Доклад за резултатите от одита на изпълнението на дейностите по управлението на спортните имотиДата09.08.2018
Размер187.92 Kb.
ТипДоклад


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА

ДОКЛАД

за резултатите от одита на изпълнението на

дейностите по управлението на спортните имоти –

общинска собственост, в Община Сливен

за периода от 01.01.2005 г. до 31.03.2006 г.

І. ВЪВЕДЕНИЕ
На основание на Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2006 г. и в изпълнение на заповед № ОД-1-18 от 11.12.2006 г. на директора на Териториалното поделение на Сметната палата – Бургас, е извършен одит на изпълнението на дейностите по управлението на спортните имоти – общинска собственост, в Община Сливен, който обхвана периода от 01.01.2005 г. до 31.03.2006 г.

Целта на одита е да се извърши проверка, анализ и оценка на дейностите по управление на спортните имоти – общинска собственост, съобразно законовите изисквания, за да се установи наличието на рискове при осъществяването им и да се прецени дали регламентираните във вътрешните актове ред, условия и процедури осигуряват добро управление.

За резултатите от одита е съставен одитен доклад № 0012001806, в който са отразени направените констатации, оценки, изводи и заключения, подкрепени с одитни доказателства. Докладът е връчен срещу разписка на кмета на общината на 15.03.2007 г.

В срока по чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (ЗСП) не е постъпило писмено становище по доклада от кмета на общината.

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на чл. 41, ал. 1 от ЗСП, и е приет с решение на Сметната палата от 28.06.2007 г.
ІІ. ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ОДИТ
1. Анализ и оценка на вътрешната нормативна уредба относно управлението на спортните имоти – общинска собственост, и съответствието й със Закона за общинската собственост, Закона за физическото възпитание и спорта и други законови и подзаконови нормативни актове

1.1. Редът за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е определен в наредба, приета от Общинския съвет (ОбС), в изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС). През одитирания период действат две наредби. • В наредбата, в сила до 30.06.2005 г., е включена разпоредба, даваща възможност спортните имоти – публична общинска собственост, да се предоставят безвъзмездно за ползване на „специализирани предприятия”, които не са предвидени в ЗОС като такива субекти. В същата наредба няма определен ред за отдаването на спортните имоти – частна собственост, под наем чрез търг или конкурс.

 • В двете наредби няма определен ред за предоставяне за ползване на спортни имоти – публична общинска собственост, изискващ се в чл. 49, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС).

1.2. В изпълнение на § 7, ал. 2 от ЗОС, ОбС е приел наредба за базисните наемни цени на общинските нежилищни имоти. През одитирания период действат две наредби.

 • В наредбите не са включени обектите, предназначени за спортна дейност, и не са нормативно определени базисни наемни цени при отдаването под наем на спортни обекти.

 • В чл. 16 от наредбата, в сила от 01.01.2006 г., е регламентирано, че предоставените помещения на организации, определени със ЗФВС, са с наемни цени 50% от базисните наемни цени.

1.3. В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права (НОАМТЦУПП) са определени цени при почасово ползване на училищна материална база, в т.ч. на спортен салон, плувен басейн и сауна. За останалите спортни обекти няма определени цени при почасово ползване.

Вътрешната нормативна уредба е създавала рискове и предпоставки за незаконосъобразност и затруднения при управлението на спортните имоти – общинска собственост.


2. Анализ и оценка за съответствие на действията по управление на спортните имоти със законовите изисквания

 • С решение № 456/11.02.1999 г. на ОбС спортните имоти са предоставени за стопанисване на търговското дружество със 100% общинско имущество “Инвест комплекс” ЕООД, Сливен. От предоставените имоти 15 са публична общинска собственост, а един имот е частна общинска собственост. Решението на ОбС е в нарушение на чл. 12, ал. 2 от ЗОС (ДВ, бр. 93 от 1998 г.), допускащ имоти – публична общинска собственост, да се предоставят за стопанисване само на организации или юридически лица на общинска бюджетна издръжка. В редакцията на чл. 12, ал. 2 на ЗОС (изм., ДВ, бр. 120 от 2002 г.) за имотите - публична общинска собственост, е отпаднала възможността за предоставяне на стопанисването им. Решението на ОбС не е приведено в съответствие с посочената промяна в ЗОС.

 • На основание на горното решение на ОбС на 12.01.2004 г. е сключен договор между кмета на общината и търговското дружество. Договорът е с предмет възлагане поддържането и експлоатацията на спортната база на територията на Сливен. Считано от 01.01.2006 г. е в сила нов договор с предмет “поддържане на спортни обекти и съоръжения в град Сливен”. Възлагането на търговско дружество да поддържа спортни имоти е в нарушение на чл. 16, ал. 1 от ЗОС (изм., ДВ, бр. 120 от 2002 г.), съгласно който поддържането и ремонтите на имотите и вещите - публична общинска собственост, се извършват от организациите или юридическите лица на бюджетна издръжка, на които са предоставени за безвъзмездно ползване.

 • С договорите между общината и търговското дружество е дадено право на търговското дружество да сключва договори със спортни клубове за безвъзмездно ползване на спортните обекти. Предоставеното право е в нарушение на чл. 8, ал. 1 от ЗОС (ДВ, бр. 120 от 2002 г.), изискващ управлението на общинската собственост да се извършва с решение на ОбС. Той не е приемал решения за предоставяне за безвъзмездно ползване на спортни обекти.

 • Не са застраховани застроените спортни имоти - публична общинска собственост, в нарушение на чл. 9, ал. 1 от ЗОС, с което е създаден риск имотите да не се възстановят след настъпване на застрахователни събития.

 • В актовете за общинска собственост на седем спортни имота, в нарушение на чл. 61 от ЗОС, не са отбелязани действията по управление на имотите, което не позволява проследяването на настъпилите промени.

 • В бюджета на общината за 2005 г. в дейност “Спортни бази за спорт за всички” за текущ ремонт са планирани 60 700 лв. с ДДС (50 583 лв. без ДДС). Средствата са предвидени общо, без да са определени конкретни обекти и видове строителни работи. Изпълнението на строителни и монтажни работи, свързани с поддържането на сгради, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3”б” от Закона за обществените поръчки (ЗОП -обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.), е обект на обществена поръчка и възлагането на текущия ремонт на спортните обекти е следвало да се извърши по реда на чл. 2, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1а от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП - ДВ, бр. 93 от 2004 г./. В нарушение на цитираните разпоредби от НВМОП, без да изиска не по-малко от три ценови оферти от различни кандидати за изпълнители, общината е възложила извършването на ремонта на “Инвест комплекс” ЕООД, с което е създадена предпоставка за неефективно разходване на бюджетните средства, предвидени за ремонт на спортните обекти.


3. Съответствие на предоставянето на спортните обекти за ползване за нуждите на физическото възпитание и спорта със законовите и подзаконовите изисквания

3.1. Ползване на спортните имоти и обекти на територията на Сливен

3.1.1. Ползване от спортни клубове


 • През 2005 г. търговското дружество “Инвест комплекс” ЕООД е сключило 11 договора със спортни клубове за безвъзмездно ползване на спортни обекти. Спортните обекти са предоставени за ползване на правоимащи спортни клубове - членове на лицензирани спортни федерации, съгласно изискванията на чл. 18 от ЗФВС.

 • В договор от 01.01.2005 г. между търговското дружество и Тенис клуб „АТП” е предвидено клубът да заплати такса от 1 500 лв. за временно ползване на спортен обект. Заплащането на таксата е без нормативно основание, тъй като в НОАМТЦУПП няма определена такава такса.

 • С договор кметът на общината е предоставил спортен обект за безвъзмездно ползване на Спортен клуб „Дориан Иейтс”, нечленуващ в лицензирана спортна федерация, в нарушение на чл. 18 от ЗФВС.

 • На спортен клуб, ползващ безвъзмездно общински спортен имот „Тенис кортове в кв. „Младост”, общината е издала разрешение за монтиране на временен преместваем търговски обект в имота. Разрешението е издадено при неспазване на Наредбата за реда при поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговия на територията на община Сливен (НРПВПСТ) поради:

- несключване на договор за наем или за дължима такса – нарушен е чл. 10, ал. 1 от НРПВПСТ;

- неопределяне на срок на действие на разрешителното – нарушен е чл. 11 от НРПВПСТ.

С горното общината не е защитила интересите си да получава приходи от имота си.

С издаденото разрешение за монтиране на търговски обект в спортния имот са създадени предпоставки последният да се ползва и за търговски цели, в нарушение на чл. 51, ал. 1 от ЗФВС, съгласно който предоставените общински спортни обекти и съоръжения на спортни организации следва да се ползват от тях по предназначението им.

С договор тенис клубът е отдал под наем временния преместваем търговски обект на търговско дружество. Поради неосъществен контрол общината е допуснала част от имота й фактически да се ползва под наем от трето лице, в нарушение на чл. 11, ал. 2 от ЗОС (ДВ, бр. 101 от 2004 г.).

3.1.2. Ползване от граждани.

От общинската администрация са изработени графици и е осигурен достъп на граждани да практикуват спортовете волейбол, тенис на маса, бокс, кикбокс и тенис корт. Без да са определени от ОбС, „Инвест комплекс” ЕООД събира такси от граждани, ползващи тенис маси. Таксите постъпват в касата на търговското дружество.

3.1.3. Ползване от детски градини, училища и извънучилищни звена за спортна дейност

Общината е изпълнявала задължението си по чл. 50, ал. 2 от ЗФВС, да предоставя безвъзмездно спортните обекти и съоръжения на детски градини, училища и извънучилищни звена за спортна дейност за провеждане на общински и областни ученически игри.

3.2. Ползване на спортни обекти - части от общински учебни заведения

Спортните обекти към училищните сгради са ползвани в съответствие със законовата уредба за реализиране на задължителните учебни програми и извънкласните занятия по физическо възпитание и спорт. Извън времето за учебна дейност спортните обекти към училищата са ползвани от граждани и спортни клубове срещу почасово заплащане, в съответствие с нормативната уредба на общината.

3.3. Ползване на спортни имоти на територията на кметствата към общината.

Спортните имоти на кметствата, които са в добро състояние, се ползват в съответствие с целите на ЗФВС.
4. Съответствие на предоставянето и ползването на части от спортни имоти със законовите и подзаконовите изисквания

При всички случаи на предоставяне и ползване на части от спортни имоти с административно и стопанско предназначение са допуснати нарушения на нормативната уредба като: • Срокът по договорите за наемане на помещения в административната сграда на Спортен комплекс “Покрит плувен басейн” е удължаван без решения на ОбС над максимално допустимия тригодишен срок, предвиден в чл. 14, ал. 3, от ЗОС (ДВ, бр. 120 от 2002 г.).

 • В нарушение на чл. 7, ал. 1 от НПУРОИ и на чл. 16, ал. 1 от НРПУРОИ, помещения в спортни имоти са предоставени за ползване без решения на ОбС:

- в Спортен комплекс “Зала за вдигане на тежести” - на областен експерт на Държавната агенция за младежта и спорта;

- в Спортна зала “Дружба” - на Областна дирекция “Полиция”, Сливен. • В нарушение на чл. 12, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС помещения в Спортен комплекс “Зала за вдигане на тежести” – публична общинска собственост, се ползват безвъзмездно от търговско дружество “Ученически отдих и спорт” ЕАД, София. Договорът с ползвателя е изтекъл през 2002 г. и няма сключени анекси за удължаването му.

 • Общината е допуснала Окръжната следствена служба – Сливен, ползвател на два етажа в административната сграда на Спортен комплекс “Покрит плувен басейн”, да преотстъпи един етаж от имота на трето лице - териториална структура на бюджетна организация, в нарушение на подписания договор.

 • Помещение в Спортен комплекс “Зала за вдигане на тежести” се ползва от Областния съвет на Български футболен съюз по договор с изтекъл срок на действие.

 • През одитирания период не са сключвани анекси за актуализиране на наемните цени.

При предоставяне и ползване на части от спортни имоти с административно и стопанско предназначение не е спазвана нормативната уредба и не са защитени интересите на общината.


5. Анализ и оценка на управленските действия по предоставяне на концесии на спортни имоти

През одитирания период в общината са в сила договори за концесии върху спортните имоти „Градски колодрум и тенис кортове в градската градина” и „Спортен комплекс „Хаджи Димитър”.

При одита се установи:


 • Общинският концесионен регистър не съдържа данни за длъжностно лице или структура, осъществяващи контрол по изпълнението на всеки от договорите за концесия, както и основни параметри на всяка от концесиите, в нарушение на чл. 75а, ал. 4, т.т. 9 и 10 от ЗОС (изм., ДВ, бр. 101 от 2004 г.). До общинския регистър не е създаден достъп чрез Интернет, в нарушение на чл. 75а, ал. 3 от същия закон, с което не е осигурена публичност и прозрачност на действията на общинското ръководство при предоставяне на концесии на спортни имоти.

 • В нарушение на чл. 41 от Наредбата за предоставяне на общински концесии през одитирания период няма отдавани от кмета заповеди и от общинската администрация не е осъществяван контрол по изпълнение на поетите с договорите задължения от концесионерите, въпреки че е изтекъл срокът на изпълнение на някои от тях, а други е следвало да се изпълняват постоянно.

 • Със заповед № РД-15-610 от 25.04.2006 г. кметът на общината е назначил комисия да осъществи контрол на изпълнение на задълженията на концесионерите за 2005 г. по двата договора за концесия на спортни имоти. Според съставените от комисията протоколи концесионерът на Спортен комплекс „Хаджи Димитър” е изпълнил задълженията си, а концесионерът на „Градски колодрум и тенис – кортове в градската градина” - част от задълженията си. В протоколите не е отразено дали са изпълнени задълженията на концесионерите относно осигуряване по график на свободен и безпрепятстван достъп до определени спортни обекти на граждани за упражняване на спорт за всички. Комисията не е изпълнила задължението си да изготви доклад до кмета на общината за установеното при проверката. Общината не е поискала предвидените в чл. 15, ал. 2 от договора неустойки за неизпълнение на задълженията на концесионера на „Градски колодрум и тенис – кортове в градската градина”, с което не е защитила интересите си.

Извършеният в последствие контрол за изпълнението на концесионните задължения е неефективен, тъй като не е обхванал изпълнението на всички задължения и не е предоставил информация на ръководството на общината за предприемане на управленски действия. • Дължимите през одитирания период концесионни възнаграждения по двата договора са внесени, като по договора за Спортен комплекс „Хаджи Димитър” е допуснато общо закъснение от 91 дни. За закъсненията не са начислявани и събирани лихви, предвидени в чл. 18.1. и чл. 18.2. от договора.

 • В общината няма информация за изпълнението на задължението на концесионерите да застраховат имотите, предоставени на концесия, изискващо се с чл. 9, ал.3 от ЗОС.


6. Анализ и оценка на взаимодействието при управлението и контрола на спортните имоти
6.1. Взаимодействие между структурните звена от общинската администрация

 • С действащите устройствени правилници на общинската администрация са определени структурните звена и функциите им по управлението и контрола при експлоатацията и ползването на спортните имоти.

 • Във Вътрешните правила за изграждане на системите за финансово управление и контрол (СФУК) не са определени ред и длъжностни лица за осъществяване на контрол по предоставянето за ползване на спортните имоти.

 • Кметът на общината е сключил договор за безвъзмездно ползване на спортен обект със спортен клуб “Дориан Иейтс”, в нарушение на чл. 18 от ЗФВС, тъй като клубът не е регистриран като член на лицензирана спортна федерация. Нарушението е допуснато поради неефективно взаимодействие между кмета на общината, заместник кмета по социални и хуманитарни дейности и главния юрисконсулт на общината.

 • Поради недобро взаимодействие между отделите към дирекция “Териториално и селищно устройство и общинска собственост” не са предприети действия за освидетелстване негодността за използване и за установяване погиването на обект “Покрит плувен басейн”, част от имот “Спортен комплекс, състоящ се от двуетажна масивна административна сграда и покрит плувен басейн”. Басейнът продължава да се води като съществуващ спортен обект в съответния акт за частна общинска собственост и в счетоводните регистри на общината.

 • Поради неосъществено взаимодействие на главния архитект с дирекция “Устройство на територията и общинска собственост”, разрешението за монтиране на преместваем търговски обект в спортен имот “Тенис кортове в кв. “Младост” е издадено в нарушение на Наредбата за реда при поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговия на територията на община Сливен.

 • Поради неосъществен контрол от дирекция “Териториално и селищно устройство и общинска собственост” по чл. 51а, ал. 1 от ЗФВС, е допуснато част от спортен имот, предоставен за ползване под наем на Окръжната следствена служба – Сливен, да се ползва без договор от трето лице.

При управлението и контрола на общинските спортните имоти структурните звена на общинската администрация не са взаимодействали ефективно.
6.2. Взаимодействие между общината и “Инвест комплекс” ЕООД, Сливен

 • Взаимоотношенията между общината и “Инвест комплекс” ЕООД относно управлението и контрола на спортните имоти са определени с договорите между кмета и търговското дружество.

 • В изпълнение на задълженията си по договора от 12.01.2004 г. търговското дружество е изготвило Програма за основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортните обекти и съоръжения на общината. Програмата не е разглеждана на заседание на ОбС и ръководството на общината не се е ангажирало с предвидените в програмата мерки.

 • В изпълнение на задълженията си по договорите общината е представяла на търговското дружество списъци на правоимащите спортни клубове за 2005 г. и за 2006 г. при сключване на договори за ползване на спортни обекти.

 • Търговското дружество не е уведомявало общината за всяка промяна в договорните отношения с ползвателите в неспазване на задължението си по договора от 12.01.2004 г. От своя страна общината не е изисквала такава информация от търговското дружество, като по този начин се е лишила от възможността да осъществява контрол по предоставянето и ползването на спортните имоти.

 • Поради неосъществен контрол от общината търговското дружество е допуснало следните нарушения при предоставянето на спортните имоти:

- всички четири договора за предоставяне на части от спортни имоти, сключени от търговското дружество, са без правно основание и в неспазване на нормативната уредба;

- от ползватели на спортни обекти се събират такси без нормативно основание;

- от наемател е преотстъпено помещение за ползване на трето лице.


 • Поради неефективен контрол и липса на информация, общината е заплатила на „Инвест комплекс” ЕООД неоснователно 2 080 лв. за електроенергия и вода на спортни обекти, които са били изплатени на търговското дружество и от спортните клубове - ползватели. По време на одита средствата се възстановиха в бюджетната сметка на общината.

Договорените права и задължения на “Инвест комплекс” ЕООД и на общината по отношение поддържането и експлоатацията на спортните обекти не във всички случаи са изпълнявани, поради което взаимодействието между тях не е достатъчно ефективно. Общината не е осъществявала контрол за спазване на нормативната уредба и на задълженията на ползвателите на части от спортните имоти с административно и стопанско предназначение.
7. Анализ и оценка на резултатите от управлението на спортните имоти
7.1. Наличие на стратегии и програми

 • В “Стратегия за развитие на Община Сливен за периода 2000 г. - 2006 г.” не са предвидени мерки и количествени измерители за реализиране на подцел “Поддържане и ефективно използване на изградената спортна база на територията на общината за развитие на ученическия и масов спорт”, което свидетелства за формален подход при разработването й.

 • За одитирания период общината няма приета от ОбС програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, в неизпълнение на чл. 59, ал. 4 от ЗФВС.

 • Разработени са от общинската администрация, но не са внесени за обсъждане и приемане от ОбС “Програма за развитието на физическата култура и спорта в детските градини в град Сливен за периода март 2004 г. – март 2005 г.” и “Концепция за развитието на физическото възпитание и социалния туризъм в Община Сливен за периода 2004 г. – 2008 г.”

 • В изпълнение на решение № 597/30.06.2005 г. на ОбС е разработена и на 06.01.2006 г. е внесена от кмета в ОбС “Програма за развитие на спортната база на Община Сливен в съответствие с изискванията на стандартите ISO за периода 2006 г. – 2008 г.” Към 31.03.2006 г. няма решение на ОбС за утвърждаване на програмата.

 • В изпълнение на чл. 66а от ЗОС кметът на общината е представил и ОбС е приел отчет за състоянието на общинската собственост за 2005 г. Отчетът не съдържа информация за състоянието на общинските спортни имоти и резултатите от управлението им.

Общината няма цялостна политика по отношение на спортните имоти, с което са създадени предпоставки управлението на тези имоти да се извършва без да се следват определени цели.
7.2. Резултати от управлението на спортните имоти на територията на Сливен

7.2.1. Приходи от ползването на спортните имоти и разходи за поддържането им • Общината не е извършвала контрол за законосъобразност на договорите, сключени от “Инвест комплекс” ЕООД, за поетите права и задължения от ползвателите, за размера на събраните наеми и такси и за ползването им за поддържане на спортните обекти. С управленското си бездействие общината не е защитавала ефикасно интересите си да се увеличават приходите за подобряване на състоянието на обектите.

 • За поддържането и модернизацията на спортните бази по Отчета за изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2005 г. са отчетени общо 154 620 лв., в т.ч. 104 635 лв. - за текущ ремонт, 20 000 лв. -за основен ремонт на зала “Васил Левски”, и 29 985 лв. - за придобиване на ДМА. Отчетените разходи са със 155% повече спрямо предвидените в първоначалния бюджет. В бюджета на общината за 2006 г. в дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” са планирани 308 500 лв. общо разходи за издръжка и 5 000 лв. за придобиване на ДМА. Не са предвидени средства за текущ ремонт. Към 31.03.2006 г. са отчетени 35 334 лв. общо разходи за издръжка. Разходите са отчитани по бюджетните параграфи при спазване на ЕБК за съответните години.

 • Спортните имоти на територията на Сливен са заведени в счетоводството на Управлението на общината в съответствие със СБП, с изключение на два имота. По време на одита двата имота се остойностиха и се заведоха на счетоводен отчет. С разходите за извършен основен ремонт в размер на 20 000 лв. не е завишена стойността на спортната зала, в неспазване на т. 16.15.2. от ДДС № 20 от 2004 г. По време на одита се взе счетоводно записване за увеличаване стойността на сградата.

7.2.2. Състояние на спортните имоти и постигнати спортни резултати

 • Общината е изпълнявала задълженията си по ЗФВС да поддържа и модернизира спортните обекти и съоръжения на територията на Сливен. В резултат на създадените добри условия за развитие на спорта през 2005 г. и 2006 г. състезателите от спортните клубове по лека атлетика, вдигане на тежести, борба, бокс, карате, акробатика и батут са спечелили на световни, европейски, балкански, държавни първенства и републикански шампионати за мъже, жени, юноши и девойки общо 114 златни, 117 сребърни и 185 бронзови медали. В европейските турнири по лека атлетика “Златна лига” и “Купа Европа” са спечелени съответно златен и бронзов медал. Спортните клубове от Сливен по баскетбол /мъже и жени/ и волейбол /мъже/ са участници в “А” групите на страната. Спортни федерации по борба, бокс, баскетбол, самбо, спортни танци и тенис на корт са предпочели републиканските им шампионати, първенства и турнири да се проведат в Сливен поради това, че състоянието на спортните имоти е осигурило необходимите условия за провеждането им.

 • Спортният обект “Покрит плувен басейн” е бил в лошо техническо състояние, поради което не е функционирал от преди 13 години. През периода, поради управленско бездействие, басейнът се е саморазрушавал под въздействие на атмосферни влияния и външни посегателства. Общината не е изпълнила задължението си по чл. 11, ал. 1 от ЗОС да управлява имота с грижата на добър стопанин.

Спортният комплекс е изграден върху терен, отреден за административна сграда и плувен басейн. С решение на ОбС теренът на плувния басейн е преотреден само за административна сграда и е извършена замяна на част от терена на басейна, с което общината е изменила предназначението на спортен имот, в нарушение на чл. 51а, ал. 3 от ЗФВС. Обектът не съществува от 2005 г. Чрез извършеното преотреждане и поради допуснатото саморазрушаване обектът окончателно е изгубил предназначението си на спортен имот.
7.3. Резултати от управлението на спортните обекти - части от общински учебни заведения

По-голямата част от физкултурните салони и плувните басейни към сградите на общинските училища са годни за провеждане на занятия по физическо възпитание и спорт, предвидени в учебните програми. Ползването на някои спортни обекти от граждани и юридически лица извън времето за учебна дейност е показателно за доброто им състояние.

Физкултурният салон на ОУ “Христо Смирненски”, гр. Кермен, не се ползва през зимния сезон поради неосигурено отопление. Плувният басейн в Х-то СОУ “Йордан Йовков”, Сливен, не функционира от 1996 г. поради неизвършени ремонти на паро- и водопроводната инсталации.

7.4. Резултати от управлението на спортните обекти в кметствата към общината

Общината не е изпълнявала задълженията си по чл. 4а, т. 2 от ЗФВС да поддържа и модернизира спортните обекти и съоръжения на територията на населените места. По отчета за изпълнение на бюджета на общината за 2005 г. са отчетени разходи за спортни имоти само в две кметства, които представляват 1,9% от всички разходи за издръжка на дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички”. В бюджета на общината за 2006 г. предвидените средства за спортните имоти на кметствата са 1,6% от планираните разходи за издръжка на дейността. Поради недоброто управление на спортните обекти в кметствата е допуснато четири стадиона и плувен басейн да бъдат ограбени и разрушени.

ІІІ. ПРЕПОРЪКИ
На основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП, се дават следните препоръки на кмета на общината:
1. Да се инициира приемането от ОбС на нормативна уредба, определяща:

a) условията и реда за предоставянето на спортните имоти – общинска собственост, за ползване от спортните организации, изискваща се в чл. 49, ал. 1 от ЗВФС;

б) такси и цени при ползване на спортните имоти – общинска собственост.
2. Да бъде преразгледан сключеният договор с „Инвест комплекс” ЕООД, Сливен, и да се приведе управлението на спортните имоти – общинска собственост, в съответствие с възможностите, предвидени в ЗОС.
3. Да се застраховат застроените спортни имоти – публична общинска собственост, за избягване на риска да не се възстановят имотите при настъпване на застрахователни събития.
4. Да се актуализират актовете за спортните имоти - общинска собственост.
5. Да се прекрати договорът със спортен клуб „Дориан Иейтс” за безвъзмездно ползване на спортен обект поради това, че клубът не членува в лицензирана спортна федерация.
6. Да се отмени разрешителното за поставяне на временен преместваем търговски обект в спортен имот „Тенис кортове кв. „Младост”, издаденото в неспазване на нормативната уредба.
7. Да се извърши анализ на всички договори за предоставяне на части от спортни имоти с административно и стопанско предназначение и да се предприемат необходимите законови действия за отстраняване на допуснатите нарушения.
8. Да се изготви и утвърди процедура за осъществяване на текущ ефективен контрол по изпълнението на задълженията на концесионерите.
9. За установените неизпълнени в срок задължения на концесионерите да се предприемат действия за събиране на дължимите неустойки и лихви, предвидени в договорите.
10. Да се изиска информация за застраховането на предоставените на концесия спортни имоти, като в случай на неизпълнение към концесионерите се предприемат ефективни действия за изпълнение на задължението им.

11. Да се регламентират във вътрешен нормативен акт процедури за взаимодействие между структурните звена на общинската администрация относно управлението и контрола на общинските спортни имоти.


На основание чл. 42, ал. 1 от ЗСП, в срок до 31.12.2007 г., кметът на общината следва да уведоми писмено Сметната палата за предприетите мерки по изпълнение на препоръките.
Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП, и е приет от Сметната палата с решение № 151 от 28.06.2007 г.

Георги МИХАЙЛОВ,

директор на

Териториалното поделение

на Сметната палата - Бургас
Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница