Доклад за състоянието на горите. Подготовка на презентация за състоянието на горите, по данни от проекта FutMon, за представяне пред Съюза на лесовъдите в България и секция Лесотехнически науки към Съюза на учените в БългарияДата06.02.2018
Размер51.07 Kb.
Доклад за прогреса
за периода от началото на м. ноември до края на м. декември 2010 година
За периода от началото на м. ноември до края на м. декември по отделните дейности на проект FutMon – LIFE 07 ENV/DE/000218, по които ИАОС е асоцииран бенефициент е извършено следното:


 1. Изпълнение на дейностите, включени в работните пакети L1 и L2 на проекта - Изграждане на представителна мрежа за инвентаризация и широкомащабен мониторинг на горските екосистемии Представителен мониторинг върху изградената широкомащабна мрежа за оценка на горските условия, 2009 и 2010”.


Период на отчитане : 01.11.2010 г.- 31.12.2010 г. 1. Анализ и оценка от направената ревизия на съществуващата мониторингова мрежа и създадената нова мрежа относно:

 • участие в мрежата на пробни площи от мрежата на JSP Forest

 • характеризирането на най-характерните за българските гори биотопи

 • участие на пробни площи в Защитени зони от Екологичната мрежа

 • характеризирането на приоритетни местообитания, обект на опазване

 • процентното разпределение на пробните площи по дървесни видове и произход в съответствие на разпределението им в горския фонд на страната

 1. Обработка на данните за климатичната характеристика по райони и на замърсяването на въздуха

 2. Характеристика на почвите и растителните съобщества

 3. Визуализиране на информацията от оценка на короните и проследяване на тенденциите в „обезлистването” и „промяна в оцветяването”за по-дълъг период

 4. Преглед на Форми А1, А2, А3, В1, В2, В3 и С. Подготовка на обобщаващ доклад за състоянието на горите.

 5. Подготовка на презентация за състоянието на горите, по данни от проекта FutMon, за представяне пред Съюза на лесовъдите в България и секция Лесотехнически науки към Съюза на учените в България. 1. Изпълнение на дейностите, включени в работния пакет ІМ1 на проекта - „Селекция на пробни площи за интензивен мониторинг – гори за 2009 и 2010 г.”

Дейностите се извършват съгласно предварително определените графици и програми. На всеки 2 седмици се събират пробите от атмосферни отлагания, на всеки месец тези от лизиметрични води. Пробите се предават в лабораториите на ИАОС, където се анализират по зададените показатели. Протоколите с резултатите от извършените анализи се обработват и данните се вкарват за обработка в специално създадена програма. Събират се проби от дървесен опад, съгласно графиците.

Данните за качеството на атмосферния въздух и метео- параметрите се обработват и включват в базата данни на ИАОС.


Период на отчитане : 01.11.2010 г.- 31.12.2010 г.


 1. Химичен анализ на съдържанието на листни проби от стационарните пробни площи;

 2. Обработка на данните от химичните анализи на атмосферните отлагания и лизиметрични води за определения период;

 3. Анализ и оценка на данните от химичните анализи на съдържанието на дървесния опад за определения период;

 4. Анализ на данни за атмосферното замърсяване за определения период;

 5. Анализ на данни за характеристика на метеорологичните условия за определения период.

 6. Изготвяне и качване на данните за 2009 г. , в т.ч. :
 1. Данни свързани със здравословното състояние на горите - форми PLT,TRC, TRD, INV и PLI;

 2. Данните от фитоценотичните описания по флористичен състав, структура и динамика на растителните съобщества - форми PLV и VEM;

 3. Данните от почвените проучвания - форми PLS, prf, PFH, SOM;

 4. Данните за почвения разтвор - форми SSO,SSM,PSS;

 5. Данните за дървесния опад - форми LFP, LFM, LFO;

 6. Данните от химичните анализи на атмосферните отлагания, стъбления отток и лизиметрични води за определен период - форми PLD,DEM DEO;

 7. Данни за атмосферното замърсяване за определен период

 8. Оценка на данни за характеристика на метеорологичните условия за определен период

 9. Изготвяне и представяне на окончателния отчет съгласно договора.

На база получените резултати през 2010 г. е извършена оценка на данните, които определят предложените 3 пробни площи, като пробни площи-ядра, в които ще се извършват в бъдеще по-задълбочени проучвания (complete sets of mandatory “Level II core” parameters) following the new manual.
 1. Изпълнение на дейностите, включени в демонстрационния проект D2Изчисляване и оценка на пълния цикъл на хранителните вещества и критични натоварвания на замърсители в пробните площи за интензивен мониторинг - гори за 2009 и 2010 г.”

Период на отчитане : 01.11.2010 – 31.12.2010 година
В отчетния период е извършено следното:

1. Изготвяне на окончателен отчет, в това число: 1. Анализ и оценка на масата на дървесен опад и концентрацията на макро- и микроелементи в него;

 2. Анализ и оценка на химичния състав на почвения разтвор в проби взети през 2010 година. Оценка на йонния баланс в лизиметрични води при постъпване и износ на катиони и аниони.

 3. Оценка за загубата на базични катиони от почвата, чрез лизиметрични води.

 4. Оценка за загубите при постъпването на азот/ нитрати в подпочвените води, чрез лизиметрични води.

 5. Оценка за постъпленията и износа (баланс) на хранителните вещества, по данни за техните концентрации в растения, почви и лизиметрични води.

 6. Анализ на хранителния баланс на растенията, определяне на биомасата.

 7. Оценка на видовия състав в обособените през вегетационния период функционални групи растения и видовете с голяма фитоценологичната значимост.

 8. Оценка на критичните натоварвания и превишенията за киселинност, сяра и азот в пробните площи за 2008 и 2009 година.

 9. Прогноза за промяната на критичните натоварвания в случай на подмяна растителността в пробните площи.

 10. Измерване на масата и площта на листата от стационари Витиня и Ст. Оряхово за определяне на индекса на листна повърхност

 11. Анализ и оценка на съдържанието на хранителни елементи в растения по данни от интензивното пробонабиране през вегетационния период на 2010 година

 12. Определяне на най-подходящия период за взимане на листни проби през следващи периоди

 13. Окончателно попълване на задължителните форми за отчитане на резултатите от анализа на дървесен опад, лизиметрични води, атмосферни отлагания и фитоценотични проучвания

 14. Подготовка на презентация за изпълнението на проекта за експертния съвет на ИАОС
 1. Изпълнение на дейностите, включени в проектния пакет М8 – „Национално разпространение на информацията”

Период на отчитане : 01.11.2010 г.- 31.12.2010 г.
Във връзка с представяне на резултатите от изпълнението на Проекта и в изпълнение на изискванията поставени в дейност М8, през отчетения период беше подготвен и сключен договор с „Прима Принт” ЕООД за изработване и доставка на указателни табели за трите пробни площи на интензивния горски мониторинг по проекта. Предвидените средства от бюджета на проекта, позволиха изработването на указателни табели с по-малък размер за FutMon ПП – 36 на брой, които да се поставят в близост до посетителски центрове и на места с лесен достъп.

Указателните табели бяха изработени и доставени в срок, което позволи в началото на м. декември да бъдат монтирани в пробните площи.


Във връзка с представяне на резултатите от изпълнението на проект FutMon в България, се подготвя презентация за състоянието на горите, по данни получени от проекта FutMon. Презентацията ще бъде направена на форум организиран от Съюза на лесовъдите в България и секция Лесотехнически науки към Съюза на учените в България.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница