Доклад за състоянието на околната среда през 2012-та година съдържание страница I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната средастраница2/13
Дата08.05.2018
Размер2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

- Зелен телефон: 0885/750275; 054/ 856 501; 054/ 876 840;
II. АНАЛИЗИ ПО КОМПОНЕНТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ІІ.І. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
1. Мрежа за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ гр.Шумен като част от НСМОС – подсистема “въздух”.
За контрол на показателите характеризиращи качеството на атмосферния въздух в гр. Шумен, като част от националната система за мониторинг, работи автоматична измервателна станция (АИС). Съгласно класификацията на пунктовете за мониторинг АИС Шумен е градски фонов пункт (ГФ), с обхват 100 м – 2 км.

През годината, в изпълнение на утвърден график за 2012 г. бяха организирани измервания за определяне качеството на атмосферния въздух по контролираните параметри в гр. Каспичан и гр. Смядово от мобилна автоматична станция (МАС) на РЛ гр. Варна към ИАОС гр. София. Измерванията са извършени през периодите:

- гр. Смядово - 23.04.2012 г. – 14.05.2012 г.; 05.06.2012 г. – 13.06.2012 г.; 18.09.2012 г. – 02.10.2012 г. и 17.10.2012 г. - 30.10.2012 г.

- гр. Каспичан - 05.03.2012 г. – 13.03.2012 г.; 14.05.2012 г. – 28.05.2012 г.; 13.06.2012 г. – 21.06.2012 г.; 11.09.2012 г. – 17.09.2012 г.; 02.10.2012 г. - 17.10.2012 г. и 30.10.2012 г. - 06.11.2012 г.


2. Качество на атмосферния въздух – състояние и тенденции
АИС регистрира концентрациите на ФПЧ10 (фини прахови частици), SO2 (серен диоксид), NO2 (азотен диоксид) и О3 (озон). Станцията работи при непрекъснат режим – 24 часа в денонощието, като регистрира средночасови стойности за посочените замърсители и стандартен набор от метеорологични параметри (СНМП), включващ температура на въздуха, скорост и посока на вятъра, атмосферно налягане и др.


Замърсител

ФПЧ10

Pb аер

SO2

NO2

CO

H2S

Бен

зен


NH3

ПАВ

As аер

Cd аер

Ni

ФПЧ2,5

NO

O3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Общ брой пунктове -1

АИС-Шуменда

-

да

да

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

да

Регистрирани концентрация над ПС над СЧН или ПДКм.е.

АИС-Шумен

-

-

не

не

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

не

Регистрирани концентрация над СДН

АИС-Шумен

да

-

не

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Регистрирани концентрация над СГН

АИС-Шумен

да

-

-

не

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Пределно допустима концентрация (ПДК) е концентрация на вредните вещества в атмосферния въздух на населените места, която за определен период от време трябва да не оказва нито пряко, нито косвено вредно въздействие върху организма на човека.

Максималната еднократна концентрация най- високата от краткосрочните концентрации за определен замърсител, регистрирани в даден пункт за определен период на наблюдение.

Средноденонощната концентрация е средната аритметична стойност от еднократните концентрации, регистрирани неколкократно през денонощието или тази, отчетена при непрекъснато пробовземане в продължение на 24 часа.

Средногодишната концентрация е средната аритметична стойност от средноденонощните концентрации, регистрирани в продължение на една година.

Норма за качеството на атмосферния въздух е всяко ниво, установено с цел избягване, предотвратяване или ограничаване на вредни въздействия върху здравето на населението и/ или околната среда, което следва да бъде постигнато в определен за целта срок, след което да не бъде превишавано.

СЧН – средночасова норма

СДН – средноденонощна норма

СГН – средногодишна норма

ФПЧ10” са всички частици, преминаващи през размерно- селективен сепаратор, определен съгласно референтния метод за вземане на проби и измерване нивата на ФПЧ10, с 50%-на ефективност на задържане при аеродинамичендиаметър на частиците до 10 микрона.

През 2012 г. АИС е регистрирала 76 превишения на средноденонощната норма (СДН - 50 mg/m3) по показател ФПЧ 10, отразени в таблицата по долу по месеци. За SO2 на са отчетени превишения на СДН – 125 mg/m3.
Брой регистрирани превишения на СДН

Месец

ФПЧ 10

АИС

Шумен – 2012 г.

Януари

12

Февруари

22

Март

12

Април

0

Май

0

Юни

0

Юли

0

Август

1

Септември

0

Октомври

2

Ноември

12

Декември

15
Общ брой превишения на СДН през 2012 г.

76

Измерените средноденонощни концентрации на ФПЧ10 за отделните месеци на 2012 г. са изобразени нагледно в представените диаграми.

Измерените средноденонощни концентрации на SO2, за отделните месеци са изобразени нагледно в представените по долу диаграми.
Вижда се че измерените концентрации са много по-ниски от средноденонощната норма за SO2, която е 125 mg/m3.

Пиковете на измерените средноденонощни концентрации на и ФПЧ 10 и SO2 през 2012 г. са изобразени в представените по долу диаграми.Максималните средноденонощни концентрации регистрирани през отделните месеци за ФПЧ10 и SO2 са посочени в таблицата по долу.


Максимални регистрирани средноденонощни стойности на ФПЧ10 и SO2

по месеци за 2012 г.
Месец

ФПЧ 10

СДН - 50 mg/m3

SO2

СДН - 125 mg/m3

max


Превишение в пъти

max


Превишение в пъти

АИС

Шумен

Януари

252,9

5,1

14,4

-

Февруари

225,5

4,51

26,8

-

Март

92,8

1,86

13,8

-

Април

45,25

-

41,7

-

Май

39,3

-

11,5

-

Юни

33,9

-

7,7

-

Юли

49,5

-

7,4

-

Август

55,8

1,11

8,6

-

Септември

41,3

-

8,9

-

Октомври

56,3

1,13

11,8

-

Ноември

190,3

3,8

26,3

-

Декември

327,8

6,56

33,9

-

През 2012 г. не са регистрирани превишения на средночасовите норми (СЧН) за показател серен диоксид и азотен диоксид. Не е регистрирана и концентрация на О3, превишаваща прага за информиране на населението (средночасова стойност ) - 180mg/m3. Краткосрочната целева норма по показател О3 (озон) - максимална 8 часова стойност в рамките на денонощието – 120 мкг/м3 е превишена 10 пъти през годината (съгласно изискванията КЦН следва да не бъде превишавана повече от 25 пъти за една календарна година, осреднено за тригодишен период). Нормативно няма регламентирана средночасова норма за ФПЧ 10.

Максимални регистрирани средночасови стойности на SO2 , NO2 и О 3, по месеци.
Месец

SO2

СЧН-350 mg/m3

NO2

СЧН -200mg/m3

О3 - Праг за информиране на населението-180mg/m3

max

mg/m3

Превишение в пъти

max

mg/m3

Превишение в пъти

max

mg/m3

Превишение в пъти

АИС

Шумен

Януари

34,33

-

144,93

-

78

-

Февруари

57,83

-

170,86

-

109,11

-

Март

31,83

-

105,87

-

100,91

-

Април

155,4

-

67,45

-

116,82

-

Май

48,17

-

57,34

-

114,68

-

Юни

27,11

-

39,94

-

115,56

-

Юли

22,34

-

45,99

-

134,60

-

Август

38,53

-

62,59

-

154,62

-

Септември

36,55

-

69,01

-

148,81

-

Октомври

35,47

-

89,62

-

127,98

-

Ноември

62,64

-

94,27

-

78,82

-

Декември

91,74

-

154,35

-

92,10

-

Най-висока средночасова концентрация на SO2 – 155,4 mg/m3 е измерена през м. април. Най-висока средночасова концентрация на NO2170,86 mg/m3 е измерена през м. февруари.

Превишенията на краткосрочната целева норма по показател О3 (озон) - максимална 8 часова стойност в рамките на денонощието – 120 мкг/м3 са регистрирани основно през летния период на годината и предполагаемите причини за това са високите температури и повишаването на слънчевата активност.

Регистрираните средноденонощни наднормени концентрации през 2012 г., определят превишаването на средногодишната норма (СГН) на ФПЧ10 - 40 mg/m3. Въз основа на всички средноденонощни регистрирани концентрации през 2012 г. се формира средногодишна концентрация 44,04 mg/m3.


Регистрираните концентрации на азотен диоксид, са определящи за отчетената ниска средногодишна концентрация по показателя. При СГН 40 mg/m3, отчитаме средногодишна концентрация от 18,68 mg/m3, изобразено на диаграмата.

От представените диаграми може да се направи обобщена оценка, че прахообразните и газообразните замърсители на атмосферния въздух за населеното място са с по-високи стойности през есенно – зимния (отоплителен) сезон, периода с използване предимно на твърди горива в битовия сектор, както и завишаване на необходимото време за достигане на устойчив режим на работа на ДВГ на автомобилите, вследствие на понижените температури. При работа на ДВГ до достигане на оптимален температурен режим, емисиите в изгорелите газове нарастват и в резултат на непълно изгаряне на постъпилата в цилиндрите гориво-въздушната смес.

През летния сезон се наблюдават устойчиво по-ниски стойности на замърсителите, като се регистрират единични завишени стойности, формирането на които се дължи на възникнали локални източници и ограниченото разсейване вследствие на климатичните и метеорологичните фактори.

През годината в изпълнение на утвърден график за 2012 г. бяха извършени измервания за определяне качеството на атмосферния въздух по контролираните параметри в гр. Смядово и гр. Каспичан от мобилна станция на РЛ гр. Варна към ИАОС гр. София. В гр. Каспичан за общо 51 денонощия са отчетени 2 превишения на СДН по показател ФПЧ 10. (през периода 05.03.2012 г. – 13.03.2012 г.). В гр. Смядово (общо 51 денонощия) е регистрирано 1 превишение на СДН по показател ФПЧ10 (през периода 17.10.2012 г. - 30.10.2012 г.). Не са измерени стойности над пределно допустимите концентрации по показатели азотен оксид, серен диоксид и озон.


Причините за регистрираните наднормени стойности в гр. Шумен на фини прахови частици са използваните през отоплителния сезон горива в битовия сектор, запрашените улични платна, автомобилният транспорт и метеорологичните условия. За разпространяване на праха спомага и непрекъснато растящият брой на автомобилите движещи се по пътните артерии. През отоплителният сезон в битовия сектор се използват основно твърди горива – дърва и въглища. Високото пепелно съдържание във формираните отпадъчни газове при изгарянето им оказва влияние върху замърсяването на атмосферния въздух.

Съпоставката на измерените от АИС Шумен концентрации на ФПЧ10 през 2012 г. с предходните 2011 г., 2010 г. и 2009 г. показва, че през 2009 г. - 23 %, през 2010 г. – 25 %, през 2011 г. 30 %, а през 2012 г. 21 % от регистрираните средноденонощни концентрации превишават СДН - 50 mg/m3, т.е. видно е намаляване на броя на регистрираните превишения в сравнение с предходните години, като и през четирите години същите са отчетени основно през зимния период. През 2011 г., 2010 г. и 2009 г. АИС е регистрирала съответно 109; 91 и 85 превишения на СДН по показател ФПЧ 10 . За SO2 и NO2 превишения на са отчетени. През предходните 2009 г., 2010 г. и 2011 г. също е превишена СГН на ФПЧ10 , като средногодишната концентрация е съответно 42,96 mg/m3 , 44,3 mg/m3 и 47,2 mg/m3

Отчетените средногодишни концентрации през 2012 г., 2011 г., 2010 г. и 2009 г. спрямо СГН са нагледно съпоставени на диаграмите по долу.През 2012 г. Община Шумен продължава да изпълнява „Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за нивата на фини прахови частици ФПЧ10 в атмосферния въздух на Община Шумен” с период на действие 2009 г. – 2014 г., включваща план за действие с мерки за изпълнение от 2010 г. до 2014г.

През 2012 г. в съответствие с изпълнение на мерките заложени в плана за действие с цел подобряване на КАВ са осъществени следните дейности:

Sh_i_4.1 - газифициране на обществени сгради;

Sh_о_4 - саниране на общински сгради;

Sh_t_1.4 - прилагане на химически заместители при третиране на уличната мрежа против замръзване;

Sh_t_1.12 - рехабилитация на улична мрежа;

Sh_t_1.2 - модернизиране на пътна настилка;

Sh_о_1.6 - възможно най - ранно миене на маркуч след опесъчаване през зимата в дни с положителни температури /изпълнява се ежегодно/;

Sh_f_1.9 - поетапно ограничаване на ръчното метене и замяна със специализирана техника, гарантираща отстраняване на праха от настилките без разпрашаване, където позволява пътната инфраструктура;

Sh_i_2.1 - информационни кампании за разясняване и стимулиране използването на по - качествени горива;

Sh_t_5.5 - създаване на зелени пояси по периферията на града;

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница