по чл.199 ГПК, неявяване на вещо лице

  8. Неявяване на призован свидетел


Трите най-често срещани причини за отлагане на делата:
1. Назначаване на съдебна експертиза

2. За събиране на доказателства

3. Нередовно призоваване на страна, вещо лице, свидетел

Отлаганията по първоинстанционните дела са 505, като основните причини са изброени по-горе. За сравнение през предходната година броят на отлаганията е бил 555 дела.

Отложените заседания по въззивни дела са 67, като основните причини са за събиране на доказателства и по молба на страните.
IV. СВЪРШЕНИ ДЕЛА:
СПРАВКА

за свършените дела

2012-2014

инстанция2012

2013

2014

брой


в 3-мес. срок

%

брой


в 3-мес. срок

%


брой

в 3-мес. Срок

%

I

1554

1195

76,90

1368

1020

74,56

1097

804

73,29

II

1687

1354

80,26

1107

963

87

1144

1015

88,72

Общо

3241

2549

78,65

2475

1983

80,12

2241

1819

81,17


4.1. Първоинстанционни дела:
4.1.1. В отделението са свършени общо 1097 първоинстанционни дела, от които с решение са приключили 835. В 3 месечен срок от образуването им, са свършени общо 804 първоинстанционни дела, което се равнява на 74 % от всички свършени дела. Показателите са относително идентични за последните три години – съответно 75% за 2013 г. и 77% за 2012 година. Свършените в срок над три месеца дела са общо 293 или близо 26 % от свършените дела. В отчетния период са постановени и 4766 допълнителни решения и определения в закрито заседание в това число определения в производството по несъстоятелност и от разпоредителни заседания.

За сравнение: през 2013 година в отделението са свършени общо 1368 първоинстанционни дела, от които с решение са приключили 909. В 3 месечен срок от образуването им, са свършени общо 1020 първоинстанционни дела, което се равнява на 75 % от всички свършени дела. Свършените в срок над три месеца дела са общо 348 или близо 25 % от свършените дела. В отчетния период са постановени и 4590 допълнителни решения и определения в закрито заседание - определения в производството по несъстоятелност и от разпоредителни заседания.

През 2012г. в отделението са свършени общо 1554 първоинстанционни дела, от които с решение са приключили 1178 дела. В срок до 3 месеца от образуването им са свършени общо 1195 първоинстанционни дела, което се равнява на 77 % от всички свършени дела. Съответно свършените в срок над три месеца дела са общо 359 или близо 23 % от всички свършени дела. В отчетния период са постановени и 4002 допълнителни решения и определения в закрито заседание - определения в производството по несъстоятелност и такива от разпоредително заседание.

4.1.2. В отчетния период по същество са решени 835 бр. първоинстанционни дела / при 909 броя за 2013 г. и 1178. – за 2012 г./, от които :

210 иска по облигационни спорове / при 212 за 2013 г. и 230 – за 2012г./

- 112 дела за несъстоятелност / като в числото са включени и възражения в производството по несъстоятелност – 40 броя/, при 172 броя дела за 2013 г. и 201 – за 2012г.

- 11 броя иска по чл. 74 от ТЗ при 20 иска за 2013 г. и при 18 за 2012г.,

- 61 броя дела за прекратяване дейността на търговци по чл. 155 от ТЗ, при 30 броя за 2013 г. и 17 за 2012г. и 26– за 2011г.

- 108 броя жалби по ЗТР при 150 броя за 2013 г. и 252 броя за 2012г.

- 358 броя други дела при 386 броя за 2013 г. и при 390 за 2012г. от които 163 молби за допускане на обезпечение на бъдещи искове / при 175 броя за 2013 г. и 386 – за 2012г./ и 12 дела с предмет на обезпечението – задържане на кораб.

Показателите сочат на запазване тенденция за висок процент решени по същество дела, което е и в резултат на намаляване броя на делата като цяло. Както бе посочено по-горе поради фактическата и правна сложност на първоинстанционните дела, в производствата се разглеждат множество претенции, в огромната си част оценяемите искове са с цена на иска много над прага от 25 000 лева. Неоценяемите са с висок търговски, а някои от тях и обществен интерес.4.1.3. През целия отчетен период в отделението са постъпили 64 броя дела по несъстоятелност спрямо 107 дела от същата категория през 2013 година и 99 броя през 2012г.

Резкият спад в броя на постъпленията е отражение на икономическата конюнктура. От една страна дружествата не поемат високорискови операции, от друга страна банките са доста по-внимателни при кредитиране, не на последно място, голяма част от знаковите за региона предприятия са вече в производства по несъстоятелност.4.1.4. През отчетната 2014 г. в Търговско отделение са прекратени общо 262 броя първоинстанционни дела. За сравнение по този показател през 2013 година в отделението са прекратени общо 459 броя първоинстанционни дела, а през 2012 г. – 376 броя. Най-голям е процентът прекратени дела на облигационните искове, и дела от категория „други дела”.

Като причини за прекратяване могат да се посочат: оттегляне и отказ от иска, сключване на съдебна спогодба и неизпълнение на указанията при оставяне без движение на нередовните искови молби, а също и завеждането на дела пред Окръжен съд, родово или местно подсъдни на други съдилища.4.1.5. Средният брой на свършените първоинстанционни дела от един съдия в отделението е 70.77 броя / на база на броят на реално работилите съдии за 12 месеца / при 91.2 броя за 2013 г. и 103,6 - за 2012г./, а на решените по същество дела – 53.87 броя при 61 броя за 2013 г. и 78,53 - за 2012г.

4.1.6. През годината в 15 случая се е наложило да се отменя ход по същество на първоинстанционно дело. Тези дела са обект на проверка и констатациите досежно същите са част от акта на проверяващите от Варненския апелативен съд.
4.2. Въззивни производства:

4.2.1. Общият брой на свършените въззивни дела е 1144, от които в тримесечен срок 1015 броя, формиращи 88.72% от общият брой дела от категорията.

За сравнение, по този показател през 2013г. общият брой на свършените въззивни дела е 1107, от които 963 в тримесечен срок от образуването.

През предходната 2012г. общият брой на свършените въззивни дела е 1687, от които 1354 в тримесечен срок от образуването.

Статистическите данни сочат на запазване висок процент приключени в тримесечен срок дела – близо 89%, за сравнение през 2013 г. – 87 %, през 2012 г. - 80%, което е показателно за срочност в работата на съдиите в отделението, без това да е за сметка на качеството.

Що се отнася до дяла на свършените след тримесечния срок, това се дължи на насрочване за периоди след съдебната ваканция, както и на причини, посочени в таблица № 3, относно отлагането на делата.

4.2.2. От общо свършените 1144 въззивни дела по същество са решени 974 дела, а производството по 170 дела е прекратено. От решените по същество дела 510 са по жалби срещу решения на първоинстанционните съдилища и 464 определения по частни жалби срещу актове на съдилищата от съдебния район.

4.2.3. Обобщените данни за общия брой свършени въззивни дела сочат на годишен брой от 73.81 дела / при 74 броя за 2013 г. и 105 дела – за 2012г./ на един съдия в отделението или се забелязва идентичен ръст на делата като през предходната година. Разликата с броя дела за 2012 година се дължи основно на променена вътрешна организация в съда и предоставянето за разглеждане на въззивни дела със страни „Енерго Про Продажби” на гражданско отделение.

Вън от постановените 1144 акта за приключване на въззивните дела, по същите са постановени и 565 съдебни акта в закрито и разпоредително заседание или средномесечно един съдия в отделението е постановил по 9 съдебни акта – решения и определения по въззивни дела / при средно 8.6 за 2013 г. и 8 съдебни акта за предходния отчетен период, което сочи за нормализиране натоварването на съдиите по въззивни дела/.4.2.4. Структурата на постановените общо 974 въззивни акта ( 510 решения и 464 определения) по съществото на правния спор е следната: 331 решения за оставяне в сила на първоинстанционния акт, 81 решения за частична отмяна на обжалваното решение, 74 решения за пълна отмяна на първоинстанционното решение и 24 обезсилени решения, като обезсилването е в резултат както на пропуск на съда, така и на оттегляне и на отказ от предявения иск пред въззивния съд. Причините за обезсилването по пропуск на първоинстанционния съд най - често се коренят в произнасяне по непредявени искове. Относителният дял на обезсилените решения е 4% спрямо общия брой на жалбите срещу решения на районните съдилища, който процент е нисък, но завишен в сравнение с предходния отчетен период, през който е под 1%. Като цяло може да се отчете, че в огромната си част съдиите от районните съдилища подготвят задълбочено делото и спазват процесуалните правила и норми.

Относителния дял на изцяло отменените решения на районните съдилища е 14.5 %, което е тенденция за плавно повишаване на този процент /за сравнение под 10 % от общо решените по същество през 2013 г. и 10% за 2012 година/.4.2.5. През годината в 10 случая се е наложило да се отменя ход по същество на въззивно дело, като констатации за това са направени и дадени препоръки в акта на годишната проверка на Варненския апелативен съд.
V. СРОЧНОСТ НА ПОСТАНОВЕНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ:

Съдебните актове по първоинстанционни и въззивни дела са постановявани изключително в срока по чл. 235 от ГПК.СПРАВКА

за срочност на съдебните актове

2012-2014


Инстанция

2012

2013

2014
до 1м.

над 1м.

до 1м.

над 1м.

до 1м.

над 1м.

Р

О

Р

О

Р

О

Р

О

Р

О

Р

О

I

748

786

20

-

620

719

25

4

556

513

23

5

II

980

694

13

-

415

679

13

-

492

634

18

-

Общо

1472

1480

33

-

1035

1398

38

4

1048

1147

48

5

Съдии без просрочени съдебни актове са: Б. Николова, В. Аракелян, Г. Чавдарова, Д. Митева, Евг. Мечева, Ж. Маркова, Ж. Димитрова, Кр. Табакова, М. Терзийска, М. Христова, Н. Дамянова и Цв. Павлова.


VI. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ
6.1.Обжалвани дела:
СПРАВКА

за обжалваните съдебни актове

2012-2014
2012

2013

2014

брой

брой

брой

Брой обжалвани


775


694


601

Брой върнати

604

555

561
реш.

опр.

реш.

опр.

реш.

опр.

Потвърдени

172

268

226

184

214

205

Отменени

и2

и3

и2

и3

и2

и3

и2

и3

и2

и3

и2

и3

30

6

65

-

17

12

39

1

22

15

52

9

36

65

29

40

37

61

Изменени

54

9

55

21

45

11

През отчетния период броят на общо обжалваните първоинстанционни и въззивни дела е 601. Броят на върнатите дела /по въззивна и касационна проверка/ през периода е 573, от които горните инстанции са проверили 296 броя решения и 277 броя определения.


6.2. Резултати по първоинстанционни дела:

6.2.1. Общо обжалвани първоинстанционни дела през периода са 473 броя /с въззивни и въззивни частни жалби/. Броят на общо върнатите дела е 460.

През отчетната 2014 година са върнати актове по общо 239 броя обжалвани решения по първоинстанционни търговски дела при следните резултати от проверките на въззивната инстанция:

160 броя дела – изцяло оставени в сила – 67.00 % /при индекс по този показател 63% за предходната година, което сочи на подобряване показателите за успеваемост в отделението/.

Други 79 броя дела са ревизирани както следва:

Изцяло отменени са 19 броя решения, което съставлява 7.95% от всички върнати обжалвани актове, при индекси за предходната година 6%, а за 2012 година 9%.

15 броя са изцяло отменени поради обективни причини – представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция, отказ или оттегляне на иска, постигане на спогодба, поради приемане на вземане на ищеца в хипотези на открито производство по несъстоятелност спрямо ответника, възражение за давност.

43 броя са частично отменени, в друга част са потвърдени /18%/.

2 броя са частично отменени поради обективни причини – представяне на нови доказателства.

Съпоставени с предходните години горепосочените цифри сочат положителна тенденция за повишаване качеството на работа в отделението.

През отчетната година са върнати актове по общо 221 броя обжалвани определения по първоинстанционни търговски дела като резултатите от проверките на горната инстанция са следните:

Изцяло потвърдени са 155 броя определения, което в процентно изражение съставлява 70.14%. Изцяло отменени са 48 броя определения и разпореждания, което съставлява 21.72%. Отменени поради обективни причини, както и изменени са други 18 броя.

6.3. Резултати от касационна проверка по въззивни дела:

През отчетният период 82 броя въззивни дела и 46 броя въззивни частни дела са били обжалвани пред ВКС.

През отчетния период са върнати от ВКС 57 броя дела по касационни жалби и 56 броя по касационни частни жалби.

От върнатите през периода обжалвани с касационна жалба 57 дела – 54 са потвърдени от ВКС, 3 са отменени изцяло.

От върнатите през периода обжалвани с касационна частна жалба 56 дела – 50 са потвърдени от ВКС, 5 са отменени /в това число индекс „3б” – 1 брой/ и 1 е изменено от касационната инстанция.

Доколкото касационното обжалване е обусловено от преценката за неговата допустимост по чл. 280 от ГПК, в периода от ВКС са върнати множество дела с определения за недопускане на касационно обжалване, поради което решенията, предмет на касационна проверка са ограничен брой.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница