Доклад за състоянието на администрацията 2010 Съдържаниестраница1/34
Дата04.11.2017
Размер2.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТДоклад за състоянието на администрацията

2010

Съдържание

Констатации и препоръки 4

1. Развитие и оптимизиране на административните структури 4

2. Консултативни звена 4

3. Държавна служба 5

4. Административно обслужване и регулиране 7

5. Информационни технологии 8

6. Електронно управление 9

7. Достъп до обществена информация 10

8. Установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания 11

9. Антикорупционни мерки 13

10. Проекти в подкрепа на модернизирането на държавната администрация 14

I. Развитие и оптимизиране на административните структури 16

I.1. Анализ на състоянието и приемане на мерки за оптимизация на държавната администрация (2010 – 2011 г.) 16

I.2. Динамика в развитието на административните структури 17

I.3. Изменения в устройствените правилници на административните структури 24

II. Консултативни звена към Министерския съвет 27

II.1. Основания за създаване на консултативни звена 27

II.2. Консултативни звена към Министерския съвет по чл. 21, ал. 1 и чл. 53,
ал. 1 от ЗА 27


III. Държавна служба 30

III.1. Щатна численост 30

III.2. Незаети щатни бройки в държавната администрация 38

III.3. Реално заети щатни бройки в държавната администрация 40

III.4. Придобиване право на пенсия 43

III.5. Допълнителна обезпеченост с човешки ресурси 45

III.6. Неизползвани отпуски 46

III.7. Подбор и назначаване на служители в държавната администрация 46

III.8. Мотивиране на служителите в държавната администрация 51

III.9. Заплащане и допълнително материално стимулиране 54

III.10. Атестиране 59

III.11. Служебно и професионално развитие. Обучения 61

III.12. Прекратяване на правоотношения 65

IV. Административно обслужване и регулиране 68

IV.1. Административното обслужване като съществена част на административната реформа 68

IV.2. Ниво на развитие на административно обслужване 68

IV.3. Организация на административното обслужване 70

IV.4. Регулаторни режими 77

V. Информационни технологии 84

V.1. Стратегическо планиране 84

V.2. Национални комуникационни мрежи на държавната администрация 85

V.3. Институционализирани звена за развитие на информационните и комуникационните технологии 87

V.4. Компютърна обезпеченост 88

V.5. Електронен обмен на информация и информационни системи 88

VI. Електронно управление 90

VI.1. Стратегическо планиране 90

VI.2. Състояние на администрацията 93

VI.3. Сертифицирани административни информационни системи в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност 99

VI.4. Географски информационни системи (ГИС) за предоставяне на е-услуги 101

VI.5. Стратегически инвестиции и изграждане на инфраструктура на електронното управление 102

VII. Достъп до обществена информация 105

VII.1. Организация на достъпа до обществена информация 105

VII.2. Административен капацитет за осигуряване на достъпа до информация 107

VII.3. Процедури за разглеждане на искания за достъп до обществена информация 108

VII.4. Решения и откази за ДОИ 110

VIII. Установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания 112

VIII.1. Нормативна уредба 112

VIII.2. Органи и администрации с административнонаказателни правомощия и функции 113

VIII.3. Административнонаказателна дейност на администрациите 115

IX. Антикорупционни мерки.
Действия за повишаване на общественото доверие в професионализма и морала на служителите и за издигане престижа на държавната служба 123


IX.1. Стратегическо планиране на превенцията и противодействието на корупцията 123

IX.2. Нормативна уредба 124

IX.3. Дейност на специализираните структури в изпълнителната власт за противодействие на корупцията 124

IX.4. Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 129

IX.5. Обучение по превенция и противодействие на корупцията 132

IX.6. Действия за повишаване на общественото доверие в професионализма и морала на служителите и за издигане престижа на държавната служба 133

IX.7. Дисциплинарна отговорност на служителите в администрацията 134

X. Проекти в подкрепа на модернизирането на държавната администрация 135

X.1. Проекти, финансирани от държавния бюджет 135

X.2. Проекти, финансирани от ЕС и други чуждестранни донори 136

X.3. Административен капацитет в областта на програмирането и управлението на проекти и програми 137

Приложение 1 138

Структури на изпълнителната власт през 2010 година 138

Приложение 2 142

Консултативни звена към Министерския съвет през 2010 година 142

Приложение 3 144

Административни структури, които не попълват информация в ССАО 144

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 146
Съдържание на графиките и таблиците

Констатации и препоръки 4

1. Развитие и оптимизиране на административните структури 4

2. Консултативни звена 4

3. Държавна служба 5

4. Административно обслужване и регулиране 7

5. Информационни технологии 8

6. Електронно управление 9

7. Достъп до обществена информация 10

8. Установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания 11

9. Антикорупционни мерки 13

10. Проекти в подкрепа на модернизирането на държавната администрация 14

I. Развитие и оптимизиране на административните структури 16

I.1. Анализ на състоянието и приемане на мерки за оптимизация на държавната администрация (2010 – 2011 г.) 16

I.2. Динамика в развитието на административните структури 17

I.3. Изменения в устройствените правилници на административните структури 24

II. Консултативни звена към Министерския съвет 27

II.1. Основания за създаване на консултативни звена 27

II.2. Консултативни звена към Министерския съвет по чл. 21, ал. 1 и чл. 53,
ал. 1 от ЗА 27


III. Държавна служба 30

III.1. Щатна численост 30

III.2. Незаети щатни бройки в държавната администрация 38

III.3. Реално заети щатни бройки в държавната администрация 40

III.4. Придобиване право на пенсия 43

III.5. Допълнителна обезпеченост с човешки ресурси 45

III.6. Неизползвани отпуски 46

III.7. Подбор и назначаване на служители в държавната администрация 46

III.8. Мотивиране на служителите в държавната администрация 51

III.9. Заплащане и допълнително материално стимулиране 54

III.10. Атестиране 59

III.11. Служебно и професионално развитие. Обучения 61

III.12. Прекратяване на правоотношения 65

IV. Административно обслужване и регулиране 68

IV.1. Административното обслужване като съществена част на административната реформа 68

IV.2. Ниво на развитие на административно обслужване 68

IV.3. Организация на административното обслужване 70

IV.4. Регулаторни режими 77

V. Информационни технологии 84

V.1. Стратегическо планиране 84

V.2. Национални комуникационни мрежи на държавната администрация 85

V.3. Институционализирани звена за развитие на информационните и комуникационните технологии 87

V.4. Компютърна обезпеченост 88

V.5. Електронен обмен на информация и информационни системи 88

VI. Електронно управление 90

VI.1. Стратегическо планиране 90

VI.2. Състояние на администрацията 93

VI.3. Сертифицирани административни информационни системи в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност 99

VI.4. Географски информационни системи (ГИС) за предоставяне на е-услуги 101

VI.5. Стратегически инвестиции и изграждане на инфраструктура на електронното управление 102

VII. Достъп до обществена информация 105

VII.1. Организация на достъпа до обществена информация 105

VII.2. Административен капацитет за осигуряване на достъпа до информация 107

VII.3. Процедури за разглеждане на искания за достъп до обществена информация 108

VII.4. Решения и откази за ДОИ 110

VIII. Установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания 112

VIII.1. Нормативна уредба 112

VIII.2. Органи и администрации с административнонаказателни правомощия и функции 113

VIII.3. Административнонаказателна дейност на администрациите 115

IX. Антикорупционни мерки.
Действия за повишаване на общественото доверие в професионализма и морала на служителите и за издигане престижа на държавната служба 123


IX.1. Стратегическо планиране на превенцията и противодействието на корупцията 123

IX.2. Нормативна уредба 124

IX.3. Дейност на специализираните структури в изпълнителната власт за противодействие на корупцията 124

IX.4. Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 129

IX.5. Обучение по превенция и противодействие на корупцията 132

IX.6. Действия за повишаване на общественото доверие в професионализма и морала на служителите и за издигане престижа на държавната служба 133

IX.7. Дисциплинарна отговорност на служителите в администрацията 134

X. Проекти в подкрепа на модернизирането на държавната администрация 135

X.1. Проекти, финансирани от държавния бюджет 135

X.2. Проекти, финансирани от ЕС и други чуждестранни донори 136

X.3. Административен капацитет в областта на програмирането и управлението на проекти и програми 137

Приложение 1 138

Структури на изпълнителната власт през 2010 година 138

Приложение 2 142

Консултативни звена към Министерския съвет през 2010 година 142

Приложение 3 144

Административни структури, които не попълват информация в ССАО 144

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 146Докладът за състоянието на администрацията е изготвен в изпълнение на задължението, произтичащо от чл. 62 от Закона за администрацията. Информацията, която се съдържа в него, се основава на данните, подадени от административните структури на изпълнителната власт. В периода 5 януари – 15 февруари 2011 г. администрациите са отговорили на 307 въпроса, чрез попълване на съответните форми в Информационната система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрациите (ИСПОДСА). За оценката на състоянието на административното обслужване са ползвани данни, подадени от администрациите в Системата за самооценка на административното обслужване (ССАО). Настоящият е единадесетият пореден доклад.


Докладът е структуриран в десет раздела, които отразяват състоянието на администрацията по отношение на организационното развитие, държавната служба, административното обслужване и регулиране, достъпа до обществена информация, антикорупционните мерки, информационните технологии, електронното управление, проектите за модернизиране на държавната администрация. В доклада са създадени два нови раздела с информация за консултативните звена към Министерския съвет и за дейността по установяването на административни нарушения и налагането на административни наказания.

За първи път е включена информация за числеността в Министерството на вътрешните работи.

За целите на доклада районните администрации (в София, Варна и Пловдив) са разгледани като отделно ниво администрация.
Информацията, представена в доклада, позволява да се проследяват процесите в администрацията за по-дълъг период. Въз основа на анализа на данните са направени съответни констатации и препоръки.
Информационната система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрациите (ИСПОДСА) е вътрешна система за администрацията. Тя е интернет базирана, с персонализиран достъп за дистанционно попълване на информацията. Отчитаната информация е актуална към 31 декември на отчетната година.

Съдържанието на електронните форми в ИСПОДСА се съобразява с програмата на правителството и с неговите приоритети в областта на развитието и реформите в държавната администрация и изграждането на административния капацитет. Съдържанието на ИСПОДСА е структурирано по теми, които са обособени в раздели.


Основните теми, включени в доклада за 2010 г. са:

 • Динамика в развитието на административните структури – новосъздадени, преобразувани и преименувани структури; промяна на правилници за устройството и дейността на структурите; прехвърляне на функции към други структури, както и изнасяне на дейности извън прякото бюджетно финансиране;

 • Състояние на консултативните звена към Министерския съвет;

 • Държавна служба – щатна численост; заети и незаети щатни бройки; конкурсни процедури и назначаване; атестиране на държавните служители; прекратяване на правоотношения; служебно и професионално развитие; заплащане; осигуреност на звената по човешки ресурси;

 • Административно регулиране и услуги – нововъведени, облекчени и отменени регулаторни режими; управление на качеството при предоставяне на административни услуги; администриране на такси и цени;

 • Информационни технологии – материално-техническа и кадрова осигуреност;

 • Електронно управление – развитие на процеса на планиране, управление и прилагане на електронното управление;

 • Достъп до обществена информация – организация на достъпа до обществена информация (ДОИ); осигуреност с административен капацитет за предоставяне на ДОИ;

 • Административни нарушения и административни наказания – администрации и административни звена с функции по административнонаказателни производства (във връзка с установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания, налагане на глоби и имуществени санкции);

 • Антикорупционни мерки и действия за повишаване на общественото доверие в професионализма и морала на служителите и за издигане престижа на държавната служба – изграждане на инспекторати по чл.46, ал.1 и чл.46а от Закона за администрацията (ЗА); механизми за получаване и проучване на сигнали; предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; обучения във връзка с функциите на инспекторатите, дисциплинарна отговорност на служителите в администрацията;

 • Проекти в подкрепа на модернизиране на държавната администрация – проекти, финансирани от държавния бюджет, оперативни програми и други чужди донори.

В Доклада е обобщена информация от действащите 590 структури в системата на изпълнителната власт.


Всеки раздел съдържа предимно затворени въпроси, които засягат специфичен проблем. Анализът на натрупаната информация позволява да се отчита развитието на административната реформа.

Източник: Администрация на Министерския съвет

Графика 1: Отчетност на административните структури през 2010 г.1
Новосъздадените структури (през 2009 и 2010 г.), които за първи път отчитат състоянието на своята администрация, са 3 от централната администрация (ЦА) и 28 от териториалната администрация (ТА):


 • Изпълнителната агенция „Медицински одит”, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването;

 • Центърът „Фонд за трансплантация”, второстепенен разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването;

 • Комендантство – МО, юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на отбраната

 • областни дирекции „Земеделие”, второстепенни разпоредители с бюджетникредити към министъра на земеделието и храните.

Докладът не съдържа информация за Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и Антидопинговия център, поради това, че към 31.12.2010 г. те все още не са конституирани.


Не е представен пълен доклад единствено за състоянието на общинска администрация Етрополе.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница