Доклад за състоянието на околната среда през 2012-та година съдържание страница I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната средастраница4/13
Дата08.05.2018
Размер2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Налични количества залежали пестициди в “B-B” кубове на територията на РИОСВ –Шумен:
Местоположение на Б-Б кубовете

Количества на ПРЗ

кг/л

Населено място

Община

Брой

1

2

3

4

1. гр. Опака – прилежаща територия /пр.т./ склад ПРЗ

Опака1417100кг / 7200 л2. с. Градище –селскостопанско летище

Шумен


15


27000кг / 5300л


3. с. Конево – пр. т. склад ПРЗ

Върбица

6

12600кг / 500л4. с. Изгрев – пр. т. склад ПРЗ

Венец

32

45000кг / 2900л5. с. Марково – пр. т. склад ПРЗ

Каспичан

12

21300кг / 4800л6. с. Хърсово – пр. т. склад ПРЗ

Никола Козлево


6

2100кг / 3100л


7. с Сини вир- пр. т. склад ПРЗ

Каолиново

4

10800кг / 200л


8.с. Хан Крум- пр. т. складПРЗ

Велики Преслав

34

55630кг / 10800л


9. гр. Смядово пр. т. склад ПРЗ

Преслав

Смядово

6

13700кг / 1500л10. с. Мировци – пр.т. склад ПРЗ

Нови пазар


8


17500кг / 2100 л


11. гр. Омуртаг- депо ТБО

Омуртаг

9

15300кг / 7800л
През 2012г. е извършвано пробонабиране от шест пункта на НСМОС, съответно пункт № №352 в с. Методиево, №355 в с. Ясенково, № 367 в с. Драгоево, №369 в с. Коньовец, № 370 в с. Становец и № 382 в с. Бял бряг. Не е установено превишаване на нормите по показателите: полициклични ароматни въглеводороди, полихлорирани бифенили, органохлорни пестициди. По всички показатели резултатите са сравнявани с предохранителните концентрации и максимално допустими концентрации съгласно Наредба №3/12.08.2008 г. за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите.
3. Замърсяване на почвите с продукти за растителна защита /пестициди/

Вследствие на промените в земеделието на територията на Шуменска и Търговищка области бяха останали големи количества негодни за употреба пестициди. В 11 общини проблемът е окончателно решен с депонирането им в Б-Б кубове и в централни складове. В минали години МОСВ отпусна бюджетни средства и финансира проекти за тяхното прибиране, екологично съхраняване и саниране на складове.

Представител на екоинспекцията извършва ежегодни проверки по състоянието на складове и Б-Б кубове и количествата съхранявани в тях залежали и негодни за употреба пестициди. За Шуменска област са проверени 11 склада и 9 бр. площадки с Б-Б кубове в т.ч. складове в с. Мараш, с. Царев брод, с. Коньовец /Кабиюк/, с. Дибич, гр. Шумен, с. Градище, с. Средня, ЗИ Царев брод за общ. Шумен, с. Памукчи и гр. Нови пазар за общ. Нови пазар, и общински склад с. Тимарево за общ. Хитрино. В Търговищка област са проверени 3 склада и 2 площадки с Б-Б кубове в т.ч. централни складове в гр. Попово и с. Голямо Соколово за общ. Търговище.

Налични количества залежали пестициди в Б-Б кубове на територията на РИОСВ –Шумен:

Местоположение на Б-Б кубовете

Количества на РЗП

кг/л

Населено място

община

брой

1

2

3

4

1. гр. Опака – прилежаща територия /пр.т./ склад ПРЗ

2. с. Градище –селскостопанско летище

3. с. Конево – пр. т. склад ПРЗ

4. с. Изгрев – пр. т. склад ПРЗ

5. с. Марково – пр. т. склад ПРЗ

6. с. Хърсово – пр. т. склад ПРЗ

7. с Сини вир- пр. т. склад ПРЗ

8.с. Хан Крум- пр. т. складПРЗ

9. гр. Смядово пр. т. склад ПРЗ

10. с. Мировци – пр.т. склад ПРЗ

11. гр. Омуртаг- депо ТБО


Опака

Шумен


Върбица
Венец
Каспичан
Никола Козлево

Каолиново


Велики Преслав

Смядово
Нови пазар


Омуртаг

14

15

6


32
12

6
4


34
6

8
9


17100 кг, 7200 л

27000 кг, 5300л

12600 кг, 500л
45000 кг, 2900л
21300 кг, 4800л
2100 кг, 3100л
10800 кг, 200л
55630кг,10800л
13700 кг, 1500л
17500 кг, 2100 л
15300 кг, 7800л

4. Замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители, вкл. нефтопродукти

В получените резултати от съдържание на полициклични ароматни въглеводороди, полихлорирани бифенили и органохлорни пестициди не са установени превишаване на допустимите стойности Получените резултати от РЛ Русе не регистрират превишения над ПДК, водещи до увреждания и замърсявания на почвите.

Не са констатирани замърсяване на терени с нефтопродукти.
5. Ерозия на почвите

Ерозирали терени в региона са такива в полупланинската част с наклони и обезлесени райони. Предприети действия и мерки за преодоляване на проблемите. Извършва се залесяване и агротехничски мероприятия като обработване на почвата и засяване на култури имащи за цел нейното укрепване.


6. Засоляване и вкисляване на почвите

На територията на РИОСВ – гр. Шумен не са констатирани проблеми относно засоляване и вкисляване на почвите. По почвен мониторниг ІІ-ро ниво – “Вкисляване” са определени 3 пункта /полигона/, от които се извършва пробонабиране на подпочвени води и почви. През 2012 година по указания на ИАОС - София, Регионалната лаборатория в гр. Шумен е извършила пробонабиране и от 3 – те пункта и съответното изпитване на пробите, като периодичността е една, две и четири години.

Пунктовете са в землищата на с. Риш, с. Никола Козлево и с. Драгоево – всички в област Шумен. След анализ на резултатите от изпитваното не е констатирано превишаване по показатели спрямо базовите показатели за 3-те пункта. Анализира се киселинността на почвите (pH в KCl) и съдържанието на обменни йони.
7. Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци върху почвената повърхност (строителни, битови, промишлени и селскостопански отпадъци)

Посочените в таблицата незаконни сметища към този момент са закрити и рекултивирани.
община

2012

бр.

площ/дка

Шумен

9
Велики Преслав

23

16,7

Върбица

19

12,6

Нови ПазарНикола Козлево

5

0,8

Венец

19

6,9

Смядово

18

12,5

Хитрино

27

11,44

Каспичан

64

10,5

Каолиново

1

15

През 2012 г. е извършен контрол на терените на 55 броя закрити нерегламентирани сметища в землищата на населените места в обхвата на РИОСВ – Шумен. По постъпили в РИОСВ-Шумен 34 сигнала за нерегламентирано замърсяване с отпадъци са извършени проверки на място. Направени са предписания за почистване на откритите отпадъци, които са изпълнени.Съставени са 8 Акта за УАН за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на кметове на населени места. Предприети са мерки за недопускане повторно замърсяване с отпадъци. Направени са предписания до всички кметове на 15-те общини в областите Шумен и Търговище относно почистването на локални замърсявания в землищата на общините, както и по сервитутите и терените до общинските пътища. Проведена е работна среща с кметовете на общини по въпроси, свързани със задълженията им, произтичащи от разпоредбите на чл. 19 от ЗУО.

При извършване не проверките по чистотата на населените места в обхвата на РИОСВ – Шумен, констатираните видове отпадъци са основно от битов характер, голям е процента и на строителните отпадъци, биоразградимите и животинска торова маса. На някои места е констатирано наличието на пластмасови и гумени детайли и части от разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства.
9 . Кратка обобщена оценка за състоянието на почвите на територията на РИОСВ гр.Шумен.

Компонент почви на околната среда е незаменим, ограничен и невъзстановим природен ресурс, което налага опазването му от вредни въздействия и унищожаване, както и неговото устойчиво ползване и управление.

Контролирани дейности по отношение на почвите са: правилното съхранение и депониране на торовата маса от животновъдната дейност в съответствие с изискванията на екологичното законодателство; изпълнението на програмите за мониторинг на почвите на площадките на дружествата, които имат комплексно разрешително; анализ на състоянието на почвите в пунктовете от Националната система за мониторинг, правилното съхранение на залежали пестициди, недопускане на замърсяване и увреждане на почвите от стопанската и промишлена дейност на фирми и частни лица.

През 2012 г. са почистени от отпадъци земни площи и терени, незаконообразувани сметища по населени места и закрити нерегламентирани сметища в общините на обл. Шумен и Търговище.

По отношение на почвите се явяват и следните екологични проблеми:

- използване при наторяване и съхраняването на биологичен тор от животновъдните ферми, в резултат на което се замърсяват земеделски земи и земни площи в и около населените места. Прилагане на добрите земеделски практики в чуствителни и уязвими зони и свързаните с тях агротехнически мероприятия. Проблем представлява изграждането на водонепропускливи торищни площадки към фермите и определяне на временни торови площадки за населените места;

- съхранение на залежали и негодни за употреба пестициди в Б-Б кубове, общински, държавни и частни складове. Състояние и количества на пестицидите и свързаната с това потенциална възможност за замърсяване на прилежащи терени;

- съхраняването на оборския тор на отглежданите животни в населените места и нерешения проблем с останалите количества залежали пестициди в Шуменска община и други общини в региона.


ІІ.4. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ

4.1.Защитени територии по категории, съгласно Закона за защитените територии
В региона, контролиран от РИОСВ Шумен, обхващащ област Шумен и област Търговище има 1 Резерват, 3 Поддържани резервата , 1 Природен парк, 18 Защитени местности и 6 Природни забележителности.

Защитени природни територии /ЗТ/ в Област Шумен
РЕЗЕРВАТИ – /P/:
“ Букака “ - Обявен със Заповед № 79/05.02.1980г. на КОПС

Заема обособена зона в територията на Природен парк “ Шуменско плато “ с  площ от 63,04 ха в горския фонд на ДГС „Шумен” - гр. Шумен с надморска височина 450 м. Резерват “Букака” е горски масив обявен за опазване  на съществуващата коренна над стогодишна елитна букова гора от вида мизийски бук / Fagus sylvatica ssp. moesiaca/. Освен мизийския бук като доминиращия вид, северната му част е смесено съобщество широколистни гори от видовете зимен дъб, габър, благун, клен, цер и др.; подлесът е богато изграден от леска, глог, шипка, къпина, мъждрян и др. Разнообразието на тревната покривка е представено от синчец, лютиковидна съсънка, кукувиче грозде,жълтурче,снежно кокиче,минзухар, пролетно ботурче момкова сълза, момина сълза петров кръст, копитник, змиярник,и др., а от представителите на животинския свят могат да се срещнат лисица, заек, язовец, сърна, дива свиня, сив хомяк, няколко вида змии, рядко благороден елен.

На територията на Резервата са забранени всякакви дейности, с изключение на преминаването на хора по маркирани екопътеки, утвърдени със Заповед на министъра на околната среда и водите.
ПОДДЪРЖАНИ РЕЗЕРВАТИ – /ПР/:
Патлейна” - Обявен със Заповед №360/15.10.1999 г. на МОСВ

        Защитената територия е обявена за природен резерват с Постановление на МЗГ №13428/23.10.1948г., с площ 4,3 ха, разширена със Заповед на КОПС № 977 от 26.12.1979 г.  и заема площ от 37,8 ха. Със Закона за защитените територии е променен статута на защитената територия като същата от “резерват” е прекатегоризирана в категория “поддържан резерват” със Заповед на МОСВ № РД-360/15.10.1999г. Поддържания резерват “Патлейна” е в землището на гр. Велики Преслав на 4 км южно от града  по северния склон на Преславска планина и едноименната местност, в красивата криволичеща долина между двете била над р. Патлейна и приточния й дол. Поддържаният резерват е обявен за съхраняване и защита на естественото находище, останала част от съществуваща гора, от вида “див рожков”, терциерен реликт включен в Червената книга на България и най-голямо в България. В защитената територия като съобщество растат още дъб, бряст, габър и др. дървесни видове. Тревната покривка е богато и разнообразно представена като най-значим е защитения вид  Урумово лале. На територията на поддържания резерват “Патлейна” и в непосредствена близост с територията му се намират няколко исторически паметника – останки от манастирска църква и занаятчийска работилница с пещи  от времето на Първото българско царство, края на IХ и началото на  Х век  и средновековния манастир от Х век “Св.Пантелеймон”.

Поддържания резерат “Патлейна” не е документално предаден за стопанисване от РИОСВ, като регионален орган на МОСВ и няма изготвен план за управление. 
“Дервиша” – Обявен със Заповед №361/15.10.1999г на МОСВ

Обявен като защитена територия “Природен резерват” с Постановление №13428/23.10.1948г. на МЗГ, и прекатегоризиран със Заповед № РД-361/15.10.1999г. на МОСВ, съгласно  ЗЗТ и изискванията за категориите защитени територии. Поддържания резерват “Дервиша” е с площ 10,6 ха се намира на 3 км от гр. В.Преслав в ДГФ на ДГС “Преслав” по северния склон на Преславската планина. Разположен е по двата бряга на дерето на р. Дервишка  като тясна успоредна на дерето ивица и е обявен за защитена територия за съхраняване и защита на единственото естествено находище на дървесния вид “конски кестен” в България, запазен остатък от някогашна обширна гора. Отделни екземпляри от конския кестен в поддържания резерват достигат 35 метра височина. В защитената територия растат още орех, клен, габър, сребролистна липа, а тревната покривка е разнообразна на видове. На изток – югоизток поддържания резерват “Дервиша” граничи с път, останки от стар римски път. Поддържания резерат “Дервиша” не е документално предаден за стопанисване от РИОСВ, като регионален орган на МОСВ и няма изготвен план за управление. 


“ Моминград “ – Обявен със Заповед №375/15.10.1999г на МОСВ

Защитената територия, обявена със Заповед № 665/03.05.1960г. за природен резерват е прекатегоризирана, съгласно ЗЗТ в поддържан резерват със Заповед на МОСВ № РД- 375/15.10.1999г. Поддържания резерват “Моминград” е обявен за защитена територия с цел опазване и поддържане на вековна 150 годишна елитна букова гора. Територията на поддържания резерват с площ 6,0 ха се намира във Върбишкия дял на Източна Стара планина с надморска височина 800 м. в ДГФ на ДГС „Върбица” - гр. Върбица, землище гр. Върбица, община Върбица. В подраста на елитната букова гора се срещат единично представени видове габър, явор. В защитената територия животинския свят е представен предимно от видове – обект на лов. Поддържания резерват “Дервиша” не е документално предаден за стопанисване от РИОСВ, като регионален орган на МОСВ и няма изготвен план за управление.

На територията на Поддържаните резервати са забранени всякакви дейности, с изключение на: преминаване на хора по маркирани екопътеки, включително с образователна цел, утвърдени със Заповед на министъра на околната среда и водите; събиране на семенен материал с научна цел или за възстановителни дейности, както и за провеждане на поддържащи, направляващи и регулиращи мерки.

ПРИРОДЕН ПАРК - /ПП/

“Шуменско плато” - Обявен със Заповед № 563 / 08.05.2003 г. на МОСВ

Защитената територия е обявена като Народен парк със Заповед № 79/05.02./1980г. на КОПС и прекатегоризиран в Природен парк със Заповед на МОСВ №563/08.05.2003 г. С площта си от 3929,9 ха, от които 3703,9 ха са в ДГФ на ДГС „Шумен” и ДГС “Преслав” и 226 ха - общински фонд на община Шумен, е най-голямата защитена територия в района на РИОСВ. Разположен е юго-западно от гр. Шумен и обхваща по-голямата част от площта на Шуменското плато – най-големия дял на Шуменските височини, разположени в източната част на Дунавската хълмиста равнина. Географското положение, особеностите на релефа и почвено-климатичните условия предопределят голямото видово разнообразие на флората - повече от 550 вида висши растения, от които над 120 вида лечебни растения. Обликът на растителността като цяло в парка се определя от екосистемите, заемани от представителя на коренната дървесна растителност - мизийския бук и смесените съобщества широколистни гори, в които бука съжителства с обикновен и келяв габър, цер, благун, клен, ясен, сребролистна липа, космат дъб и др. Многообразието на тревната покривка е представено и от защитени, застрашени и редки растителни видове, някои от които включени в “Червената книга на България” като горска съсънка, давидов мразовец, пролетно ботуриче /циклама/, седефче, снежно кокиче, българско еньовче, източен миск, кавказка копривка, ленолистен целолист, степен пащърнак, червен хедизарум, щитовидна фибигия. Проучени и описани на територията на ПП са 11 рода и 20 вида - представители на сем. Орхидеи, от които 1 вид е от включените 12 вида в “Червената книга на България”, а 5 от срещащите се видове са в Приложение №3 на ЗБР.  ПП “Шуменско плато” с местоположението си, умерения климат и разнообразните биотопи е привлекателно местообитание за много представители на животинския свят. Висшата фауна, от средно-европейски с понтийски елементи, е представена от 109 вида гръбначни животни, от които 28 вида бозайници, 61 вида птици, 14 вида влечуги и 6 вида земноводни. От видово най–многочислената орнитофауна 45 са гнездещи, а останалите преминаващи или зимуващи.  Разнообразието във видовото животинско  представителство се изразява с присъствието на видовете смок мишкар, голям и малък ястреб, бухал, черен кълвач, черен щъркел, включени в “Червената книга” на България. Територията на Природния парк “Шуменско плато”, с разнородния скален състав на релефа и подземните реки, определящи карстовия ландшафт, е осеяна с около 60 пещери - сухи и водни, въртопи, скални образувания; скални манастири и църкви – археологически останки на крепости и селища, датиращи от различни исторически епохи.

На територията на Прирдния парк са забранени извеждане на голи сечи във високостеблени гори, изкл. на тополови, а в издънкови гори на площ по-голяма от 3 ха; внасяне на неприсъщи растителни и животински видове; паша, освен на определените с Плана за управление места; събиране на вкаменелости и минерали; на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научна цел; увреждане на скални образувания; замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци; добив на полезни изкопаеми по открит способ и първичната им преработка; строителство и дейности неразрешени в Заповедта за обявяване, Плана за управление и устройствено-технически планове.

ЗАЩИТЕНИ  МЕСТНОСТИ - /ЗМ/

„Каньона” – Обявена със Заповед №РД-330 от 23.04.2012 на МОСВ

Обявена е със Заповед №РД-330 от 23.04.2012 на МОСВ. Защитената местност се намира в поземлен фонд на землище с. Каспичан, община Каспичан, област Шумен. Обхваща площ от 17,58 ха и е обявена с цел опазване на растителен вид Нарязанолистен тъжник (Spirea crenata L.) и неговото местообитание. Стопанисва се от община Каспичан, под контрола на РИОСВ- Шумен.


“Могилата” - Обявена със Заповед №960/25.07.2003г. на МОСВ

Защитената територия е обявена като Природна забележителност със Заповед  № 4051 от 29.12.1973г. и прекатегоризирана в Защитена местност със Заповед № РД-960/25.07.2003г. на МОСВ. Представлява земно възвишение, намиращо се в поземления фонд на ДП ”Кабиюк”, държавна публична собственост, стопанисвана от ДП ”Кабиюк”,  землище с. Коньовец, община Шумен. Обхваща площ от 47,5 ха и е обявена за опазване разнообразната степна растителност, различна за всеки скат /изложение/ на могилата. Проведени научни проучвания са установили, че “Могилата” е най-добре запазеното находище на степна растителност у нас. Растителността е изключително богата като общия брой е около 200 вида тревни и храстовидни видове, включително степната растителност. По – характерни видове са: коило, руска самодивска трева, див бадем, планинско котенце, горска съсънка, храстовидна карагана, пролетен горицвет, син и сребрист конски босилек, повет-нисък, дребна перуника, жълт равнец и др.  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница