Доклад за шумовото натоварване в урбанизираната територия на град русе ноември 2015 гДата07.08.2018
Размер55.72 Kb.
ТипДоклад
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ
ДОКЛАД

ЗА

ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ

В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ
НА ГРАД РУСЕ

НОЕМВРИ 2015 г.


Редица проучвания показват, че шумовият фактор има най-силно въздействие в урбанизирани райони с население над 100 000 жители. Транспортът, грешките в градоустройственото планиране, недостатъчната пропускателна способност на използваната транспортна мрежа, продължаващото застрояване на терени, разположени около шумни улици и булеварди, и липсата на подходяща шумозащита са причина за високо шумово натоварване на населените места.Град Русе е разположен в Централна Северна България, на брега на река Дунав, която е и граница с Република Румъния. Населението на града е 148 350 души (към 31.12.2012г., по данни на НСИ). Основни източници на шум в околната среда са автомобилния и железопътен транспорт, и промишлеността. През урбанизираната територия на града преминават участъци от основни национални и международни автомобилни и железопътни трасета. Промишлеността е обособена в две зони - източна и западна, като преобладават предприятия на леката, хранително-вкусовата, химическата промишленост, машиностроене, корабостроене, др.

В изпълнение на изискванията за мониторинг на Закона за защита от шума в околната среда (ДВ бр.74/2005г.), Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ бр. 3/2011г.), Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006г.), и Методика на Министерство на здравеопазването от 22.02.2007г., РЗИ - Русе извършва измервания и изчисления на шума, съгласно утвърдена Програма за мониторинг на шума в урбанизираната територия на град Русе.


І. НОРМАТИВНА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА

Контролът и управлението на шума в урбанизираните територии се извършва съгласно:  • Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета „относно оценката и управлението на шума в околната среда”.

  • Закон за защита от шума в околната среда (ДВ бр. 74/2005)

  • Закон за здравето (ДВ бр. 70/2004)

  • Наредба № 54 от 2010 г. на МЗ и МОСВ „за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда” (обн., ДВ, бр. 3 от 2011 г.).

Оценката на шумовото натоварване в урбанизираните територии се извършва съгласно изискванията на „Методика за определяне броя, разположението и разпределението на пунктовете за мониторинг на шума, както и периодичността на измерванията и/или изчисленията на шумовите нива”, утвърдена от МЗ, 2007 г.,

в съответствие с посочените методи в

Наредба № 6 от 2006 г. на МЗ и МОСВ „за показатели за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението” (обн., ДВ, бр. 58 от 2006 г).

По утвърдената Програма за мониторинга на шума в урбанизираните територии на гр. Русе общият брой на пунктовете са 30, включително 10 пункта, в които се измерват нивата на проникващ шум и 4 функционални зони.

Мониторингът се извършва по показател L - (усреднено еквивалентно) дневно ниво на шума, определящ степента на дискомфорт през дневния период на денонощието (7.00-19.00 ч.).
ІІ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТРАНСПОРТЕН ШУМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД РУСЕ


  1. Общият брой на пунктовете са 30. От тях върху територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик – 14 броя; върху територии, подложени на въздействието на релсов, железопътен и трамваен траспорт – 1 брой; върху територии с промишлени източници на шум – 7 броя и върху територии подлежащи на усилена шумозащита – 8 броя. В таблица 1 са изброени пунктове, наблюдаваните на територията на гр. Русе. В същата таблица са показани измерената или изчислена стойност на еквивалентното ниво на шум.

  2. Вид и състояние на пътната настилка, наклон на улицата, степентта на застрояване, брой на пътните платна и озеленяване са видни от протоколите (карти) за контрол на уличния шум.

Таблица 1.2. сравнява еквивалентните нива на шум за 2014 и 2015 г. и интензивността на транспортните потоци. Видно от таблицата е, че в 14 пункта се наблюдава увеличение, а в 14 пункта има намаление в броя на преминалите МПС. С най- голямо натоварване (най-голям брой преминали МПС) са: бул. “Христо Ботев”, бул.”Цар Освободител”, бул. “Липник”, бул.”Съединение”, бул.”България”, ул. “Тулча”, бул.”Скобелев”, ул.”Плиска” и ул. “Сент Уан”, които са улиците с най-висока интензивност на транспортните потоци и през 2014 г.

Средното еквивалентно ниво на шума е увеличено в 13 пункта, намалено в 14 и в 3 се запазва. С високо ниво на шум са: бул.”България”, бул. “ Христо Ботев”, ул.”Сент Уан”, бул. “Липник”, бул.”Скобелев”, бул.”Трети март” ул.”Плиска” и ул.”Тулча”.

Таблица 1.3. сравнява максимални, средни и минимални еквивалентни нива на шум за 2014 и 2015 г.:В максималните си нива шумът е увеличен в 13 пункта, намален в 13 и в 4 се запазва. В средните си нива шумът е увеличен в 13 пункта, намален в 14 и в 3 се запазва. В минималните си нива шумът е увеличен в 12, намален в 13 пункта и в 5 се запазва.

Таблица 1.4. сравнява еквивалентните нива на проникващ шум за 2014 и 2015 г. в 10 пункта:В 6 пункта има намаление на проникващия шум, а в 4 той се увеличава. Шумовите нива са над съответните гранични стойности са в 50 % от пунктовете. Запазва се тенденцията, в пунктовете, разположени в близост до улици с интензивен автомобилен трафик, проникващия шум да е над граничните стойности.
III. Анализ на състоянието на акустичната среда

Данните от извършените измервания, разпределени по диапазони на регистрираните шумови нива през 2015 в гр. Русе са представени в табл. 2 и следната диаграма:


От нея се вижда, че в диапазона под 58 dВ има 6 пункта. В диапазона 58–62 dВ има 0 пункта, в диапазона 63–67 dВ има 15 пункта, в диапазона 68–72 dВ - 7 пункта и в диапазона 73–77 dВ - 0 пункта.


IV. ТЕНДЕНЦИИ

Данните за периода 2006 - 2015 год. за разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива са представени в табл. 3 и 4.

На база данните от таблиците са изготвени диаграми, които показват тенденциите на шумовото натоварване по диапазони за съответния период.

За диапазоните под 58 dB; 58-62 dB; 73-77 dB се забелязва относително поддържане на броя пунктове през годините. За периода 2006-2015 се забелязва намаляване на пунктовете, в които е отчетен шум в диапазона 68-72 dB за сметка на 63-67 dB. Трайно се запазва тенденцията да няма пунктове с шум в диапазона 78-82 dB и над 82 dB.Преобладаващият шум за гр.Русе е в диапазона 63–67 dВ - 15 пункта, 68–72 dВ – 7 пункта и 73-77 dВ – 2 пункта.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕРКИ

За намаляване на шумовото натоварване в урбанизираната територия на град Русе препоръчваме на Община Русе:  • да осъществява контрол за качеството на изпълнение на основни и текущи ремонти и реконструкции на уличните настилки и мрежа;

  • да насърчава озеленителните и залесителни мероприятия;

  • да продължи наложилата се практика за поставяне на ограничители на скоростта върху пътното платно пред обектите, подлежащи на засилена шумоизолация.

Каталог: files -> eco
files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
eco -> Закон за банките и кредитното дело, пререгистрирана с рег. No 049/31. 03. 2000г от бнб за извършване на сделки в чуждестранна валута по безкасов начин и в наличност
eco -> Продукти свързани с енергопотреблението, които отговарят на изискванията на energy star
eco -> Анализ на качеството на атмосферния въздух
eco -> Доклад за качеството на питейните води в област русе за 2012 година януари 2013
eco -> Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция – русе
eco -> Програма за мониторинг на шума в урбанизираната територия на град Русе, в изпълнение на изискванията за мониторинг на: Закона за защита от шума в околната среда


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница