Доклад за шумовото натоварване в град пловдив през 2015 годинастраница1/3
Дата25.07.2016
Размер376.83 Kb.
ТипДоклад
  1   2   3


ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В ГРАД ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ НА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ ПРЕЗ 2015 Г.

С ДИНАМИКА ЗА ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

І. НОРМАТИВНА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА.
В последните години жителите на големите градове са подложени от 15 до 18 часа в денонощието под въздействието на шумове с нива от 60 до 80 dB(A). По главните градски улици, магистрали и кръстовища нивото на шума достига и до 85 dB(A), а в помещенията на сградите, разположени около тях, то е с от 10 до 20 dB(A), по-високо от нормативните изисквания.

Шумът, като замърсител на акустичната среда на човека оказва общо негативно влияние върху неговия организъм. Установено е, че няма жизнена функция в човека, която да не е засегната от вредното въздействие на шумово-вибрационните дразнения.

От направените през последните години изследвания са установени следните основни смущения и увреждания, предизвикващи отрицателни реакции у човека - от обикновени смущения до сериозни физиологични и дори патологични увреждания: смущаване на съня; смущавания при общуване (разговор); чувство на неудобство и не на последно място дори увреждане на слуха при кратковременни въздействия на шум с ниво над 120-150 dB(A) или продължително въздействие на шумове с ниво около 80 dB(A).

Броя на източниците на шум в града, главно транспортните средства, непрекъснато се увеличава. Статистиката показва, че движещите се моторни превозни средства са и ще бъдат основния нарушител на спокойствието и тишината в града. Към тях трябва да добавим и въздействието на шумове, излъчвани от различни производствени предприятия, цехове, работилници, строителна дейност, гаражи, обслужващи дейности по поддържане на чистотата в града и търговията, шумни забавления, атракции, дискотеки на открито, спортни площадки и игрища, неконтролируемото използване на озвучителни уредби и други шумни съоръжения.

Състоянието на шумовото натоварване в урбанизираните територии в страната се осъществява чрез Национална система за мониторинг на шума в околната среда, чиито функции са регламентирани с Наредба № 54 от 2010г. на МЗ и МОСВ за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (Обн. ДВ, бр. 3 от 2011 г.).

Регионална здравна инспекция (РЗИ) град Пловдив провежда мониторинг на шума, който включва системни наблюдения за определяне състоянието на шумовото натоварване, средночасовата интензивност на движението и структурата на транспортния поток в урбанизираните територии. Съобразно с характера на звуковите сигнали, формиращи акустичната среда в гр. Пловдив, за оценка е използван метод за непосредствено измерване на звуковите сигнали. Мониторингът е извършен през времевия интервал „ден“ от 7.00ч. до 19.00 ч., като е отчетена степента на дискомфорт през дневния период на денонощието.

Оценката на шумовото натоварване се извършва съгласно изискванията на Методика за определяне броя, разположението и разпределението на пунктовете за мониторинг на шума, както и периодичността на измерванията и/или изчисленията на шумовите нива, утвърдена от министъра на здравеопазването/Писмо с Изх.№99-00-76/22.02.2007 г./ в съответствие с посочените методи в Наредба № 6 от 2006 г. на МЗ и МОСВ за показатели за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн. ДВ, бр. 58 от 2006 г.)

Измерванията на шума се извършват в определените пунктове не по -малко от веднъж годишно в периодите май - юни и/или септември - октомври. Резултатите от измерванията и изчисленията са записани в протоколи съгласно Приложения № 1 и 2 от Наредба №54 от 13 декември 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда на МЗ и МОСВ, обн. ДВ, бр. 3 от 2011 г.

На територията на град Пловдив се контролират 45 пункта, чието разпределение и разположение е определено съгласно изискванията на горецитираните нормативни документи.

Разпределението на пунктовете за мониторинг на шума по територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях е следното:  1. 40% (18 пункта) са разположени на територии, прилежащи към пътни, железопътни и въздушни трасета. От тях:

  • 27% (12 пункта) се намират върху територии, подложени на интензивен автомобилен трафик;

  • 11 % (5 пункта) са върху територии, подложени на въздействието на релсов железопътен транспорт;

  • 2 % (1 пункт) е върху територия, подложена на въздействието на авиационен шум.

2. 29% (13 пункта) от пунктовете за мониторинг на шума са разположени върху територии с промишлени източници на шум – производствено - складови територии и зони;

3. 31% (14 пункта) от пунктовете за мониторинг на шума се определят върху територии, подлежащи на усилена шумозащита. В това число:

  • 16 % (7 пункта) са разположени в жилищни зони и територии с неутежнен акустичен режим;

  • 7 % (3 пункта) са в зони за обществен и индивидуален отдих;

  • 4 % (2 пункта) са в зони на лечебни заведения и санаториуми;

  • 2% (1 брой) в зони за научно-изследователска дейност;

  • 2 % (1 брой) в тихи зони извън урбанизираните територии.


ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТРАНСПОРТЕН ШУМ В ГР. ПЛОВДИВ
Данните за измерените шумови нива в пунктовете за мониторинг на шума по териториите и устройствените зони в урбанизираните територии и извън тях представяме в следната таблица:

Таблица 1

Пункт (вид, адрес)

измерена/

изчислена стойност

Норма

над/под

нормата

Еквивалентно ниво на шума

dB(A)

Гранична стойност

dB(A)

І. Пунктовете върху територии, прилежащи към пътни, железопътни и въздушни трасета.


1. Пунктове (№) върху територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик:
1. Бул."Руски", х-л “Лайпциг"

4. Бул."Македония", ст-н"Т.Диев"

5. Ул. "Пещерско шосе", РЗИ

7. Бул."Цар Борис III Обединител", Гарнизонен стол

8. Бул."Цар Борис III Обединител", бивша административна сграда "Петрол"

9. Бул."Христо Ботев ", Военна болница

10. Бул."България",х-л "Санкт Петербург”

11. Бул"Васил Левски", блок Гигант

12. Бул."Княгиня Мария Луиза",бивша баня "Здравец”

16. Бул."6-ти септември", № 198

19. Бул."Санкт Петербург", Пътен възел "Родопи”

35. Бул."В.Априлов",Северна страна на автомобилен мост70,2

69,3

71,2
72,5
70,6

70,0

68,5

70,2
71,9
70,9
70,8
69,1

60

60

60
60
60

60

60

60
60
60
60
60

над нормата

над нормата

над нормата
над нормата
над нормата

над нормата

над нормата

над нормата
над нормата
над нормата
над нормата
над нормата

2. Пунктове върху територии, подложени на въздействието на релсов, железопътен и трамваен транспорт:


2. ЖК"Тракия", ЖП гара, бул."Цар Симеон І"

22. Бул."Копривщица",Спортен комплекс Пловдив

23. Бул."Хр.Ботев", Сточна гара-

Административна сграда "Трансинг”

25. Бул."Христо Ботев"- Централна ЖП гара срещу Печатна база в-к "Марица”

27. ЖК"Прослав", ЖП спирка,ул."Просвета"67,6
70,3
73,0
70,1
61,1


65
65
65
65
65

над нормата
над нормата
над нормата
над нормата
под нормата

3. Пунктове върху територии, подложени на въздействието на авиационен шум:


33. ЖК "Тракия", бул."Цар Симеон"бл.222


68,2

65

над нормата

ІІ. Пунктовете върху територии с промишлени източници на шум

-производствено-складови територии и зони:


15. ЖК"Юрий Гагарин" ул."Борба",

Производствена база"Пловдивстройресурс”

24. ЖК"Христо Ботев" ЮГ ул."Д.Талев", Автокомплекс "Хаджията Груев”

26. Бул."Източен",Пивоварен завод "Каменица"

28. Бул."Кукленско шосе",Завод "Рекорд”

29. Бул."Източен",Автоцентър, администрация "Траурни дейности"

30. Бул."Дунав", Млечна промишленост

31. ЖК "Изгрев", ул."Удроу Уилсън", Завод за пластмасови тръби "Пластек”

32. Бул."България", Захарна фабрика "Кристал"

39. ЖК "Изгрев", ул."Ландос"-Шивашка фабрика "Кокет”

40. Бул."Ал.Стамболийски", Производствена база "Хелиос-Метал Център"

41. Бул."Н.Цанов",ул."К.Величков", Производствена база "Симид"

44. ЖК "Тракия","Ягодовско шосе", база "Пътища"АД

45. Бул."Санкт Петербург", Завод "Чайкафарм"

63,1
68,9
68,9

70,5
70,9

70,1

54,5
69,2

69,3
69,8
68,6
68,8
70,2


70
70
70

70
70

70

70
70

70
70
70
70
70под нормата
под нормата
под нормата

над нормата
над нормата

над нормата

под нормата
под нормата

под нормата
под нормата
под нормата
под нормата
над нормата


ІІІ Пунктовете върху територии, подлежащи на усилена шумозащита:


1.Жилищни зони и територии:


6. Бул."6ти септември", Адм.сграда "Горско стопанство"

17. Ул."Богомил",Стадион „Христо Ботев"

20. Бул."Хаджи Димитър",ОУ "Елин Пелин"

34. Ул."Авксентий Велешки",

ОУ "Стоян Загорчинов”

38. Ул."Скопие", Професионална гимназия по механотехника

42. ЖК"Юрий Гагарин",ул."Ст. и Обр. Обрейкови", СОУ "Христо Г. Данов"

43. Бул."Марица", ДОВДЛРГ "Олга Скобелева"
71,4
67,1
69,6
72,8
67,3
64,4
69,5


55
55
55
55
55
55
55


над нормата
над нормата
над нормата
над нормата
над нормата
над нормата
над нормата

2. Зони за обществен и индивидуален отдих:


13. Бул. "Ал.Стамболийски", Детска градина "Светлина”

14. Ж.К.Тракия,СОУ"Черноризец Храбър”

37. Ул."Авксентий Велешки", Централен градски парк "Цар Симеоновата градина"


69,4
68,1
69,0

45
45
45

над нормата
над нормата
над нормата

3. Зони за лечебни заведения и санаториуми:


3. Бул."Васил Априлов", Медицински университет

21. Бул."Коматевско шосе"

Дом за стари хора "Св.Василий Велики"


71,1
69,1

45
45

над нормата
над нормата

4. Зони за научно - изследователска дейност:


18. Ул."Менделеев",Аграрен университет

69,7

45

над нормата

5.Тихи зони, извън урбанизираните територии:


36. Кв."Коматево", ул."Захаридово", Детска градина

60,5

40

над нормата

Общ брой на пунктовете с нивата над нормата35

Извършените измервания показват, че граничните стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях, са превишени в 35 бр. от контролираните пунктове в гр. Пловдив. Процентно това, представлява 77,78 % от общия брой контролирани пунктове, като само в 22,22 % (10 бр.) от пунктовете нивото на шума съответства на регламентираните гранични стойности в Наредба № 6 от 2006 г. на МЗ и МОСВ за показатели за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн. ДВ, бр. 58 от 2006 г.), приложение 2, таблица 2.Успоредно с акустичните измервания се отчита и интензивността, и структурата на транспортните потоци, вида на пътната настилка, степента на застрояване и озеленяване и другите характеристики имащи отношение към акустичната среда на пункта и зоната в която се намира.
ІІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АКУСТИЧНАТА СРЕДА
Таблица 2 представя разпределението на регистрираните шумови нива през 2015 година на територията на град Пловдив по диапазони.

Таблица 2.

ГрадОбщ брой

пунктове

Разпределение на шумовите нива по диапазони (в брой пунктове)

под 58

dB(A)

58-62

dB(A)

63-67

dB(A)

68-72

dB(A)

73-77

dB(A)

78-82

dB(A)

над

82

dB(A)

над

ГС*

Пловдив

45

1

2

5

34

3

0

0

35Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница