Доклад за състоянието на околната среда през 2012-та година съдържание страница I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната средастраница13/13
Дата08.05.2018
Размер2 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ВОДИ
Подобряване качеството от контролната дейност и ефективността, вследствие на което има намаляване на замърсяването на отпадъчните води, изпускани от емитерите и зауствани във воден обекти и изпълнение на дадените предписания.

Изпълнени са целите на РИОСВ Шумен по отношение опазване на водите

  • Недопускане включването на непречистени отпадъчни води във водоприемници от нови обекти и инсталации.

  • Завишаване последващ контрол на всички обекти с дадени предписания относно изпълнението им.

  • Завишаване качеството на дадените становища и изисквания към нови обекти като превантивен контрол

Липсващи ГПСОВ на по-големите селища на територията на РИОСВ гр.Шумен – Нови Пазар, Каспичан, Смядово, Омуртаг, въпреки предприети мерки от Кметовете на Общини и Общински ръководства за осигуряване на финансиране на проектите за изграждане на ГПСОВ, но през 2012 г. не е започнало изграждането на обектите.

Част от емитерите на производствени отпадъчни води са с остарели пречиствателни съоръжения и се нуждаят от тяхното модернизиране.


ПОЧВИ
Намалява нерегламентираното изхвърляне на отпадъци вършу почвата.
Остава проблема със съхранение на залежали и негодни за употреба пестициди в Б-Б кубове, общински, държавни и частни складове. Състояние и количества на пестицидите и свързаната с това потенциална възможност за замърсяване на прилежащи терени;
ОТПАДЪЦИ
Увеличава се броя на фирмите извършващи дейности по оползотворяване на отпадъци. Фирмите предприемат действия по намаляване на образуваните отпадъци.

Общините започнаха подготовката по изграждане на площадки за събиране на отпадъци от домакинства: едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и др., което ще доведе по ефективното управление на тези видове отпадъци.
БРЗТ

В резултат от своевременно извършените от РИОСВ - гр. Шумен проверки на билкозаготвители, както и такива извършващи билкоизкупуване и заготвяне на билки до голяма степен се ограничи и предотврати незаконния добив на билки и търговия с тях.

През 2012 г., както и през предходните години, продължиха дейностите по прибирине и грижата за ранени птици и животни, както от защитени видове, така и на такива, които не са обявени за защитени.
ОХВ и УР
През 2012 г. продължи изпълнението по укрепване, прилагане и налагане на законодателството по управление на химикалите с цел да се ограничава и предотвратява риска за човека и околната среда от въздействието на всички химични вещества, класифицирани, като опасни по смисъла на Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси /ЗЗВВХВС/, които се съхраняват, произвеждат и употребяват на територията на РИОСВ-Шумен.

През 2012 г. бе извършен контрол по управлението на опасните химични вещества и препарати, което е свързано с намаляване на риска за здравето на хората и околната среда и предотвратяване на последствията при евентуални големи промишлени аварии  при работа с опасни химични вещества и смеси.

Експертите от направлението оказват текуща помощ на операторите, в изпълнение на изискванията на Регламент REACH, Регламент /ЕО/648/2004, Регламент (EO) 1272/2008. Регламент 689/2008(PIC), Регламент 850/2004 (POPs), Регламент 1102/2008 (Живак), Наредбата за съхранение на опасни вещества и смеси, Закона за опазване на околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.
Насоки за подобряване на работата на инспекцията
Едно от основните предизвикателства в работата на направление „Опазване чистотата на въздуха” през 2013-та г. ще бъде възможно най-голямото намаляване нивата на ФПЧ 10 във въздуха в гр.Шумен. За целта ще бъде засилен контрола по прилагането и изпълнението на мерките, заложени в плана за действие в Общинската програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми нива на фини прахови частици в атмосферния въздух с цел подобряване на КАВ в гр. Шумен. В тази връзка, насоките на работа ще бъдат минимизиране и ограничаване на изпусканите в атмосферния въздух емисии на вредни вещества от промишлените обекти; проверки на ефективността на пречиствателни съоръжения; оптимална работа на инсталациите (горивни и технологични); осъществяването на превантивен контрол, посредством издаване на становища на етап преди проектиране, гарантиращ използването на НДНТ и спазване на нормативните изисквания. За подобряване работата на експертите отчитаме необходимост от провеждане на семинари и работни срещи, организирани от МОСВ, ИАОС и други организации, във връзка с прилагането на нормативната уредба.

Основните насоки в работата на РИОСВ-Шумен, по отношение опазването чистотата на водите, ще бъдат намаляване замърсяването на водните обекти с отпадъчните води от канализационни мрежи, производствени дейности и фирми, заустващи във водни обекти. При проверките ще се търси осигуряване и поддържане на нормалната експлоатация на съществуващите изградени пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. При необходимост, ще се изисква подобряване технологията на пречистване и изграждане на нови или реконструкция на съществуващите съоръжения с цел достигане на индивидуалните емисионни ограничения. Една от основните насоки на работа ще бъде максимално съдействие на общинските администрации, по отношение изграждане на необходимите селищни пречиствателни станции за отпадъчни води.

Като предизвикателство за работата на направление „УООП” през 2013 година се очертава въвеждане на новите изисквания по отношение на общините и юридическите лица. Предстои усилена работа, вкючваяща както контол, така и съдействие на общините при прилагане и популяризиране на новите им задължения по чл. 19 от ЗУО, относно изграждането на площадки за разделно събрани отпадъци от домакинствата и такива за съхранение на битови биоразградими отпадъци, както и постигане на целите за третиране на отпадъци от домакинства. Основната насока е издаването на разрешения по чл.67 от ЗУО за лицата извършващи дейности по третиране на отпадъци от ОЧЦМ, метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС, в изпълнение на разпоредбите по §7 от ПЗР на ЗУО, както и проверките по чл. 70, ал. 2 от ЗУО.

Основната насока в работата на експертите от направление „ОХВ” е осъществяване на по-нататъшния контрол по изпълнение на задълженията за извършване на регистрация на фирмите, заявили намерение за регистрация по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), които не са изпълнили задълженията си. На следващо място, във връзка с влизане в сила на Регламент /ЕО/ 757/2010 за изменение на Регламент /ЕО/ 850/2004 и включване на нови УОЗ в неговите приложения, в следствие на извършеното проучване, относно пускането на пазара, вноса/износа и употребата на търговски смеси на PFOS и PBDE в самостоятелен вид, в смеси и изделия на територията на РИОСВ Шумен и изготвения списък на фирми, на които ще бъде извършена проверка във връзка с пускането на пазара, вноса/износа и употребата на търговски смеси на PFOS и PBDE в самостоятелен вид, в смеси и изделия, предстои да бъдат извършени предвидените проверки. Във връзка с провеждането на втория хармонизиран европейски проект за подготовка и прилагане и налагане изискванията на Регламент „ REACH”- REACH en – Forsce-2 (REF) и с цел координиране на контролната дейност по проекта с ИА”Главна инспекция по труда”и РЗИ, предстои да се изготви график на проверките на определените предприятия от регион РИОСВ Шумен, които ще бъдат проверени в рамките на проекта.Една от насоките в работата на направление «БРЗТЗСР» през 2013-та г. ще бъде отразяване в КВС на новата защитена местност „Каньона”, земл. с. Каспичан, общ. Каспичан, в т.ч. и обозначаване границите на защитената местност с трайни и ясно видими знаци на терен. Основното предизвикателство, което стои пред експертите, е изготвяне на електронна база данни, която да визуализира кумулативното въздействие от одобрени и/или реализирани инвестиционни предложения, планове/програми/проекти за изграждане на ветроенергийни и соларни паркове.


VII. ПРИЛОЖЕНИЯ


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница